Проверете дали даден масив с размер n може да представлява BST от n нива или не


Ниво на трудност Лесно
Често задавани в Амазонка Hulu Intel Juniper Networks Microsoft Robinhood Лая
Array Двоично дърво за търсене Двоично дърво Дърво

Декларация за проблема

Даден масив с n елемента, проверете дали масив с размер n може да представлява BST от n нива или не. Това е да се провери дали бинарното дърво за търсене, конструирано с помощта на тях n елементите могат да представляват BST на n нива.

Примери

arr[] = {10, 8, 6, 9, 3}
false

Обяснение: Тъй като 8 и 9 ще бъдат поставени на същото ниво в BST. Няма да можем да получим BST от n нива.

Проверете дали даден масив с размер n може да представлява BST от n нива или не

arr[] = {18, 12, 6, 9, 7}
true

Обяснение: Тук, както е показано на горната снимка, няма два елемента на едно ниво. Така ни остава BST от n размер.

 

Подход

Метод 1 (Чрез конструиране на дървото)

Един от начините за решаване на горния проблем е да се изгради дърво с n нива от дадения масив чрез вмъкване на стойността, по-малка от текущия възел вляво от текущия възел и стойност, по-голяма от текущия възел вдясно на текущия възел.
След конструирането на дървото проверяваме дали дървото е двоично дърво за търсене или не, ако е Двоично дърво за търсене, тогава изходът е истина, в противен случай изходът е невярен. Ако е вярно, тогава сме проверили дали даден масив с размер n може да представлява BST от n нива или не и установихме, че може.

1. Initialize root as the first element of the given array. Also initialize temp as root.
2. Traverse the given array starting from index 1(0-based indexing), if the current element is less than temp's value insert it to the left of temp and make temp as left of temp, else insert the current element to the right of temp and make temp as right of temp.
3. After building the tree with n levels using step 2, check if the constructed tree is BST or not. If it is BST return true, else return false.

Анализ на сложността

Сложност във времето = На), тъй като ние се движим през цялото въвеждане на размер n.
Сложност на пространството = O (h), тук създаваме възел за всеки елемент във входния масив. По този начин създаването на общо n възли допринася за линейната сложност на пространството.
където n е броят на елементите в масива, а h е височината на BST, в този случай h е равно на n.

Код на JAVA

import java.util.*;
import java.lang.*;
import java.io.*;
 
class CheckGivenArrayOfSizenCanRepresentBSTOfnLevelsOrNot {
  // class to represent the node of a binary tree
  static class Node {
    int data;
    Node left, right;
    public Node(int data) {
      this.data = data;
    }
  }
  // function to check if a tree is BST or not
  private static boolean isBST(Node root, int min, int max) {
    if (root == null) {
      return true;
    }
    return (root.data < max && root.data > min) &&
        isBST(root.left, min, root.data) &&
        isBST(root.right, root.data, max);
  }
  private static Node constructNLevelTree(int[] arr) {
    // initialize root as first element of array
    Node root = new Node(arr[0]);
    // initialize temp as root
    Node temp = root;
    // traverse the array from index 1
    for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
      // if current element is less than temp, make temp's left as current element
      // and temp as temp's left
      if (arr[i] < temp.data) {
        temp.left = new Node(arr[i]);
        temp = temp.left;
      }
      // else, make temp's right as current element
      // and temp as temp's right
      else {
        temp.right = new Node(arr[i]);
        temp = temp.right;
      }
    }
    // return the root of tree formed
    return root;
  }
  public static void main(String[] args) {
    // Example 1
    int arr1[] = new int[] {10, 8, 6, 9, 3};
    Node root1 = constructNLevelTree(arr1);
    System.out.println(isBST(root1, Integer.MIN_VALUE, Integer.MAX_VALUE));
    // Example 2
    int arr2[] = new int[] {18, 12, 6, 9, 7};
    Node root2 = constructNLevelTree(arr2);
    System.out.println(isBST(root2, Integer.MIN_VALUE, Integer.MAX_VALUE));
  }
}

 

false
true

C ++ код

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 

// class representing node of a binary tree 
class Node { 
  public: 
  int data; 
  Node *left; 
  Node *right; 
  
  Node(int d) { 
    data = d; 
    left = right = NULL; 
  } 
};

bool isBST(Node *root, int min, int max) {
  if (root == NULL) {
    return true;
  }
  
  return (root->data < max && root->data > min && 
        isBST(root->left, min, root->data) && 
        isBST(root->right, root->data, max));
}

Node* constructNLevelTree(int *arr, int n) {
  // initialize root as first element of array
  Node *root = new Node(arr[0]);
  // initialize temp as root
  Node *temp = root;
  
  // traverse the array from index 1
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    // if current element is less than temp, make temp's left as current element
    // and temp as temp's left
    if (arr[i] < temp->data) {
      temp->left = new Node(arr[i]);
      temp = temp->left;
    } 
    // else, make temp's right as current element
    // and temp as temp's right
    else {
      temp->right = new Node(arr[i]);
      temp = temp->right;
    }
  }
  
  // return the root of tree formed
  return root;
}

int main() {
  // Example 1
  int arr1[] = {10, 8, 6, 9, 3};
  Node *root1 = constructNLevelTree(arr1, sizeof(arr1) / sizeof(arr1[0]));
  if (isBST(root1, INT_MIN, INT_MAX)) {
    cout<<"true"<<endl;
  } else {
    cout<<"false"<<endl;
  }

  // Example 2
  int arr2[] = {18, 12, 6, 9, 7};
  Node *root2 = constructNLevelTree(arr2, sizeof(arr2) / sizeof(arr2[0]));
  if (isBST(root2, INT_MIN, INT_MAX)) {
    cout<<"true"<<endl;
  } else {
    cout<<"false"<<endl;
  }
  
  return 0;
}
false
true

Метод 2 (без конструиране на дърво)

Проверете дали даден масив с размер n може да представлява BST на n нива или не, проблемът също може да бъде решен при постоянна сложност на пространството. Идеята е да се поддържат две променливи min и max, което гарантира състоянието на минимални и максимални стойности за предстоящия елемент да присъства на ново ниво. Тоест елементът трябва да лежи между min и max, за да присъства на ново ниво, в противен случай ще бъде вмъкнат в някакво съществуващо ниво в дървото.

1. Initialize min as -infinity and max as infinity.
2. Traverse the given array from index 1(0-based indexing).
3. If the current element is greater than prev element, and also it lies in the range min and max, then update min as prev element.
4. Else if the current element is smaller than prev element and it lies in the range min and max, then update max as prev element.
5. If none of the conditions in step 3 and step 4 is true, return false.
6. At the end of traversal return true.

Анализ на сложността

Сложност във времето = На), тъй като се движим през целия вход с размер n.
Сложност на пространството = O (1), тъй като не създаваме възли за всеки елемент. И използвахме само определен брой променливи, имаме решение за постоянно пространство.
където n е броят на елементите в масива.

Код на JAVA

import java.util.*;
import java.lang.*;
import java.io.*;
 
class CheckGivenArrayOfSizenCanRepresentBSTOfnLevelsOrNot {
  private static boolean canRepresent(int[] arr) {
    // initialise min as -infinity and max as infinity
    int min = Integer.MIN_VALUE, max = Integer.MAX_VALUE;
    // traverse the array from index 1
    for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
      // if current element is greater than prev and lies in the
      // range min and max, update min as prev
      if (arr[i] > arr[i - 1] && arr[i] > min && arr[i] < max) {
        min = arr[i - 1];
      }
      // else if current element is less than prev and lies in the
      // range min and max, update max as prev
      else if (arr[i] < arr[i - 1] && arr[i] > min && arr[i] < max) {
        max = arr[i - 1];
      }
      // in all other cases return false
      else {
        return false;
      }
    }
    // at the end of the traversal return true
    return true;
  }
  public static void main(String[] args) {
    // Example 1
    int arr1[] = new int[] {10, 8, 6, 9, 3};
    System.out.println(canRepresent(arr1));
    // Example 2
    int arr2[] = new int[] {18, 12, 6, 9, 7};
    System.out.println(canRepresent(arr2));
  }
}
false
true

C ++ код

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 

bool canRepresent(int *arr, int n) {
  // initialise min as -infinity and max as infinity
  int min = INT_MIN, max = INT_MAX;
  
  // traverse the array from index 1
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    // if current element is greater than prev and lies in the
    // range min and max, update min as prev
    if (arr[i] > arr[i - 1] && arr[i] > min && arr[i] < max) {
      min = arr[i - 1];
    }
    // else if current element is less than prev and lies in the
    // range min and max, update max as prev
    else if (arr[i] < arr[i - 1] && arr[i] > min && arr[i] < max) {
      max = arr[i - 1];
    }
    // in all other cases return false
    else {
      return false;
    }
  }
  
  // at the end of the traversal return true
  return true;
}

int main() {
  // Example 1
  int arr1[] = {10, 8, 6, 9, 3};
  if (canRepresent(arr1, sizeof(arr1) / sizeof(arr1[0]))) {
    cout<<"true"<<endl;
  } else {
    cout<<"false"<<endl;
  }

  // Example 2
  int arr2[] = {18, 12, 6, 9, 7};
  if (canRepresent(arr2, sizeof(arr2) / sizeof(arr2[0]))) {
    cout<<"true"<<endl;
  } else {
    cout<<"false"<<endl;
  }
  
  return 0;
}
false
true