Всички уникални тризнаци, които обобщават дадена стойност

Дадохме масив от цели числа и дадено число, наречено „сума“. Изложението на проблема изисква да се открие триплетът, който се събира към дадения брой „сума“. Пример за въвеждане: arr [] = {3,5,7,5,6,1} сума = 16 Изход: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Обяснение: Триплет, който е равен на дадения ...

Прочети повече

Намерете дали масивът е подмножество на друг масив

Проблемът „Намерете дали даден масив е подмножество на друг масив“ гласи, че са ви дадени два масива arra1 [] и array2 []. Дадените масиви са по несортиран начин. Вашата задача е да откриете дали array2 [] е подмножество на array1 []. Пример arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] е ...

Прочети повече

Брой индексни двойки с равни елементи в масив

Да предположим, че сме дали цял масив. Проблемът „Брой индексни двойки с еднакви елементи в масив“ иска да се открие числото на двойка индекси (i, j) по такъв начин, че arr [i] = arr [j] и i не е равно на j . Пример arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 обяснителни двойки ...

Прочети повече

Отпечатайте всички триплети в сортиран масив, които образуват AP

Проблемът „Отпечатване на всички триплети в сортиран масив, които образуват AP“ гласи, че сме дали сортиран масив от цяло число. Задачата е да открие всички възможни тризнаци, които могат да образуват аритметична прогресия. Пример arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8, ...

Прочети повече

Намерете брой двойки в масив, така че техният XOR да е 0

Проблемът „Намерете брой двойки в масив, така че XOR да е 0“, състоянието, което предполага, че сме дали масив от цели числа. Изложението на проблема изисква да се установи броят на двойките, присъстващи в масив, който има двойка Ai XOR Aj = 0. Забележка:…

Прочети повече

Намерете всички тризнаци с нулева сума

Проблемът „Намери всички тризнаци с нулева сума“ гласи, че ви е даден масив, съдържащ и положително, и отрицателно число. Постановката на проблема иска да открие триплета със сумата, равна на 0. Пример arr [] = {0, -2,1,3,2, -1} (-2 -1 3) (-2 0 2) ( -1 0 1) Обяснение ...

Прочети повече

k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност

Проблемът „k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност“ гласи, че са ви дадени два масива. Един от тях е подреден във възходящ ред, а друг нормален несортиран масив с номер k. Намерете k-тия липсващ елемент, който не присъства в нормалното ...

Прочети повече

Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани?

Проблемът „Как да проверя дали два дадени множества не са свързани?“ състояния, които предполагат, че са ви дадени два набора под формата на масив, кажете set1 [] и set2 []. Вашата задача е да разберете дали двата набора са неразделими набори или не. Пример inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Прочети повече

Сортирайте масив според реда, определен от друг масив

Декларация за проблема Дадени са ви два масива от цели числа arr1 [] и arr2 []. Проблемът „Сортиране на масив според реда, определен от друг масив“ иска да сортира първия масив според втория масив, така че числата в първия масив да бъдат относително сортирани от всички ...

Прочети повече

Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree

Декларация за проблема Проблемът „Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree“ гласи, че сте получили n-ary дърво и целеви възел. Намерете броя на братята и сестрите на целевия възел. Да приемем, че възелът винаги присъства в дървото и първият възел е ...

Прочети повече