График на курсовете II - LeetCode


Ниво на трудност M
Широчина Първо търсене Дълбочина Първо търсене Крива Топологично сортиране

Трябва да посетите n брой курсове (от 0 до n-1), където някои от курсовете имат предпоставки. Например: чифт [2, 1] представлява, за да присъствате на курс 2, трябва да сте преминали курс 1. Дадено цяло число n, представляващо общия брой курсове и списъка с курсовете с техните предпоставки. Трябва да върнем всяка поръчка, в която можете да завършите всички n курсове. Ако няма възможен отговор, върнете празно масив. Ако има няколко отговора, върнете кой искате.

График на курсовете II - LeetCode

Пример

Вход:  4

[[1,0], [2,0], [3,1], [3,2]]

Изход: [0, 1, 2, 3,]

Вход: 2

[[1, 0]]

Изход: [0, 1,]

Използване на Breadth First Search

Алгоритъм за график на курса II - LeetCode

 1. Инициализирайте цяло число n, представляващо броя на курсовете и 2D курс на масив за съхранение на курсове и техните предпоставки.
 2. Ако масивът от курсове е празен масив с нулев печат.
 3. Създайте масив pCounter с размер n, за да съхранявате курсовете, които се нуждаят от предпоставки.
 4. Преместете от 0 в n-1 и увеличете pCounter [курс [i] [0]].
 5. Създайте вектор опашка за съхраняване на всички предпоставки.
 6. Преместете от 0 в n-1 и проверете дали стойността в pCounter за текущия индекс е 0, добавете текущия индекс в опашката.
 7. Инициализирайте резултат от масив с размер n.
 8. Докато опашката не е празна, премахнете последния елемент от опашката и я съхранявайте в масива с резултати и цяло число c.
 9. Създайте вътрешен цикъл и проверете дали стойността при [] [1] в масива от курсове е равна на c декремент pCounter [курс [i] [0]].
 10. Проверете дали pCounter [курс [i] [0]] е 0 добавете курс [i] [0] в опашката.
 11. Отпечатайте масива с резултати.

изпълнение

Програма C ++ за график на курсове II - LeetCode

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
int len = 4;

void findOrder(int n, int course[4][2]){
  if(course == NULL){
    cout<<"empty array";
  }
  
  int pCounter[n];
  for(int i=0; i<len; i++){
    pCounter[course[i][0]]++;
  }
  
  vector<int> queue;
  for(int i=0; i<n; i++){
    if(pCounter[i]==0){
      queue.push_back(i);
    }
  }
  
  int numNoPre = queue.size();
  
  int result[n];
  int j=0;
  
  while(queue.size()!=0){
    int c = 0;
    if(!queue.empty()){
      c = queue.back();
      queue.pop_back();
    }  
    result[j++]=c;
    
    for(int i=0; i<len; i++){
      if(course[i][1]==c){
        pCounter[course[i][0]]--;
        if(pCounter[course[i][0]]==0){
          queue.push_back(course[i][0]);
          numNoPre++;
        }
      }
    
    }
  }
  
  cout<<"[";
  for(int i=0; i<n; i++){
    cout<<result[i]<<",";
  }
  cout<<"]";
}
 
int main(){
  
  int n = 4;
    int course[4][2] = {{1,0}, {2,0}, {3,1}, {3,2}};
    
    findOrder(n, course);
  
  return 0; 
}
[0,2,1,3,]

Програма Java за курс II - LeetCode

import java.util.*;
  
class selection{
  static int[] findOrder(int n, int[][] course) {
    if(course == null){
      throw new IllegalArgumentException("empty array");
    }
    
    int len = course.length;
    
    if(len == 0){
      int[] res = new int[n];
      for(int m=0; m<n; m++){
        res[m]=m;
      }
      return res;
    }
  
    int[] pCounter = new int[n];
    for(int i=0; i<len; i++){
      pCounter[course[i][0]]++;
    }
    
    LinkedList<Integer> queue = new LinkedList<Integer>();
    for(int i=0; i<n; i++){
      if(pCounter[i]==0){
        queue.add(i);
      }
    }
    
    int numNoPre = queue.size();
    
    int[] result = new int[n];
    int j=0;
    
    while(!queue.isEmpty()){
      int c = queue.remove();
      result[j++]=c;
      
      for(int i=0; i<len; i++){
        if(course[i][1]==c){
          pCounter[course[i][0]]--;
          if(pCounter[course[i][0]]==0){
            queue.add(course[i][0]);
            numNoPre++;
          }
        }
      
      }
    }
    
    if(numNoPre==n){
      return result;
    }
    else{
      return new int[0];
    }
  }
  
  public static void main (String[] args) {
    int n = 4;
    int[][] course = {{1,0}, {2,0}, {3,1}, {3,2}};
    
    int[] result = findOrder(n, course);
    
    System.out.print("[");
    for(int i=0; i<result.length; i++){
      System.out.print(result[i]+",");
    }
    System.out.print("]");
  }
}
[0,1,2,3,]

Анализ на сложността за График на курсове II - LeetCode

Сложност във времето

O (Q * M) където Q е размерът на вектор или списък, съдържащ предпоставки и M е броят на редовете, т.е. броят на дадените двойки.

Сложност на пространството

O (M * N) където M означава броя на редовете, а N означава броя на колоните в дадения масив от курсове.

Препратки