Комбинации Leetcode Solution


Ниво на трудност M
Често задавани в Кирпич Амазонка ябълка Facebook Google Microsoft Yahoo
връщане назад

Проблемът Комбинации Leetcode Solution ни предоставя две цели числа, n и k. Казано ни е да генерираме всички последователности, които имат k елемента, избрани от n елемента от 1 до n. Връщаме тези последователности като масив. Нека разгледаме няколко примера, за да разберем по-добре проблема.

n = 4, k = 2
[
 [2,4],
 [3,4],
 [2,3],
 [1,2],
 [1,3],
 [1,4],
]

Обяснение: Резултатът показва всички начини за избиране на k елементи от първите n естествени числа. Тук подреждането на числата няма значение. Важно е само събирането на числа.

n = 1, k = 1
[[1]]

Обяснение: Тук, тъй като имаме един елемент. Също така ни е казано да изберем един елемент. По този начин изходът е [[1]].

Подход за комбинацията Leetcode Solution

Проблемът Комбинации Leetcode Solution ни помоли просто да генерираме всички последователности на избиране на k елементи от първите n естествени числа. И така, това просто генерира всички nCk комбинации, налични за избор на k елементи. По принцип задачите, включващи генерирането на последователности, се решават с помощта на рекурсия. И така, ние опитваме рекурсивен подход към проблема. И следете вектор, който има за цел да съхранява такива комбинации.

И така, започваме с празен вектор. Бутаме елемент в него. След това рекурсивно решете подзадача за избор на k-1 елементи от останалите n-1 елементи. по този начин продължаваме да намаляваме проблема, докато стигнем до проблема с избирането на 0 елемента. Когато това се случи, ние натискаме този временен вектор към нашия отговор. В крайна сметка този отговор съхранява всички последователности на избиране на k елемента от n елемента.

Комбинации Leetcode Solution

Код за комбинации Leetcode решение

C ++ код

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

void rec(int i, int k, int n, vector<int>& cur, vector<vector<int>>& res){
  if(cur.size()==k) {
    res.push_back(cur);
  } else {
    for(int j=i;j<=n;j++) {
      cur.push_back(j);
      rec(j+1, k, n, cur, res);
      cur.pop_back();
    }
  }
}

vector<vector<int>> combine(int n, int k) {
  vector<vector<int>> res;
  vector<int> cur;
  rec(1, k, n, cur, res);
  return res;
}

int main(){
  vector<vector<int>> output = combine(4, 2);
  for(auto singleList: output){
    for(auto element: singleList)
      cout<<element<<" ";
    cout<<endl;
  }
}
1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
3 4

Java код

import java.util.*;
import java.lang.*;
import java.io.*;

class Main
{
 static List<List<Integer>> res = new ArrayList<List<Integer>>();
 
  public static void rec(int i, int k, int n, ArrayList<Integer> cur){
    if(cur.size()==k) {
      res.add(new ArrayList(cur));
    } else {
      for(int j=i;j<=n;j++) {
        cur.add(j);
        rec(j+1, k, n, cur);
        cur.remove(cur.size()-1);
      }
    }
  }
  
  public static List<List<Integer>> combine(int n, int k) {
    ArrayList<Integer> cur = new ArrayList<Integer>();
    rec(1, k, n, cur);
    return res;
  }

 public static void main (String[] args) throws java.lang.Exception{
  List<List<Integer>> res = combine(4, 2);
  System.out.println(res);
 }
}
[[1, 2], [1, 3], [1, 4], [2, 3], [2, 4], [3, 4]]

Анализ на сложността

Сложност във времето

O (k * nCk), тук nCk означава биномния коефициент на избиране на k елементи от n елемента.

Сложност на пространството

O (nCk), както е посочено по-горе, nCk тук се отнася до биномния коефициент.