Θέμα
Μοντέλο OSI
Χαρακτηριστικά μιας βάσης δεδομένων
Ανεξαρτησία δεδομένων
Στοιχεία της βάσης δεδομένων
Αρχιτεκτονική βάσης δεδομένων
Δομή DBMS και βάση δεδομένων Δομή συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων
Σύστημα επεξεργασίας αρχείων
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Πίνακες σε DBMS
Προβολές στο DBMS
Υλοποιημένες προβολές στο DBMS
Σχήμα βάσης δεδομένων
Παρουσία βάσης δεδομένων
Γλώσσες βάσης δεδομένων
Γλώσσα ορισμού δεδομένων - DDL
Γλώσσα χειρισμού δεδομένων - DML
Γλώσσα ελέγχου δεδομένων - DCL
Γλώσσα ελέγχου συναλλαγών - TCL
Διεπαφή βάσης δεδομένων
Μοντέλα δεδομένων σε DBMS
Μοντέλα δεδομένων βάσει αντικειμένων
Μοντέλα φυσικών δεδομένων
Μοντέλα δεδομένων βάσει εγγραφών
Βασικές έννοιες του μοντέλου δεδομένων ER
Μοντέλο δεδομένων ER
Μετατροπή διαγράμματος ER σε πίνακες
Αφαίρεση βάσης δεδομένων
Χρήστες και διαχειριστές βάσης δεδομένων
Relational Query Languages ​​- Σχεσιακή Άλγεβρα
Σχεσιακός Λογισμός - Tuple Σχεσιακός Λογισμός - Σχεσιακός Λογισμός Τομέα
Οργάνωση αρχείων σε DBMS
Διαδοχική οργάνωση αρχείων στο DBMS
Οργάνωση αρχείων σωρών στο DBMS
Hash / Direct File Organization στο DBMS
Μέθοδος διαδοχικής πρόσβασης ευρετηρίου (ISAM)
Οργάνωση αρχείων B + Tree
Οργάνωση αρχείων συμπλέγματος στο DBMS
Λεξικό δεδομένων και τύποι λεξικών δεδομένων
Δομή, απόψεις και αρχιτεκτονική του λεξικού δεδομένων
Λειτουργίες, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του λεξικού δεδομένων
Βασικές έννοιες της ευρετηρίασης - ταξινομημένοι δείκτες
Έννοιες B + Tree και Extensions - Αρχεία ευρετηρίου B + και B Tree σε DBMS
Πρόσβαση πολλαπλών κλειδιών
Έννοιες κατακερματισμού
Δείκτες Bitmap, Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
Δείκτης βάσης δεδομένων
Σχεσιακά μοντέλα
Πλήκτρα βάσης δεδομένων
Περιορισμοί βάσης δεδομένων
Ακεραιότητα βάσης δεδομένων
Σχεσιακοί χειριστές σε DBMS
Κατάλογος συστήματος
Κανόνας Codd στο DBMS
Κανονικοποίηση σε DBMS
Πρώτη κανονική φόρμα (1NF)
Δεύτερη κανονική φόρμα (2NF)
Τρίτη κανονική μορφή (3NF)
Κανονική φόρμα Boyce-Codd (3.5NF) - BCNF
Τέταρτη κανονική μορφή (4NF)
Πέμπτη κανονική μορφή (5NF)
Απενεργοποίηση στη βάση δεδομένων
Διαφορά μεταξύ κανονικοποίησης και απενεργοποίησης στη βάση δεδομένων (DBMS)
Συναλλαγή βάσης δεδομένων (DBMS)
Έλεγχος ταυτότητας σε DBMS
Αδιέξοδο DBMS
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση δεδομένων σε DBMS
Εξαιρέσεις στο DBMS
Ενεργοποιήσεις στο DBMS
Τύποι δεδομένων και μεταβλητές στο DBMS
Προηγμένη SQL
Επιλέξτε Λειτουργία στο DBMS
Τιμές NULL σε DBMS
Ταξινόμηση σε DBMS
Συγκέντρωση σε DBMS
Εγγραφή σε λειτουργία στο DBMS
Υπο ερωτήματα στο DBMS
Συσχετισμένα υπο ερωτήματα στο DBMS
Ένωση στο DBMS
Μείον στο DBMS
Τομή σε DBMS
Μετονομασία σε DBMS
Διακρίνεται σε DBMS
Όπως στο DBMS
Rownum στο DBMS
Υπό όρους έλεγχος στο DBMS
Δήλωση περίπτωσης σε DBMS
Δρομείς στο DBMS
Επεξεργασία ερωτημάτων σε DBMS
Αλγόριθμος επιλογής σε DBMS
Σάρωση αρχείων σε DBMS
Σάρωση ευρετηρίου σε DBMS
Συνδέσεις, Διαχωρισμός και Άρνηση στο DBMS
Συμμετέχει στο DBMS
Διπλή κατάργηση σε DBMS
Ομαδοποίηση σε DBMS
Ορίστε τη λειτουργία σε DBMS
Εξωτερικές συνδέσεις στο DBMS
Το συγκρότημα συνδέεται στο DBMS
Αξιολόγηση των εκφράσεων στο DBMS
Μετασχηματισμός σχεσιακών εκφράσεων σε DBMS
Κανόνας ισοδυναμίας στο DBMS
Μέθοδος ταξινόμησης σε DBMS
Βελτιστοποίηση ερωτημάτων σε DBMS
Υλοποιημένες προβολές (MV) στο DBMS
Σχέδια αξιολόγησης σε DBMS
Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της Στατιστικής έκφρασης στο DBMS
Εκτίμηση μεγέθους (επιλεκτικότητα) σε DBMS
Τεχνικές αξιολόγησης χειριστή στο DBMS
Επιλογή σχεδίων αξιολόγησης στο DBMS
Συναλλαγή βάσης δεδομένων σε DBMS
Έννοια διαχείρισης συναλλαγών σε DBMS
Μοντέλο συναλλαγής σε DBMS
Προγράμματα σε DBMS
Ατομική συναλλαγή & ανθεκτικότητα σε DBMS
Συνδέεται στο DBMS
Σύνδεση εγγραφής μπροστά στο DBMS
Σκιά βάση δεδομένων σε DBMS
Δομή αποθήκευσης σε DBMS
Πρόσβαση δεδομένων σε DBMS
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων σε DBMS
Ανάκτηση δεδομένων σε DBMS
Shadow paging σε DBMS
Ανάκτηση με ταυτόχρονες συναλλαγές σε DBMS
Προηγμένες τεχνικές ανάκτησης στο DBMS
Απομόνωση συναλλαγής σε DBMS
Επίπεδα απομόνωσης συναλλαγών σε DBMS
Σειριακή δυνατότητα συναλλαγής σε DBMS
Εφαρμογές απομόνωσης συναλλαγών σε DBMS
Χειρισμός αδιεξόδου στο DBMS
Ενσωματωμένο SQL σε DBMS
Δυναμική SQL σε DBMS
Βάση δεδομένων εγγράφων σε DBMS
Βάση δεδομένων XML σε DBMS
XPath σε DBMS
XQuery στο DBMS
Διανομή συστημάτων βάσης δεδομένων σε DBMS
Κατακερματισμός δεδομένων σε DBMS
Κατανεμημένη επεξεργασία ερωτημάτων σε DBMS
Κατανεμημένη ταυτόχρονη στο DBMS
Δημιουργία βάσης δεδομένων στο Oracle σε DBMS