راه حل رمزگذاری پوشه ورود به سیستم خزنده

بیان مشکل در این مشکل ، ما در حال پیگیری موقعیت خود در یک سیستم پوشه هستیم. ما در ابتدا در پوشه اصلی یا پوشه اصلی این سیستم هستیم. ما در اینجا 3 نوع دستور داریم. دستورات به صورت رشته ای است که در آن هر رشته…

ادامه مطلب

تعداد بزرگترین گروه راه حل کد را بشمارید

مسئله Count Complete Group Leetcode Solution یک عدد صحیح برای ما فراهم می کند. ما باید مجموع ارقام هر عدد را بین 1 تا n (شامل) پیدا کنیم. سپس اعداد را با همان رقم جمع گروه بندی کرده و شماری را حفظ خواهیم کرد. سپس ما باید محاسبه کنیم

ادامه مطلب