جفت ها را از دو آرایه مرتب شده که مجموع آنها برابر با مقدار داده شده x بشمارید

بیانیه مسئله "جفت ها را از دو آرایه مرتب شده که مجموع آنها برابر با مقدار داده شده x باشد" ، بیان می کند که دو آرایه مرتب شده از اعداد صحیح و یک مقدار صحیح به نام sum به شما داده می شود. بیانیه مسئله می خواهد تعداد کل جفت را جمع کند تا…

ادامه مطلب

جایگزینی های یک رشته داده شده با استفاده از STL

بیان مسئله در مسئله "جایگزینی های یک رشته داده شده با استفاده از STL" ، ما یک رشته "s" داده ایم. با استفاده از توابع STL همه جایگزینی های رشته ورودی را چاپ کنید. قالب ورودی اولین و تنها یک خط حاوی یک رشته "s" است. فرمت خروجی چاپ تمام جایگزینی های داده شده

ادامه مطلب