بزرگترین مضرب 3 را پیدا کنید


سطح دشواری سخت
اغلب در آمازون
برنامه نویسی پویا ریاضی صف مرتب سازی

بیان مسأله

مسئله "بزرگترین مضرب 3 را پیدا کنید" بیان می کند که به شما داده می شود صف مثبت عدد صحیح(0 تا 9). حداکثر مضرب 3 را می توان با تنظیم مجدد عناصر آرایه تشکیل داد.

مثال ها

arr[] = {5, 2, 1, 0, 9, 3}
9 5 3 1 0

 

بزرگترین مضرب 3 را پیدا کنید

arr[] = {1, 2, 3, 4, 5}
5 4 3 2 1

الگوریتم برای یافتن بزرگترین مضرب از 3

هر چند از سه ویژگی خاص دارد. مجموع ارقام آن نیز بر 3 قابل تقسیم است ، به عنوان مثال ،
123 بر 3 قابل تقسیم است ، بنابراین (1 + 2 + 3) = 6 نیز بر 3 قابل تقسیم است. بنابراین ، می توان از این ویژگی برای حل مسئله فوق استفاده کرد.

مرتب سازی آرایه به ترتیب صعودی و حفظ سه دم، صف 0 برای ذخیره تمام عناصر موجود در آرایه که با تقسیم بر 0 باقیمانده 3 باقی می مانند ، صف 1 برای ذخیره تمام عناصر موجود در آرایه که باقیمانده 1 را هنگام تقسیم بر 3 و صف 2 برای ذخیره عناصر موجود در آرایه که باقی مانده 2 را هنگام تقسیم بر 3.

با توجه به مجموع عناصر موجود در آرایه ، 3 مورد وجود دارد ، یعنی
مورد 1 : قابل تقسیم بر 3
همه عناصر سه صف را در یک آرایه ذخیره کرده و آرایه را به ترتیب نزولی مرتب کنید ، این جواب است.
مورد 2 : باقی مانده 1 وقتی تقسیم بر 3 شود
1 عنصر را از صف 1 حذف کنید یا اگر صف 1 خالی است ، 2 عنصر را از صف 2 حذف کنید ، اگر انجام هر یک از این موارد امکان پذیر نیست راهی برای تشکیل مضرب از 3 وجود ندارد.
همه عناصر باقیمانده در صف ها را به یک آرایه منتقل کنید و آرایه را به ترتیب نزولی مرتب کنید ، این پاسخ است.
مورد 3 : باقی مانده 2 وقتی تقسیم بر 3 شود
1 عنصر را از queue2 حذف کنید یا اگر queue2 خالی است 2 عنصر را از queue1 حذف کنید یا اگر انجام هر یک از این موارد امکان پذیر نیست راهی برای مضربی نیست اگر 3 باشد.
تمام عناصر باقیمانده در صف ها را به یک آرایه منتقل کنید ، آرایه را به ترتیب نزولی مرتب کنید ، این پاسخ است.

رمز

جاوا کد برای یافتن بزرگترین مضرب از 3

import java.util.*;

class FindTheLargestMultipleOf3 {
  private static void fillAns(ArrayList<Integer> ans, Queue<Integer> q0, Queue<Integer> q1, Queue<Integer> q2) {
    while (!q0.isEmpty()) {
      ans.add(q0.poll());
    }

    while (!q1.isEmpty()) {
      ans.add(q1.poll());
    }

    while (!q2.isEmpty()) {
      ans.add(q2.poll());
    }
  }

  private static boolean findLargestMultiple(int[] arr) {
    int n = arr.length;

    // sort the array in ascending order
    Arrays.sort(arr);

    // maintain 3 queues as mentioned
    Queue<Integer> queue0 = new LinkedList<>();
    Queue<Integer> queue1 = new LinkedList<>();
    Queue<Integer> queue2 = new LinkedList<>();

    // variable to store the sum of all the elements in array
    int sum = 0;

    // traverse the array and add elements to queue
    // also find the sum
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      sum += arr[i];
      if (arr[i] % 3 == 0) {
        queue0.add(arr[i]);
      } else if (arr[i] % 3 == 1) {
        queue1.add((arr[i]));
      } else {
        queue2.add(arr[i]);
      }
    }

    // if sum is divisible by 3, do nothing
    if (sum % 3 == 0) {

    }
    // if sum leaves remainder 1 when divided by 3
    else if (sum % 3 == 1) {
      // remove 1 element from queue1
      if (!queue1.isEmpty()) {
        queue1.remove();
      } else {
        // or remove two elements from queue2
        if (!queue2.isEmpty()) {
          queue2.remove();
        } else {
          return false;
        }

        if (!queue2.isEmpty()) {
          queue2.remove();
        } else {
          return false;
        }
      }
    }
    // if sum leaves remainder 2 when divided by 3
    else {
      // remove one element from queue2
      if (!queue2.isEmpty()) {
        queue2.remove();
      } else {
        // or remove 2 elements from queue1
        if (!queue1.isEmpty()) {
          queue1.remove();
        } else {
          return false;
        }

        if (!queue1.isEmpty()) {
          queue1.remove();
        } else {
          return false;
        }
      }
    }

    // add the remaining elements to a list
    ArrayList<Integer> ans = new ArrayList<>();
    fillAns(ans, queue0, queue1, queue2);

    // sort the list in descending order, this is the answer
    Collections.sort(ans, Collections.reverseOrder());
    for (int i = 0; i < ans.size(); i++) {
      System.out.print(ans.get(i) + " ");
    }
    System.out.println();

    return true;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example 1
    int arr1[] = new int[]{5, 2, 1, 0, 9, 3};
    if (!findLargestMultiple(arr1)) {
      System.out.println("Not Possible");
    }

    // Example 2
    int arr2[] = new int[]{1, 2, 3, 4, 5};
    if (!findLargestMultiple(arr2)) {
      System.out.println("Not Possible");
    }
  }
}
9 5 3 1 0 
5 4 3 2 1

C ++ کد برای یافتن بزرگترین مضرب از 3

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 

void fillAns(vector<int> &ans, queue<int> q0, queue<int> q1, queue<int> q2) {
  while (!q0.empty()) {
    ans.push_back(q0.front());
    q0.pop();
  }
  
  while (!q1.empty()) {
    ans.push_back(q1.front());
    q1.pop();
  }
  
  while (!q2.empty()) {
    ans.push_back(q2.front());
    q2.pop();
  }
}

bool findLargestMultiple(int *arr, int n) {
  // sort the array in ascending order
  sort(arr, arr + n);
  
  // maintain 3 queues as mentioned
  queue<int> q0;
  queue<int> q1;
  queue<int> q2;
  
  // variable to store the sum of all the elements in array
  int sum = 0;
  
  // traverse the array and add elements to queue
  // also find the sum
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    sum += arr[i];
    if (arr[i] % 3 == 0) {
      q0.push(arr[i]);
    } else if (arr[i] % 3 == 1) {
      q1.push(arr[i]);
    } else {
      q2.push(arr[i]);
    }
  }
  
  // if sum is divisible by 3, do nothing
  if (sum % 3 == 0) {
    
  } 
  // if sum leaves remainder 1 when divided by 3
  else if (sum % 3 == 1) {
    // remove 1 element from queue1
    if (!q1.empty()) {
      q1.pop();
    } else {
      // or remove two elements from queue2
      if (!q2.empty()) {
        q2.pop();
      } else {
        return false;
      }
      if (!q2.empty()) {
        q2.pop();
      } else {
        return false;
      }
    }
  }
  // if sum leaves remainder 2 when divided by 3
  else {
    // remove one element from queue2
    if (!q2.empty()) {
      q2.pop();
    } else {
      // or remove 2 elements from queue1
      if (!q1.empty()) {
        q1.pop();
      } else {
        return false;
      }
      
      if (!q1.empty()) {
        q1.pop();
      } else {
        return false;
      }
    }
  }
  
  // add the remaining elements to a list
  vector<int> ans;
  fillAns(ans, q0, q1, q2);
  
  // sort the list in descending order, this is the answer
  sort(ans.begin(), ans.end(), greater<int>());
  for (int i = 0; i < ans.size(); i++) {
    cout<<ans[i]<<" ";
  }
  cout<<endl;
  
  return true;
}

int main() {
  // Example 1
  int arr1[] = {5, 2, 1, 0, 9, 3};
  if (!findLargestMultiple(arr1,sizeof(arr1) / sizeof(arr1[0]))) {
    cout<<"Not Possible"<<endl;
  }

  // Example 2
  int arr2[] = {1, 2, 3, 4, 5};
  if (!findLargestMultiple(arr2,sizeof(arr2) / sizeof(arr2[0]))) {
    cout<<"Not Possible"<<endl;
  }
  
  return 0;
}
9 5 3 1 0 
5 4 3 2 1

تحلیل پیچیدگی

پیچیدگی زمان 

O (N log N) ، زیرا ما سه صف متوسط ​​را مرتب کرده ایم. و در بدترین حالت ممکن است همه n عناصر در یک صف قرار گیرند. سپس بدترین حالت پیچیدگی O (N log N) خواهد بود.

پیچیدگی فضا

بر)، همانطور که از صف ها برای ذخیره عناصر N استفاده کرده ایم. الگوریتم دارای پیچیدگی فضای خطی است.