બે કતારોની મદદથી લેવલ ઓર્ડર ટ્રversવર્સલ


મુશ્કેલી સ્તર મધ્યમ
વારંવાર પૂછવામાં આવે છે એમેઝોન પર્યટન માઈક્રોસોફ્ટ મોર્ગન સ્ટેન્લી
દ્વિસંગી વૃક્ષ બ્રેડથ ફર્સ્ટ સર્ચ કતાર વૃક્ષ વૃક્ષ આડેધડ

સમસ્યા નિવેદન

સમસ્યા "બે કતારોની મદદથી લેવલ orderર્ડર ટ્રversવર્સલ" જણાવે છે કે તમને બાઈનરી ટ્રી આપવામાં આવે છે, તેના છાપો લેવલ ઓર્ડર ટ્રાવર્સલ લાઈન લાઇન.

ઉદાહરણો

ઇનપુટ

બે કતારોની મદદથી લેવલ ઓર્ડર ટ્રversવર્સલ

5
11 42
7 9 8
12 23 52 3

ઇનપુટ
બે કતારોની મદદથી લેવલ ઓર્ડર ટ્રversવર્સલ

1
2 3
4 5 6

બે કતારોનો ઉપયોગ કરીને લેવલ ઓર્ડર ટ્રversવર્સલ માટે અલ્ગોરિધમ

બે કતારોની મદદથી લેવલ orderર્ડર ટ્રversવર્સલને છાપવા માટે, અમે પ્રથમ કતારથી પ્રથમ કક્ષાએ પ્રથમ સ્તર (રુટ) ને દબાણ કરીએ છીએ, જ્યારે પ્રથમ કતારથી કોઈ સ્તર પોપિંગ કરીએ છીએ, ત્યારે અમે આગલા સ્તરને બીજી કતારમાં ધકેલીએ છીએ અને જ્યારે બીજી કતારમાંથી કોઈ સ્તર બહાર કાpingીએ છીએ, પ્રથમ કતારમાં આગલા સ્તરને દબાણ કરો. આ પ્રક્રિયાને પુનરાવર્તિત કરો ત્યાં સુધી બેમાંથી કતારો ખાલી ન હોય.

 1. બે બનાવો પૂંછડીઓ ક્યૂ 1 અને ક્યૂ 2.
 2. રુટને ક્યૂ 1 પર દબાણ કરો.
 3. જ્યારે ક્યાં તો Q1 ખાલી નથી અથવા Q2 ખાલી પુનરાવર્તન પગલું 4 અને 5 નથી.
 4. જ્યારે ક્યૂ 1 ખાલી નથી, એક પછી એક કતારમાંથી તત્વોને કા removeી નાખો, તેને છાપો અને તેના બાળકોને ક્યૂ 2 પર દબાણ કરો. કતાર ખાલી થઈ જાય પછી નવી લાઇન છાપો.
 5. જ્યારે ક્યૂ 2 ખાલી નથી, એક પછી એક કતારમાંથી તત્વોને કા removeી નાખો, તેને છાપો અને તેના બાળકોને ક્યૂ 1 પર દબાણ કરો. કતાર ખાલી થઈ જાય પછી નવી લાઇન છાપો.

સમજૂતી

ઉપરના બીજા ઉદાહરણમાં વૃક્ષને ધ્યાનમાં લો.

પગલું 1
Q1 અને Q2 બે કતારો બનાવો.
q1 = નલ અને ક્યૂ 2 = નલ

પગલું 2
ક્યુ 1 ને રુટ દબાણ કરો
ક્યૂ 1 = 1 અને ક્યૂ 2 = નલ

પગલું 3
પગલું 4 અને 5 ને પુનરાવર્તિત કરો જ્યારે કતારો ક્યૂ 1 અથવા ક્યૂ 2 ખાલી નથી

પગલું 4 અને 5
ક્યૂ 1 = 2 અને ક્યૂ 2 = નલ

ઇટેરેશન 1
2 છાપો.
ક્યૂ 1 = નલ અને ક્યૂ 2 = 2 -> 3
પ્રિંટ લાઇન બ્રેક.

ઇટેરેશન 2
2 અને 3 છાપો.
q1 = 4 -> 5 -> 6 અને ક્યૂ 2 = નલ
પ્રિંટ લાઇન બ્રેક.

ઇટેરેશન 3
4, 5 અને 6 છાપો.
q1 = નલ અને ક્યૂ 2 = નલ
પ્રિંટ લાઇન બ્રેક.

જેમ જેમ બંને કતારો ખાલી થઈ જાય છે, તેથી અમે અહીં રોકાઈએ છીએ.

કોડ

બે કતારોનો ઉપયોગ કરીને લેવલ ઓર્ડર ટ્રversવર્સલ માટે જાવા કોડ

import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

class LevelOrderTraversalUsingTwoQueues {
  // class representing node of a binary tree
  static class Node {
    int data;
    Node left, right;

    public Node(int data) {
      this.data = data;
    }
  }

  private static void levelOrderTraversal(Node root) {
    if (root == null) {
      System.out.println();
      return;
    }

    // create two queues q1 and q2
    Queue<Node> q1 = new LinkedList<>();
    Queue<Node> q2 = new LinkedList<>();
    // push the root to queue q1
    q1.add(root);
    
    // while either q1 is not empty or q2 is not empty
    while (!q1.isEmpty() || !q2.isEmpty()) {
      // Pop out a level from q1, print it and push next level to q2
      while (!q1.isEmpty()) {
        // remove a node from q1
        Node curr = q1.poll();
        // print the node
        System.out.print(curr.data + " ");
        // add its children to queue q2
        if (curr.left != null)
          q2.add(curr.left);
        if (curr.right != null)
          q2.add(curr.right);
      }
      // print line break
      System.out.println();
      
      // Pop out a level from queue q2 and push next level to q1
      while (!q2.isEmpty()) {
        // remove a node from q2
        Node curr = q2.poll();
        // print the node
        System.out.print(curr.data + " ");
        // add its children to queue q2
        if (curr.left != null)
          q1.add(curr.left);
        if (curr.right != null)
          q1.add(curr.right);
      }
      // print line break
      System.out.println();
    }
    System.out.println();
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example Tree 1
    Node root1 = new Node(5);
    root1.left = new Node(11);
    root1.right = new Node(42);
    root1.left.left = new Node(7);
    root1.right.left = new Node(9);
    root1.right.right = new Node(8);
    root1.left.left.left = new Node(12);
    root1.left.left.right = new Node(23);
    root1.right.right.left = new Node(52);
    root1.right.right.right = new Node(3);

    levelOrderTraversal(root1);

    // Example Tree 2
    Node root2 = new Node(1);
    root2.left = new Node(2);
    root2.right = new Node(3);
    root2.left.left = new Node(4);
    root2.left.right = new Node(5);
    root2.right.right = new Node(6);

    levelOrderTraversal(root2);
  }
}
5
11 42
7 9 8
12 23 52 3

1
2 3
4 5 6

સી ++ બે કતારોનો ઉપયોગ કરીને લેવલ Orderર્ડર ટ્રાવેર્સલ માટેનો કોડ

#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 

// class representing node of a binary tree
class Node {
  public:
  int data;
  Node *left;
  Node *right;
  
  Node(int d) {
    data = d;
    left = right = NULL;
  }
};

// function to create a new node
Node* newNode(int d) {
  Node *node = new Node(d);
  return node;
}

void levelOrderTraversal(Node *root) {
  if (root == NULL) {
    cout<<endl;
    return;
  }
  
  // create two queues q1 and q2
  queue<Node *> q1;
  queue<Node *> q2;
  // push the root to queue q1
  q1.push(root);
  
  // while either q1 is not empty or q2 is not empty
  while (!q1.empty() || !q2.empty()) {
    // Pop out a level from q1, print it and push next level to q2
    while (!q1.empty()) {
      // remove a node from q1
      Node *curr = q1.front();
      q1.pop();
      // print the node
      cout<<curr->data<<" ";
      // add its children to queue q2
      if (curr->left != NULL)
        q2.push(curr->left);
      if (curr->right != NULL)
        q2.push(curr->right);
    }
    // print line break
    cout<<endl;
    
    // Pop out a level from queue q2 and push next level to q1
    while (!q2.empty()) {
      // remove a node from q2
      Node *curr = q2.front();
      q2.pop();
      // print the node
      cout<<curr->data<<" ";
      // add its children to queue q2
      if (curr->left != NULL)
        q1.push(curr->left);
      if (curr->right != NULL)
        q1.push(curr->right);
    }
    // print line break
    cout<<endl;
  }
  cout<<endl;
}

int main() {
  // Example Tree 1
  Node *root1 = newNode(5);
  root1->left = newNode(11);
  root1->right = newNode(42);
  root1->left->left = newNode(7);
  root1->right->left = newNode(9);
  root1->right->right = newNode(8);
  root1->left->left->left = newNode(12);
  root1->left->left->right = newNode(23);
  root1->right->right->left = newNode(52);
  root1->right->right->right = newNode(3);

  levelOrderTraversal(root1);

  // Example Tree 2
  Node *root2 = newNode(1);
  root2->left = newNode(2);
  root2->right = newNode(3);
  root2->left->left = newNode(4);
  root2->left->right = newNode(5);
  root2->right->right = newNode(6);

  levelOrderTraversal(root2);
  
  return 0;
}
5
11 42
7 9 8
12 23 52 3

1
2 3
4 5 6

જટિલતા વિશ્લેષણ

સમય જટિલતા

ઓ (એન), કારણ કે આપણે ઝાડનાં બધાં ગાંઠો વટાવી ગયા છે. આમ સમય જટિલતા રેખીય છે.

અવકાશ જટિલતા

ઓ (એન), જેમ કે આપણે ઝાડમાં ગાંઠો વટાવી દીધું છે. અમે તેમને કતારોમાં શામેલ કરી રહ્યાં હતાં અને આ રીતે જગ્યા જટિલતા પણ રેખીય છે.