બધા નારંગીને સડવા માટે ઓછામાં ઓછું સમય જરૂરી છેવારંવાર પૂછવામાં આવે છે એડોબ એમેઝોન બ્લૂમબર્ગ માઈક્રોસોફ્ટ
અરે બ્રેડથ ફર્સ્ટ સર્ચ મેટ્રિક્સ

સમસ્યા નિવેદન

સમસ્યા "બધા નારંગીને સડવામાં જરૂરી ન્યૂનતમ સમય" જણાવે છે કે તમને એ 2 ડી એરે, દરેક કોષમાં ત્રણ સંભવિત મૂલ્યો 0, 1 અથવા 2 છે.
0 નો અર્થ ખાલી કોષ છે.
1 નો અર્થ તાજી નારંગી છે.
2 એટલે સડેલું નારંગી.
જો સડેલું નારંગી તેની સાથે જોડાયેલ તાજી નારંગીને 1 ટાઈમ યુનિટમાં રોટ કરી શકે છે, તો બધી નારંગીને સડવામાં સમય લાગ્યો છે અને જો નારંગીનો સડવું શક્ય ન હોય તો -1 છાપો.

ઉદાહરણો

{
{0, 1, 1}
{2, 1, 2}
{1, 0, 1}
}
2
{
{0, 1, 0}
{2, 0, 2}
{1, 1, 1}
{1, 1, 1}
}
-1

બધા નારંગીને સડવામાં જરૂરી ન્યૂનતમ સમય શોધવા માટે અલ્ગોરિધમનો

બધી સડેલી નારંગી એ પ્રારંભિક બિંદુઓ છે, તેઓ અડીને તાજી નારંગીને 1 એકમ સમયમાં રોટ કરે છે. બધા નારંગીનો સડો કરવા માટે જરૂરી કુલ સમય શોધવા માટે આપણે એક કરી શકીએ પ્રથમ પહોળાઈ શોધ(બી.એફ.એસ.) બધા સડેલા નારંગીને બી.એફ.એસ. ના પ્રારંભિક બિંદુ તરીકે ધારીને.

 1. બનાવો કતાર કોઓર્ડિનેટ્સ, જરૂરી કોષોના કોઓર્ડિનેટ્સ સંગ્રહવા માટે, એટલે કે, કતાર ફોર્મનો ડેટા (પંક્તિ, કોલ) સંગ્રહિત કરે છે. ચલ સમય 0 તરીકે પ્રારંભ કરો.
 2. આપેલ મેટ્રિક્સમાં પસાર થવું અને બધી સડેલા નારંગીના ક theરેટમાં કinર્ડિનેટ્સ ઉમેરો.
 3. જ્યારે કતાર ખાલી પુનરાવર્તન પગલું 4 નથી.
 4. કતારના કદ તરીકે એક ચલ કદ પ્રારંભ કરો. હું 0 થી કદ બરાબર (સમાવેલ નથી) માટે લૂપ ચલાવો, અને દરેક પુનરાવર્તનમાં કતારમાંથી એક તત્વ પ popપ આઉટ કરો. જો તેની અડીને બાજુઓ પર (તાજી, જમણી, ઉપર અને નીચે) તાજી નારંગી હોય, તો તે નારંગીના કોઓર્ડિનેટ્સને કતારમાં દબાણ કરો અને તે નારંગીને સડેલું ચિહ્નિત કરો. જો ત્યાં તાજી નારંગી હોત તો સમયને 1 યુનિટ દ્વારા વધારવો.
 5. હવે તપાસો કે મેટ્રિક્સમાં હજી પણ તાજી નારંગી હાજર છે કે નહીં, જો હા, બધી નારંગી સડી શકાતી નથી તેથી -1 પરત કરો, નહીં તો સમય પરત કરો.

સમજૂતી

ઉદાહરણ ધ્યાનમાં લો,
{
{0, 1, 1
{2, 1, 2
{1, 0, 1
}

બધા નારંગીને સડવા માટે ઓછામાં ઓછું સમય જરૂરી છે

બધી નારંગી સમય = 2 પર સડેલી હોય છે.

કોડ

જાવા કોડ શોધવા માટે બધા નારંગીને સડવું જરૂરી છે

import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

class MinimumTimeRequiredToRotAllOranges {
  private static int minTimeToRot(int[][] mat) {
    int n = mat.length;
    int m = mat[0].length;

    // create a queue to store coordinates
    Queue<Coordinate> queue = new LinkedList<>();
    // initialize a variable time as 0
    int time = 0;

    // Add all the rotten oranges coordinates to the queue
    // these acts as the starting point of the BFS
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      for (int j = 0; j < m; j++) {
        if (mat[i][j] == 2) {
          queue.add(new Coordinate(i, j));
        }
      }
    }

    while (!queue.isEmpty()) {
      // initialise size as size of queue
      int size = queue.size();
      // boolean variable representing whether or not an orange
      // is rotten in this time unit
      boolean isSomeFreshRotten = false;
      for (int i = 0; i < size; i++) {
        // remove an element from the queue
        Coordinate curr = queue.poll();

        // generate the coordinates of adjacent cells
        // if the generated coordinates are valid and there is a fresh orange
        // add the generated coordinates to the queue and mark that orange as rotten

        // left adjacent
        int leftRow = curr.row - 1;
        int leftCol = curr.col;
        if ((leftRow >= 0 && leftRow < n) && (leftCol >= 0 && leftCol < m)) {
          if (mat[leftRow][leftCol] == 1) {
            queue.add(new Coordinate(leftRow, leftCol));
            mat[leftRow][leftCol] = 2;
            isSomeFreshRotten = true;
          }
        }

        // right adjacent
        int rightRow = curr.row + 1;
        int rightCol = curr.col;
        if ((rightRow >= 0 && rightRow < n) && (rightCol >= 0 && rightCol < m)) {
          if (mat[rightRow][rightCol] == 1) {
            queue.add(new Coordinate(rightRow, rightCol));
            mat[rightRow][rightCol] = 2;
            isSomeFreshRotten = true;
          }
        }

        // up adjacent
        int upRow = curr.row;
        int upCol = curr.col + 1;
        if ((upRow >= 0 && upRow < n) && (upCol >= 0 && upCol < m)) {
          if (mat[upRow][upCol] == 1) {
            queue.add(new Coordinate(upRow, upCol));
            mat[upRow][upCol] = 2;
            isSomeFreshRotten = true;
          }
        }

        // down adjacent
        int downRow = curr.row;
        int downCol = curr.col - 1;
        if ((downRow >= 0 && downRow < n) && (downCol >= 0 && downCol < m)) {
          if (mat[downRow][downCol] == 1) {
            queue.add(new Coordinate(downRow, downCol));
            mat[downRow][downCol] = 2;
            isSomeFreshRotten = true;
          }
        }
      }

      // if there is some oranges rotten in this time unit,
      // increment time else end the BFS here
      if (isSomeFreshRotten)
        time++;
      else
        break;
    }

    // check if there is some fresh oranges in the matrix, if yes return -1
    // otherwise return time
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      for (int j = 0; j < m; j++) {
        if (mat[i][j] == 1)
          return -1;
      }
    }

    return time;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example 1
    int mat1[][] = new int[][]{
        {0, 1, 1},
        {2, 1, 2},
        {1, 0, 1}
    };
    System.out.println(minTimeToRot(mat1));

    // Example 2
    int mat2[][] = new int[][] {
        {0, 1, 0},
        {2, 0, 2},
        {1, 1, 1},
        {1, 1, 1}
    };
    System.out.println(minTimeToRot(mat2));
  }

  // class representing a coordinate in the matrix
  static class Coordinate {
    int row;
    int col;

    public Coordinate(int row, int col) {
      this.row = row;
      this.col = col;
    }
  }
}
2
-1

સી ++ કોડ શોધવા માટે બધા નારંગીને સડવું જરૂરી છે

#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 

// class representing a coordinate in the matrix
class Coordinate {
  public:
  int row;
  int col;
  
  Coordinate(int r, int c) {
    row = r;
    col = c;
  }
};

int minTimeToRot(vector<vector<int>> &matrix) {
  int n = matrix.size();
  int m = matrix[0].size();
  
  // create a queue to store coordinates
  queue<Coordinate> q;
  // initialize a variable time as 0
  int time = 0;
  
  // Add all the rotten oranges coordinates to the queue
  // these acts as the starting point of the BFS
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < m; j++) {
      if (matrix[i][j] == 2) {
        Coordinate coordinate(i, j);
        q.push(coordinate);
      }
    }
  }
  
  while (!q.empty()) {
    // initialise size as size of queue
    int size = q.size();
    bool isSomeFreshRotten = false;
    // boolean variable representing whether or not an orange
    // is rotten in this time unit
    for (int i = 0; i < size; i++) {
      // remove an element from the queue
      Coordinate curr = q.front();
      q.pop();
      
      // generate the coordinates of adjacent cells
      // if the generated coordinates are valid and there is a fresh orange
      // add the generated coordinates to the queue and mark that orange as rotten
      
      // left adjacent
      int leftRow = curr.row - 1;
      int leftCol = curr.col;
      if ((leftRow >= 0 && leftRow < n) && (leftCol >= 0 && leftCol < m)) {
        if (matrix[leftRow][leftCol] == 1) {
          Coordinate coordinate(leftRow, leftCol);
          q.push(coordinate);
          matrix[leftRow][leftCol] = 2;
          isSomeFreshRotten = true;
        }
      }

      // right adjacent
      int rightRow = curr.row + 1;
      int rightCol = curr.col;
      if ((rightRow >= 0 && rightRow < n) && (rightCol >= 0 && rightCol < m)) {
        if (matrix[rightRow][rightCol] == 1) {
          Coordinate coordinate(rightRow, rightCol);
          q.push(coordinate);
          matrix[rightRow][rightCol] = 2;
          isSomeFreshRotten = true;
        }
      }

      // up adjacent
      int upRow = curr.row;
      int upCol = curr.col + 1;
      if ((upRow >= 0 && upRow < n) && (upCol >= 0 && upCol < m)) {
        if (matrix[upRow][upCol] == 1) {
          Coordinate coordinate(upRow, upCol);
          q.push(coordinate);
          matrix[upRow][upCol] = 2;
          isSomeFreshRotten = true;
        }
      }

      // down adjacent
      int downRow = curr.row;
      int downCol = curr.col - 1;
      if ((downRow >= 0 && downRow < n) && (downCol >= 0 && downCol < m)) {
        if (matrix[downRow][downCol] == 1) {
          Coordinate coordinate(downRow, downCol);
          q.push(coordinate);
          matrix[downRow][downCol] = 2;
          isSomeFreshRotten = true;
        }
      }
    }
    
    // if there is some oranges rotten in this time unit,
    // increment time else end the BFS here
    if (isSomeFreshRotten) {
      time++;
    } else {
      break;
    }
  }
  
  // check if there is some fresh oranges in the matrix, if yes return -1
  // otherwise return time
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < m; j++) {
      if (matrix[i][j] == 1)
        return -1;
    }
  }
  
  return time;
}

int main() {
  // Example 1
  vector<vector<int>> mat1 {
    {0, 1, 1},
    {2, 1, 2},
    {1, 0, 1}
  };
  cout<<minTimeToRot(mat1)<<endl;
  
  // Example 2
  vector<vector<int>> mat2 {
    {0, 1, 0},
    {2, 0, 2},
    {1, 1, 1},
    {1, 1, 1}
  };
  cout<<minTimeToRot(mat2)<<endl;
  
  return 0;
}
2
-1

જટિલતા વિશ્લેષણ

સમય જટિલતા

ઓ (એન * મી), કારણ કે આપણે બ્રેડ્થ ફર્સ્ટ સર્ચનો ઉપયોગ કર્યો છે જે ઇનપુટ મેટ્રિક્સના બધા કોષોને વટાવી દેશે. આમ સમય જટિલતા બહુપદી છે.

અવકાશ જટિલતા

ઓ (એન * મી), બી.એફ.એસ. નો ઉપયોગ કરીને આ જગ્યા લે છે. કારણ કે કતારનો ઉપયોગ કરે છે જે તત્વોને સંગ્રહિત કરે છે અને આ રીતે આ જટિલતા.

જ્યાં n અને m એ અનુક્રમે આપેલ મેટ્રિક્સની પંક્તિઓ અને કumnsલમ છે.