સ્ટેકનો ઉપયોગ કરીને પેટર્નની ઘટનાઓ


મુશ્કેલી સ્તર મધ્યમ
લાર્સન અને ટુબ્રો સ્ટેક શબ્દમાળા

સમસ્યા નિવેદન

આપેલ બે એરે પેટર્ન [] અને ટેક્સ્ટ [] નો પાત્ર પ્રકાર. સમસ્યા "સ્ટેકનો ઉપયોગ કરીને પેટર્નની ઘટનાઓ" સ્ટેક ડેટા સ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ કરીને ટેક્સ્ટમાંથી મળેલી પેટર્નને દૂર કરતી વખતે ટેક્સ્ટમાં પેટર્નની કુલ સંખ્યાઓની સંખ્યા શોધવા માટે એક ફંક્શન બનાવવાનું કહે છે.

સ્ટેકનો ઉપયોગ કરીને પેટર્નની ઘટનાઓ

ઉદાહરણ

pattern[ ] = {'A','B','C'}

text[ ] = {'A','B','A','B','C','A','B','C','C'}
3

Occurrences found at:
4 7 8

સમજૂતી: તમે ત્રણ પેટર્સને તપાસવા માટે ઉપરની છબી જોઈ શકો છો

pattern[ ] : {'H','I'}

text[ ] : {'H','I','H','H','I','I','H','I'}
4
Occurrences found at:
1 4 5 7

સ્ટેકનો ઉપયોગ કરીને દાખલાની ઘટનાઓ માટે અલ્ગોરિધમ

 1. બે પ્રારંભ કરો એરે પેટર્ન [] અને ટેક્સ્ટ [] પાત્ર પ્રકાર
 2. પેટર્નની ઘટના શોધવા માટે ફંક્શન બનાવો જે બે પરિમાણોને એ પરિમાણ તરીકે સ્વીકારે છે.
 3. પૂર્ણાંક પ્રકારનો વેક્ટર અને શબ્દમાળા પ્રકારનો સ્ટેક ડેટા સ્ટ્રક્ચર બનાવો.
 4. તે પછી, ત્રણ પૂર્ણાંક વેરીએબલ્સ પી, કાઉન્ટર અને લાસ્ટઓક્યુરેન્સ બનાવો અને તેમને અનુક્રમે 0,0 અને -10 તરીકે પ્રારંભ કરો.
 5. 0 થી ટેક્સ્ટ એરેના કદ સુધી ટ્રાવેલર્સ - 1.
 6. તપાસો કે ટેક્સ્ટ એરેના વર્તમાન અનુક્રમણિકાનું મૂલ્ય પેટર્ન એરેમાં અનુક્રમણિકા પીના મૂલ્ય જેટલું છે. જો ટેક્સ્ટ એરેના વર્તમાન અનુક્રમણિકાનું મૂલ્ય અનુક્રમણિકાના કદના મૂલ્ય બરાબર છે - પેટર્ન એરેમાં 1, વેક્ટરમાં વર્તમાન અનુક્રમણિકાને દબાણ / દાખલ કરો. 1 દ્વારા કાઉન્ટર વધારો. છેલ્લાં ક્રમના મૂલ્યોને અનુક્રમે 1 અને 0 તરીકે અપડેટ કરો. બાકી, p દ્વારા 1 વધારો.
 7. બાકી તપાસો કે ટેક્સ્ટ એરેના વર્તમાન અનુક્રમણિકાનું મૂલ્ય પેટર્ન એરેમાં પ્રથમ અનુક્રમણિકાના મૂલ્ય જેટલું છે, કામચલાઉ શબ્દમાળા ચલ બનાવો. પેટર્નના એરેના કદથી પી તરફ વટાવી દો અને શબ્દમાળા વેરિયેબલમાં વર્તમાન અનુક્રમણિકા પર અક્ષર ઉમેરો. સ્ટેકમાં અસ્થાયી શબ્દમાળા ચલ દબાણ કરો અને p ની કિંમત 1 તરીકે અપડેટ કરો.
 8. બાકી તપાસો કે છેલ્લી ઘટના વર્તમાન અનુક્રમણિકા - 1 ની બરાબર છે કે નહીં, જો સ્ટેક ખાલી અપડેટ પી 0 છે.
 9. બાકી અસ્થાયી શબ્દમાળા ચલ બનાવો અને નવા બનાવેલા શબ્દમાળાઓમાં સ્ટેક અને સ્ટોરની ટોચ પ popપ કરો. જો શબ્દમાળા પ્રથમ અક્ષર લખાણ એરેમાં વર્તમાન અનુક્રમણિકાના મૂલ્યની બરાબર છે, તો છેલ્લા અનુક્રમણિકાને વર્તમાન અનુક્રમણિકા તરીકે અપડેટ કરો.
 10. જો પ્રથમ પાત્ર શબ્દમાળા અનુક્રમણિકાના કદના મૂલ્ય બરાબર છે - પેટર્નના એરેમાં 1, વેક્ટરમાં વર્તમાન અનુક્રમણિકાને દબાણ કરો અને કાઉન્ટરને 1 દ્વારા વધારવું. અન્યથા શબ્દમાળાને દબાણ કરો સ્ટેક.
 11. બાકી જો સ્ટેક ખાલી ન હોય તો સ્ટેકને સાફ કરો અને p તરીકે 0 સેટ કરો.
 12. કાઉન્ટર અને વેક્ટર સૂચિને છાપો.

કોડ

સ્ટેકનો ઉપયોગ કરીને દાખલાની ઘટનાઓ માટે સી ++ પ્રોગ્રામ

#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
void PatternOccurence(char pattern[], char text[], int ps, int ts){ 
    vector<int> list; 
    stack<string> st; 
    int p = 0; 
    int counter = 0 ; 
    int lastOccurrence = -10; 
    for(int i = 0; i < ts; i ++){ 
      if(text[i] == pattern[p]){ 
        if(text[i] == pattern[ps - 1]){ 
          list.push_back(i); 
          counter ++; 
          lastOccurrence = i; 
          p = 0; 
        } 
        else{ 
          p ++; 
        } 
      } 
      else{ 
        if(text[i] == pattern[0]){ 
          string temp = ""; 
          for (int i1 = p; i1 < ps; i1 ++){ 
            temp += pattern[i1]; 
          }
          st.push(temp); 
          p = 1; 
        } 
        else{ 
          if(lastOccurrence == i - 1){    
            if(st.empty()){ 
              p = 0; 
            }            
            else{ 
              string temp = st.top();
              st.pop(); 
        
              if(temp[0] == text[i]){ 
                lastOccurrence = i; 
        
                if(temp[0] == pattern[ps - 1]){ 
                  list.push_back(i); 
                  counter ++; 
                }                 
                else{ 
                  temp = temp.substr(1, temp.length()); 
                  st.push(temp); 
                } 
              } 
              else{ 
                if(!st.empty()) 
                  while(!st.empty()){
                    st.pop();
                  } 
                  p = 0; 
                } 
              } 
            } 
            
          else{ 
            if (!st.empty()){ 
              while(!st.empty()){
                st.pop();
              } 
            }
            p = 0; 
          } 
        } 
      } 
    } 
    cout<<counter<<endl;
    if(counter>0){
      cout<<"Occurrences found at:"<<endl;
      for(auto i = list.begin(); i != list.end(); ++i){ 
        cout << *i << " "; 
      }
    }
  }  
int main(){ 
  char pattern[] = {'A','B','C'}; 
  char text[] = {'A','B','A','B','C','A','B','C','C'}; 
  int ps = sizeof(pattern)/sizeof(pattern[0]);
  int ts = sizeof(text)/sizeof(text[0]);
  PatternOccurence(pattern, text, ps, ts);
  return 0; 
}
3
Occurrences found at:
4 7 8

સ્ટેકનો ઉપયોગ કરીને દાખલાની ઘટનાઓ માટે જાવા પ્રોગ્રામ

import java.util.ArrayList; 
import java.util.Stack; 

class StackImplementation{ 

  class Data{ 
    ArrayList<Integer> present; 
    int count; 
    
    public Data(ArrayList<Integer> present, int count){ 
      this.present = present; 
      this.count = count; 
    } 
  } 
  
  public Data Solution(char pattern[], char text[]){ 
    ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>(); 
    Stack<String> stack = new Stack<>(); 
    
    int p = 0; 
    int counter = 0 ; 
    int lastOccurrence = -10; 
    
    for(int i = 0; i < text.length; i ++){ 
      if(text[i] == pattern[p]){ 
      
        if(text[i] == pattern[pattern.length - 1]){ 
          list.add(i); 
      
          counter ++; 
          lastOccurrence = i; 
          p = 0; 
        } 
        
        else{ 
          p ++; 
        } 
      } 
    
      else{ 
        if(text[i] == pattern[0]){ 
          String temp = ""; 
          
          for (int i1 = p; i1 < pattern.length; i1 ++){ 
            temp += pattern[i1]; 
          }
    
          stack.push(temp); 
          p = 1; 
        } 
        
        else{ 
          if(lastOccurrence == i - 1){ 
    
            if(stack.isEmpty()){ 
              p = 0; 
            }
            
            else{ 
              String temp = stack.pop(); 
        
              if (temp.charAt(0) == text[i]){ 
                lastOccurrence = i; 
        
                if(temp.charAt(0) == pattern[pattern.length - 1]){ 
                  list.add(i); 
                  counter ++; 
                } 
                
                else{ 
                  temp = temp.substring(1, temp.length()); 
                  stack.push(temp); 
                } 
              } 
    
              else{ 
                if (!stack.isEmpty()) 
                  stack.clear(); 
                  p = 0; 
                } 
              } 
            } 
            
          else{ 
            if (!stack.isEmpty()){ 
              stack.clear(); 
            }
            p = 0; 
          } 
        } 
      } 
    } 
    return new Data(list, counter); 
  } 
  
  public static void main(String args[]){ 
    char[] pattern = "ABC".toCharArray(); 
    
    char[] text = "ABABCABCC".toCharArray(); 
    
    StackImplementation obj = new StackImplementation(); 
    Data data = obj.Solution(pattern, text); 
    
    int count = data.count; 
    ArrayList<Integer> list = data.present; 
    System.out.println(count); 
    
    if(count > 0){ 
      System.out.println("Occurrences found at:"); 
      
      for(int i : list){ 
        System.out.print(i + " ");
      }
    } 
  } 
}
3
Occurrences found at:
4 7 8

જટિલતા વિશ્લેષણ

સમય જટિલતા

O (ts) જ્યાં ts એરેક્ટર એરે ટેક્સ્ટમાં અક્ષરોની સંખ્યા છે [].

અવકાશ જટિલતા

ઓ (ટીએસ) કારણ કે અમે અક્ષરો સંગ્રહિત કરવા માટે જગ્યાનો ઉપયોગ કર્યો છે.