બે લિંક્ડ સૂચિનો આંતરછેદ બિંદુ મેળવવા માટે એક કાર્ય લખો

સમસ્યા નિવેદન સમસ્યા "બે લિંક્ડ લિસ્ટ્સના આંતરછેદ બિંદુ મેળવવા માટે ફંક્શન લખો" કહે છે કે તમને બે લિંક્ડ સૂચિ આપવામાં આવી છે. પરંતુ તેઓ સ્વતંત્ર રીતે જોડાયેલ યાદીઓ નથી. તેઓ કોઈક સમયે જોડાયેલા છે. હવે તમારે આ બે સૂચિઓના આંતરછેદનો આ બિંદુ શોધવાની જરૂર છે. …

વધુ વાંચો

બધી નાની કીનો સરવાળો સાથે એક વૃક્ષ સાથે બી.એસ.ટી.

આ સમસ્યામાં અમે દ્વિસંગી શોધ વૃક્ષ આપ્યું છે, બધી નાની કીનો સરવાળો સાથે શ્રેષ્ઠ રીતે ઝાડમાં કન્વર્ટ કરવા માટે એક અલ્ગોરિધમનો લખો. ઇનપુટ આઉટપુટનું પ્રી-ઓર્ડરનું ઉદાહરણ: 19 7 1 54 34 88 નિષ્કપટ અભિગમ કોઈપણ ગાંઠવાળું સ્વરૂપમાં બધા ગાંઠોને એક પછી એક પસાર કરો, અને…

વધુ વાંચો