પરમ્યુટેશન ગુણાંક

સમસ્યાનું નિવેદન આ સમસ્યા "ક્રમચય ગુણાંક" માં, જ્યારે આપણને n & k ના મૂલ્યો આપવામાં આવે ત્યારે આપણે તેને શોધવાની જરૂર છે. ઉદાહરણ n = 5, k = 2 20 સમજૂતી: n P r નું આ મૂલ્ય ક્રમચય ગુણાંકના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને મળી આવે છે. nPr = n!/(nr)! અભિગમ…

વધુ વાંચો

લાંબા ગાળાના વધતા સબસેક્વેન્સનું નિર્માણ (એન લોગ એન)

સમસ્યાનું નિવેદન તમને પૂર્ણાંકની શ્રેણી આપવામાં આવી છે. સમસ્યા "સૌથી લાંબી વધતી અનુગામી (એન લોગ એન) નું નિર્માણ" સૌથી લાંબી વધતી અનુગામી રચના કરવા માટે પૂછે છે. ઉદાહરણ એર [] = {1, 4, 7, 2, 9, 6, 12, 3} 12, 9, 7, 4, 1 અને આ સૌથી લાંબી વધતી અનુગામીનું કદ છે ...

વધુ વાંચો

આપેલ શ્રેણીની આસપાસ એરેનું ત્રણ માર્ગીકરણ

સમસ્યાનું નિવેદન તમને પૂર્ણાંકની શ્રેણી અને નીચા મૂલ્ય અને ઉચ્ચ મૂલ્યની શ્રેણી આપવામાં આવી છે. સમસ્યા "આપેલ શ્રેણીની આસપાસ એરેનું થ્રી વે પાર્ટીશનિંગ" એરેને આ રીતે વિભાજીત કરવા માટે પૂછે છે કે એરેને ત્રણ ભાગમાં વહેંચવામાં આવશે. એરેના પાર્ટીશનો હશે: તત્વો ...

વધુ વાંચો

બી.એફ.એસ. નો ઉપયોગ કરીને ઝાડમાં આપેલ સ્તર પર ગાંઠોની સંખ્યા ગણો

વર્ણન સમસ્યા "BFS નો ઉપયોગ કરીને વૃક્ષમાં આપેલ સ્તરે ગાંઠોની સંખ્યાની ગણતરી કરો" જણાવે છે કે તમને વૃક્ષ (એસાયક્લિક ગ્રાફ) અને રુટ નોડ આપવામાં આવે છે, L-th સ્તર પર ગાંઠોની સંખ્યા શોધો. એસાયક્લિક ગ્રાફ: તે ધાર દ્વારા જોડાયેલા ગાંઠોનું નેટવર્ક છે જેમાં…

વધુ વાંચો

બે સ .ર્ટ કરેલી એરેની જોડીઓ ગણતરી કરો જેનો સરવાળો આપેલ મૂલ્ય x જેટલો છે

સમસ્યાનું નિવેદન "બે સedર્ટ કરેલ એરેમાંથી જોડીઓની ગણતરી કરો જેમનો સરવાળો આપેલ મૂલ્ય x બરાબર છે" સમસ્યા જણાવે છે કે તમને પૂર્ણાંકની બે સedર્ટ કરેલ એરે અને સરવાળો પૂર્ણાંક મૂલ્ય આપવામાં આવે છે. સમસ્યાનું નિવેદન કુલ જોડીની સંખ્યા શોધવા માટે પૂછે છે જે સરવાળે…

વધુ વાંચો