બે સ્ટ્રિંગ્સ એનાગ્રામ લીટકોડ સોલ્યુશન્સ બનાવવા માટેના ઓછામાં ઓછા પગલાઓની સંખ્યા

સમસ્યાનું નિવેદન આ સમસ્યામાં, અમને બે શબ્દમાળાઓ 's' અને 't' આપવામાં આવે છે જેમાં નાના-નાના અંગ્રેજી અક્ષરો હોય છે. એક ઓપરેશનમાં, આપણે શબ્દમાળા 't' માં કોઈપણ અક્ષર પસંદ કરી શકીએ છીએ અને તેને બીજા કેટલાક પાત્રમાં બદલી શકીએ છીએ. આપણે 't' ને બનાવવા માટે આવા ઓપરેશનની ન્યૂનતમ સંખ્યા શોધવાની જરૂર છે ...

વધુ વાંચો

જમણી સંખ્યા ત્રિકોણના પાથની મહત્તમ રકમ

સમસ્યા "જમણી સંખ્યા ત્રિકોણના પાથની મહત્તમ રકમ" જણાવે છે કે તમને જમણા નંબરના ત્રિકોણના રૂપમાં કેટલાક પૂર્ણાંકો આપવામાં આવે છે. જો તમે ટોચથી પ્રારંભ કરો અને આધાર સ્થાને જેમ કે તમે ખસેડો… તો તમે પ્રાપ્ત કરી શકો તે મહત્તમ રકમ શોધો.

વધુ વાંચો

લંબાઈના ભાગોની મહત્તમ સંખ્યા એ, બી અને સી

સમસ્યા "લંબાઈ a, b અને c ની સેગમેન્ટની મહત્તમ સંખ્યા" જણાવે છે કે તમને હકારાત્મક પૂર્ણાંક N આપવામાં આવે છે, અને તમારે લંબાઈ a, b અને c ના સેગમેન્ટની મહત્તમ સંખ્યા શોધવાની જરૂર છે જે N નો ઉપયોગ કરીને બનાવી શકાય છે. ઉદાહરણ N = 7 a = 5, b…

વધુ વાંચો

જો ત્યાં 0 સરવાળો સાથે સબબ્રે છે કે નહીં

સમસ્યા "0 સરવાળો સાથે સબરે હોય તો શોધો" સમસ્યા જણાવે છે કે તમને નકારાત્મક પૂર્ણાંક ધરાવતો પૂર્ણાંક અરે આપવામાં આવે છે. પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ એ નક્કી કરવા માટે પૂછે છે કે કદની ઓછામાં ઓછી 1 પેટા-એરે. આ પેટા-એરેની રકમ 1 જેટલી હોવી જોઈએ. ઉદાહરણ arr [] = {2,1, -3,4,5}…

વધુ વાંચો

0s, 1s અને 2s ની સમાન સંખ્યાવાળા સબસ્ટ્રિંગ્સની ગણતરી કરો

સમસ્યા "0s, 1s અને 2s ની સમાન સંખ્યા સાથે સબસ્ટ્રિંગ્સની ગણતરી કરો" કહે છે કે તમને એક સ્ટ્રિંગ આપવામાં આવી છે જેમાં ફક્ત 0, 1 અને 2 છે. સમસ્યાનું નિવેદન ફક્ત 0, 1 અને 2 ની સમાન સંખ્યા ધરાવતા સબસ્ટ્રિંગ્સની સંખ્યા શોધવા માટે પૂછે છે. ઉદાહરણ str = "01200"…

વધુ વાંચો

ઉમેરો અને બાદબાકીના આદેશો ચલાવ્યા પછી સુધારેલા એરે છાપો

તમને કદ n ની એરે આપવામાં આવશે, શરૂઆતમાં એરેમાંના બધા મૂલ્યો 0, અને પ્રશ્નો હશે. દરેક ક્વેરીમાં ચાર મૂલ્યો શામેલ હોય છે, ક્વેરીના પ્રકાર ટી, રેંજનો ડાબું પોઇન્ટ, રેંજનો જમણો પોઇન્ટ અને નંબર કે, તમારે…

વધુ વાંચો

સબઅર્રે પર્વતની રૂપે છે કે નહીં તે શોધો

સમસ્યાનું નિવેદન "સબરે એ પર્વતના રૂપમાં છે કે નહીં તે શોધો" સમસ્યા જણાવે છે કે તમને પૂર્ણાંક એરે અને શ્રેણી આપવામાં આવી છે. પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ એ જાણવા માટે પૂછે છે કે આપેલ શ્રેણી વચ્ચે રચાયેલ પેટા-એરે પર્વત સ્વરૂપમાં છે કે નહીં ...

વધુ વાંચો

દ્વિસંગી શબ્દમાળાઓને વૈકલ્પિક એક્સ અને વાય ઘટનાઓ તરીકે ફરીથી ગોઠવો

સમસ્યાનું નિવેદન ધારો કે તમને દ્વિસંગી શબ્દમાળા આપવામાં આવે છે, અને બે સંખ્યાઓ x અને y. શબ્દમાળામાં માત્ર 0 અને 1 નો સમાવેશ થાય છે. સમસ્યા "દ્વિસંગી શબ્દમાળાને વૈકલ્પિક x અને y ઘટનાઓ તરીકે ફરીથી ગોઠવો" શબ્દમાળાને ફરીથી ગોઠવવા માટે પૂછે છે કે 0 આવે છે x વખત ⇒ 1 આવે છે ...

વધુ વાંચો

રેખીય સમય માં કદ 3 ની છટણી કરેલ અનુગામી શોધો

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા "રેખીય સમયમાં કદ 3 નું ક્રમબદ્ધ અનુગામી શોધો" જણાવે છે કે તમારી પાસે પૂર્ણાંક અરે છે. સમસ્યાનું નિવેદન ત્રણ નંબરોને એવી રીતે શોધવા માટે પૂછે છે કે એરે [i] <array [k] <array [k], અને i <j <k. આગમનનું ઉદાહરણ []…

વધુ વાંચો

તપાસો કે આપેલ એરે બાઈનરી શોધ ટ્રીના લેવલ ઓર્ડર ટ્રversવર્સલનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છે

સમસ્યાનું નિવેદન સમસ્યા "જો આપેલ એરે બાઈનરી સર્ચ ટ્રીના લેવલ ઓર્ડર ટ્રાવર્સલનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છે કે કેમ તે તપાસો" જણાવે છે કે તમને બાઈનરી સર્ચ ટ્રીનો લેવલ ઓર્ડર ટ્રાવર્સલ આપવામાં આવ્યો છે. અને વૃક્ષના લેવલ ઓર્ડર ટ્રાવર્સલનો ઉપયોગ કરવો. લેવલ ઓર્ડર આપણને અસરકારક રીતે શોધવાની જરૂર છે ...

વધુ વાંચો