რიგის პირველი K ელემენტების შეცვლა


Რთული ტური Easy
ხშირად ეკითხებიან BlackRock JP Morgan Robinhood სპრინკლერი ვუკერი ZScaler
Queue დასტის

რიგის პრობლემის პირველი K ელემენტების შეცვლისას ჩვენ მივეცით a მდგომ და რიცხვი k, რიგის სტანდარტული k ელემენტების შეცვლა.

მაგალითები

შეყვანის:
რიგი = 10 -> 15 -> 31 -> 17 -> 12 -> 19 -> 2
k = 3
გამოყვანის:
რიგი = 31 -> 15 -> 10 -> 17 -> 12 -> 19 -> 2

შეყვანის:
რიგი = 12 -> 14 -> 16 -> 7 -> 9
k = 2
გამოყვანის:
რიგი = 14 -> 12 -> 16 -> 7 -> 9

რიგის პირველი K ელემენტების შეცვლის ალგორითმი

რიგის პირველი k ელემენტების დასაბრუნებლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ სტეკი.

 1. ამოიღეთ რიგის პირველი k ელემენტები და დააჭირეთ დასტისკენ.
 2. განათავსეთ დასტის ყველა ელემენტი და დააჭირეთ მათ რიგის ბოლომდე.
 3. Pop-out (n - k) ელემენტები რიგის წინა მხრიდან და მიაქანეთ ისინი რიგის ბოლომდე, სადაც n არის რიგში მყოფი ელემენტების საერთო რაოდენობა.
 4. პირველი, რიგის k ელემენტები შებრუნებულია, რიგის ელემენტები დაბეჭდეთ.

განმარტება რიგის პირველი K ელემენტების შეცვლისთვის

განვიხილოთ მაგალითი,
რიგი = 10 -> 7 -> 4 -> 3
k = 2

ნაბიჯი 1

ამოიღეთ რიგის პირველი k ელემენტები და დააჭირეთ დასტისკენ.
რიგი = 10 -> 7 -> 4 -> 3 და სტეკი = ნული
გამეორება 1
რიგი = 7 -> 4 -> 3 და სტეკი = 10
გამეორება 2
რიგი = 4 -> 3 და სტეკი = 7 -> 10

ნაბიჯი 2

განათავსეთ დასტის ყველა ელემენტი და დააჭირეთ მათ რიგის ბოლომდე.
რიგი = 4 -> 3 და სტეკი = 7 -> 10
გამეორება 1
რიგი = 4 -> 3 -> 7 და სტეკი = 10
გამეორება 2
რიგი = 4 -> 3 -> 7 -> 10 და სტეკი = ნული

ნაბიჯი 3

გამოყავით რიგის წინა მხრიდან (n - k) ელემენტები და დააჭირეთ მათ რიგის ბოლომდე
რიგი = 4 -> 3 -> 7 -> 10
გამეორება 1
რიგი = 3 -> 7 -> 10 -> 4
გამეორება 2
რიგი = 7 -> 10 -> 4 -> 3

რიგის პირველი K ელემენტების შეცვლა

JAVA კოდი

import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;
import java.util.Stack;

public class ReversingTheFirstKElementsOfAQueue {
  private static void reverseKElements(Queue<Integer> queue, int k) {
    if (k < 0 || k >= queue.size() || queue.isEmpty()) {
      System.out.println("Invalid Input");
      return;
    }

    int n = queue.size();

    // remove first k elements of queue and push in stack
    Stack<Integer> stack = new Stack<>();
    for (int i = 0; i < k; i++) {
      int curr = queue.poll();
      stack.push(curr);
    }
    
    // Pop out elements from stack and add to the end of the queue
    while (!stack.isEmpty()) {
      int curr = stack.pop();
      queue.add(curr);
    }

    // Remove first (n - k) elements of the queue and add them to the end
    for (int i = 0; i < n - k; i++) {
      int curr = queue.poll();
      queue.add(curr);
    }

    // Print the elements of the queue
    for (Integer i : queue) {
      System.out.print(i + " ");
    }
    System.out.println();
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example 1
    Queue<Integer> q1 = new LinkedList<>();
    int k1 = 3;
    q1.add(10);
    q1.add(15);
    q1.add(31);
    q1.add(17);
    q1.add(12);
    q1.add(19);
    q1.add(2);
    reverseKElements(q1, k1);

    // Example 2
    Queue<Integer> q2 = new LinkedList<>();
    int k2 = 2;
    q2.add(12);
    q2.add(14);
    q2.add(16);
    q2.add(7);
    q2.add(9);
    reverseKElements(q2, k2);
  }
}
31 15 10 17 12 19 2 
14 12 16 7 9

C ++ კოდი

#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std;

void reverseKElements(queue<int> &queue, int k) {
  if (k < 0 || k >= queue.size() || queue.empty()) {
    cout<<"Invalid Input"<<endl;
    return;
  }
  
  int n = queue.size();
  
  // remove first k elements of queue and push in stack
  stack<int> st;
  for (int i = 0; i < k; i++) {
    int curr = queue.front();
    queue.pop();
    st.push(curr);
  }
  
  // Pop out elements from stack and add to the end of the queue
  for (int i = 0; i < k; i++) {
    int curr = st.top();
    st.pop();
    queue.push(curr);
  }
  
  // Remove first (n - k) elements of the queue and add them to the end
  for (int i = 0; i < n - k; i++) {
    int curr = queue.front();
    queue.pop();
    queue.push(curr);
  }
  
  // Print the elements of the queue
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    int curr = queue.front();
    queue.pop();
    cout<<curr<<" ";
    queue.push(curr);
  }
  cout<<endl;
}

int main() {
  // Example 1
  queue<int> q1;
  int k1 = 3;
  q1.push(10);
  q1.push(15);
  q1.push(31);
  q1.push(17);
  q1.push(12);
  q1.push(19);
  q1.push(2);
  reverseKElements(q1, k1);

  // Example 2
  queue<int> q2;
  int k2 = 2;
  q2.push(12);
  q2.push(14);
  q2.push(16);
  q2.push(7);
  q2.push(9);
  reverseKElements(q2, k2);
}
31 15 10 17 12 19 2 
14 12 16 7 9

სირთულის ანალიზი რიგის პირველი K ელემენტების შეცვლისთვის

დროის სირთულე = O (n + k)
სივრცის სირთულე = Კარგი) 
სადაც n არის რიგში მყოფი ელემენტების რაოდენობა.

ლიტერატურა