Берілген реттіліктің минималды санын қалыптастырыңыз


Күрделілік дәрежесі орта
Жиі кіреді Amazon Голдман Сакс
Array үйме String

Мазмұны

Проблемалық мәлімдеме

«Берілген реттіліктің минималды санын қалыптастыру» проблемасында сізге a берілгені айтылған жол ұзындығы / өлшемі n таңбалар үлгісін білдіретін 'I' яғни өсетін және 'D' яғни кішірейетін белгілерді білдіреді. Берілген үлгі бойынша минималды нөмірді 1-9 аралығындағы ерекше сандармен басып шығарыңыз.

Мысалы -

Берілген реттіліктің минималды санын қалыптастырыңыз

мысал

s = "DD"
3 2 1

Түсініктеме: сандар теріс болуы мүмкін емес болғандықтан, біз бірінші цифр ретінде 3 таңдап алып, алдағы цифрларды азайта береміз.

s = "DIDI"
2 1 4 3 5

1 әдісі

Алгоритм

 1. S жолын бастаңыз.
 2. Берілген s жолынан өтіп, жолдағы ағымдағы таңба 'I' -ге тең екендігін тексеріп, берілген жолдағы 'D' -ге тең келесі қатардағы символдардың жалпы санын есептеңіз.
 3. Егер 'I' таңбасы жолдағы бірінші таңба болса, онда 1-ден басталатын үлгіні басып шығарыңыз, келесі цифрды басып шығарыңыз.
 4. Берілген жолдағы 'D' -ге тең келесі барлық қатардағы символдар үшін кішірейетін үлгіні басып шығарыңыз.
 5. Сол сияқты, жолдағы ағымдағы таңба 'D' -ге тең екенін тексеріп, 'D' таңбасы жолдағы бірінші таңба екенін тексеріп, жолдағы барлық 'D' санын санап, сәйкесінше өрнекті басып шығарыңыз.
 6. Басқасы соңғы жазбаны 1-ге азайтады.

Күрделілікті талдау

Уақыттың күрделілігі

O (n), мұндағы n - берілген s жолының ұзындығы.

Ғарыштың күрделілігі

O (n), өйткені біз берілген жолдың таңбаларын сақтау үшін кеңістікті пайдаландық.

код

Берілген қатардан минималды сан құруға арналған C ++ бағдарламасы

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
void FormMinNumber(string arr){ 
  int curr_max = 0; 
 
  int last_entry = 0; 
 
  int j; 
 
  for(int i=0; i<arr.length(); i++){ 
    int noOfNextD = 0; 
 
    switch(arr[i]){ 
      case 'I': 
        j = i+1; 
        while (arr[j] == 'D' && j < arr.length()){ 
          noOfNextD++; 
          j++; 
        } 
          
        if (i==0){ 
          curr_max = noOfNextD + 2; 
   
          cout << " " << ++last_entry; 
          cout << " " << curr_max; 
   
          last_entry = curr_max; 
        } 
        
        else{ 
          curr_max = curr_max + noOfNextD + 1; 
   
          last_entry = curr_max; 
          cout << " " << last_entry; 
        } 
   
        for (int k=0; k<noOfNextD; k++){ 
          cout << " " << --last_entry; 
          i++; 
        } 
        break; 
   
      case 'D': 
        if (i == 0){ 
          j = i+1; 
          while (arr[j] == 'D' && j < arr.length()){ 
            noOfNextD++; 
            j++; 
          } 
   
          curr_max = noOfNextD + 2; 
   
          cout << " " << curr_max << " " << curr_max - 1; 
   
          last_entry = curr_max - 1; 
        } 
        
        else{ 
          cout << " " << last_entry - 1; 
          last_entry--; 
        } 
        break; 
    } 
  } 
  cout << endl; 
} 
 
int main(){ 
  string s = "IDID";
  
  FormMinNumber(s); 
  
  return 0; 
}
1 3 2 5 4

Берілген қатардан минималды санды құруға арналған Java бағдарламасы

class MinNum{ 
   
  static void FormMinNumber(String arr){ 
    int curr_max = 0; 
 
    int last_entry = 0; 
 
    int j; 
 
    for (int i = 0; i < arr.length(); i++){ 
      int noOfNextD = 0; 
 
      switch (arr.charAt(i)){ 
        case 'I': 
          j = i + 1; 
          while (j < arr.length() && arr.charAt(j) == 'D'){ 
            noOfNextD++; 
            j++; 
          } 
 
          if (i == 0){ 
            curr_max = noOfNextD + 2; 
 
            System.out.print(" " + ++last_entry); 
            System.out.print(" " + curr_max); 
 
            last_entry = curr_max; 
          } 
          
          else{ 
            curr_max = curr_max + noOfNextD + 1; 
 
            last_entry = curr_max; 
            System.out.print(" " + last_entry); 
          } 
 
          for (int k = 0; k < noOfNextD; k++){ 
            System.out.print(" " + --last_entry); 
            i++; 
          } 
          break; 
 
        case 'D': 
          if (i == 0){ 
            j = i + 1; 
            while (j < arr.length()&&arr.charAt(j) == 'D'){ 
              noOfNextD++; 
              j++; 
            } 
 
            curr_max = noOfNextD + 2; 
 
            System.out.print(" " + curr_max + " " + (curr_max - 1)); 
 
            last_entry = curr_max - 1; 
          } 
          else{ 
            System.out.print(" " + (last_entry - 1)); 
            last_entry--; 
          } 
          break; 
      } 
    } 
    System.out.println(); 
  } 
 
  public static void main(String[] args){ 
    String s = "IDID";
    FormMinNumber(s); 
  } 
}
1 3 2 5 4

2 әдісі

Алгоритм

 1. S жолын бастаңыз.
 2. Бүтін сан түріндегі v векторын құрыңыз.
 3. Берілген жолдың бірінші таңбасы 'I' екенін тексеріп, векторға 1 және 2 итеріп, қол жетімді минималды санды 3, ал 'I' позицияны 1 етіп қойыңыз.
 4. Басқа векторға 2 және 1 итеріп, қол жетімді минималды санды 3, ал 'I' позицияны 0 деп орнатыңыз.
 5. 1-ден бастап жол арқылы өтіп, берілген жолдың ағымдағы таңбасы 'I' екенін тексеріп, вектордағы минималды санды итеріп, ең аз санды көбейтіп, 'I' орнын ағымдағы индекс + 1 ретінде жаңартыңыз.
 6. Тағы біреуі вектордағы ағымдағы элементті векторға қайтадан итеріп, қол жетімді минималды санды көбейтеді.
 7. Векторды басып шығарыңыз.

Күрделілікті талдау

Уақыттың күрделілігі

O (n), мұндағы n - берілген s жолының ұзындығы.

Ғарыштың күрделілігі

O (n), өйткені біз берілген жолдың таңбаларын сақтау үшін кеңістікті пайдаландық.

код

Берілген қатардан минималды сан құруға арналған C ++ бағдарламасы

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
void FormMinNumber(string arr){ 
  int min_avail = 1, pos_of_I = 0; 
 
  vector<int>v; 
 
  if (arr[0]=='I'){ 
    v.push_back(1); 
    v.push_back(2); 
    min_avail = 3; 
    pos_of_I = 1; 
  } 
  
  else{ 
    v.push_back(2); 
    v.push_back(1); 
    min_avail = 3; 
    pos_of_I = 0; 
  } 
 
  for (int i=1; i<arr.length(); i++){ 
    if (arr[i]=='I'){ 
      v.push_back(min_avail); 
      min_avail++; 
      pos_of_I = i+1; 
    } 
    
    else{ 
      v.push_back(v[i]); 
      for (int j=pos_of_I; j<=i; j++){ 
        v[j]++; 
      }
 
      min_avail++; 
    } 
  } 
 
  for (int i=0; i<v.size(); i++){ 
    cout << v[i] << " "; 
  }
  cout << endl; 
} 
 
int main(){ 
  string s = "IDID";
  
  FormMinNumber(s); 
  
  return 0; 
}
1 3 2 5 4

Берілген қатардан минималды санды құруға арналған Java бағдарламасы

import java.util.*; 

class MinNum{ 
   
  static void FormMinNumber(String arr){ 
    int min_avail = 1, pos_of_I = 0; 
    
    ArrayList<Integer> al = new ArrayList<>(); 
    
    if (arr.charAt(0) == 'I'){ 
      al.add(1); 
      al.add(2); 
      min_avail = 3; 
      pos_of_I = 1; 
    } 
    
    else{ 
      al.add(2); 
      al.add(1); 
      min_avail = 3; 
      pos_of_I = 0; 
    } 
    
    for (int i = 1; i < arr.length(); i++){ 
      if (arr.charAt(i) == 'I'){ 
        al.add(min_avail); 
        min_avail++; 
        pos_of_I = i + 1; 
      } 
      
      else{ 
        al.add(al.get(i)); 
        for (int j = pos_of_I; j <= i; j++) {
          al.set(j, al.get(j) + 1); 
        }
        min_avail++; 
      } 
    } 
    
    for (int i = 0; i < al.size(); i++) {
      System.out.print(al.get(i) + " "); 
    }
    System.out.println(); 
  } 
 
  public static void main(String[] args){ 
    String s = "IDID";
    FormMinNumber(s); 
  } 
}
1 3 2 5 4

3 әдісі

Алгоритм

 1. S жолын бастаңыз.
 2. Стек деректер құрылымын жасаңыз.
 3. Жолдан өтіп, ағым кезіндегі индексті + 1 әр итерация кезінде стекке салыңыз. Chcek, егер ағымдық индекс жолдың ұзындығына тең болса немесе жолдағы ағымдық таңба 'I' -ге тең болса, стек бос емес, стектің барлық элементтерін қатарға біріктіреді.
 4. Жолды басып шығарыңыз.

Күрделілікті талдау

Уақыттың күрделілігі

O (n), мұндағы n - берілген s жолының ұзындығы.

Ғарыштың күрделілігі

O (n), өйткені біз берілген жолдың таңбаларын сақтау үшін кеңістікті пайдаландық.

код

Берілген қатардан минималды сан құруға арналған C ++ бағдарламасы

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
void FormMinNumber(string arr){ 
  string result; 
 
  stack<int> stk; 
 
  for (int i = 0; i <= arr.length(); i++){ 
    stk.push(i + 1); 
 
    if (i == arr.length() || arr[i] == 'I'){ 
      
      while (!stk.empty()){ 
        result += to_string(stk.top()); 
        result += " "; 
        stk.pop(); 
      } 
    } 
  } 
 
  cout << result << endl; 
} 
 
int main(){ 
  string s = "IDID";
  
  FormMinNumber(s); 
  
  return 0; 
}
1 3 2 5 4

Берілген қатардан минималды санды құруға арналған Java бағдарламасы

import java.util.*; 

class MinNum{ 
   
  static void FormMinNumber(String arr){ 
    String result = ""; 
 
    Stack<Integer> stk = new Stack<Integer>(); 
 
    for (int i = 0; i <= arr.length(); i++) { 
      stk.push(i + 1); 
 
      if (i == arr.length() || arr.charAt(i) == 'I') { 
        while (!stk.empty()) { 
          result += String.valueOf(stk.peek()); 
          result += " "; 
          stk.pop(); 
        } 
      } 
    } 
 
    System.out.println(result);  
  } 
 
  public static void main(String[] args){ 
    String s = "IDID";
    FormMinNumber(s); 
  } 
}
1 3 2 5 4

4 әдісі

Алгоритм

 1. Инициализациялау жол s.
 2. Берілген жолдың ұзындығы 9-дан үлкен немесе тең екендігін тексеріп, -1 басып шығарыңыз және оралыңыз.
 3. Берілген жолды кесіп өтіп, ағымдық индекс жолдың ұзындығына тең екенін немесе жолдағы ағымдағы таңба «I» -ге тең екендігін тексеріп, ағымдағы индекстен қайтадан өтіңіз - 1-ден 0-ге дейін және ағымдағы индекстің нәтижесін жаңартыңыз + 1.
 4. Егер ағымдағы индекс 0-ден үлкен немесе оған тең болса, ал жолдағы ағымдағы таңба 'I' -ге тең болса, циклды бұзыңыз.
 5. Нәтижені басып шығару.

Күрделілікті талдау

Уақыттың күрделілігі

O (n), мұндағы n - берілген s жолының ұзындығы.

Ғарыштың күрделілігі

O (n), өйткені біз берілген жолдың таңбаларын сақтау үшін кеңістікті пайдаландық.

код

Берілген қатардан минималды сан құруға арналған C ++ бағдарламасы

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
string FormMinNumber(string arr){ 
  int n = arr.length(); 
 
  if(n >= 9){ 
    return "-1";
  }
 
  string result(n+1, ' '); 
 
  int count = 1;  
 
  for (int i = 0; i <= n; i++){
    
    if (i == n || arr[i] == 'I'){
      
      for (int j = i - 1 ; j >= -1 ; j--){ 
        result[j + 1] = '0' + count++; 
        
        if(j >= 0 && arr[j] == 'I'){ 
          break; 
        }
      } 
    } 
  } 
  return result;  
} 
 
int main(){ 
  string s = "IDID";
  
  cout<<FormMinNumber(s); 
  
  return 0; 
}
13254

Берілген қатардан минималды санды құруға арналған Java бағдарламасы

import java.util.*; 

class MinNum{ 
   
  static String FormMinNumber(String arr){ 
    int n = arr.length(); 
 
    if (n >= 9){ 
      return "-1";
    }
 
    char result[] = new char[n + 1]; 
 
    int count = 1; 
 
    for (int i = 0; i <= n; i++){ 
      
      if (i == n || arr.charAt(i) == 'I'){ 
        
        for (int j = i - 1; j >= -1; j--){ 
          result[j + 1] = (char) ((int) '0' + count++); 
          
          if (j >= 0 && arr.charAt(j) == 'I'){ 
            break; 
          }
        } 
      } 
    } 
    return new String(result);  
  } 
 
  public static void main(String[] args){ 
    String s = "IDID";
    System.out.println(FormMinNumber(s)); 
  } 
}
13254