ប្រធានបទ
ប្រភេទទិន្នន័យ R
ការរៀបចំបរិស្ថាន R - តំឡើង R
ការចាប់ផ្តើមជាមួយ - - ជំនួយក្នុងអរ
មុខងារបោះពុម្ពជាអក្សរ R - មុខងារឆ្មានៅ R