កាលវិភាគវគ្គសិក្សាទី ២ - ឡេធីខេដ

អ្នកត្រូវចូលរួមវគ្គសិក្សាចំនួន n (ពី ០ ដល់ n-១) ដែលវគ្គសិក្សាខ្លះមានតម្រូវការជាមុន។ ឧទាហរណ៍ៈគូ [២, ១] តំណាងអោយចូលរួមវគ្គ ២ អ្នកត្រូវតែចូលរៀនវគ្គទី ១។ ដាក់លេខ n តំណាងអោយចំនួនសរុបនៃមុខវិជ្ជានិងបញ្ជីវគ្គសិក្សា…

អាន​បន្ថែម