រាប់ចំនួនឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងជួរ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ហាបញ្ហា“ រាប់អាយុជាជួរ” ចែងថាអ្នកត្រូវបានផ្តល់ជួរ [ខាងឆ្វេង, ស្តាំ], ដែលលេខ ០ <= ខាងឆ្វេង <= ស្តាំ <= ១០០០០ ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ហាស្នើឱ្យស្វែងរកចំនួនបឋមសរុបនៅក្នុងជួរ។ សន្មតថានឹងមានសំណួរមួយចំនួនធំ។ ឧទាហរណ៍ខាងឆ្វេង៖ ៤ ខាងស្ដាំ៖ ១០ ២ …

អាន​បន្ថែម