ដំណោះស្រាយភាពខុសគ្នាដាច់ខាតអលែបកូដ

បញ្ហាភាពខុសគ្នាដាច់ខាតដាច់ខាតឡេឡេលេខកូដផ្តល់ឱ្យយើងនូវអារេឬវ៉ិចទ័រដែលមិនបានដាក់បញ្ចូលដែលមានចំនួនគត់មួយចំនួន។ យើងត្រូវរកគូទាំងអស់ដែលមានភាពខុសគ្នាស្មើនឹងភាពខុសគ្នាដាច់ខាតអប្បបរមា។ ភាពខុសគ្នាដាច់ខាតអប្បបរមាគឺជាតម្លៃអប្បបរមានៃភាពខុសគ្នាដាច់ខាតដែលអាច…

អាន​បន្ថែម