ដំណោះស្រាយលេខសេស Leetcode ជាប់គ្នាចំនួនបី

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ហានៅក្នុង“ សេសបី” ជាប់គ្នា” យើងត្រូវបានគេផ្តល់នូវជួរមួយហើយយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលថាតើមានលេខសេសបីជាប់គ្នានៅក្នុងជួរដែលមានរឺអត់។ ប្រសិនបើវាមានវត្តមាននោះយើងត្រូវតែត្រឡប់ជាការពិតបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងមិនពិត។ ឧទាហរណ៍…

អាន​បន្ថែម