Array аралаштыруу


Кыйынчылык деңгээли орто
Көп суралган Amazon Facebook Гугл Microsoft Oracle
согуштук тизме таштанды Hashing

N элементтен турган массив же топтом берилген. Бул жерде элементтер уникалдуу же кайталоо жок. Аралаштыруу согуштук тизме(же топтому) кайталанбаган сандар.

мисал

// 2, 4, 3 жана 1 топтому менен массивди баштаңыз.

int [] nums = {2, 4, 3, 1};

Аралаштыруу объектиси = жаңы Аралаштыруу (сан);

// Массивди аралаштырыңыз [2, 4, 3, 1] жана анын натыйжасын кайтарыңыз. [2, 4, 3, 1] ар кандай орун алмаштырылышы мүмкүн, мисалы [4, 2, 1, 3] object.shuffle ();

// Массивди баштапкы конфигурациясына кайтарат, б.а., [2, 4, 3, 1].

solution.reset ();

Биз муну O (n) убакыттын татаалдыгында эки хешмапты колдонуу менен жасай алабыз.

Массивди аралаштыруу үчүн колдонулган маалымат структуралары

Карта M (маанини сактоо үчүн, индекс жупу)

Карта K (маанини сактоо үчүн, индекстин өзгөрүшү)

Массивдеги учурдагы элементтерди сактоо үчүн вектордук арр.

Мисалы:

Array аралаштыруу

Конструктор функциясы үчүн алгоритм

 1. Берилген массивдеги ар бир элемент үчүн:
  1. arr [i] = nums [i]
  2. негизги маанинин жупун киргизиңиз (nums [i], i) K ичине.
  3. ачкыч маанисинин жупун киргизиңиз (nums [i], i) M.

Баштапкы абалга келтирүү алгоритми ()

 1. M картасына кирген ар бир жазуу үчүн (итератор):
  1. arr [it.second] = arr [it.first], векторду баштапкы баалуулуктар менен жаңыртыңыз.
 2. Артка кайтуу.

Аралаштыруу алгоритми ()

 1. Н ден 0 чейин цикл иштетүү:
  1. (0, n) диапазонунда туш келди индексти (индексти) тандаңыз.
  2. Индекстеги элементти алып, аны массивдеги акыркы элемент менен алмаштырыңыз.
  3. К картасындагы индекс элементи жана акыркы элемент үчүн таштанды маанисин жаңыртыңыз.
 2. Артка кайтуу.

ишке ашыруу

Shuffle an Array үчүн C ++ программасы

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
class Shuffle {
public:
  vector<int> arr;
  unordered_map<int,int> m;
  unordered_map<int,int> k;
  Shuffle(vector<int>& nums) {
    for(int i=0;i<nums.size();i++){
      arr.push_back(nums[i]);
      m.insert({nums[i],i});
      k.insert({nums[i],i});
    }
  }
  /** Resets the array to its original configuration and return it. */
  vector<int> reset() {
    for(auto it:m){
      arr[it.second]=it.first;
    }
    return arr;
  }
  
  /** Returns a random shuffling of the array. */
  vector<int> shuffle() {
    int n=arr.size();
    while(n){
      int in=rand()%n;
      int index= k[arr[n-1]];
      k[arr[n-1]]=k[arr[in]];
      k[arr[in]]=index;
      swap(arr[in],arr[n-1]);
      n--;
    }
    return arr;
  }
};

int main()
{
  vector<int> nums = {2,3,4,1,5,6};
  Shuffle* obj = new Shuffle(nums);
  cout<<"Original array:\n";
  for(int i=0;i<nums.size();i++){
    cout<<nums[i]<<" ";
  }
  vector<int> _shuffle = obj->shuffle();
  cout<<"\nArray after shuffle:\n";
  for(int i=0;i<_shuffle.size();i++){
    cout<<_shuffle[i]<<" ";
  }
  vector<int> _reset = obj->reset();
  cout<<"\nArray after reset:\n";
  for(int i=0;i<_reset.size();i++){
    cout<<_reset[i]<<" ";
  }
  return 0;
}
Original array:
2 3 4 1 5 6 
Array after shuffle:
2 4 1 5 6 3 
Array after reset:
2 3 4 1 5 6 

Shuffle an Array үчүн JAVA программасы

import java.util.*;
class Shuffle {
  HashMap<Integer, Integer> m,k;
  int[] arr;

  public Shuffle(int[] nums) {
    m = new HashMap<>();
    k = new HashMap<>();
    int n=nums.length;
    arr = new int[n];
    for(int i=0;i<n;i++){
      arr[i]=nums[i];
      m.put(nums[i],i);
      k.put(nums[i],i);
    }
  }
  
  /** Resets the array to its original configuration and return it. */
  public int[] reset() {
    for(Map.Entry<Integer, Integer> it : m.entrySet()){
      arr[it.getValue()]=it.getKey();
    }
    return arr;
  }
  
  /** Returns a random shuffling of the array. */
  public int[] shuffle() {
    int n=arr.length;
    Random rand = new Random(); 
    while(n>0){
      int in=rand.nextInt(n);
      int index = k.get(arr[n-1]);
      k.put(arr[n-1],k.get(arr[in]));
      k.put(arr[in],index);
      int temp = arr[in];
      arr[in] = arr[n-1];
      arr[n-1] = temp;
      n--;
    }
    return arr;
  }
}
public class Main
{
 public static void main(String[] args) {
   int[] nums = {2,3,4,6};
    Shuffle obj = new Shuffle(nums);
    System.out.print("Original array:\n");
    for(int i=0;i<nums.length;i++){
      System.out.print(nums[i]+" ");
    }
    int[] _shuffle = obj.shuffle();
    System.out.print("\nArray after shuffle:\n");
    for(int i=0;i<_shuffle.length;i++){
      System.out.print(_shuffle[i]+" ");
    }
    int[] _reset = obj.reset();
    System.out.print("\nArray after reset:\n");
    for(int i=0;i<_reset.length;i++){
      System.out.print(_reset[i]+" ");
    }
 }
}
Original array:
2 3 4 6 1 0 1 0 
Array after shuffle:
4 6 2 3 
Array after reset:
2 3 4 6 

Array аралаштыруу үчүн татаалдыкты талдоо

Убакыттын татаалдыгы

O (n) бардык функция, б.а. Конструктор функциясы, shuffle (), reset (), анткени бардык функциялар массивди бир жолу өтүш керек. Ошондуктан бизди убакыттын сызыктуу татаалдыгына алып барат.

Космостун татаалдыгы

O (n), бизге маанинин индекси жупту сактоо үчүн n өлчөмүндөгү 2 көмөкчү хэшмап керек.

шилтемелер