Берилген экилик дарактын вертикалдык суммасы


Кыйынчылык деңгээли орто
Көп суралган Amazon Microsoft
Binary Tree дарак

Маселени билдирүү

"Берилген экилик дарактын вертикалдык суммасы" маселеси сизге экилик дарак берилгенин жана биз ар бир тик деңгээлдин суммасын табышыбыз керектигин билдирет. Вертикалдык деңгээл деп айтканда, эгерде биз вертикалдык сызыктарды сол жана оң багытта 1 бирдиктин аралыгында тартсак, анда ith сызыгы менен кесилген түйүндөр вертикалдык аралыкта дешет.

мисал

кирүү

Берилген экилик дарактын вертикалдык суммасы

3, 5, 2, 5

Explanation: 3 мааниси бар түйүн -1 деӊгээлинде, ал эми 1 жана 4 түйүндөрү 0 деӊгээлинде. Ошентип, алардын суммасы 5. Ошентип, биз 1 жана 2 денгээлдеги түйүндөрдү чечебиз. Ошентип, жооп 3, 5, 3, 5 болот.

Берилген экилик дарактын вертикалдык суммасы

Бул жерде саптардын астындагы сан ар бир саптын горизонталдык деңгээлин билдирет.

Берилген экилик дарактын вертикалдык суммасына ыкма

Бул маселени чечүү үчүн, биз ар бир түйүнгө горизонталдык деңгээлди бөлүп беребиз жана а карта ар бир горизонталдык деңгээл үчүн жоопту сактоо үчүн. Ошентип, акыр-аягы, бизде ар бир деңгээл үчүн сумма бар, анткени, акырында, биз бардык түйүндөрдү басып өттүк экилик дарак.

Горизонталдык аралыкка карата мамиле жөнөкөй. Тамырга 0, ал эми тамырдын оң жагына жылсак, солго 1 жана -1 белгилейбиз. Ошо сыяктуу эле, горизонталдык деңгээлдеги же “h” горизонталдык аралыкта жайгашкан түйүн үчүн биз h-1ди солго, h + 1ди оңго коёбуз. Эми, биз жөн гана бакты айланып өтүп, ар бир түйүндөгү маанини картага горизонталдык аралык болгон жерде кошо беребиз.

коду

Берилген экилик дарактын вертикалдык суммасы үчүн C ++ коду

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct node{
  int data;
  node *left;
  node *right;
};

node* create(int data){
  node *tmp = new node();
  tmp->data = data;
  tmp->left = tmp->right = NULL;
}


void fillVerticalSums(node *root,int horizontalLevel,map<int,int> &verticalSums){

  // base case
  if(!root)
    return;
  // recursively call for the left subtree
  fillVerticalSums(root->left, horizontalLevel-1, verticalSums);
  // add the value of current node to the current horizontal distance
  verticalSums[horizontalLevel] += root->data;
  // recursively call for right subtree
  fillVerticalSums(root->right, horizontalLevel+1, verticalSums);
}

void verticalSum(node *root)
{
  // map which stores the sum of nodes at each horizontal level
  map<int, int> verticalSums;
  fillVerticalSums(root, 0, verticalSums);
  // map stores the data in sorted order
  for(auto x: verticalSums)
    cout<<x.second<<" ";
}

int main()
{
  // here we have made a binary tree
  node *root = create(1);
  root->left = create(3);
  root->right = create(2);
  root->right->left = create(4);
  root->right->right = create(5);
  cout<<"The Vertical Sums: ";
  verticalSum(root);

  return 0;
}
The Vertical Sums: 3 5 2 5

Берилген экилик дарактын вертикалдык суммасы үчүн Java коду

import java.util.*;
// Class that denotes a node of the tree
class Node 
{ 
  int data; 
  Node left, right; 
 
  public Node(int data) 
  { 
    this.data = data;
    left = right = null; 
  } 
}

class Tree 
{ 
  static Node root;
 static void fillVerticalSums(Node root, int horizontalLevel, TreeMap<Integer, Integer> verticalSums){
 
   // base case
   if(root == null)
     return;
   // recursively call for the left subtree
   fillVerticalSums(root.left, horizontalLevel-1, verticalSums);
   // add the value of current node to the current horizontal distance
   if(verticalSums.containsKey(horizontalLevel))
   	verticalSums.put(horizontalLevel, verticalSums.get(horizontalLevel) + root.data);
   else
   	verticalSums.put(horizontalLevel, root.data);
   // recursively call for right subtree
   fillVerticalSums(root.right, horizontalLevel+1, verticalSums);
 }

 static void verticalSum(Node root)
 {
   // map which stores the sum of nodes at each horizontal level
   TreeMap<Integer, Integer> verticalSums = new TreeMap<Integer, Integer>();
   fillVerticalSums(root, 0, verticalSums);
   // map stores the data in sorted order
   for(Map.Entry<Integer, Integer> entry: verticalSums.entrySet())
   	System.out.print(entry.getValue()+" ");
 }
 
  public static void main(String args[]) 
  { 
  	// here we have made a binary tree
    Tree tree = new Tree(); 
    tree.root = new Node(1); 
    tree.root.left = new Node(3); 
    tree.root.right = new Node(2); 
    tree.root.right.left = new Node(4); 
    tree.root.right.right = new Node(5); 
 
    System.out.print("The Vertical Sums: ");
    verticalSum(tree.root);
  }
}
The Vertical Sums: 3 5 2 5

Комплекстик анализ

Убакыт татаалдыгы

O (N log N)  анткени биз жөн гана бактын үстүнөн өтүп, N түйүнүн гана басып өттүк. Киргизилгендиктен, издөө жана жок кылуу бир операцияга N убакытты алат. Ошондуктан бизде журналдын N фактору бар.

Космостун татаалдыгы

O (N) анткени биз бакта N түйүндөрдү гана сактадык.