Эки салмактуу экилик издөө дарактарын бириктирүү


Кыйынчылык деңгээли катуу
Көп суралган Amazon GE Саламаттыкты сактоо Гугл Microsoft Сатуу бөлүмү Spotify
Binary Search Tree Binary Tree дарак

Маселени билдирүү

Эки салмактуу экилик издөө дарактарын эске алганда, биринчи БСТте n элемент, ал эми экинчи БСТде m элемент бар. Эки баланстуу экилик издөө дарактарын бириктирип, үчүнчү тең салмактуу алгоритм жазыңыз Binary Search Tree (n + m) элементтери менен.

мисал

кирүү

Эки салмактуу экилик издөө дарактарын бириктирүүЭки салмактуу экилик издөө дарактарын бириктирүү

продукция

Эки салмактуу экилик издөө дарактарын бириктирүү

Алдын ала буйрутма: 5 2 1 3 4 7 6 8 9

Эки экилик издөө дарактарын бириктирүү алгоритми

Башында, бардык элементтерди tree2ден tree1ге чейин бир-бирден кыстаруу эң туура чечим болуп калды окшойт. Бирок бул чечим убакыттын татаалдыгына ээ O (n журналы (n)), мындан да жакшы жасай турган чечим бар.
Эми биз сорттолгон массивди тең салмактуу экилик даракка кантип айландырууну билебиз, берилген маселени ошол көйгөйгө чейин азайтабыз.

Эки дарактын тең инератордук өтүүсүн эки массивде сактоо керек, мисалы, arr1 жана arr2. Эми arr1 жана arr2 элементтеринин бардыгын камтыган дагы бир массивди түзөбүз. Эки иреттелген массивди бириктирип, убакыттын татаалдыгы боюнча жаңы иреттелген массивди түзсө болот. Андан кийин сорттолгон массивди тең салмактуу экилик издөө дарагына которобуз, демек, эки дарак бириктирилген.

1. Store the in-order traversal of both the trees in two arrays, say, arr1 and arr2 respectively.
2. Merge arr1 and arr2 to form another array arr, that contains the elements of arr1 and arr2 in sorted form.
3. We now use this sorted array(arr) to build a balanced binary search tree, which is a merged version of the given trees.
4. The middle element of the array forms the root of the balanced BST and all the elements to the left of the middle element form the left sub-tree and all the elements to the right of the middle element form the right sub-tree.
5. Recursively do step 4 for the left subtree and attach it to the left of root.
6. Recursively do step 4 for the right subtree and attach it to the right of root.
7. Return root.

 

Убакыт татаалдыгы = O (n + m)

Биринчи жана экинчи массивдин иреттүү өтүшүн тапкандыктан, бул эсептелген O (n + m). Андан кийин бул эки иреттелген массивди бириктирүү O (n + m) убакыттын татаалдыгын эсептейт. Жаңы тең салмактуу экилик издөө дарагын жасоо үчүн O (n + m) убакыт талап кылынат. Ошентип, толугу менен чечим убакыттын татаалдыгына ээ деп айта алабыз.

Космостун татаалдыгы = O (N) 

Мына ушул көйгөй үчүн бизде сызыктуу космостук татаалдык бар. Үч массивди бир өлчөмдө сактагандыктан n, көлөмдүн экинчи m, жана бул иреттелген массивдер бириккенден кийин. Кайра бизде иреттелген массив бар n + m. Андан кийин биз акыркы даракты жасаганда, биз менен гана мамиле кылабыз N + м түйүндөр. Ошентип, бизде сызыктуу мейкиндик татаалдыгы бар = O (N).

n -> дарактын түйүндөрүнүн саны1
m -> дарактын түйүндөрүнүн саны2

коду

Эки БСТны бириктирүү үчүн JAVA коду

import java.util.ArrayList;

class MergeTwoBalancedBinarySearchTrees {
  // class representing node of a binary tree
  static class Node {
    int data;
    Node left, right;

    public Node(int data) {
      this.data = data;
    }
  }

  // function to print pre-order traversal of a binary tree
  private static void preOrder(Node root) {
    if (root != null) {
      System.out.print(root.data + " ");
      preOrder(root.left);
      preOrder(root.right);
    }
  }

  // function to store in-order traversal of a binary tree in an array-list
  private static void storeInOrder(Node root, ArrayList<Integer> arr) {
    if (root != null) {
      storeInOrder(root.left, arr);
      arr.add(root.data);
      storeInOrder(root.right, arr);
    }
  }

  // function to merge two sorted array-lists
  private static ArrayList<Integer> mergeSortedArrays(ArrayList<Integer> arr1, ArrayList<Integer> arr2) {
    int i = 0, j = 0;
    ArrayList<Integer> arr = new ArrayList<>();

    while (i < arr1.size() && j < arr2.size()) {
      if (arr1.get(i) < arr2.get(j)) {
        arr.add(arr1.get(i));
        i++;
      } else {
        arr.add(arr2.get(j));
        j++;
      }
    }

    while (i < arr1.size()) {
      arr.add(arr1.get(i));
      i++;
    }

    while (j < arr2.size()) {
      arr.add(arr2.get(j));
      j++;
    }

    return arr;
  }

  // function to convert sorted array-list to balanced BST
  private static Node constructBSTFromSortedArray(ArrayList<Integer> arr, int start, int end) {
    // base case
    if (start > end) {
      return null;
    }

    int mid = (start + end) / 2;

    Node root = new Node(arr.get(mid));
    root.left = constructBSTFromSortedArray(arr, start, mid - 1);
    root.right = constructBSTFromSortedArray(arr, mid + 1, end);

    return root;
  }

  private static Node mergeBST(Node root1, Node root2) {
    // store the in-order traversal of tree1 in an array
    ArrayList<Integer> arr1 = new ArrayList<>();
    storeInOrder(root1, arr1);
    // store the in-order traversal of tree2 in an array
    ArrayList<Integer> arr2 = new ArrayList<>();
    storeInOrder(root2, arr2);

    // merge the two sorted arrays
    ArrayList<Integer> arr = mergeSortedArrays(arr1, arr2);

    // construct the balanced BST from this sorted array
    return constructBSTFromSortedArray(arr, 0, arr.size() - 1);
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example
    Node root1 = new Node(7);
    root1.left = new Node(5);
    root1.right = new Node(8);
    root1.left.left = new Node(4);
    root1.left.right = new Node(6);
    root1.right.right = new Node(9);

    Node root2 = new Node(2);
    root2.left = new Node(1);
    root2.right = new Node(3);

    Node root = mergeBST(root1, root2);
    preOrder(root);
    System.out.println();
  }
}
5 2 1 3 4 7 6 8 9

Эки БСТны бириктирүү үчүн C ++ коду

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 

// class representing node of a binary tree 
class Node { 
  public: 
  int data; 
  Node *left; 
  Node *right; 
  
  Node(int d) { 
    data = d; 
    left = right = NULL; 
  } 
};

// function to print pre-order traversal of a binary tree
void preOrder(Node *root) {
  if (root != NULL) {
    cout<<root->data<<" ";
    preOrder(root->left);
    preOrder(root->right);
  }
}

// function to store the inorder traversal of tree in a list
void storeInOrder(Node *root, vector<int> &arr) {
  if (root != NULL) {
    storeInOrder(root->left, arr);
    arr.push_back(root->data);
    storeInOrder(root->right, arr);
  }
}

// function to merge two sorted array-lists
vector<int> mergeSortedArrays(vector<int> &arr1, vector<int> &arr2) {
  int i = 0, j = 0;
  vector<int> arr;
  
  while (i < arr1.size() && j < arr2.size()) {
    if (arr1[i] < arr2[j]) {
      arr.push_back(arr1[i]);
      i++;
    } else {
      arr.push_back(arr2[j]);
      j++;
    }
  }
  
  while (i < arr1.size()) {
    arr.push_back(arr1[i]);
    i++;
  }
  
  while (j < arr2.size()) {
    arr.push_back(arr2[j]);
    j++;
  }
  
  return arr;
}

// function to convert sorted array-list to balanced BST
Node* constructBSTFromSortedArray(vector<int> &arr, int start, int end) {
  // base case
  if (start > end) {
    return NULL;
  }
  
  int mid = (start + end) / 2;
  
  Node *root = new Node(arr[mid]);
  root->left = constructBSTFromSortedArray(arr, start, mid - 1);
  root->right = constructBSTFromSortedArray(arr, mid + 1, end);

  return root;
}

Node* mergeBST(Node *root1, Node *root2) {
  // store the in-order traversal of tree1 in an array
  vector<int> arr1;
  storeInOrder(root1, arr1);
  
  // store the in-order traversal of tree2 in an array
  vector<int> arr2;
  storeInOrder(root2, arr2);
  
  // merge the two sorted arrays
  vector<int> arr = mergeSortedArrays(arr1, arr2);
  
  // construct the balanced BST from this sorted array
  return constructBSTFromSortedArray(arr, 0, arr.size() - 1);
}

int main() {
  // Example
  Node *root1 = new Node(7);
  root1->left = new Node(5);
  root1->right = new Node(8);
  root1->left->left = new Node(4);
  root1->left->right = new Node(6);
  root1->right->right = new Node(9);

  Node *root2 = new Node(2);
  root2->left = new Node(1);
  root2->right = new Node(3);

  Node *root = mergeBST(root1, root2);
  preOrder(root);
  cout<<endl;
  
  return 0;
}
5 2 1 3 4 7 6 8 9