ບັນຊີລາຍຊື່ການເຊື່ອມໂຍງ K Sorted  


ລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ Hard
ຖາມເລື້ອຍໆໃນ Adobe Amazon ຈາກຫນາກແອບເປີ Bloomberg ByteDance ຖານຂໍ້ມູນ eBay ເຟສບຸກ Goldman Sachs Microsoft Oracle Palantir Technologies Twitter Uber ຕ້ອງການ
ແບ່ງແລະເອົາຊະນະ ຂີ້ເຫຍື້ອ ບັນຊີທີ່ເຊື່ອມໂຍງ

ຈັດປະເພດ K ບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ເຊື່ອມໂຍງ ບັນຫາແມ່ນມີຊື່ສຽງເທົ່າກັບຈຸດ ສຳ ພາດຂອງການເບິ່ງ. ຄຳ ຖາມນີ້ຖາມຫຼາຍຄັ້ງໃນບໍລິສັດໃຫຍ່ໆເຊັ່ນ Google, Microsoft, Amazon, ແລະອື່ນໆ. ໃນຖານະທີ່ຊື່ດັ່ງກ່າວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບລາຍຊື່ k ທີ່ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າມາ. ພວກເຮົາຕ້ອງລວມເອົາພວກມັນເຂົ້າກັນເປັນກ ບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ເຊື່ອມໂຍງດຽວ.

ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາຄະດີການທົດສອບຕົວຢ່າງເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈມັນດີຂື້ນ:

ຍົກຕົວຢ່າງ  

ການປ້ອນຂໍ້ມູນ

[

1-> 2-> 3,

1-> 4-> 6,

2-> 3

]

ຜົນຜະລິດ

1->1->2->2->3->3->4->6

ວິທີການ -1 ສຳ ລັບລາຍຊື່ການເຊື່ອມໂຍງ Merge K Sorted  

ຜົນບັງຄັບໃຊ້ສັດ 

 • ລອກເອົາບັນດາລາຍຊື່ທີ່ເຊື່ອມໂຍງທັງ ໝົດ ແລະໃສ່ທຸກຄ່າໃນ Array / ArrayList / Vector (ບໍ່ວ່າບ່ອນໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານສາມາດຊອກຫາໄດ້ງ່າຍ)
 • ຈັດຮຽງຂໍ້ມູນ
 • ສ້າງລາຍຊື່ທີ່ເຊື່ອມໂຍງ ໃໝ່ ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຈັດຮຽງ

Voila! ບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ເຊື່ອມໂຍງແລະຈັດລຽງປະເພດຂອງພວກເຮົາແມ່ນກຽມພ້ອມແລ້ວ. ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າດີກວ່າໂດຍລະຫັດ.

ໂຄງການ Java

class Solution 
{
  public ListNode mergeKLists(ListNode[] lists) 
  {
    ListNode aux=new ListNode(0);
    List<Integer>lisa=new ArrayList<Integer>();
    for(int i=0;i<lists.length;i++)
    {
      ListNode ptr=lists[i];
      while(ptr!=null)
      {
        lisa.add(ptr.val);
        ptr=ptr.next;
      }
    }
    Collections.sort(lisa);
    ListNode ptr=aux;
    for(int i=0;i<lisa.size();i++)
    {
      ListNode temp=new ListNode(lisa.get(i));
      temp.next=null;
      ptr.next=temp;
      ptr=ptr.next;
    }
    return aux.next;
  }
}

ໂຄງການ C ++

class Solution 
{
public:
  ListNode* mergeKLists(vector<ListNode*>& lists) 
  {
  vector<int>store;
  for(int i=0;i<lists.size();i++)
    {
      ListNode *ptr=lists[i];
      while(ptr!=NULL)
      {
        store.push_back(ptr->val);
        ptr=ptr->next;
      }
    }
    sort(store.begin(),store.end());
    ListNode *ptr=new ListNode();
    ListNode *aux=ptr;
    for(int i=0;i<store.size();i++)
    {
      ListNode *temp=new ListNode(store[i]);
      temp->next=NULL;
      ptr->next=temp;
      ptr=ptr->next;
    }
    return aux->next;
  }
};
[

1->2->3,

1->4->6,

2->3

]
1->1->2->2->3->3->4->6

ການວິເຄາະຄວາມສັບສົນ

ຕອນນີ້ໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາລະນາຄວາມສັບສົນຂອງເວລາຂອງການແກ້ໄຂຂ້າງເທິງນີ້:

ເບິ່ງ
ຂຽນ ໜ້າ ທີ່ເພື່ອຈຸດທີ່ຕັດກັນຂອງສອງລາຍຊື່ທີ່ເຊື່ອມໂຍງ

ເວລາຖືກປະຕິບັດ ສຳ ລັບຄວາມຫຼົງໄຫຼແລະການສ້າງ: O (n)

ເວລາຖືກປະຕິບັດ ສຳ ລັບການຈັດຮຽງ: O (n log n)

ເຮັດໃຫ້ເວລາສັບສົນ: O (n log n)

ວິທີການ -2 ສຳ ລັບລາຍຊື່ການເຊື່ອມໂຍງ Merge K Sorted  

ການໃຊ້ Min-Heap

A ແຖວບູລິມະສິດສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນເກັບມ້ຽນ

ຂໍ້​ດີ​:

 • ບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຈັດຮຽງ

ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງຄືກັນກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລະຫັດ

ໂຄງການ Java

class Solution 
{
  public ListNode mergeKLists(ListNode[] lists)
  {
  Queue<Integer>store=new PriorityQueue();
  for(int i=0;i<lists.length;i++)
  {
    ListNode ptr=lists[i];
    while(ptr!=null)
    {
      store.add(ptr.val);
      ptr=ptr.next;
    }
  }
  if(store.isEmpty() )  
    return null;
  ListNode head=new ListNode(store.poll());
  ListNode cur=head;
  while(!store.isEmpty())
  {
    ListNode temp=new ListNode(store.poll());
    cur.next=temp;
    cur=cur.next;
  }
  return head;
  }
}
[
2->5->7->9,
1->2->3->->10
]
1->2->2->3->5->7->9->10

ການວິເຄາະຄວາມສັບສົນ

ຄວາມສັບສົນຂອງເວລາຂອງສິ່ງຂ້າງເທິງ: O (n log n)

ວິທີການ -3 ສຳ ລັບລາຍຊື່ການເຊື່ອມໂຍງ Merge K Sorted  

ແບ່ງແລະເອົາຊະນະ

 • ຂັ້ນຕອນການແບ່ງຂັ້ນ

OBJECTIVE- ບອກລາຍຊື່ k ເພື່ອປະສົມປະສານ ໜ້າ ທີ່ k / 2 ໃນເວລາ

 • The Merge ບາດກ້າວ

ເປົ້າ ໝາຍ -ເພື່ອພິຈາລະນາຄຸນຄ່າທີ່ນ້ອຍກວ່າແລະເພີ່ມພວກມັນເພື່ອສ້າງລາຍຊື່ ໃໝ່

  • ສ້າງຕົວຊີ້ເພື່ອສົ່ງຄືນລາຍການລວມ
  • ຕື່ມມູນຄ່ານ້ອຍລົງຈາກບັນຊີລາຍຊື່ທັງສອງ
  • ຕົວຊີ້ວັດທີ່ເພີ່ມຂື້ນຈາກມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດ
  • ກັບຄືນລາຍການທີ່ເຊື່ອມໂຍງແລະຈັດລຽງ ລຳ ດັບຈາກສອງລາຍການ
ບັນຊີລາຍຊື່ການເຊື່ອມໂຍງ K Sorted
ການສະແດງການລວມເຂົ້າ ສຳ ລັບລາຍຊື່ສອງສາມລາຍການ

ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າດີກວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລະຫັດ

ໂຄງການ Java

class Solution 
{
  public static ListNode merge(ListNode l1,ListNode l2)
  {
    if(l1==null)
      return l2;
    if(l2==null)
      return l1;
    ListNode aux=new ListNode();
    ListNode head=aux;
    while(l1!=null && l2!=null)
    {
      if(l1.val>l2.val)
      {
        aux.next=l2;
        l2=l2.next;
      }
      else 
      {
        aux.next=l1;
        l1=l1.next;
      }
      aux=aux.next;
    }
    if(l1!=null)
      aux.next=l1;
    else if(l2!=null)
      aux.next=l2;
    return head.next;
  }
  public static ListNode divide(ListNode[]lists,int start,int end)
  {
    if(end<start)
      return null;
    if(end==start)
      return lists[start];
    int mid=start+(end-start)/2;
    return(merge(divide(lists,start,mid),divide(lists,mid+1,end)));
  }
  public ListNode mergeKLists(ListNode[] lists)
  {
   if(lists == null) 
     return null;
   if(lists.length == 1) 
     return lists[0];
   return divide(lists,0,lists.length-1);  
  }
}

ໂຄງການ C ++

class Solution 
{
 public:
  ListNode* merge(ListNode *l1,ListNode *l2)
  {
    if(l1==NULL)
      return l2;
    if(l2==NULL)
      return l1;
    ListNode *aux=new ListNode();
    ListNode *head=aux;
    while(l1!=NULL && l2!=NULL)
    {
      if(l1->val>l2->val)
      {
        aux->next=l2;
        l2=l2->next;
      }
      else 
      {
        aux->next=l1;
        l1=l1->next;
      }
      aux=aux->next;
    }
    if(l1!=NULL)
      aux->next=l1;
    else if(l2!=NULL)
      aux->next=l2;
    return head->next;
  }
  public:
  ListNode* divide(vector<ListNode*>&lists,int start,int end)
  {
    if(end<start)
      return NULL;
    if(end==start)
      return lists[start];
    int mid=start+(end-start)/2;
    return(merge(divide(lists,start,mid),divide(lists,mid+1,end)));
  }
  public:
  ListNode* mergeKLists(vector<ListNode*>& lists) 
  {
   if(lists.size() == 0) 
     return NULL;
   if(lists.size() == 1) 
     return lists[0];
   return divide(lists,0,lists.size()-1);  
  }
};
[
1->2,
3,
4->5->6->7,
8->9->10,
11
]
1->2->3->4->5->6->7->8->9->10->11

ການວິເຄາະຄວາມສັບສົນ

ຄວາມສັບສົນຂອງເວລາ = O (n log n)

ເບິ່ງ
ລະບົບ Algorithm ຂອງ Bellman Ford

ຄວາມສັບສົນໃນພື້ນທີ່ = O (1)

ເອກະສານ