ກວດເບິ່ງວ່າທຸກໆລະດັບຂອງສອງ Binary Tree ແມ່ນ anagrams ຫຼືບໍ່


ລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ Hard
ຖາມເລື້ອຍໆໃນ Adobe Amazon ເຟສບຸກ ສະ ເໜ່ ສີ່ພັນ GreyOrange
anagram ຕົ້ນໄມ້ຖານສອງ ຄິວ ຕົ້ນໄມ້

ຖະແຫຼງການບັນຫາ

ບັນຫາ“ ກວດເບິ່ງວ່າທຸກໆລະດັບຂອງຕົ້ນໄມ້ສອງສອງຊັ້ນແມ່ນ anagrams ຫຼືບໍ່” ບອກວ່າທ່ານໄດ້ຮັບໃບໄມ້ສອງໄບນາສອງ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າທຸກໆລະດັບຂອງຕົ້ນໄມ້ສອງຕົ້ນແມ່ນ anagrams ຫຼືບໍ່.

ຕົວຢ່າງ

ການປ້ອນຂໍ້ມູນ

ກວດເບິ່ງວ່າທຸກໆລະດັບຂອງສອງ Binary Tree ແມ່ນ anagrams ຫຼືບໍ່

true

ການປ້ອນຂໍ້ມູນ

ກວດເບິ່ງວ່າທຸກໆລະດັບຂອງສອງ Binary Tree ແມ່ນ anagrams ຫຼືບໍ່

false

ສູດການຄິດໄລ່ເພື່ອກວດກາເບິ່ງວ່າທຸກລະດັບຂອງສອງ Binary Tree ແມ່ນ anagrams ຫຼືບໍ່

ພວກເຮົາຈະນໍາໃຊ້ ເຮື້ອຮັງ ສຳ ລັບການແກ້ໄຂບັນຫານີ້. ລອກລວງທຸກໆລະດັບຂອງສອງ ຕົ້ນໄມ້ ພ້ອມໆກັນ. ສຳ ລັບຕົ້ນໄມ້ ທຳ ອິດ, ເກັບຮັກສາອົງປະກອບແລະຄວາມຖີ່ຂອງລະດັບປັດຈຸບັນໄວ້ໃນກ HashMap ແລະ ສຳ ລັບລະດັບປະຈຸບັນຂອງຕົ້ນໄມ້ທີສອງ, ຖ້າວ່າປັດຈຸບັນບໍ່ມີຢູ່ໃນ HashMap. ທຸກລະດັບແມ່ນບໍ່ແມ່ນ anagrams. ອື່ນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ຂອງອົງປະກອບນັ້ນໃນ HashMap. ຖ້າຫາກວ່າໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການຜ່ານຜ່າ, HashMap ແມ່ນຫວ່າງເປົ່າ, ລະດັບຕົ້ນໄມ້ທັງສອງນີ້ແມ່ນສຽງດັງຕໍ່ໄປໃນລະດັບຕໍ່ໄປ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນທຸກລະດັບກໍ່ບໍ່ໄດ້ anagrams.

 1. ສ້າງສອງ ແຖວ q1 ແລະ q2, q1 ຖືກໃຊ້ເພື່ອຂ້າມຕົ້ນໄມ້ 1 ແລະ q2 ຖືກໃຊ້ເພື່ອຂ້າມ q2.
 2. ຍູ້ຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້ 1 ໃຫ້ q1 ແລະຮາກຕົ້ນໄມ້ 2 ຫາ q2.
 3. ໃນຂະນະທີ່ທັງ q1 ບໍ່ຫວ່າງຫລື q2 ບໍ່ແມ່ນຂັ້ນຕອນການເຮັດຊ້ ຳ ອີກ 4, 5 ແລະ 6.
 4. ສ້າງ HashMap ເພື່ອເກັບຮັກສາອົງປະກອບແລະຄວາມຖີ່ຂອງອົງປະກອບລະດັບປັດຈຸບັນ. ເລີ່ມຕົ້ນຂະ ໜາດ ເຕັມເລກ 1 ເປັນຂະ ໜາດ ຂອງ q1. ດໍາເນີນການ loop ຈາກ 0 ເຖິງຫນ້ອຍກ່ວາ size1. ໃນທຸກເວລາທີ່ເກີດຂື້ນອອກມາຈາກອົງປະກອບ Q1 ແລະເພີ່ມມັນໃສ່ HashMap. ຍູ້ເດັກນ້ອຍຂອງອົງປະກອບປັດຈຸບັນເຂົ້າໃນ ຄິວ.
 5. ເລີ່ມຕົ້ນຂະ ໜາດ ເລກເຕັມ 2 ເປັນຂະ ໜາດ ຂອງ q2. ດໍາເນີນການ loop ຈາກ 0 ເຖິງຫນ້ອຍກ່ວາ size2. ໃນທຸກໆເວລາທີ່ອອກສຽງ, ປາກົດປັດໃຈ ໜຶ່ງ ຈາກແຖວ q2 ແລະຖ້າມີອົງປະກອບນີ້ຢູ່ໃນ HashMap ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ຂອງມັນໂດຍ 1, ອີກອັນ ໜຶ່ງ ຈະສົ່ງຄືນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທັນທີ
 6. ຖ້າຫາກວ່າໃນຕອນທ້າຍຂອງ loop, HashMap ມີສ່ວນປະກອບ, ສົ່ງຄືນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ ລະດັບຕົ້ນໄມ້ສອງຕົ້ນນີ້ແມ່ນ anagrams, ສືບຕໍ່ໃນລະດັບຕໍ່ໄປ.
 7. ຖ້າພວກເຮົາໄປຮອດບ່ອນນີ້, ທຸກລະດັບຂອງສອງຕົ້ນແມ່ນ anagrams, ສະນັ້ນໃຫ້ກັບມາເປັນຄວາມຈິງ.

ລະຫັດ

ລະຫັດ Java ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າທຸກລະດັບຂອງສອງ Binary Tree ແມ່ນ anagrams ຫຼືບໍ່

import java.util.HashMap;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

class CheckIfAllLevelsOfTwoBinaryTreeAreAnagramsOrNot {
  // class representing node of a binary tree
  static class Node {
    int data;
    Node left, right;

    public Node(int data) {
      this.data = data;
    }
  }

  private static boolean checkIsAnagrams(Node tree1, Node tree2) {
    // create two queues
    Queue<Node> q1 = new LinkedList<>();
    Queue<Node> q2 = new LinkedList<>();
    // add root of tree1 to q1
    q1.add(tree1);
    // add root of tree2 to q2
    q2.add(tree2);

    // while either of q1 or q2 is not empty
    while (!q1.isEmpty() || !q2.isEmpty()) {
      // create a hash map to store freq of elements of a level
      HashMap<Integer, Integer> freq = new HashMap<>();

      // traverse this level of tree1
      int size1 = q1.size();
      for (int i = 0; i < size1; i++) {
        // remove a node from queue
        Node curr = q1.poll();
        // add the element to hash map
        if (freq.containsKey(curr.data)) {
          freq.put(curr.data, freq.get(curr.data) + 1);
        } else {
          freq.put(curr.data, 1);
        }

        // add curr's children to queue
        if (curr.left != null)
          q1.add(curr.left);
        if (curr.right != null)
          q1.add(curr.right);
      }

      // traverse this level of tree2
      int size2 = q2.size();
      for (int i = 0; i < size2; i++) {
        // remove a node from q2
        Node curr = q2.poll();
        // decrease the frequency of this element in hash map
        if (freq.containsKey(curr.data)) {
          int frequency = freq.get(curr.data);
          frequency--;
          if (frequency == 0) {
            freq.remove(curr.data);
          } else {
            freq.put(curr.data, frequency);
          }
        } else {
          return false;
        }

        // add curr's children to queue
        if (curr.left != null)
          q2.add(curr.left);
        if (curr.right != null)
          q2.add(curr.right);
      }

      // if there is an element in the hash map
      // the two tree's current levels are not anagrams
      if (freq.size() > 0) {
        return false;
      }
    }

    // all the levels are anagrams, return true
    return true;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example 1
    Node tree1_1 = new Node(5);
    tree1_1.left = new Node(4);
    tree1_1.right = new Node(3);
    tree1_1.left.left = new Node(2);
    tree1_1.left.right = new Node(1);

    Node tree2_1 = new Node(5);
    tree2_1.left = new Node(3);
    tree2_1.right = new Node(4);
    tree2_1.left.left = new Node(1);
    tree2_1.right.left = new Node(2);

    System.out.println(checkIsAnagrams(tree1_1, tree2_1));

    // Example 2
    Node tree1_2 = new Node(5);
    tree1_2.left = new Node(7);
    tree1_2.right = new Node(8);
    tree1_2.left.left = new Node(9);

    Node tree2_2 = new Node(5);
    tree2_2.left = new Node(7);
    tree2_2.right = new Node(8);
    tree2_2.left.left = new Node(1);
    tree2_2.right.left = new Node(2);

    System.out.println(checkIsAnagrams(tree1_2, tree2_2));
  }
}
true
false

ລະຫັດ C ++ ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າທຸກໆລະດັບຂອງສອງ Binary Tree ແມ່ນ anagrams ຫຼືບໍ່

#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 

// class representing node of a binary tree
class Node {
  public:
  int data;
  Node *left;
  Node *right;
  
  Node(int d) {
    data = d;
    left = right = NULL;
  }
};

// function to create a new node with given data
Node* newNode(int data) {
  Node *node = new Node(data);
  return node;
}

bool checkIsAnagrams(Node *tree1, Node *tree2) {
  // create two queues
  queue<Node *> q1;
  queue<Node *> q2;
  // add root of tree1 to q1
  q1.push(tree1);
  // add root of tree2 to q2
  q2.push(tree2);
  
  // while either of q1 or q2 is not empty
  while (!q1.empty() || !q2.empty()) {
    // create a hash map to store freq of elements of a level
    unordered_map<int, int> freq;
    
    // traverse this level of tree1
    int size1 = q1.size();
    for (int i = 0; i < size1; i++) {
      // remove a node from queue
      Node *curr = q1.front();
      q1.pop();
      
      // add the element to hash map
      auto itr = freq.find(curr->data);
      if (itr != freq.end()) {
        itr->second++;
      } else {
        freq.insert(make_pair(curr->data, 1));
      }
      
      // add curr's children to queue
      if (curr->left != NULL)
        q1.push(curr->left);
      if (curr->right != NULL)
        q1.push(curr->right);
    }
    
    // traverse this level of tree2
    int size2 = q2.size();
    for (int i = 0; i < size2; i++) {
      // remove a node from q2
      Node *curr = q2.front();
      q2.pop();
  
      // decrease the frequency of this element in hash map
      auto itr = freq.find(curr->data);
      if (itr != freq.end()) {
        itr->second--;
        if (itr->second == 0) {
          freq.erase(itr);
        }
      } else {
        return false;
      }
      
      // add curr's children to queue
      if (curr->left != NULL)
        q2.push(curr->left);
      if (curr->right != NULL)
        q2.push(curr->right);
    }
    
    // if there is an element in the hash map
    // the two tree's current levels are not anagrams
    if (freq.size() != 0)
      return false;
  }
  
  // all the levels are anagrams, return true
  return true;
}

int main() {
  // Example 1
  Node *tree1_1 = newNode(5);
  tree1_1->left = newNode(4);
  tree1_1->right = newNode(3);
  tree1_1->left->left = newNode(2);
  tree1_1->left->right = newNode(1);

  Node *tree2_1 = new Node(5);
  tree2_1->left = newNode(3);
  tree2_1->right = newNode(4);
  tree2_1->left->left = newNode(1);
  tree2_1->right->left = newNode(2);

  if (checkIsAnagrams(tree1_1, tree2_1)) {
    cout<<"true"<<endl;
  } else {
    cout<<"false"<<endl;
  }

  // Example 2
  Node *tree1_2 = newNode(5);
  tree1_2->left = newNode(7);
  tree1_2->right = newNode(8);
  tree1_2->left->left = newNode(9);

  Node *tree2_2 = newNode(5);
  tree2_2->left = newNode(7);
  tree2_2->right = newNode(8);
  tree2_2->left->left = newNode(1);
  tree2_2->right->left = newNode(2);

  if (checkIsAnagrams(tree1_2, tree2_2)) {
    cout<<"true"<<endl;
  } else {
    cout<<"false"<<endl;
  }  
  
  return 0;
}
true
false

ການວິເຄາະຄວາມສັບສົນ

ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຍ້າຍຕົ້ນໄມ້ທັງສອງຢ່າງຢ່າງແນ່ນອນຄັ້ງດຽວແລະໃຊ້ສອງແຖວ ສຳ ລັບການປ່ຽນລະບຽບການໃນລະດັບ, ດັ່ງນັ້ນ

ຄວາມສັບສົນເວລາ = O (n + ມ)
ຄວາມສັບສົນໃນອະວະກາດ = O (n + ມ)
ບ່ອນທີ່ n ແມ່ນຕົວເລກຂອງຂໍ້ໃນຕົ້ນໄມ້ 1 ແລະ m ແມ່ນ ຈຳ ນວນຂອງຂໍ້ໃນຕົ້ນໄມ້ 2.