ນັບ subarrays ບ່ອນທີ່ນອນທີ່ສູງທີ່ສຸດອັນດັບສອງກ່ອນທີ່ສູງທີ່ສຸດ


ລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂະຫນາດກາງ
ຖາມເລື້ອຍໆໃນ ແຮກເກີຣ
Array Stack

ຖະແຫຼງການບັນຫາ

ບັນຫາ "ນັບ subarrays ບ່ອນທີ່ນອນທີ່ສູງທີ່ສຸດຄັ້ງທີສອງກ່ອນທີ່ສູງທີ່ສຸດ" ລະບຸວ່າທ່ານໄດ້ຮັບ array a [] ຂອງຂະ ໜາດ n ບ່ອນທີ່ n ໃຫຍ່ກ່ວາຫຼືເທົ່າກັບ 2. ນັບ ຈຳ ນວນທັງ ໝົດ ຂອງ subarrays ທີ່ດັດສະນີຂອງອົງປະກອບທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງ subarray ແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າດັດຊະນີຂອງອົງປະກອບທີ່ສູງທີ່ສຸດອັນດັບສອງຂອງ subarray.

ນັບ subarrays ບ່ອນທີ່ນອນທີ່ສູງທີ່ສຸດອັນດັບສອງກ່ອນທີ່ສູງທີ່ສຸດ

ຍົກຕົວຢ່າງ

 a[ ] = {1, 3, 2, 4}
3
a[ ] = {1, 2, 3}
2

ລະບົບວິເຄາະ

 1. ເລີ່ມຕົ້ນຂບວນ a [] ຂອງຂະ ໜາດ n.
 2. ສ້າງສາມ ອາຄານ ການເກັບຮັກສາອົງປະກອບໃຫຍ່ທີ່ຜ່ານມາ, ອົງປະກອບໃຫຍ່ຕໍ່ໄປແລະອົງປະກອບສູງສຸດຕາມ ລຳ ດັບ. ປະກາດຕົວແປເພື່ອເກັບ ຄຳ ຕອບແລະຕັ້ງຄ່າໃຫ້ເປັນ 0.
 3. ສ້າງເປັນ stack ຄູ່ຂອງ ຈຳ ນວນປະເພດ.
 4. Traverse ຈາກ 0 ເຖິງ n-1 ແລະ ກຳ ນົດມູນຄ່າຂອງດັດຊະນີປັດຈຸບັນຂອງອາເລອົງປະກອບໃຫຍ່ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ເປັນ -1. ໃນຂະນະທີ່ stack ບໍ່ແມ່ນວ່າງແລະອົງປະກອບ ທຳ ອິດຈາກຄູ່ຢູ່ເທິງສຸດຂອງ stack ແມ່ນ ໜ້ອຍ ກວ່າອົງປະກອບທີ່ຢູ່ໃນດັດຊະນີປັດຈຸບັນໃນ array a [], pop / ລົບຄູ່ທີ່ຢູ່ເທິງສຸດຂອງ stack.
 5. ຖ້າຫາກວ່າຂະ ໜາດ ຂອງ stack ບໍ່ແມ່ນ 0, ປັບປຸງມູນຄ່າຂອງດັດຊະນີປັດຈຸບັນຂອງ array ທີ່ໃຫຍ່ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ເປັນອົງປະກອບທີສອງຈາກຄູ່ຢູ່ເທິງສຸດຂອງ stack.
 6. ປະກອບຄູ່ຂອງອົງປະກອບທີ່ດັດສະນີປັດຈຸບັນໃນ array a ແລະດັດຊະນີປັດຈຸບັນ. ຍູ້ / ໃສ່ຄູ່ໃນ stack.
 7. ສ້າງຊຸດຄູ່ອີກ ຈຳ ນວນຄູ່ຂອງ ຈຳ ນວນປະເພດ.
 8. Traverse ຈາກ n-1 ເຖິງ 0 ແລະກໍານົດມູນຄ່າຂອງດັດຊະນີປັດຈຸບັນຂອງອາໄລ່ອົງປະກອບໃຫຍ່ຕໍ່ໄປເປັນດັດຊະນີປັດຈຸບັນ. ໃນຂະນະທີ່ stack ບໍ່ແມ່ນວ່າງແລະອົງປະກອບ ທຳ ອິດຈາກຄູ່ຢູ່ເທິງສຸດຂອງ stack ແມ່ນ ໜ້ອຍ ກວ່າອົງປະກອບທີ່ຢູ່ໃນດັດຊະນີປັດຈຸບັນໃນ array a [], pop / ລົບຄູ່ທີ່ຢູ່ເທິງສຸດຂອງ stack.
 9. ຖ້າຫາກວ່າຂະ ໜາດ ຂອງ stack ບໍ່ແມ່ນ 0, ປັບປຸງມູນຄ່າຂອງດັດຊະນີປັດຈຸບັນຂອງ array ຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ຕໍ່ໄປເປັນອົງປະກອບທີສອງຈາກຄູ່ຢູ່ເທິງສຸດຂອງ stack.
 10. ປະກອບຄູ່ຂອງອົງປະກອບທີ່ດັດສະນີປັດຈຸບັນໃນ array a ແລະດັດຊະນີປັດຈຸບັນ. ຍູ້ / ໃສ່ຄູ່ໃນ stack.

ລະຫັດ

C ++ Program ເພື່ອນັບ subarrays ບ່ອນທີ່ນອນທີ່ສູງທີ່ສຸດອັນດັບສອງກ່ອນທີ່ສູງທີ່ສຸດ

#include <iostream>
#include <stack>
#define MAXN 100005 
using namespace std; 
 
void makeNext(int arr[], int n, int nextBig[]){ 
  stack<pair<int, int> > s; 
 
  for(int i = n-1; i >= 0; i--){ 
 
    nextBig[i] = i; 
    while(!s.empty() && s.top().first < arr[i]){ 
      s.pop(); 
    }
 
    if(!s.empty()){ 
      nextBig[i] = s.top().second;
    }
 
    s.push(pair<int, int>(arr[i], i)); 
  } 
} 
 
void makePrev(int arr[], int n, int prevBig[]){ 
  stack<pair<int, int> > s; 
  
  for(int i = 0; i < n; i++){ 
 
    prevBig[i] = -1; 
    while(!s.empty() && s.top().first < arr[i]){ 
      s.pop(); 
    }
 
    if(!s.empty()){ 
      prevBig[i] = s.top().second; 
    }
 
    s.push(pair<int, int>(arr[i], i)); 
  } 
} 
 
int wrapper(int arr[], int n){ 
  int nextBig[MAXN]; 
  int prevBig[MAXN]; 
  int maxi[MAXN]; 
  int ans = 0; 
 
  makePrev(arr, n, prevBig); 
 
  makeNext(arr, n, nextBig); 
 
  for(int i = 0; i < n; i++){ 
    if (nextBig[i] != i){ 
      maxi[nextBig[i] - i] = max(maxi[nextBig[i] - i], i - prevBig[i]); 
    }
  }
 
  for(int i = 0; i < n; i++){ 
    ans += maxi[i]; 
  }
 
  return ans; 
} 
 
int main(){
  int a[] = { 1, 3, 2, 4 }; 
  int n = sizeof(a) / sizeof(a[0]);
  
  cout << wrapper(a, n) << endl; 
  
  return 0; 
}
3

Java Program ເພື່ອນັບ subarrays ບ່ອນທີ່ສູງທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງກ່ອນທີ່ສູງທີ່ສຸດ

import java.util.*; 
 
class CountSubarray{ 
   
  static int MAXN = 100005; 
   
  static class pair{ 
    int first, second;
    
    public pair(int first, int second){ 
      this.first = first; 
      this.second = second; 
    } 
  } 
  
  static void makeNext(int arr[], int n, int nextBig[]){ 
    Stack<pair> s = new Stack<>(); 
   
    for(int i = n-1; i >= 0; i--){ 
   
      nextBig[i] = i; 
      while(!s.empty() && s.peek().first < arr[i]){ 
        s.pop(); 
      }
   
      if(!s.empty()){ 
        nextBig[i] = s.peek().second; 
      }  
      
      s.push(new pair(arr[i], i)); 
    } 
  } 
   
  static void makePrev(int arr[], int n, int prevBig[]){ 
    Stack<pair> s = new Stack<>(); 
    
    for(int i = 0; i < n; i++){ 
   
      prevBig[i] = -1; 
      while(!s.empty() && s.peek().first < arr[i]){ 
        s.pop(); 
      }
   
      if(!s.empty()){ 
        prevBig[i] = s.peek().second; 
      }
   
      s.push(new pair(arr[i], i)); 
    } 
  } 
   
  static int wrapper(int arr[], int n){
    
    int []nextBig = new int[MAXN]; 
    int []prevBig = new int[MAXN]; 
    int []maxi = new int[MAXN]; 
    int ans = 0; 
   
    makePrev(arr, n, prevBig); 
   
    makeNext(arr, n, nextBig); 
   
    for(int i = 0; i < n; i++){ 
      if(nextBig[i] != i){ 
        maxi[nextBig[i] - i] = Math.max(maxi[nextBig[i] - i], i - prevBig[i]); 
      }
    }
   
    for(int i = 0; i < n; i++){ 
      ans += maxi[i]; 
    }
   
    return ans; 
  } 
   
  public static void main(String[] args){ 
   
    int a[] = { 1, 3, 2, 4 }; 
    int n = a.length; 
   
    System.out.println(wrapper(a, n)); 
  } 
}
3

ການວິເຄາະຄວາມສັບສົນ

ຄວາມສັບສົນເວລາ

O (n) ບ່ອນທີ່ n ແມ່ນ ຈຳ ນວນຂອງອົງປະກອບໃນແຖວ a []. ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາຫາກໍ່ຜ່ານພຽງແຕ່ຂີດຂວາງການປ້ອນຂໍ້ມູນແລະຍູ້ພວກມັນຫຼືເອົາພວກມັນອອກຈາກ stack. ຄວາມສັບສົນຂອງເວລາແມ່ນເປັນເສັ້ນ.

ຄວາມສັບສົນໃນອະວະກາດ

O (n) ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາໃຊ້ພື້ນທີ່ ສຳ ລັບອົງປະກອບ n. ພວກເຮົາພຽງແຕ່ເກັບຮັກສາອົງປະກອບຕ່າງໆຈາກການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນຊັ້ນ. ເນື່ອງຈາກ ຈຳ ນວນຂອງອົງປະກອບແມ່ນ N, ຄວາມສັບສົນຂອງພື້ນທີ່ຍັງເປັນເສັ້ນ.