ປີ້ນກັບຄືນສະຕິງໂດຍໃຊ້ Stack


ລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ Easy
ຖາມເລື້ອຍໆໃນ ຕິຊົມ Capgemini ເດລີ ສະ ເໜ່ ສີ່ພັນ
Stack string

ພວກເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ string s ຂອງຄວາມຍາວ n ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຕົວອັກສອນໃຫຍ່, ຕົວອັກສອນໃຫຍ່, ຕົວເລກ, ແລະບາງສັນຍາລັກພິເສດ. ປີ້ນກັບສາຍທີ່ໃຫ້ໂດຍໃຊ້ stack. ຂໍໃຫ້ເບິ່ງບາງຕົວຢ່າງເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂື້ນ.

ປີ້ນກັບຄືນສະຕິງໂດຍໃຊ້ Stack

ຍົກຕົວຢ່າງ

ການປ້ອນຂໍ້ມູນ 

s =“ TutorialCup”

ຜົນຜະລິດ 

puClairotuT

ການປ້ອນຂໍ້ມູນ

s =“ ສະເຕກ”

ຜົນຜະລິດ

kcatS

ການໃຊ້ Stack

ສູດການຄິດໄລ່ ສຳ ລັບການປ່ຽນເສັ້ນເຊືອກໂດຍໃຊ້ Stack

 1. ເລີ່ມຕົ້ນເສັ້ນຄວາມຍາວ n.
 2. ສ້າງ stack ຂອງຂະຫນາດດຽວກັນເພື່ອເກັບຮັກສາຕົວອັກສອນ.
 3. ລອກເອົາເຊືອກແລະຍູ້ແຕ່ລະຄົນແລະທຸກໆລັກສະນະເຂົ້າໄປໃນ stack ແຕ່ລະຄົນ.
 4. Traverse ອີກເທື່ອຫນຶ່ງແລະເລີ່ມຕົ້ນ popping ລັກສະນະອອກແລະ concatenate ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກັນເຂົ້າໄປໃນຊ່ອຍແນ່.
 5. ພິມສາຍເຊືອກທີ່ປີ້ນກັບກັນ.

ການປະຕິບັດ

ໂຄງການ C ++

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
class Stack{ 
  public: 
    int top; 
    unsigned capacity; 
    char* array; 
}; 
 
Stack* createStack(unsigned capacity){
  
  Stack* stack = new Stack(); 
  stack->capacity = capacity; 
  stack->top = -1; 
  stack->array = new char[(stack->capacity * sizeof(char))]; 
  return stack; 
} 
 
int isFull(Stack* stack){ 
  return stack->top == stack->capacity - 1; 
} 
 
int isEmpty(Stack* stack){ 
  return stack->top == -1; 
} 
 
void push(Stack* stack, char item){ 
  if (isFull(stack)) 
    return; 
  stack->array[++stack->top] = item; 
} 
 
char pop(Stack* stack){
  if (isEmpty(stack)) 
    return -1; 
  return stack->array[stack->top--]; 
} 
 
void reverse(char s[]){ 
  int n = strlen(s); 
  Stack* stack = createStack(n); 
 
  int i; 
  for(i = 0; i < n; i++){ 
    push(stack, s[i]); 
  }  
 
  for(i = 0; i < n; i++){ 
    s[i] = pop(stack);
  }  
} 
 
int main(){ 
  char s[] = "TutorialCup"; 
 
  reverse(s); 
  cout<<s; 
 
  return 0; 
}
puClairotuT

ໂຄງການ Java

import java.util.*; 
 
class Stack{ 
  int size; 
  int top; 
  char[] a; 
 
  boolean isEmpty(){ 
    return (top < 0); 
  } 
   
  Stack(int n){ 
    top = -1; 
    size = n; 
    a = new char[size]; 
  } 
 
  boolean push(char x){ 
    if (top >= size){ 
      System.out.println("Stack Overflow"); 
      return false; 
    } 
    else{ 
      a[++top] = x; 
      return true; 
    } 
  } 
 
  char pop(){ 
    if (top < 0){ 
      System.out.println("Stack Underflow"); 
      return 0; 
    } 
    else{ 
      char x = a[top--]; 
      return x; 
    } 
  } 
} 
 
 
class Main{ 
  public static void reverse(StringBuffer s){ 
    int n = s.length(); 
    Stack obj = new Stack(n); 
     
    int i; 
    for(i = 0; i < n; i++){ 
      obj.push(s.charAt(i));
    }  
   
    for(i = 0; i < n; i++){ 
      char ch = obj.pop(); 
      s.setCharAt(i,ch); 
    } 
  } 
   
  public static void main(String args[]){ 
     
    StringBuffer s= new StringBuffer("TutorialCup"); 
     
    reverse(s); 
     
    System.out.println(s); 
  } 
}
puClairotuT

ການວິເຄາະຄວາມສັບສົນ

ຄວາມສັບສົນທີ່ໃຊ້ເວລາ: O (n) ບ່ອນທີ່ n ແມ່ນ ຈຳ ນວນຕົວອັກສອນໃນສາຍ.

ອະວະກາດ: O (n) ເພາະວ່າພວກເຮົາໃຊ້ພື້ນທີ່ໃນຊັ້ນວາງເພື່ອເກັບຕົວອັກສອນ n.

ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ Stack

ສູດການຄິດໄລ່ ສຳ ລັບການປ່ຽນເສັ້ນເຊືອກໂດຍໃຊ້ Stack

 1. ເລີ່ມຕົ້ນເສັ້ນຄວາມຍາວ n.
 2. ລ້ຽວສາຍເຊືອກຈົນກ່ວາເຄິ່ງ ໜຶ່ງ ຂອງຄວາມຍາວແລະແລກປ່ຽນຕົວເລກທີ່ດັດສະນີປັດຈຸບັນທີ່ມີຕົວອັກສອນຕາມລວງຍາວ - ດັດຊະນີປັດຈຸບັນ - 1 ຕຳ ແໜ່ງ
 3. ພິມສາຍ.

ການປະຕິບັດ

ໂຄງການ C ++

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
void swap(char *a, char *b){ 
  char temp = *a; 
  *a = *b; 
  *b = temp; 
} 
 
void reverse(char s[]){ 
   
  int n = strlen(s), i; 
 
  for (i = 0; i < n/2; i++) 
    swap(&s[i], &s[n-i-1]); 
} 
 
int main(){ 
  char s[] = "animatedworld"; 
 
  reverse(s); 
  cout<<s; 
 
  return 0; 
}
dlrowdetamina

ໂຄງການ Java

class stringRev{ 

  static void swap(char a[], int index1, int index2){ 
    char temp = a[index1]; 
    a[index1] = a[index2]; 
    a[index2] = temp; 
  } 
 
  static void reverse(char s[]){ 
  
    int n = s.length, i; 
 
    for(i = 0; i < n/2; i++) { 
      swap(s, i, n-i-1); 
    } 
  } 
 
  public static void main(String[] args){
    
    char s[] = "animatedworld".toCharArray(); 
 
    reverse(s); 
    System.out.printf(String.valueOf(s)); 
    
  } 
}
dlrowdetamina

ການວິເຄາະຄວາມສັບສົນ ສຳ ລັບການປ່ຽນສາຍເຊືອກໂດຍໃຊ້ Stack

ຄວາມສັບສົນທີ່ໃຊ້ເວລາ: O (n) ບ່ອນທີ່ n ແມ່ນ ຈຳ ນວນຕົວອັກສອນໃນສາຍ.

ອະວະກາດ: O (1) ເພາະວ່າພວກເຮົາ ກຳ ລັງໃຊ້ພື້ນທີ່ເພີ່ມເຕີມທີ່ຄົງທີ່.

ເອກະສານ