ຖອດວົງເລັບອອກຈາກສາຍອັກຂະຄະນິດສາດທີ່ປະກອບດ້ວຍ + ແລະ - ປະຕິບັດການ


ລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂະຫນາດກາງ
ຖາມເລື້ອຍໆໃນ Adobe Amazon ສີ່ພັນ
Stack string

ຖະແຫຼງການບັນຫາ

ເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ string s of size n ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງການສະແດງອອກເລກຄະນິດສາດກັບວົງເລັບ. ບັນຫາ“ ເອົາວົງເລັບອອກຈາກສາຍອັກຂະຄະນິດທີ່ບັນຈຸ + ແລະ - ຜູ້ປະຕິບັດງານ” ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາສ້າງ ໜ້າ ທີ່ທີ່ສາມາດສະແດງອອກໃຫ້ງ່າຍຂື້ນ.

ຍົກຕົວຢ່າງ

ຖອດວົງເລັບອອກຈາກສາຍອັກຂະຄະນິດສາດທີ່ປະກອບດ້ວຍ + ແລະ - ປະຕິບັດການ

s = "a-(b+c)"
a-b-c
 s = a-(b-c-(d+e))-f
a-b+c+d+e-f

ສູດການຄິດໄລ່ທີ່ຈະເອົາວົງເລັບອອກຈາກສາຍອັກຂະຄະນິດສາດທີ່ປະກອບດ້ວຍ + ແລະ - ຜູ້ປະຕິບັດງານ

 1. ເລີ່ມຕົ້ນສາຍ s ຂະ ໜາດ n ສະແດງອອກດ້ວຍການຄິດໄລ່ເລກເລກກັບວົງເລັບ.
 2. ສ້າງສາຍອື່ນເພື່ອເກັບຜົນໄດ້ຮັບ. ເລີ່ມຕົ້ນຕົວແປຍ່ອຍ ດັດຊະນີ ເປັນ 0 ແລະໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນ stack ຂອງປະເພດເລກເຕັມແລະຍູ້ / ໃສ່ 0 ໃນນັ້ນ.
 3. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຂ້າມຜ່ານໄປ string ກວດເບິ່ງວ່າຕົວລະຄອນໃນດັດຊະນີປັດຈຸບັນເທົ່າກັບ '+'. ແລະກວດເບິ່ງວ່າອົງປະກອບທີ່ຢູ່ເທິງສຸດຂອງ stack ແມ່ນ 1, ປັບປຸງຊ່ອຍແນ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດັດຊະນີ + 1 ເປັນ '-' ອື່ນຖ້າວ່າອົງປະກອບທີ່ຢູ່ເທິງສຸດຂອງ stack ແມ່ນເທົ່າກັບ 0, ປັບປຸງສະຕິງຜົນທີ່ດັດຊະນີ + 1 ຄື '+'.
 4. ອື່ນຖ້າຕົວລະຄອນທີ່ດັດສະນີປັດຈຸບັນໃນສະຕິງທີ່ໃຫ້ນັ້ນເທົ່າກັບ '-', ກວດເບິ່ງວ່າອົງປະກອບທີ່ຢູ່ເທິງສຸດຂອງ stack ແມ່ນເທົ່າກັບ 1, ປັບປຸງສະຕິງຜົນທີ່ດັດຊະນີ + 1 ເປັນ '+' ອີກຖ້າວ່າອົງປະກອບ ຢູ່ເທິງສຸດຂອງ stack ແມ່ນເທົ່າກັບ 0, ປັບປຸງສະຕິງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດັດຊະນີ + 1 ເປັນ '-'.
 5. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ກວດເບິ່ງວ່າຕົວລະຄອນທີ່ດັດສະນີປັດຈຸບັນໃນສະຕິງທີ່ມອບໃຫ້ເທົ່າກັບ '(' ແລະດັດຊະນີປັດຈຸບັນແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າ 0, ກວດເບິ່ງວ່າຕົວລະຄອນທີ່ດັດສະນີປັດຈຸບັນ - 1 ໃນສະຕິງທີ່ມອບໃຫ້ເທົ່າກັບ '-', ສ້າງຕົວແປເຕັມແລະປັບປຸງໃຫ້ມັນເປັນ 0 ຖ້າວ່າອົງປະກອບທີ່ຢູ່ເທິງສຸດຂອງ stack ແມ່ນເທົ່າກັບ 1 ອີກ 0. ອື່ນຖ້າວ່າຕົວລະຄອນໃນດັດຊະນີປັດຈຸບັນ - 1 ໃນສະຕິງທີ່ໃຫ້ໄວ້ເທົ່າກັບ '+', ຍູ້ອົງປະກອບທີ່ ເທິງສຸດຂອງ stack ໃນ stack ຕົວຂອງມັນເອງ.
 6. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າຕົວລະຄອນທີ່ດັດສະນີປັດຈຸບັນໃນສະຕິງທີ່ມອບໃຫ້ເທົ່າກັບ ')', ປ້ອນອົງປະກອບທີ່ຢູ່ເທິງສຸດຂອງ stack.
 7. ອື່ນປັບປຸງສາຍສະແດງຜົນທີ່ດັດຊະນີ + 1 ເປັນຕົວລະຄອນຢູ່ທີ່ດັດຊະນີປັດຈຸບັນໃນສະຕິງທີ່ໃຫ້.

ລະຫັດ

ໂປຣແກຣມ C ++ ທີ່ຈະເອົາວົງເລັບອອກຈາກສາຍອັກຂະຄະນິດສາດທີ່ປະກອບດ້ວຍ + ແລະ - ຜູ້ປະຕິບັດງານ

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
char* simplify(string s){ 
  int n = s.length(); 
 
  char* res = new char(n); 
  int index = 0, i = 0; 
 
  stack<int> st; 
  st.push(0); 
 
  while(i < n){ 
    if(s[i] == '+'){ 
      
      if(st.top() == 1){ 
        res[index++] = '-';
      }
      
      if(st.top() == 0){ 
        res[index++] = '+'; 
      }
    } 
    
    else if(s[i] == '-'){ 
      
      if(st.top() == 1){ 
        res[index++] = '+';
      }
      
      else if(st.top() == 0){ 
        res[index++] = '-';
      }
    } 
    
    else if(s[i] == '(' && i > 0){ 
      
      if(s[i - 1] == '-'){ 
        int x = (st.top() == 1) ? 0 : 1; 
        st.push(x); 
      } 
 
      else if(s[i - 1] == '+'){ 
        st.push(st.top()); 
      }
    } 
 
    else if(s[i] == ')'){ 
      st.pop(); 
    }
 
    else{
      res[index++] = s[i];
    }
    i++; 
  } 
  return res; 
} 
 
int main(){ 
  string s = "a-(b+c)"; 
  cout << simplify(s) << endl; 
  return 0; 
}
a-b-c

Java Program ເພື່ອເອົາວົງເລັບອອກຈາກສາຍອັກຂະຄະນິດສາດທີ່ປະກອບດ້ວຍ + ແລະ - ຜູ້ປະຕິບັດງານ

import java.util.*; 

class SimplifyExp{ 
 
  static String simplify(String s){ 
    int n = s.length(); 
   
    char res[] = new char[n]; 
    int index = 0, i = 0; 
   
    Stack<Integer> st = new Stack<Integer> (); 
    st.push(0); 
   
    while(i < n){ 
      if(s.charAt(i) == '+'){ 
   
        if(st.peek() == 1){ 
          res[index++] = '-';
        }
   
        if(st.peek() == 0){ 
          res[index++] = '+';
        }
      } 
      
      else if(s.charAt(i) == '-'){ 
        
        if(st.peek() == 1){ 
          res[index++] = '+';
        }
        
        else if(st.peek() == 0){ 
          res[index++] = '-'; 
        }
      } 
      
      else if(s.charAt(i) == '(' && i > 0){
        
        if(s.charAt(i - 1) == '-'){ 
          int x = (st.peek() == 1) ? 0 : 1; 
          st.push(x); 
        } 
   
        else if(s.charAt(i - 1) == '+'){ 
          st.push(st.peek()); 
        }
      } 
   
      else if(s.charAt(i) == ')'){ 
        st.pop(); 
      }
   
      else{
        res[index++] = s.charAt(i);
      }
      i++; 
    } 
    return new String(res); 
  } 
   
  public static void main(String[] args){ 
    String s = "a-(b+c)"; 
    System.out.println(simplify(s)); 
  } 
}
a-b-c

ການວິເຄາະຄວາມສັບສົນ

ຄວາມສັບສົນເວລາ

O (n) ບ່ອນທີ່ n ແມ່ນຕົວເລກຂອງຕົວອັກສອນໃນສາຍທີ່ລະບຸ. ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າພວກເຮົາ ກຳ ລັງຜ່ານຜ່າອົງປະກອບຂອງລະບົບປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້. ດັ່ງນັ້ນຄວາມສັບສົນທີ່ໃຊ້ເວລາແມ່ນເປັນເສັ້ນ.

ຄວາມສັບສົນໃນອະວະກາດ

O (n) ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາໃຊ້ພື້ນທີ່ໃນການເກັບຮັກສາຕົວອັກສອນ. ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາໄດ້ສ້າງສະຕິງ ໃໝ່ ເພື່ອເກັບຮັກສາຜົນຜະລິດຄວາມສັບສົນຂອງພື້ນທີ່ຍັງເປັນເສັ້ນ.