ວິທີແກ້ໄຂ 3Sum Leetcode


ລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂະຫນາດກາງ
ຖາມເລື້ອຍໆໃນ Adobe Amazon ຈາກຫນາກແອບເປີ Bloomberg ເຟສບຸກ ກູໂກ Microsoft Oracle Tesla VMware
Array ສອງຕົວຊີ້

ຖະແຫຼງການບັນຫາ

ມອບໃຫ້ array ຂອງ n ເລກເຕັມ, ມີອົງປະກອບ a, b, c ໃນຕົວເລກທີ່ວ່າ a + b + c = 0? ຊອກເອສາມເອກະລັກທັງ ໝົດ ໃນແຖວທີ່ໃຫ້ຜົນລວມຂອງເລກສູນ.
ແຈ້ງການ: ວ່າວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຕ້ອງບໍ່ປະກອບມີສາມຂັ້ນຊ້ອນ.

ຍົກຕົວຢ່າງ

#1

[-1,0,1,2,-1,4]
[[-1,0,1],[-1,-1,2]]

ຄໍາອະທິບາຍ:ວິທີແກ້ໄຂ 3Sum Leetcode

#2

[0]
[]

 

ວິທີທີ່ 1 (Brute Force + Binary Search)

ພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຊອກຫາເອກະລັກ 0 ທີ່ມີ + b + c = 0, ໃຫ້ເວົ້າວ່າພວກເຮົາຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງ a ແລະ b, ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ສົມຜົນ (a + b + c = XNUMX) ພວກເຮົາສາມາດຊອກຫາຄ່າຂອງ c, ເຊິ່ງແມ່ນ - ( a + b).

ຖ້າພວກເຮົາເອົາທຸກຄູ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ (ກ, ຂ), ພວກເຮົາສາມາດໄດ້ທັງ ໝົດ a, b ໂດຍໃຊ້ 2 ຮັງ ສຳ ລັບວົງ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ການຄົ້ນຫາຖານສອງເພື່ອຮູ້ວ່າ c = - (a + b) ມີຢູ່ໃນແຖວທີ່ ກຳ ນົດໄວ້ຫລືບໍ່.
ຖ້າມັນມີຢູ່ຕໍ່ໄປ, ສະ ໜາມ ສາມ (ກ, ຂ, - (a + b)) ຈະເປັນຈຸດເດີນທາງທີ່ເປັນໄປໄດ້. ດ້ວຍວິທີນີ້, ພວກເຮົາຈະໄດ້ສາມສ່ວນສາມທີ່ເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍ + b + c = 0, ແຕ່ພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຊອກຫາສາມເອກະລັກ,
ສຳ ລັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດໃສ່ triplets ທີ່ເປັນໄປໄດ້ທັງ ໝົດ ນີ້ໃນບາງໂຄງສ້າງຂອງຂໍ້ມູນ (ຕົວຢ່າງທີ່ ກຳ ນົດໄວ້) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສາມເອກະລັກ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສຳ ລັບການແກ້ໄຂ 3Sum Leetcode

ໂຄງການ C ++

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

vector<vector<int>> threeSum(vector<int>& nums) {
    set<vector<int>> s;//to get unique triplets
    sort(nums.begin(),nums.end());
    int n=nums.size();
    vector<int> temp;
    temp.resize(3);
    for(int i=0;i<n;i++)
      for(int j=i+1;j<n;j++)
      {
        if(binary_search(nums.begin()+j+1,nums.end(),-nums[i]-nums[j])){
           temp[0]=nums[i],temp[1]=nums[j],temp[2]=-nums[i]-nums[j];
          sort(temp.begin(),temp.end());
          //to get triplet in an order, will be easy to check if 
          //duplicate exists or not
          s.insert(temp);
          }
      }
    vector<vector<int>> ans;
    for(auto triplet: s)
      ans.push_back(triplet);
    return ans;
}

void display_ans(vector<vector<int>> temp)
{
  for(auto triplet : temp) 
    cout<<triplet[0]<<" "<<triplet[1]<<" "<<triplet[2]<<"\n";
}

int main()
{
  vector<int> v{-1,0,1,2,-1,-4};
  display_ans(threeSum(v));
  return 0;
}
-1 -1 2 
-1 0 1

ໂຄງການ Java

import java.util.*;
class Rextester{
  
 static boolean binary_search(int l,int r,int[]nums, int x)
  {
    while(l<=r)
    {
      int mid=(l+r)/2;
      if(nums[mid]==x) return true;
      else if(nums[mid]>x) r=mid-1;
      else l=mid+1;
    }
    return false;
  }
  
  public static List<List<Integer>> threeSum(int[] nums) {
    
    List<List<Integer>> ans=new ArrayList<List<Integer>>();
    Arrays.sort(nums);
    int n=nums.length;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      for(int j=i+1;j<n;j++)
      {
        if(binary_search(j+1,n-1,nums,-(nums[i]+nums[j])))
        {
          List<Integer> t=new ArrayList<Integer>();
          t.add(nums[i]);
          t.add(nums[j]);
          t.add(-(nums[i]+nums[j]));
          ans.add(t);
        }
        
        while(j+1<n && nums[j+1]==nums[j]) j++;
      }
      
      while(i+1<n && nums[i+1]==nums[i]) i++;
    }
    
    return ans; 
  }
  
 public static void main(String args[])
  {
    	int[] nums={-1,0,1,2,-1,-4};
    for(List<Integer> list: threeSum(nums))
    {
      for(int x: list)
      System.out.print(x+ " ");
      System.out.println();
    }
  }
}
-1 -1 2 
-1 0 1

ການວິເຄາະຄວາມສັບສົນ ສຳ ລັບວິທີແກ້ໄຂ 3Sum Leetcode

ຄວາມສັບສົນເວລາ

O (N * N * log (N)): ພວກເຮົາ ກຳ ລັງໃຊ້ສອງຮັງ ສຳ ລັບ loops ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄູ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ (a, b) ແລະການຄົ້ນຫາ Binary ເພື່ອຮູ້ວ່າ - (a + b) ມີຢູ່ໃນແຖວຫລືບໍ່.

ຄວາມສັບສົນໃນອະວະກາດ 

ໂອ (N): ພວກເຮົາ ກຳ ລັງໃຊ້ຊຸດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສາມເອກະລັກ.

ວິທີທີ່ 2 (ສອງຕົວຊີ້)

ວິທີການທີ່ດີກວ່າໃນການເຮັດວຽກດຽວກັນແມ່ນສອງຈຸດ, ແນວຄິດພື້ນຖານແມ່ນພວກເຮົາເລືອກ a ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ສອງຕົວຊີ້ເພື່ອຊອກຫາ b ແລະ c ເຊັ່ນວ່າ a + b + c = 0.
ພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຍ້າຍສອງຈຸດດັ່ງກ່າວທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ b + c = a.
ການ ນຳ ໃຊ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກພວກເຮົາສາມາດຫລີກລ້ຽງການໃຊ້ຊຸດ (ເຊິ່ງເຄີຍຖືກ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ເປັນເອກະລັກສະເພາະ)
triplets ໃນວິທີການ 1)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສຳ ລັບການແກ້ໄຂ 3Sum Leetcode

ໂຄງການ C ++

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

vector<vector<int>> threeSum(vector<int>& nums) {
    vector<vector<int>> ans;
    sort(nums.begin(),nums.end());
    int n=nums.size();
    for(int i=0;i<n; i++)
    {
      int j=i+1,k=n-1;//two pointers
      while(j<n && j<k)
      {
        if(nums[j]+nums[k] == -nums[i])
        {
          ans.push_back({nums[i],nums[j],nums[k]});
          while(k!=0 && nums[k]==nums[k-1]) k--;//to avoid duplicates 
          while(j!=n-1 && nums[j]==nums[j+1]) j++;
          j++,k--;
        }
        else if(nums[j]+nums[k] > -nums[i]) 
        {
          while(k!=0 && nums[k]==nums[k-1]) k--;
          k--;
        }
        else
        {
          while(j!=n-1 && nums[j]==nums[j+1]) j++;
          j++;
        }
      }
      while(i!=n-1 && nums[i]==nums[i+1]) i++;
    }
    for(auto triplet : ans)
      sort(triplet.begin(),triplet.end());
    return ans;
}

void display_ans(vector<vector<int>> temp)
{
  for(auto triplet : temp) 
    cout<<triplet[0]<<" "<<triplet[1]<<" "<<triplet[2]<<"\n";
}

int main()
{
  vector<int> v{-1,0,1,2,-1,-4};
  display_ans(threeSum(v));
  return 0;
}
-1 -1 2 
-1 0 1

ໂຄງການ Java

import java.util.*;

class Rextester{
  
 public static List<List<Integer>> threeSum(int[] nums) {
    
    List<List<Integer>> ans=new ArrayList<List<Integer>>();
    Arrays.sort(nums);
    int n=nums.length;
    
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      int p=i+1,q=n-1;
      while(p<q)
      {
        if(nums[p]+nums[q]==-nums[i])
        { //System.out.println(p+" "+q);
          List<Integer> t=new ArrayList<Integer>();
          t.add(nums[i]);
          t.add(nums[p]);
          t.add(nums[q]);
         
         ans.add(t);
          
          while(p+1<q && nums[p+1]==nums[p]) p++;
          while(q-1>p && nums[q-1]==nums[q]) q--;
          
          p++; q--;
        }
        else if(nums[p]+nums[q] < -nums[i]) p++;
        else q--;
      }
      
      while(i+1<n && nums[i+1]==nums[i]) i++;
    }
    return ans;
  }
  
 public static void main(String args[])
  {
    	int[] nums={-1,0,1,2,-1,-4};
    for(List<Integer> list: threeSum(nums))
    {
      for(int x: list)
      System.out.print(x+ " ");
      System.out.println();
    }
  }
}
-1 -1 2 
-1 0 1

ການວິເຄາະຄວາມສັບສົນ ສຳ ລັບວິທີແກ້ໄຂ 3Sum Leetcode

ຄວາມສັບສົນເວລາ

O (N ^ 2): ພວກເຮົາ ກຳ ລັງໃຊ້ ໜຶ່ງ ສຳ ລັບ loops ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄ່າຂອງ a, ແລະ ສຳ ລັບທຸກໆຄ່າຂອງ a, ພວກເຮົາພົບຄູ່ b, c (ເຊັ່ນວ່າ a + b + c = 0) ໂດຍໃຊ້ສອງຕົວຊີ້ທີ່ໃຊ້ເວລາ O (N). ສະນັ້ນຄວາມສັບສົນເວລາທັງ ໝົດ ຈຶ່ງເປັນການສັ່ງຂອງ O (N ^ 2).

ຄວາມສັບສົນໃນອະວະກາດ 

ໂອ (N): ພວກເຮົາ ກຳ ລັງໃຊ້ vector ເພື່ອເກັບ ຄຳ ຕອບ.