ກະທູ້
ປະເພດຂໍ້ມູນ R
ການຕັ້ງຄ່າສິ່ງແວດລ້ອມ R - ຕິດຕັ້ງ R
ການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ R - ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນ R
ຟັງຊັນພິມໃນ R - Cat Function ໃນ R