Прашања за интервју за кодирање на Apple


Прашања по низа Епл

Прашање 1. Мешајте го решението за низа кодови во низата Проблемот Shuffle the Array Leetcode Solution ни обезбедува низа со должина 2n. Тука 2n се однесува дека должината на низата е рамномерна. Потоа ни е речено да ја смениме низата. Тука мешањето не значи дека треба случајно да ја мешаме низата, но специфичен начин е ...

Прочитај повеќе

Прашање 2. 3Сумно решение за Leetcode Изјава за проблем Со оглед на низа од n цели броеви, дали има елементи a, b, c во броеви така што a + b + c = 0? Пронајдете ги сите уникатни тројки во низата што дава збир на нула. Забелешка: дека множеството решение не смее да содржи дупликати тројки. Пример # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Прочитај повеќе

Прашање 3. Вметнете решение на интервал на леткод Проблемот Вметни интервал на решение за леткод ни обезбедува список со некои интервали и еден посебен интервал. Потоа ни е речено да го вметнеме овој нов интервал меѓу списокот на интервали. Значи, новиот интервал може да се пресекува со интервали што се веќе во списокот, или може ...

Прочитај повеќе

Прашање 4. Решение за комбиниран збир на леткод Проблемот Комбинирано збирно решение на леткод ни обезбедува низа или список на цели броеви и цел. Ни е кажано да ги пронајдеме комбинациите што можат да се направат со користење на овие цели броеви, во кој било број пати што ќе се соберат на дадената цел. Значи, поформално, можеме да ги искористиме дадените ...

Прочитај повеќе

Прашање 5. Максимално решение за под-низа Leetcode Изјава за проблемот Со оглед на броевите од целата низа, пронајдете ја соседната под-низа (што содржи барем еден број) која има најголема сума и вратете ја нејзината сума. Пример nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Објаснување: [4, -1,2,1] има најголема сума = 6. nums = [- 1] -1 Пристап 1 (Поделете се и освојте) Во овој пристап ...

Прочитај повеќе

Прашање 6. Декомпресирајте го решението за шифриран кодиран список со должина на траење Проблемот Декомпресирај го списокот со шифриран код со должина на трчање изјавува дека ви е дадена низа или вектор што содржи низа. Низата има одредена специфична претстава. Влезната низа е формирана од друга низа. Ние ќе ја наречеме таа друга низа како оригинална низа. Според која, влезната низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 7. Пронајдете победник на прст со прсти во играта Tic Tac Toe Проблемот Пронајдете победник на играта со прсти со прсти, решението „Leetcode Solution“ нè замолува да го откриеме победникот во играта со прсти со прсти. Проблемот ни обезбедува низа или вектор на потези направени од играчите. Треба да поминеме низ потезите и да процениме кој ...

Прочитај повеќе

Прашање 8. Пронајдете решение за заеднички знаци за Leetcode Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени низа низи. Треба да отпечатиме список на сите карактери што се појавуваат во секоја низа во низата (вклучени дупликати). Тоа е ако некој лик се појави 2 пати во секоја низа, но не 3 пати, треба да го имаме ...

Прочитај повеќе

Прашање 9. Пронајдете ги сите исчезнати броеви во решението за низа кодови Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена низа цели броеви. Содржи елементи кои се движат од 1 до N, каде што N = големината на низата. Сепак, постојат некои елементи што исчезнаа, а некои дупликати се присутни на нивно место. Нашата цел е да вратиме низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 10. Решение за мнозински елемент II за леткод Во овој проблем, ни е дадена низа цели броеви. Целта е да се пронајдат сите елементи што се јавуваат повеќе од ⌊N / 3⌋ време во низата каде што N = големината на низата и ⌊ ⌋ е оператор на подот. Треба да вратиме низа од ...

Прочитај повеќе

Прашање 11. Единствени решенија за Leetcode за патеки Проблемот Единствени патеки Решение за лет код наведува дека ви се дадени два интеграла што ја претставуваат големината на мрежата. Користење на големината на решетката, должината и ширината на решетката. Треба да го најдеме бројот на уникатни патеки од горниот лев агол на решетката до ...

Прочитај повеќе

Прашање 12. Спојте решение сортирани низи Leetcode Во проблемот „Спојување подредени низи“, ни се дадени две низи подредени по не опаѓачки редослед. Првата низа не е целосно пополнета и има доволно простор да ги собере и сите елементи на втората низа. Треба да ги споиме двете низи, така што првата низа содржи елементи ...

Прочитај повеќе

Прашање 13. Пребарувајте во ротирано сортирано решение за лек-код Размислете за сортирана низа, но еден индекс беше избран и низата беше ротирана во таа точка. Сега, откако ќе се ротира низата, од вас се бара да пронајдете одреден целен елемент и да го вратите неговиот индекс. Во случај, елементот не е присутен, вратете -1. Проблемот е генерално ...

Прочитај повеќе

Прашање 14. Решение за вметнување позиција на леткод за пребарување Во овој проблем, ни е дадена подредена низа и цел цел број. Треба да ја најдеме неговата позиција за вметнување пребарување. Ако целната вредност е присутна во низата, вратете го неговиот индекс. Вратете го индексот на кој треба да се вметне целта за да се одржи редоследот подреден (во ...

Прочитај повеќе

Прашање 15. Извршува збир на решенија за лет код за 1d низа Изјава за проблем Во извршувањето на збирот од 1d низа ни е даден број на низа за кој треба да вратиме низа каде што за секој индекс i во низата со резултат arr [i] = збир (броеви [0]… nums [i]) . Пример nums = [1,2,3,4] [1,3,6,10] Објаснување: Износот е: ...

Прочитај повеќе

Прашање 16. Плус едно решение за Leetcode Изјава за проблем Во проблемот „Плус еден“ ни е дадена низа каде што секој елемент во низата претставува цифра од број. Комплетната низа претставува број. Индексот на нулта претставува MSB на бројот. Можеме да претпоставиме дека нема водечка нула во ...

Прочитај повеќе

Прашање 17. Kth најголем елемент во Array Leetcode Solutions Во овој проблем, ние мора да го вратиме најголемиот елемент kth во несортирана низа. Забележете дека низата може да има дупликати. Значи, ние мора да го најдеме Kth најголемиот елемент по сортиран редослед, а не посебниот Kth најголем елемент. Пример А = {4, 2, 5, 3 ...

Прочитај повеќе

Прашање 18. Минимален преглед на опсег (распаѓање на квадратни корени и ретка табела) Во проблемот со минимално пребарување во опсегот дадовме барање и цела низа. Секое барање го содржи опсегот како лев и десен индекс за секој опсег. Дадената задача е да се одреди минимумот од целиот број што се наоѓа во опсегот. Пример Внесување: arr [] = {2, 5, ...

Прочитај повеќе

Прашање 19. Минимална патека на збирот во триаголник Изјава за проблемот Проблемот „Минимална патека на збирот во триаголник“ наведува дека ви е дадена низа во форма на триаголник на цели броеви. Сега, почнувајќи од горниот ред, која е минималната сума што можете да ја постигнете кога ќе го достигнете долниот ред? Пример 1 2 3 5 ...

Прочитај повеќе

Прашање 20. Содржи дупликат Ни е дадена низа и може да содржи дупликати елементи или можеби не. Значи, треба да провериме дали содржи дупликат. Примери [1, 3, 5, 1] ​​точно [„јаболко“, „манго“, „портокалово“, „манго“] точно [22.0, 4.5, 3.98, 45.6, 13.54] неточен пристап Може да провериме низа на повеќе начини ...

Прочитај повеќе

Прашање 21. Најдобро време за купување и продажба на акции Изјава за проблемот Проблемот „Најдобро време за купување и продажба на акции“ наведува дека ви е дадена низа цени со должина n, каде ith елементот ја чува цената на акциите на ден. Ако можеме да направиме само една трансакција, тоа е да купиме на еден ден и да ...

Прочитај повеќе

Прашање 22. Врвни K чести елементи Изјава за проблем Во горните K чести елементи што дадовме низа броеви [], пронајдете ги k -те елементи што најчесто се случуваат. Примери nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Наивен пристап за изградба на врвни K чести елементи ...

Прочитај повеќе

Прашање 23. Подредена низа на балансирана BST Во сортирана низа до балансиран проблем на BST, дадовме низа по сортиран редослед, конструирај Балансирано бинарно стебло за пребарување од сортираната низа. Примери Влезен arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Излез Пред-нарачка: 3 2 1 5 4 Влез arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Прочитај повеќе

Прашање 24. Подмножество Leetcode Во проблемот под-група Leetcode дадовме збир на различни цели броеви, броеви, испечатете ги сите подмножества (множеството моќ). Забелешка: Множеството решенија не смее да содржи дупликати подмножества. Низата A е подмножество на низата B ако a може да се добие од B со бришење на некои (евентуално, нула ...

Прочитај повеќе

Прашање 25. Максимален плоштад Во проблемот со максималниот квадрат дадовме 2D бинарна матрица исполнета со 0 и 1, пронајдете го најголемиот квадрат што содржи само 1 и вратете ја неговата површина. Пример Внесување: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Прочитај повеќе

Прашање 26. Зборот за пребарување Пребарувањето зборови е нешто како загатките за наоѓање зборови во одредено време од нашиот живот. Денес донесов на маса модифициран крстозбор. Моите читатели мора да бидат малку збунети за тоа за што зборувам. Без да губиме повеќе време, да дојдеме до изјавата за проблемот Може ли ...

Прочитај повеќе

Прашање 27. Вметнете Избриши GetRandom Во Insert Delete GetRandom проблем треба да дизајнираме структура на податоци што ги поддржува сите следни операции во просечно O (1) време. insert (val): Вметнува вентил со ставка во комплетот ако не е веќе присутен. remove (val): Отстранува вал. ставка од комплетот доколку е присутна. getRandom: Враќа случаен елемент од тековната група ...

Прочитај повеќе

Прашање 28. Спојте интервали што се преклопуваат Во проблемот на преклопување на интервали, дадовме колекција на интервали, спојување и враќање на сите преклопувачки интервали. Пример Внесување: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Излез: [[2, 4], [5, 7]] Објаснување: Може да ги споиме [2, 3] и [3 , 4] заедно да формираат [2, 4] пристап за наоѓање на спојување ...

Прочитај повеќе

Прашање 29. Медијана на две сортирани низи Со оглед на две подредени низи A и B со големина соодветно. Пронајдете ја средната вредност на финалната подредена низа добиена по спојувањето на дадените две низи или со други зборови, велиме дека наоѓаме просекот на две подредени низи. (Очекувана сложеност на времето: О (дневник (н))) Пристап 1 за ...

Прочитај повеќе

Прашање 30. Максимална под-низа на производи Во проблемот со максимална под-низа производи, дадовме низа цели броеви, пронајдете ја соседната под-низа со најмалку еден елемент кој има најголем производ. Пример Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Максимален производ = 2 Arr = [- 1, -1, -1] Максимален производ = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Прочитај повеќе

Прашање 31. Пребарај елемент во сортирана ротирана низа Во потрага по сортиран проблем со ротирана низа дадовме подредена и ротирана низа и елемент, проверете дали дадениот елемент е присутен во низата или не. Примери Влезни броеви [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} цел = 0 Излез точно Влезни броеви [] = {2, ...

Прочитај повеќе

Прашање 32. Максимална под-низа на производи Со оглед на низа од n цели броеви, пронајдете го максималниот производ добиен од соседната под-низа на дадената низа. Примери Влезен arr [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Излез 80 Влез arr]] = {5, 10, 6, -2, 1} Излез 300 Влез arr]] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Излез 70 ...

Прочитај повеќе

Прашање 33. Поставете нула на Матрикс Во проблемот со зададени нули на матрицата, дадовме матрица (n X m), ако елемент е 0, поставете ги целиот ред и колона 0. Примери Внесување: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Излез: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Прочитај повеќе

Прашање 34. 3 Збир Во 3 збир на збир, дадовме низа броеви од n цели броеви, пронајдете ги сите уникатни тројки што сумираат до 0. Пример Внесување: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Излез: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Наивен пристап за проблем со 3 збири Пристапот на груба сила ...

Прочитај повеќе

Прашање 35. Пронајдете го дупликат број Со оглед на низите од низата кои содржат (n + 1) елементи и секој елемент е помеѓу 1 до n. Ако има само еден дупликат елемент, пронајдете го дупликат број. Примери Влез: nums = {1, 3, 4, 2, 2} Излез: 2 Влез: nums = {3, 1, 3, 4, 2} Излез: 3 наивен ...

Прочитај повеќе

Прашање 36. Пронајдете го Дупликат елемент Со оглед на низа од цели броеви со големина n + 1 каде што секој елемент од низата е помеѓу 1 и n (вклучително), во низата има еден дупликат елемент, пронајдете го дупликат елемент. Метод на брутална сила - Пристап 1 за пронаоѓање на дупликат елемент За секој ith елемент извршете јамка ...

Прочитај повеќе

Прашање 37. Заробување на дождовната вода Во проблемот со зафаќање на дождовна вода дадовме N негативни цели броеви што претставуваат мапа на висина и ширината на секоја лента е 1. Мораме да ја пронајдеме количината на вода што може да биде заробена во горната структура. Пример Да разбереме дека со пример За горенаведената кота ...

Прочитај повеќе

Прашање 38. Комбиниран збир Во проблем со комбинирана сума дадовме низа позитивни цели броеви arr [] и збир s, пронајдете ги сите уникатни комбинации на елементи во arr [] каде збирот на тие елементи е еднаков на s. Истиот повторен број може да се избере од arr [] неограничен број пати. Елементи ...

Прочитај повеќе

Прашање 39. Пребарување во сортирана ротирана низа Барање на елементи во подредена ротирана низа може да се најде со користење на бинарно пребарување во O (logn) време. Целта на овој пост е да се најде даден елемент во подредена ротирана низа во време О (логн). Даден е пример за подредена ротирана низа. Пример Внесување: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Прочитај повеќе

Прашање 40. Максимална под-низа Во проблемот Максимална под-низа дадовме броеви на целовити низи, пронајдете ја соседната под-низа која има најголема сума и отпечатете ја максималната вредност на под-низата. Пример Внесени броеви [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Алгоритам на излез 6 Целта е да се најде ...

Прочитај повеќе

Прашање 41. Спојување на интервали Во проблемот со интервали на спојување дадовме збир на интервали од формата [l, r], спојте ги преклопувачките интервали. Примери Влез {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Излез {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Влез {[ 1, 4], [1, 5]} Излез {[1, 5]} Наивен пристап за интервали на спојување ...

Прочитај повеќе

Прашање 42. 4 Збир Во проблемот 4Sum, дадовме цел број x и низа a [] со големина n. Пронајдете го единствениот збир од 4 елементи во низата, така што збирот од тие 4 елементи е еднаков на дадениот цел број x. Пример Внесување а [] = {1, 0, -1, ...

Прочитај повеќе

Прашање 43. Создадете максимален број Во проблемот Креирај максимален број, дадовме две низи со должина n и m со цифри 0-9 што претставуваат два броја. Создадете максимален број на должина k <= m + n од цифрите на двете. Релативниот редослед на цифрите од истата низа мора да ...

Прочитај повеќе

Прашање 44. Пронајдете Peak Element Ајде да го разбереме Проблемот со Најди врв на елементот. Денес имаме со нас низа на која му е потребен својот врвен елемент. Сега, сигурно се прашувате што сакам да кажам под елементот врв? Врвниот елемент е оној кој е поголем од сите соседи. Пример: Со оглед на низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 45. Недостасува број Во проблемот со исчезнат број дадовме низа со големина N што содржи број од 0 до N. Сите вредности во низата се единствени. Треба да го пронајдеме бројот што недостасува кој не е присутен во низата и тој број лежи помеѓу 0 до N. Тука ...

Прочитај повеќе

Прашање 46. Спојте ја подредената низа Во проблемот со сортирана низа дадовме две подредени низи во зголемен редослед. Како влез прво, го дадовме бројот иницијализиран во низата1 и низата2. Овие два броја се N и M. Големината на низата1 е еднаква на збирот на N и M. Во низата 1 прво ...

Прочитај повеќе

Прашање 47. Ротирај ја низата Ротирај ја низата е проблем во кој дадовме низа со големина N. Мораме да ја ротираме низата во вистинската насока. Секој елемент се менува за една позиција надесно и последниот елемент од низата доаѓа до првата позиција. Значи, дадовме вредност К ...

Прочитај повеќе

Прашање 48. Контејнер со најмногу вода Опис на проблемот: ви се дадени n цели броеви (y0, y1, y2… yn-1) по n индекси (i = 0,1,2… n-1). Цел број на i-ти индекс е yi. Сега, повлекувате n линии на картезиската рамнина секоја поврзувачка точка (i, yi) и (i, 0). Пронајдете го максималниот волумен на вода ...

Прочитај повеќе

Прашање 49. Подредување на грамада Heap sort е техника на сортирање споредбено според која се базира на структурата на податоците Binary Heap. HeapSort е сличен на сортирање на селекции каде го наоѓаме максималниот елемент и потоа го поставуваме тој елемент на крајот. Го повторуваме истиот процес за останатите елементи. Со оглед на несортирана ...

Прочитај повеќе

Прашање 50. Проблем со промена на монети Проблем со промена на паричката - Со оглед на некои монети со различни вредности c1, c2,…, cs (На пример: 1,4,7….). Ни треба износ n. Користете ги дадените парички за да го формирате износот n. Можете да користите паричка онолку пати колку што е потребно. Пронајдете го вкупниот број начини на кои ...

Прочитај повеќе

Прашање 51. Множење на две матрици Изјава за проблемот Во проблемот „Множење на две матрици“ дадовме две матрици. Треба да ги помножиме овие матрици и да ја испечатиме резултатот или крајната матрица. Тука, потребниот и доволен услов е бројот на колони во А треба да биде еднаков на бројот на редови во матрицата ...

Прочитај повеќе

Прашање 52. Акција Купи Продажба за да се зголеми профитот Изјава за проблем Во проблемот „Купување продажби на акции за да се зголеми профитот“ дадовме низа што содржи цена на акциите на секој ден, пронајдете ја максималната добивка што можете да ја остварите со купување и продавање во тие денови. Тука, можеме да купиме и продадеме повеќе пати, но само по продажба на ...

Прочитај повеќе

Прашање 53. Спојување на преклопувачки интервали II Изјава за проблем Во проблемот „Спојување на преклопувачки интервали II“ дадовме збир на интервали. Напишете програма што ќе ги спои преклопувачките интервали во една и отпечатете ги сите не-преклопувачки интервали. Формат на влез Првата линија што содржи цел број n. Втора линија што содржи n парови каде што секој пар е ...

Прочитај повеќе

Прашање 54. Максимална сума на под-низа со помош на поделба и освојување Изјава за проблемот Во задачата „Максимална сума на подпарови со користење на поделба и освојување“ дадовме низа позитивни и негативни цели броеви. Напишете програма што ќе ја најде најголемата сума на соседната под-низа. Формат на влез Првата линија што содржи цел број N. Втора линија што содржи низа од ...

Прочитај повеќе

Прашање 55. Подредете ги дадените броеви за да го формирате најголемиот број II Изјава за проблемот Во проблемот „Распоредете ги дадените броеви за да го формирате најголемиот број II“, дадовме низа позитивни цели броеви. Наредете ги на таков начин што аранжманот ќе формира најголема вредност. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи цел број n. Втора линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 56. Итеративно спроведување на брзото сортирање Изјава за проблем Во проблемот „Итеративно спроведување на брзото сортирање“, дадовме низа []. Ние мора да ја сортираме низата со помош на брз сортирање. Тука, брзото сортирање не се спроведува рекурзивно, се спроведува на итеративен начин. Формат на влез Првата линија што содржи цел број n. Втора линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 57. Измешајте ја дадената низа Изјава за проблемот Во проблемот „Shuffle a dhënë Array“ дадовме низа цели броеви. Напишете програма што ја меша дадената низа. Тоа е, тој ќе ги помеша елементите во низата по случаен избор. Формат на влез Првата линија што содржи цел број n. Втора линија што содржи n-интегрален интеграл Излез ...

Прочитај повеќе

Прашање 58. Сортирање на сортирана низа K Изјава за проблем Во проблемот „Сортирање на сортирана K низа“ дадовме низа од n елементи, каде што секој елемент е најмногу k далеку од својата целна позиција. Измислете алгоритам кој подредува во O (n log k) време. Формат на влез Првата линија што содржи две цели вредности N ...

Прочитај повеќе

Прашање 59. Максимална под-низа на производи II Изјава за проблем Во проблемот „Максимална подпрограма на производи II“ дадовме низа која се состои од позитивни, негативни цели броеви и исто така нули. Треба да го најдеме максималниот производ на под-низата. Формат на влез Првата линија што содржи цел број N. Втора линија што содржи N цели интеграли разделени. Излезен формат Единствениот ...

Прочитај повеќе

Прашање 60. Најголема под-низа со еднаков број 0 и 1 Изјава за проблем Во проблемот „Најголема под-низа со еднаков број на 0 и 1“, дадовме низа [] што содржи само 0 и 1. Пронајдете ја најголемата под-низа со еднаков број 0 и 1 и ќе го отпечатиме индексот за почеток и индекс на крај на најголемата под-низа. ...

Прочитај повеќе

Прашање 61. Максимална сума што ја зголемува последицата Изјава за проблем Во проблемот „Максимална сума за зголемување на последиците“ дадовме низа. Пронајдете го збирот на максималната подредница на дадената низа, тоа е дека интегралите во следната се по сортиран редослед. Последователност е дел од низа што е низа што е ...

Прочитај повеќе

Прашање 62. Број на помали елементи на десната страна Изјава за проблемот Во проблемот „Број на помали елементи на десната страна“, дадовме низа []. Пронајдете го бројот на помали елементи што се наоѓаат од десната страна на секој елемент. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи цел број N. Втора линија што содржи N-интеграли разделени. Излез ...

Прочитај повеќе

Прашање 63. Зголемување на последиците од должината три со максимален производ Изјава за проблем Во проблемот „Зголемување на последиците од должината три со максимален производ“, дадовме низа позитивни цели броеви. Пронајдете ја подредноста на должината 3 со максималниот производ. Последиците треба да се зголемуваат. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи цел број N што ја означува големината ...

Прочитај повеќе

Прашање 64. Елементите се појавуваат повеќе од N / K пати во низата Изјава за проблем Во проблемот „Елементите се појавуваат повеќе од N / K пати во низата“, дадовме цел ред со големина n. Пронајдете ги елементите што се појавуваат повеќе од n / k пати. Каде k е влезната вредност. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи два интеграли N и ...

Прочитај повеќе

Прашање 65. Пронајдете го Peak Element од низа Изјава за проблемот Во проблемот „Пронајди го елементот на врв од низа“ дадовме влезна низа од цели броеви. Пронајдете врвен елемент. Во низа, елемент е врвен елемент, ако елементот е поголем и од соседите. За аголните елементи, можеме да ја разгледаме единствената ...

Прочитај повеќе

Прашање 66. Прераспоредете ги позитивните и негативните броеви Алтернативно во низа Изјава за проблемот Во проблемот „Намести ги позитивните и негативните броеви алтернативно во низата“, дадовме низа []. Оваа низа содржи позитивни и негативни цели броеви. Преуредување на низата на таков начин што позитивните и негативните се поставуваат алтернативно. Тука, бројот на позитивни и негативни елементи не треба ...

Прочитај повеќе

Прашање 67. Пронајдете го максималниот број што се повторува во низата Изјава за проблем Во проблемот „Пронајди го максималниот број што се повторува во низата“ дадовме несортирана низа со големина N. Дадената низа содржи броеви во опсег {0, k} каде k <= N. Пронајди го бројот што доаѓа со најголемиот број на времињата во низата. Внесен формат ...

Прочитај повеќе

Прашање 68. Четири елементи што збираат од дадени Изјава за проблем Во четири елементи кои сумираат на даден проблем, дадовме низа што содржи N елементи што можат да бидат позитивни или негативни. Пронајдете го множеството од четири елементи чиј збир е еднаков на дадената вредност k. Формат на влез Прва линија што содржи цел број N. Втора линија што содржи низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 69. Проблем со партиција Изјава за проблем Во проблемот со партиција, дадовме множество што содржи n елементи. Пронајдете дали даденото множество може да се подели на две множества чиј збир на елементи во подмножествата е еднаков. Пример Влез arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Излез Да Објаснување Низата ...

Прочитај повеќе

Прашање 70. Проблемот на славните Изјава за проблем Во проблемот со славните има соба од N луѓе, Пронајдете ја славната личност. Услови за славна личност е - Ако А е славна личност, тогаш сите други во собата треба да знаат А. А не треба да познава никого во собата. Треба да ја најдеме личноста што ги исполнува овие услови. ...

Прочитај повеќе

Прашање 71. Под-низа со дадена сума Изјава за проблемот Во под-низата со дадениот проблем со збир, дадовме низа што содржи n позитивни елементи. Треба да ја најдеме под-низата во која збирот на сите елементи на под-низата е еднаков на даден_ збир. Под-низата се добива од оригиналната низа со бришење на некои ...

Прочитај повеќе

Прашање 72. Пронајдете го изгубениот елемент од дуплирана низа Изјава за проблем Со оглед на две низи A и B, едната низа е дупликат од другата, освен еден елемент. Едниот елемент недостасува или од А или од Б. Треба да го најдеме изгубениот елемент од удвоената низа. Пример 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Прочитај повеќе

Прашање 73. Преуредување на дадената низа во максимална минимална форма Изјава за проблем Во проблемот „Преуредување на дадена низа во максимална минимална форма“, дадовме подредена низа што содржи N елементи. Преуредување на дадената подредена низа на позитивни цели броеви, така што алтернативните елементи се максимум и мин. Погледнете подолу за подобро разбирање на преуредувањето на елементите - низа [0] ...

Прочитај повеќе

Прашање 74. Под-низа и последователни Изјава за проблем Во под-низата и проблемот со последователноста, треба да ги испечатиме сите под-низи и подреди за одредена низа. Генерирајте ги сите можни непразни под-низи. Под-низа обично се дефинира како дел или дел од низата во која соседството се заснова на индексот. Под-низата ...

Прочитај повеќе

Прашање 75. Спојте две подредени низи Изјава за проблем Во спојување на два подредени низа проблем, дадовме две влезни подредени низи, треба да ги споиме овие две низи така што првичните броеви по целосното сортирање да бидат во првата низа и да останат во втората низа. Пример Влез А [] = {1, 3, 5, 7, ...

Прочитај повеќе

Прашање 76. Број на тројки со сума помала од дадената вредност Изјава за проблем Дадовме низа што содржи N број на елементи. Во дадената низа, сметајте го бројот на тројки со сума помала од дадената вредност. Пример Внесување a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Збир = 10 Излез 7 Можни тројки се: ...

Прочитај повеќе

Прашање 77. Следно поголем елемент во низа Изјава за проблем Со оглед на низата, ќе го најдеме следниот поголем елемент од секој елемент во низата. Ако нема следен поголем елемент за тој елемент, тогаш ќе отпечатиме -1, инаку ќе го испечатиме тој елемент. Белешка: Следниот поголем елемент е елементот што е поголем и ...

Прочитај повеќе

Прашање 78. Спојување на две подредени низи Изјава за проблем При спојување на два подредени низа проблем дадовме две подредени низи, едната низа со големина m + n и другата низа со големина n. Rayе ја споиме низата со големина n во низа со големина m + n и ќе ја испечатиме споената низа со големина m + n. Пример Влез 6 3 M [] = ...

Прочитај повеќе

Прашање 79. Пронајдете елемент користејќи бинарно пребарување во сортирана низа Изјава за проблем Со оглед на сортирана низа, пронајдете елемент користејќи бинарно пребарување во сортираната низа. Доколку е присутно, отпечатете го индексот на тој елемент на друго место печати -1. Пример Внесен arr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // елемент што треба да се пребарува ...

Прочитај повеќе

Прашање 80. Пронајдете тројка во низа со дадена сума Изјава за проблем Со оглед на низа цели броеви, пронајдете комбинација од три елементи во низата чиј збир е еднаков на дадена вредност X. Тука ќе ја испечатиме првата комбинација што ќе ја добиеме. Ако не постои таква комбинација, тогаш испечати -1. Пример Влез N = 5, X = 15 arr [] = ...

Прочитај повеќе

Прашање 81. Пронајдете дупликати во низа на најефикасен начин Изјава за проблем Прикажете ги сите елементи што се дупликати на најефикасен начин во просторот O (n) и O (1). Со оглед на низа со големина n што содржи броеви од опсег 0 до n-1, овие броеви можат да се појават било кој број пати. Пронајдете дупликати во низа во најефикасните ...

Прочитај повеќе

Прашање 82. Најмалиот позитивен број недостасува во несортирана низа Изјава за проблем Во дадената несортирана низа пронајдете го најмалиот позитивен број што недостасува во несортираната низа. Позитивниот цел број не вклучува 0. Можеме да ја измениме оригиналната низа ако е потребно. Низата може да содржи позитивни и негативни броеви. Пример а. Влезна низа: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Прочитај повеќе

Прашање 83. Поместете ги сите нули до крајот на дадената низа Изјава за проблем Во дадената низа поместете ги сите нули кои се присутни во низата до крајот на низата. Тука секогаш постои начин да се вметне целиот број на нули до крајот на низата. Пример Внес 9 9 17 0 14 0 ...

Прочитај повеќе

Прашање 84. Број на настани во подредена низа Изјава за проблемот Во проблемот „Број на настани во подредена низа“, дадовме подредена низа. Пресметајте го бројот на појави или фреквенцијата во подредена низа од X каде што X е цел број. Пример Внесување 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Прочитај повеќе

Прашање 85. Пронајдете најмал број што недостасува во подредена низа Изјава за проблемот Во проблемот „Пронајди најмал број што недостасува во подредена низа“ дадовме цела низа. Пронајдете го најмалиот број што недостасува во сортираната низа со големина N со уникатни елементи во опсег од 0 до M-1, каде што M> N. Пример за влез [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Прочитај повеќе

Прашање 86. Прв елемент што се повторува Изјава за проблем Дадовме низа што содржи n цели броеви. Треба да го најдеме првиот елемент што се повторува во дадената низа. Ако нема повторен елемент, отпечатете „Не е пронајден цел број што се повторува“. Белешка: Повторувачки елементи се оние елементи што доаѓаат повеќе од еднаш. (Низата може да содржи дупликати) ...

Прочитај повеќе

Прашање 87. Загатка од низа производи Изјава за проблем Во проблем со сложувалка со низа производи треба да конструираме низа каде ith-от елемент ќе биде производ на сите елементи во дадената низа, освен елемент во ith-позиција. Пример Влез 5 10 3 5 6 2 Излез 180 600 360 300 900 ...

Прочитај повеќе

Прашање 88. Пронајдете го првиот број што се повторува во дадена низа Изјава за проблем Може да има повеќе повторувачки броеви во низата, но мора да го пронајдете првиот број што се повторува во дадена низа (што се случува по втор пат). Пример Влез 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Излез 5 е првиот повторувачки елемент ...

Прочитај повеќе

Прашање 89. Елемент на мнозинството Изјава за проблем Со оглед на сортирана низа, треба да го најдеме елементот на мнозинството од сортираната низа. Елемент на мнозинството: Бројот се јавува повеќе од половина од големината на низата. Тука дадовме број x мора да провериме дали е мнозински_елемент или не. Пример Влез 5 2 ...

Прочитај повеќе

Прашање 90. Пронајдете го бројот што недостасува Изјава за проблем При наоѓање на бројот што недостасува од низа од 1 до N броеви, дадовме низа што содржи N-1 броеви. Недостасува еден број од низата броеви од 1 до N. Треба да го најдеме бројот што недостасува. Формат на влез Прва линија што содржи цел број ...

Прочитај повеќе

Прашања по низа Епл

Прашање 91. Изоморфни стрингови Решение за леткод Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени две жици, а и б. Нашата цел е да кажеме дали двата жица се изоморфни или не. Два жица се нарекуваат изоморфни ако и само ако знаците во првата низа можат да бидат заменети со кој било карактер (вклучително и самиот) воопшто ...

Прочитај повеќе

Прашање 92. До мало решение со лек код Проблемот Со решение за мали букви ни обезбедува низа и бара од нас да ги претвориме сите големи букви во мали букви. Од нас се бара да ги претвориме сите големи или мали букви во мали букви. Значи, проблемот изгледа едноставен, но пред ...

Прочитај повеќе

Прашање 93. Валидно решение за Leetcode во Палиндром Изјава за проблем Со оглед на низа, треба да утврдиме дали е палиндром, имајќи ги предвид само алфанумеричките знаци, т.е. само броевите и азбуките. Исто така, мора да ги игнорираме случаите за азбучни карактери. Пример „Човек, план, канал: Панама“ вистинско Објаснување: „АманапланакананалПанама“ е валиден палиндром. „трка со автомобил“ ...

Прочитај повеќе

Прашање 94. Решение од римски до интегрален лек-код Во проблемот „Римски до цел број“, ни е дадена низа што претставува некој позитивен цел број во неговата римска бројна форма. Римските броеви се претставени со 7 карактери кои можат да се претворат во цели броеви користејќи ја следнава табела: Забелешка: Целокупната вредност на дадениот римски број нема да надмине или ...

Прочитај повеќе

Прашање 95. Мултиплицирајте низи Решение за лек код Проблемот Multiply Strings Решението Leetcode бара од нас да размножиме две жици што ни се дадени како влез. Од нас се бара да го испечатиме или вратиме овој резултат на множење во функцијата повикувач. Значи, за да го поставиме повеќе формално дадени две жици, пронајдете го производот на дадените жици. ...

Прочитај повеќе

Прашање 96. Цел број на решенија за римски леткод Во овој проблем, ни е даден цел број и треба да се претвориме во римски број. Така, проблемот обично се нарекува „цел број на римски“ и ова е интегрално решение на римско решение. Ако некој не знае за римските броеви. Во старите времиња, луѓето не ...

Прочитај повеќе

Прашање 97. Пронајдете елементи со најмал опсег што содржат елементи од k списоци Во проблемот „Пронајдете го најмалиот опсег што содржи елементи од k списоци“ дадовме K списоци кои се подредени и се со иста големина N. Бара да се одреди најмалиот опсег што содржи барем елемент (и) од секоја од K списоците . Ако има повеќе од една ...

Прочитај повеќе

Прашање 98. Комбинации на букви од телефонски број Во комбинациите на букви од проблем со телефонски број, дадовме низа што содржи броеви од 2 до 9. Проблемот е да ги пронајдеме сите можни комбинации што би можеле да бидат претставени со тој број ако секој број има одредено одредено писмо. Доделувањето на бројот е ...

Прочитај повеќе

Прашање 99. Најдолга подна низа без повторување на карактери Со оглед на низа, мора да ја пронајдеме должината на најдолгата поднаредка без да повторуваме карактери. Ајде да разгледаме неколку примери: Пример pwwkew 3 Објаснување: Одговорот е „wke“ со должина 3 aav 2 Објаснување: Одговорот е „av“ со должина 2 Пристап-1 за најдолга подлога без повторување на карактери Брутална сила ...

Прочитај повеќе

Прашање 100. Декодирај стринг Да претпоставиме, ти е дадена шифрирана низа. Низата е кодирана во некој вид на шема, вашата задача е да ја декодирате низата. Дозволете ни да кажеме, <нема пати се појавува низа> [стринг] Пример Внесување 3 [b] 2 [bc] Излез bbbcaca Објаснување Тука „b“ се јавува 3 пати, а „ca“ се случува 2 пати. ...

Прочитај повеќе

Прашање 101. Следна пермутација Во следниот проблем со пермутација дадовме збор, пронајдете лексикографски поголема_пермутација на истиот. Пример влез: str = "tutorialcup" излез: tutorialpcu влез: str = "nmhdgfecba" излез: nmheabcdfg влез: str = "алгоритми" излез: алгоритамс влез: str = "spoonfeed" излез: Следна Permutation ...

Прочитај повеќе

Прашање 102. Најдолг заеднички префикс со користење на сортирање Во најдолгиот заеднички префикс со користење на проблем со сортирање дадовме збир низи, пронајдете го најдолгиот заеднички префикс. односно најдете го префиксот дел што е заеднички за сите жици. Пример Внес 1: {„туторијал“, „туторијал“, „метеж“, „пад“} Излез: „ту“ Влез2: {„багаж“, „банана“, „батсмени“} Излез: „ба“ Внес 3: {„abcd "} Излез:" abcd "...

Прочитај повеќе

Прашање 103. Редовно појавување на изразување Во проблемот со Редовно совпаѓање на изразување дадовме два низа еден (да претпоставиме дека x) се состои од само мали букви и второ (да претпоставиме дека y) се состои од мали букви со два посебни карактери, т.е. „“. и „*“. Задачата е да откриете дали втората низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 104. Компресија на жици Во проблемот со компресија на жици, дадовме низа [] од типот јаглен. Компресирајте го како карактер и броење на одреден карактер (ако бројот на карактерот е 1, тогаш единствениот знак е зачуван во компресирана низа). Должината на компресираната низа треба да ...

Прочитај повеќе

Прашање 105. Валидни загради Во проблемот Валидни загради дадовме низа што содржи само знаци '(', ')', '{', '}', '[' 'и'] ', утврди дали влезната низа е валидна. Влезната низа е валидна ако: Отворените загради мора да бидат затворени со ист тип на загради. () [] {} ...

Прочитај повеќе

Прашање 106. Најдолг заеднички префикс со употреба на Трие Во најдолгиот заеднички префикс со користење на проблемот Трие дадовме збир низи, пронајдете го најдолгиот заеднички префикс. односно најдете го префиксот дел што е заеднички за сите жици. Пример Внес 1: {„туторијал“, „туторијал“, „метеж“, „пад“} Излез: „ту“ Влез2: {„багаж“, „банана“, „лилјаци“} Излез: „ба“ Внес 3: {„abcd "} Излез:" abcd "...

Прочитај повеќе

Прашање 107. Пронајдете го најблискиот број на Палиндром Проблем во Пронајдете го најблискиот проблем со бројот на Палиндром дадовме број n. Пронајдете број што е палиндром и апсолутната разлика помеѓу палиндромскиот број и n е што е можно минимум, освен нулата. Ако има повеќе од еден број што го исполнува овој услов, тогаш отпечатете ...

Прочитај повеќе

Прашање 108. Сметај и кажи Брои и кажи во кои дадовме број N и треба да го најдеме N-тиот термин на броењето и да ја кажеме низата. Прво, треба да разбереме што е броење и да кажеме низа. Прво, видете неколку поими од низата: 1-ви поим е „1“. 2-ри мандат е ...

Прочитај повеќе

Прашање 109. Пронајдете уникатен карактер во низа Во Пронајди единствен карактер во низа проблем, дадовме низа што содржи само мали букви (az). Треба да го најдеме првиот карактер што не се повторува во него и да го испечатиме индексот. ако не постои таков карактер печати -1. Формат на влез Само една линија што содржи низа. Формат на излез Печатење ...

Прочитај повеќе

Прашање 110. Цел број на римски Преобраќање цел број во римско. Дадовме број N и треба да го испечатиме римскиот број N. Римските броеви се претставени со употреба на вредностите {I, V, X, L, C, D, M}. Ајде да видиме неколку примери за добро разбирање. Формат на влез Само една линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 111. Изоморфни жици Изоморфни жици - Со оглед на два жика треба да провериме дали за секоја појава на карактер во низата 1 постои уникатно мапирање со знаци во низата2. На кратко, проверете дали има мапирање еден до еден или не. Пример Влез str1 = „aab“ str2 = „xxy“ Излез Вистински ...

Прочитај повеќе

Прашање 112. Кт карактер што не се повторува Изјава за проблем Во „Kth не-повторувачки знак“ дадовме низа „s“. Напишете програма за да го откриете карактерот што не се повторува. Ако има помалку од k карактер што не се повторува во низата, тогаш отпечатете „-1“. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи низа „s“. ...

Прочитај повеќе

Прашање 113. Најдолг заеднички префикс на зборови според совпаѓање на зборови Изјава за проблемот Во проблемот „Најдолгиот заеднички префикс со употреба на збор со совпаѓање на зборови“, дадовме N жици. Напишете програма за да го пронајдете најдолгиот заеднички префикс на дадените жици. Формат на влез Првата линија што содржи цел број N и го означува бројот на низи. Следни N линии ...

Прочитај повеќе

Прашање 114. Најдолг заеднички префикс со употреба на знаци по соодветност на карактери Изјава за проблемот Во проблемот „Најдолгиот заеднички префикс со употреба на знаци по совпаѓање на знаци“ дадовме цел број N и N жици. Напишете програма за да го пронајдете најдолгиот заеднички префикс на дадените жици. Формат на влез Првата линија што содржи цел број N и го означува бројот ...

Прочитај повеќе

Прашање 115. Пермутации на дадена низа користејќи STL Изјава за проблем Во проблемот „Пермутации на дадена низа со употреба на STL“, дадовме низа „s“. Печатете ги сите пермутации на влезната низа користејќи STL функции. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи низа „s“. Излезен формат Печатете ја целата пермутација на дадената ...

Прочитај повеќе

Прашање 116. Мали букви до големи букви Изјава за проблем Во проблемот „Од мали до големи букви“, дадовме низа „s“ со само мали букви. Напишете програма што ќе ја отпечати истата низа, но со големи букви. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи низа „s“. Излезен формат ...

Прочитај повеќе

Прашање 117. Најдолг заеднички префикс со употреба на бинарно пребарување II Изјава за проблем Во проблемот „Најдолгиот заеднички префикс со употреба на бинарно пребарување II“ дадовме цел број N и N жици. Напишете програма што ќе го отпечати најдолгиот заеднички префикс на дадени жици. Ако нема заеднички префикс, отпечатете „-1“. Формат на влез Првата линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 118. Должина на најдолгата важечка потсина Изјава за проблемот Во „Должина на најдолгата важечка потнишка“ дадовме низа што содржи само заграда за отворање и затворање. Напишете програма што ќе ја најде најдолгата валидна поднаграда за заграда. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи низа. Излезен формат Првиот и ...

Прочитај повеќе

Прашање 119. Подредете ги дадените броеви за да го формирате најголемиот број II Изјава за проблемот Во проблемот „Распоредете ги дадените броеви за да го формирате најголемиот број II“, дадовме низа позитивни цели броеви. Наредете ги на таков начин што аранжманот ќе формира најголема вредност. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи цел број n. Втора линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 120. Проверете дали поврзаната листа на жици формира Палиндром Изјава за проблем Во проблемот „Проверете дали поврзана листа на жици формираат Палиндром“, дадовме поврзана листа со ракување со податоци за низа. Напишете програма за да проверите дали податоците формираат палиндром или не. Пример ba-> c-> d-> ca-> b 1 Објаснување: Во горниот пример можеме да видиме дека ...

Прочитај повеќе

Прашања за дрвото Епл

Прашање 121. Патека од корен до лист со целна сума Leetcode Solutions Дадени се бинарно дрво и цел број К. Нашата цел е да вратиме дали има пат од корен до лист во дрвото, така што збирот е еднаков на целта-К. Збирот на патеката е збир на сите јазли што лежат на неа. 2 / \ ...

Прочитај повеќе

Прашање 122. Конверзија на дрво во бинарно пребарување во бинарно Во проблемот со конверзија на стеблото во бинарно дрво во бинарно пребарување, дадовме бинарно дрво да го претвори во Бинарно дрво за пребарување без промена на структурата на дрвото. Пример Внесување излез Пред-нарачка: 13 8 6 47 25 51 Алгоритам Не мора да ја менуваме структурата на ...

Прочитај повеќе

Прашање 123. Подредена низа на балансирана BST Во сортирана низа до балансиран проблем на BST, дадовме низа по сортиран редослед, конструирај Балансирано бинарно стебло за пребарување од сортираната низа. Примери Влезен arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Излез Пред-нарачка: 3 2 1 5 4 Влез arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Прочитај повеќе

Прашање 124. Конструирајте BST од даденото Пресекување на нарачки на ниво Со оглед на пресекот на нивото на редоследот на Дрвото за бинарно пребарување, напишете алгоритам за конструирање на Бинарното дрво за пребарување или BST од ИТС дадено поминување на нарачката на ниво. Пример Влезно ниво Нарачка [] = {18, 12, 20, 8, 15, 25, 5, 9, 22, 31} Излез Редослед: 5 8 9 12 15 18 ...

Прочитај повеќе

Прашање 125. Конструирајте бинарно стебло од дадени преноси и редоследни нарачки Во овој проблем, ние имаме неуредност и нарачка на бинарното дрво. Треба да конструираме бинарно дрво од дадените траси на Inorder и Preorder. Пример Влез: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Preorder = [A, B, D, E, C, F] Излез: Нарачајте попречно на дрвото формирано од ...

Прочитај повеќе

Прашање 126. Преминување на нивото по ред во спирална форма Во овој проблем дадовме бинарно дрво, отпечатете го пресекот на неговиот редослед во спирала. Примери Влезен излез 10 30 20 40 50 80 70 60 Наивен пристап за попречување на нивото на нарачката во спирална форма Идејата е да се направи нормално ниво поминување на нарачката со користење на ...

Прочитај повеќе

Прашање 127. Кт најмал елемент во БСТ Во овој проблем, дадовме BST и број k, пронајдете го kth најмалиот елемент во BST. Примери Влезно дрво [] = {5, 3, 6, 2, 4, нула, нула, 1} k = 3 Излез 3 Влезно дрво [] = {3, 1, 4, нула, 2} k = 1 Излез 1. ..

Прочитај повеќе

Прашање 128. Најнизок заеднички предци Со оглед на коренот на бинарното дрво и два јазли n1 и n2, пронајдете го LCA (најнискиот заеднички предход) на јазлите. Пример Што е најнизок заеднички претходник (LCA)? Предците на јазолот n се јазли присутни на патеката помеѓу коренот и јазолот. Размислете за бинарното дрво прикажано во ...

Прочитај повеќе

Прашање 129. Порака на ниво на цик-цак на бинарно дрво Со оглед на бинарно дрво, отпечатете ја пресекот на редоследот на нивото на цик-цак на неговите вредности на јазолот. (т.е. одлево надесно, потоа десно лево за следното ниво и наизменично помеѓу). Пример, разгледајте го бинарното дрво дадено подолу Подолу е пресекот на редоследот на нивото на цик-цак на горенаведените типови на бинарно дрво ...

Прочитај повеќе

Прашање 130. Симетрично дрво Во проблемот Симетрично дрво дадовме бинарно дрво, проверете дали е огледало на себе. За едно дрво се вели дека е огледална слика за себе ако постои оска на симетрија преку коренскиот јазол што го дели дрвото на две исти половини. Примери видови ...

Прочитај повеќе

Прашање 131. Најдолг заеднички префикс со употреба на Трие Во најдолгиот заеднички префикс со користење на проблемот Трие дадовме збир низи, пронајдете го најдолгиот заеднички префикс. односно најдете го префиксот дел што е заеднички за сите жици. Пример Внес 1: {„туторијал“, „туторијал“, „метеж“, „пад“} Излез: „ту“ Влез2: {„багаж“, „банана“, „лилјаци“} Излез: „ба“ Внес 3: {„abcd "} Излез:" abcd "...

Прочитај повеќе

Прашање 132. Проверете го стеблото за бинарно пребарување Проблем при валидирање на бинарно пребарување Проблем со дрвото што го дадовме коренот на дрвото, мора да провериме дали е дрво за бинарно пребарување или не. Пример: Излез: точно Објаснување: Даденото дрво е бинорно стебло за пребарување затоа што сите елементи што се оставени на секое под дрво ...

Прочитај повеќе

Прашање 133. Збир на патеки Што е проблем со збир на патека? Во проблемот Path Sum, дадовме бинарно стебло и цел број SUM. Треба да откриеме дали некоја патека од коренот до листот има збир еднаков на SUM. Збир на патека е дефиниран како збир на сите јазли ...

Прочитај повеќе

Прашање 134. Премин на ниво на бинарно стебло Преминување на нарачката на нивото на даденото бинарно дрво е исто како и BFS на бинарното дрво. Дали веќе знаеме за што всушност е BFS? ако не, тогаш не треба да се чувствувате лошо, само прочитајте ја целата статија и посетете ги нашите претходни написи за подобро разбирање. БФС е ...

Прочитај повеќе

Графички прашања Епл

Прашање 135. Клонирање на графикони Што е клонирање на графикони? Денес имаме со нас упатување на ненасочен графикон. Што треба да сториме? Враќање на длабока копија на дадениот графикон. Да ја разгледаме структурата: Јазол на класа: Се состои од вредноста на податоците и соседите поврзани со секоја ...

Прочитај повеќе

Прашања за Apple

Прашање 136. Решение за Minet Stack Leetcode Изјава за проблем Дизајнирајте оџак што поддржува притискање, поп, врв и враќање на минималниот елемент во постојано време. push (x) - Притисни го елементот x врз оџакот. pop () - Го отстранува елементот на врвот на оџакот. горе () - Добијте го горниот елемент. getMin () - Вратете го минималниот елемент во оџакот. ...

Прочитај повеќе

Прашање 137. Макс магацинот Изјава за проблемот Проблемот „Макс магацинот“ вели дека треба да се дизајнира специјален оџак што може да ги извршува овие операции: притисни (x): туркај еден елемент во оџакот. top (): го враќа елементот што е на врвот на оџакот. pop (): отстранете го елементот од оџакот што е на врвот. peekmax (): ...

Прочитај повеќе

Прашање 138. Преминување на нивото по ред во спирална форма Во овој проблем дадовме бинарно дрво, отпечатете го пресекот на неговиот редослед во спирала. Примери Влезен излез 10 30 20 40 50 80 70 60 Наивен пристап за попречување на нивото на нарачката во спирална форма Идејата е да се направи нормално ниво поминување на нарачката со користење на ...

Прочитај повеќе

Прашање 139. Заробување на дождовната вода Во проблемот со зафаќање на дождовна вода дадовме N негативни цели броеви што претставуваат мапа на висина и ширината на секоја лента е 1. Мораме да ја пронајдеме количината на вода што може да биде заробена во горната структура. Пример Да разбереме дека со пример За горенаведената кота ...

Прочитај повеќе

Прашање 140. Декодирај стринг Да претпоставиме, ти е дадена шифрирана низа. Низата е кодирана во некој вид на шема, вашата задача е да ја декодирате низата. Дозволете ни да кажеме, <нема пати се појавува низа> [стринг] Пример Внесување 3 [b] 2 [bc] Излез bbbcaca Објаснување Тука „b“ се јавува 3 пати, а „ca“ се случува 2 пати. ...

Прочитај повеќе

Прашање 141. Порака на ниво на цик-цак на бинарно дрво Со оглед на бинарно дрво, отпечатете ја пресекот на редоследот на нивото на цик-цак на неговите вредности на јазолот. (т.е. одлево надесно, потоа десно лево за следното ниво и наизменично помеѓу). Пример, разгледајте го бинарното дрво дадено подолу Подолу е пресекот на редоследот на нивото на цик-цак на горенаведените типови на бинарно дрво ...

Прочитај повеќе

Прашање 142. Проблемот на славните Изјава за проблем Во проблемот со славните има соба од N луѓе, Пронајдете ја славната личност. Услови за славна личност е - Ако А е славна личност, тогаш сите други во собата треба да знаат А. А не треба да познава никого во собата. Треба да ја најдеме личноста што ги исполнува овие услови. ...

Прочитај повеќе

Прашање 143. Следно поголем елемент во низа Изјава за проблем Со оглед на низата, ќе го најдеме следниот поголем елемент од секој елемент во низата. Ако нема следен поголем елемент за тој елемент, тогаш ќе отпечатиме -1, инаку ќе го испечатиме тој елемент. Белешка: Следниот поголем елемент е елементот што е поголем и ...

Прочитај повеќе

Прашања во редот на Apple

Прашање 144. Порака на ниво на цик-цак на бинарно дрво Со оглед на бинарно дрво, отпечатете ја пресекот на редоследот на нивото на цик-цак на неговите вредности на јазолот. (т.е. одлево надесно, потоа десно лево за следното ниво и наизменично помеѓу). Пример, разгледајте го бинарното дрво дадено подолу Подолу е пресекот на редоследот на нивото на цик-цак на горенаведените типови на бинарно дрво ...

Прочитај повеќе

Прашање 145. Реконструкција на редот по висина Опис на проблемот на реконструкцијата на редот по висина Да претпоставиме дека имате случајна листа на луѓе што стојат во редот. Секоја личност е опишана со пар цели броеви (h, k), каде што h е висината на лицето и k е бројот на луѓе пред оваа личност ...

Прочитај повеќе

Прашање 146. Премин на ниво на бинарно стебло Преминување на нарачката на нивото на даденото бинарно дрво е исто како и BFS на бинарното дрво. Дали веќе знаеме за што всушност е BFS? ако не, тогаш не треба да се чувствувате лошо, само прочитајте ја целата статија и посетете ги нашите претходни написи за подобро разбирање. БФС е ...

Прочитај повеќе

Прашања во врска со матрицата

Прашање 147. Решение за пребарување зборови за лек код Изјава за проблем Со оглед на табла mxn и збор, откријте дали тој збор постои во мрежата. Зборот може да биде конструиран од букви на последователно соседни ќелии, каде што „соседните“ ќелии се хоризонтално или вертикално соседни. Истата ќелија со букви не може да се користи повеќе од еднаш. Пример ...

Прочитај повеќе

Прашање 148. Број на палиндромски патеки во матрица Изјава за проблем Ни е дадена дводимензионална матрица која содржи мали англиски азбуки, треба да го броиме бројот на палиндромски патеки во неа. Палиндромична патека не е ништо друго освен патека што ја следи својството на палиндромичен. Збор кој кога ќе се врати назад, останува ист како почетниот збор, за кој се вели ...

Прочитај повеќе

Прашање 149. Максимален плоштад Во проблемот со максималниот квадрат дадовме 2D бинарна матрица исполнета со 0 и 1, пронајдете го најголемиот квадрат што содржи само 1 и вратете ја неговата површина. Пример Внесување: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Прочитај повеќе

Прашање 150. Поставете нула на Матрикс Во проблемот со зададени нули на матрицата, дадовме матрица (n X m), ако елемент е 0, поставете ги целиот ред и колона 0. Примери Внесување: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Излез: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Прочитај повеќе

Прашање 151. Множење на две матрици Изјава за проблемот Во проблемот „Множење на две матрици“ дадовме две матрици. Треба да ги помножиме овие матрици и да ја испечатиме резултатот или крајната матрица. Тука, потребниот и доволен услов е бројот на колони во А треба да биде еднаков на бројот на редови во матрицата ...

Прочитај повеќе

Прашање 152. Проблемот на славните Изјава за проблем Во проблемот со славните има соба од N луѓе, Пронајдете ја славната личност. Услови за славна личност е - Ако А е славна личност, тогаш сите други во собата треба да знаат А. А не треба да познава никого во собата. Треба да ја најдеме личноста што ги исполнува овие услови. ...

Прочитај повеќе

Други прашања Епл

Прашање 153. Kth најголем елемент во проток на решение за код за код Изјава за проблем Во овој проблем, ние треба да дизајнираме класа KthLargest () која првично има цел број k и низа цели броеви. Треба да напишеме парамеризиран конструктор за тоа кога ќе се пренесат цел број k и низи како аргументи. Класот исто така има функција додавање (вал) што додава ...

Прочитај повеќе

Прашање 154. Отстранете го решението за елементи на поврзана листа Leetcode Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена поврзана листа со нејзините јазли кои имаат целобројни вредности. Треба да избришеме некои јазли од списокот кои имаат вредност еднаква на val. Проблемот не бара да се реши на самото место, но ќе разговараме за еден таков пристап. Пример список = ...

Прочитај повеќе

Прашање 155. Решение за Leetcode за дополнување на броеви Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дава децимален број. Целта е да се најде неговиот комплемент. Пример N = 15 0 N = 5 2 Приод (прелистување малку по малку) Можеме да го превртиме секој бит во цел број 'N' за да го добиеме неговиот комплемент. Важниот дел е, ние ...

Прочитај повеќе

Прашање 156. Минимално преместување во еднакви елементи на низата Решение за леткод Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена низа цели броеви. Исто така, дозволено е да извршиме одреден сет на операции на оваа низа. Во една операција, можеме да ги зголемиме ”n - 1 ″ (сите елементи, освен сите) елементи во низата за 1. Треба да ...

Прочитај повеќе

Прашање 157. Комбинации Решение за Leetcode Проблемот Комбинации Leetcode Solution ни обезбедува два цели броја, n и k. Ни е кажано да ги генерираме сите низи што имаат k елементи избрани од n елементи од 1 до n. Ги враќаме овие низи како низа. Дозволете ни да проследиме неколку примери за да добиеме ...

Прочитај повеќе

Прашање 158. Решение за накит и камења Leetcode Проблемот решенија за накит и камења, објавува дека ви се дадени две жици. Еден од нив претставува накит и еден од нив претставува камења. Стрингот што содржи накит ги претставува ликовите што се накит. Треба да го најдеме бројот на карактери во низата камења што се ...

Прочитај повеќе

Прашање 159. Решение за мнозинство на елементи на леткод Изјава за проблем Ни е дадена низа цели броеви. Треба да го вратиме цел број што се случува повеќе од ⌊N / 2⌋ време во низата каде што ⌊ ⌋ е оператор на подот. Овој елемент се нарекува елемент на мнозинството. Забележете дека влезната низа секогаш содржи мнозински елемент. ...

Прочитај повеќе

Прашање 160. Решение за линк код со поврзана листа со палиндром Во проблемот „Поврзана листа со палиндром“, мора да провериме дали дадената список со цел интегрален број е палиндром или не. Пример список = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} точно Објаснување # 1: Списокот е палиндром бидејќи сите елементи од почетокот и назад се ...

Прочитај повеќе

Прашање 161. Пребарувајте во решение за битнирни дрвја за леткод Во овој проблем, ни е дадено Бинорно стебло за пребарување и цел број. Треба да ја најдеме адресата на јазол со вредност иста како и дадениот цел број. Како проверка, треба да ја испечатиме преверската пресек на под-дрвото што го има овој јазол како корен. Ако таму ...

Прочитај повеќе

Прашање 162. Решение Powet (x, n) Leetcode Проблемот „Pow (x, n) Leetcode Solution“ наведува дека ви се дадени два броја, од кои едниот е број со подвижна точка и другиот цел број. Целиот број го означува експонентот и основата е број со подвижна точка. Ни е кажано да ја најдеме вредноста откако ќе го оцениме експонентот над основата. ...

Прочитај повеќе

Прашање 163. Вметнете во решение за летни кодови на бинарно пребарување Во овој проблем, ни е даден коренскиот јазол на Бинарното стебло за пребарување кое содржи целобројни вредности и целобројна вредност на јазол што треба да го додадеме во Бинарното дрво за пребарување и да ја вратиме неговата структура. Откако ќе го вметнете елементот во BST, мора да ги испечатиме неговите ...

Прочитај повеќе

Прашање 164. Спојте две подредени списоци Решенија за Leetcode Поврзаните списоци се слични на низите во нивните линеарни својства. Можеме да споиме две подредени низи за да формираме вкупна подредена низа. Во овој проблем, треба да споиме две подредени поврзани списоци за да вратиме нова листа која содржи елементи од обете списоци на сортиран начин. Пример ...

Прочитај повеќе

Прашање 165. Решение за Leetcode за пермутации Проблемот Permutations Leetcode Solution дава едноставна низа од цели броеви и бара од нас да вратиме комплетен вектор или низа од сите пермутации на дадената низа. Значи, пред да се зафатиме со решавање на проблемот. Треба да бидеме запознаени со пермутациите. Значи, пермутацијата не е ништо друго освен аранжман ...

Прочитај повеќе

Прашање 166. Минимална длабочина на решение за летен код на бинарно дрво Во овој проблем, треба да ја најдеме должината на најкратката патека од коренот до кој било лист во даденото бинарно дрво. Забележете дека „должина на патеката“ тука значи број на јазли од коренскиот јазол до јазолниот лист. Оваа должина се нарекува Минимална ...

Прочитај повеќе

Прашање 167. Моќ на решение со два лек кодови Даден ни е цел број и целта е да провериме дали цел број е моќ на два, односно може да се претстави како целосна моќ на '2'. Пример 16 Да 13 Не Пристап, тривијално решение може да биде: Проверете дали сите главни фактори на цел број ...

Прочитај повеќе

Прашање 168. Решение со две збирки на леткод Во овој проблем, треба да најдеме пар од два различни индекси во сортирана низа, со што нивните вредности се собираат на дадена цел. Можеме да претпоставиме дека низата има само еден пар цели броеви кои се собираат на целната сума. Забележете дека низата е ...

Прочитај повеќе

Прашање 169. Пресметајте ги најчестите решенија за Leetcode Во овој проблем, ни е даден цел број, N. Целта е да се изброи колку броевите помали од N се прости прсти. Целиот број е ограничен да биде негативен. Пример 7 3 10 4 Објаснување Првобитните прсти помалку од 10 се 2, 3, 5 и 7. Значи, броењето е 4. Пристап (Брутална ...

Прочитај повеќе

Прашање 170. Решение за куќата арамија II за леткод Во проблемот „Куќа арамија II“, разбојник сака да ограби пари од различни куќи. Количината на пари во куќите е претставена преку низа. Треба да ја најдеме максималната сума на пари што може да се направи со додавање на елементите во дадена низа според ...

Прочитај повеќе

Прашање 171. Sqrt (x) Решение за лек код Како што вели насловот, треба да го најдеме квадратниот корен на бројот. Да речеме дека бројот е x, тогаш Sqrt (x) е број таков што Sqrt (x) * Sqrt (x) = x. Ако квадратниот корен на бројот е некоја децимална вредност, тогаш мора да ја вратиме подната вредност на ...

Прочитај повеќе

Прашање 172. Претворете ја подредената низа во бинарно пребарувачко дрво Решение за лек код Размислете дека ни е дадена подредена низа цели броеви. Целта е да се изгради Дрво за бинарно пребарување од оваа низа, така што дрвото ќе биде избалансирано во висина. Имајте на ум дека за едно дрво се вели дека е избалансирано во висина ако разликата во висината на левото и десното подтри од кој било јазол во ...

Прочитај повеќе

Прашање 173. Разменете ги јазлите во парови Решенија за Leetcode Целта на овој проблем е да се менуваат јазлите на дадена поврзана листа во парови, односно да се заменуваат на секои два соседни јазли. Ако ни е дозволено да ја менуваме само вредноста на јазлите на списокот, проблемот ќе биде тривијален. Значи, не смееме да го менуваме јазолот ...

Прочитај повеќе

Прашање 174. Решение за куќа арамија Leetcode Изјава за проблем Во овој проблем има куќи на улица и арамија од куќа мора да ги ограби овие куќи. Но, проблемот е што тој не може да ограби повеќе од една куќа сукцесивно, т.е. кои се соседни едни на други. Со оглед на списокот на ненегативни цели броеви што ја претставуваат количината на пари ...

Прочитај повеќе

Прашање 175. Решение за среќен број Leetcode Изјава за проблем Проблемот е да проверите дали бројот е среќен број или не. За еден број се вели дека е среќен број ако го замениме бројот со збирот на квадратите од неговите цифри, а повторувањето на процесот го прави бројот еднаков на 1. ако не ...

Прочитај повеќе

Прашање 176. Среќен број Изјава за проблем Што е среќен број? Бројот е среќен број ако можеме да го намалиме дадениот број на 1 следејќи го овој процес: -> Пронајди го збирот на квадратот од цифрите на дадениот број. Заменете ја оваа сума со стариот број. Willе го повториме ова ...

Прочитај повеќе

Прашање 177. Обратни битови Обратни битови на дадени 32 бита непотпишан цел број. Пример Влез 43261596 (00000010100101000001111010011100) Излез 964176192 (00111001011110000010100101000000) 32-битен непотпишан цел број се однесува на ненегативен број што може да биде претставен со низа од 32 карактери каде секој знак може да биде или '0' или '1'. Алгоритам за i во опсег 0 ...

Прочитај повеќе

Прашање 178. К-ти посебен елемент во низа Ви е дадена цела низа А, отпечатете го одделениот елемент во низата. Дадената низа може да содржи дупликати и излезот треба да го отпечати одделниот елемент на к-та меѓу сите уникатни елементи во низата. Ако k е повеќе од голем број на различни елементи, тогаш пријавете го. Пример Внесување: ...

Прочитај повеќе

Прашање 179. Пермутации на летен код Во оваа премија на проблемот со лек-код, дадовме низа различни интеграли, отпечатете ги сите можни пермутации. Примери Влез arr [] = {1, 2, 3} Излез 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 Влез arr [] = {1, 2, ...

Прочитај повеќе

Прашање 180. Решавач на судоку Во проблемот со решавање на судоку дадовме делумно исполнето (9 х 9) судоку, напишете програма за комплетирање на сложувалката. Судоку мора да ги задоволува следниве својства, секој број (1-9) мора да се појави точно еднаш по ред и еднаш во колона. Секој број (1-9) мора да се појави точно еднаш во ...

Прочитај повеќе

Прашање 181. Броење битови Сè за броење битови! Луѓето имаат проблем да комуницираат со компјутерите што ги направиле. Зошто? Луѓето зборуваат и го разбираат јазикот што го сочинувале да зборуваат и слушаат со текот на годините, но тие ги учеле сиромашните компјутери 0 и 1 Затоа, денес, Да го научиме нашиот компјутер да брои ...

Прочитај повеќе

Прашање 182. Спојте ги сортираните поврзани листи Спојувањето на сортирани врзани листи со проблеми е толку познат според гледна точка на интервјуто. Ова прашање се поставува толку многу пати во големите компании како Гугл, Мајкрософт, Амазон, итн. Како што сугерира името, ние сме обезбедени со сортирани поврзани листи. Мора да ги споиме заедно во ...

Прочитај повеќе

Прашање 183. Спојте две подредени поврзани листи При спојување на два подредени поврзани списоци дадовме главен покажувач на две поврзани списоци, спојте ги така што ќе се добие единствена поврзана листа која има јазли со вредности по подреден редослед. вратете го главниот покажувач на споената поврзана листа. Белешка: спојте ја поврзаната листа на место без да користите ...

Прочитај повеќе

Прашање 184. Пронајдете средна вредност од податочниот тек Во Пронајди медијана од проблемот со поток на податоци, дадовме дека интегралите се читаат од поток на податоци. Пронајдете ја средната вредност на сите досега прочитани елементи почнувајќи од првиот цел број до последниот цел број. Пример Влез 1: поток [] = {3,10,5,20,7,6} Излез: 3 6.5 ...

Прочитај повеќе

Прашање 185. Куќа арамија Проблемот со разбојникот во куќата наведува дека, во соседството во еден град, има единствен ред куќи. Крадец планира да носи шишка во оваа населба. Тој знае колку злато се крие во секоја од куќите. Сепак, со цел да се избегне активирање на ...

Прочитај повеќе

Прашање 186. Пауза од зборови Break Word е проблем што убаво илустрира сосема нов концепт. Сите сме слушнале за сложени зборови. Зборови составени од повеќе од два збора. Денес имаме список со зборови и сè што треба да сториме е да провериме дали сите зборови од речникот можат ...

Прочитај повеќе

Прашање 187. Моќ на двајца Во проблем Power of Two дадовме цел број, проверете дали е моќност од 2 или не. Број во моќност на два, ако има само еден сет-бит во бинарната претстава. Да видиме еден пример за број што содржи само едно множество ...

Прочитај повеќе

Прашање 188. Спојте две подредени списоци Leetcode Што е проблем на спојување на сортирани две списоци на leetcode? Ова е толку интересно прашање што се поставува толку многу пати во компаниите како Амазон, Оракл, Мајкрософт, итн. Во овој проблем (Спојување на два сортирани списоци Leetcode), дадовме две поврзани листи. Двете поврзани списоци се во редослед. Спојување на обете поврзани списоци во ...

Прочитај повеќе

Прашање 189. Обратни јазли во К-група Проблем во обратни јазли во проблемот со К-група дадовме поврзана листа, обратете ја поврзаната листа во група на k и вратете ја изменетата листа. Ако јазлите не се повеќекратни од k, тогаш обратете ги преостанатите јазли. Вредноста на k е секогаш помала или еднаква на ...

Прочитај повеќе

Прашање 190. Камен игра LeetCode Што е проблем со камената игра? Камена игра LeetCode - Двајца играчи А и Б играат камен игра. Постојат пар парчиња купови, секој куп што содржи некои камења и вкупните камења во сите купови се непарни. А и Б би требало да одберат куп или ...

Прочитај повеќе

Прашање 191. Имплементација на LRU Кеш Кешот за неодамна користена (LRU) е вид на метод што се користи за одржување на податоците така што времето потребно за користење на податоците е минимално можно. LRU алгоритам се користи кога кешот е полн. Отстрануваме најмалку неодамна користени податоци од кеш меморијата на ...

Прочитај повеќе

Прашање 192. Спојување Сортирај Што е сортирање сортирање? Спојување на сортирање е рекурзивна постапка. Исто така е алгоритам поделба и освојување. Сега треба да знаеме што е алгоритам поделба и освојување? Тоа е вид на постапка во која го делиме проблемот на подпроблеми и ги делиме сè додека не најдеме најкратки ...

Прочитај повеќе

Прашање 193. Валидно Судоку Валидно Судоку е проблем во кој дадовме табла Судоку 9 * 9. Треба да откриеме дека даденото Судоку е валидно или не, врз основа на следниве правила: Секој ред мора да содржи цифри 1-9 без повторување. Секоја колона мора да ги содржи цифрите 1-9 без повторување. Секое од 9-те под-кутии 3х3 ...

Прочитај повеќе

Прашање 194. Додадете два броја Додади два броја е проблем во кој дадовме два непразна поврзана листа што претставува ненегативен цел број. Цифрата се чува во обратен редослед и секој јазол мора да содржи само една цифра. Додадете ги двата броја и испечатете го резултатот со помош на поврзана листа. Формат на влез ...

Прочитај повеќе

Прашање 195. Сито од Ератостен Сито од Ератостен е алгоритам во кој ги дознаваме простите броеви помалку од N. Тука N е цел број. Ова е ефикасен метод за да ги дознаете простите броеви до ограничување. Користејќи го ова, можеме да ги дознаеме простите броеви до 10000000. Еве ...

Прочитај повеќе

Прашање 196. Проблем со кралицата Н. Проблем со кралицата N со користење на концептот на Backtracking. Тука ја ставаме матицата таква што ниту една кралица не е во состојба на напад. Состојбата на напад на кралиците е ако две кралици се во иста колона, ред и дијагонала, тогаш тие се под напад. Ајде да го видиме ова долу на сликата. Еве ...

Прочитај повеќе

Прашање 197. Нова 21 игра Нова 21 игра е проблем што се базира на играта со карти „21“. Изјавата за проблемот на овој проблем е едноставна. Првично имаме 0 поени. Ако вредноста на нашите сегашни точки е помала од К поени, тогаш цртаме броеви. При секое реми добиваме една ...

Прочитај повеќе

Прашање 198. Качување по скали Изјава за проблемот Проблемот „Качување по скали“ наведува дека ви даваат скали со n скали. Во исто време може да се качите по едно скалило или по две скалила. Колку број на начини да се стигне до врвот на скалите? Пример 3 3 Објаснување Постојат три начини да се искачи ...

Прочитај повеќе

Прашање 199. Броеви на Фибоначи Броевите на Фибоначи се броевите кои ја формираат серијата наречена серија Фибоначи и се претставени како Fn. Првите два броја на Фибоначи се 0, односно 1, т.е. F0 = 0 и F1 = 1. Почнувајќи од третиот број на Фибоначи, секој број на Фибоначи е збир на неговите претходни два броја во ...

Прочитај повеќе

Прашање 200. Вметнете јазол во Сортираната поврзана листа Изјава за проблем Во проблемот „Вметни јазол во сортираната поврзана листа“ дадовме поврзана листа. Внесете нов јазол во сортираната поврзана листа на сортиран начин. По вметнување јазол во сортираната поврзана листа, конечната поврзана листа треба да биде сортирана поврзана листа. ...

Прочитај повеќе

Прашање 201. Откријте јамка во Поврзаната листа Изјава за проблем Во проблемот „Откриј јамка во поврзаната листа“ дадовме поврзана листа. Пронајдете дали има јамка или не. Ако има јамка во поврзаната листа, тогаш некој јазол во поврзаната листа ќе покажува на еден од претходните јазли ...

Прочитај повеќе