Прашања за интервју за кодирање на Adobe


Прашања по низа Adobe

Прашање 1. Мешајте го решението за низа кодови во низата Проблемот Shuffle the Array Leetcode Solution ни обезбедува низа со должина 2n. Тука 2n се однесува дека должината на низата е рамномерна. Потоа ни е речено да ја смениме низата. Тука мешањето не значи дека треба случајно да ја мешаме низата, но специфичен начин е ...

Прочитај повеќе

Прашање 2. 3Сумно решение за Leetcode Изјава за проблем Со оглед на низа од n цели броеви, дали има елементи a, b, c во броеви така што a + b + c = 0? Пронајдете ги сите уникатни тројки во низата што дава збир на нула. Забелешка: дека множеството решение не смее да содржи дупликати тројки. Пример # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Прочитај повеќе

Прашање 3. Решение за комбиниран збир на леткод Проблемот Комбинирано збирно решение на леткод ни обезбедува низа или список на цели броеви и цел. Ни е кажано да ги пронајдеме комбинациите што можат да се направат со користење на овие цели броеви, во кој било број пати што ќе се соберат на дадената цел. Значи, поформално, можеме да ги искористиме дадените ...

Прочитај повеќе

Прашање 4. Максимално решение за под-низа Leetcode Изјава за проблемот Со оглед на броевите од целата низа, пронајдете ја соседната под-низа (што содржи барем еден број) која има најголема сума и вратете ја нејзината сума. Пример nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Објаснување: [4, -1,2,1] има најголема сума = 6. nums = [- 1] -1 Пристап 1 (Поделете се и освојте) Во овој пристап ...

Прочитај повеќе

Прашање 5. Пронајдете N уникатно интегрално сумирање до решението за нулта код Проблемот Пронајдете N уникатни цели броеви до Решение за нула лек код, ни обезбедува цел број. Од нас бара да вратиме n единствени цели броеви кои сумираат до 0. Значи, прашањето е прилично едноставно за разбирање. Значи, пред да се нурнете во растворот. Ајде да погледнеме во ...

Прочитај повеќе

Прашање 6. Пронајдете решение за заеднички знаци за Leetcode Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени низа низи. Треба да отпечатиме список на сите карактери што се појавуваат во секоја низа во низата (вклучени дупликати). Тоа е ако некој лик се појави 2 пати во секоја низа, но не 3 пати, треба да го имаме ...

Прочитај повеќе

Прашање 7. Пронајдете ги сите исчезнати броеви во решението за низа кодови Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена низа цели броеви. Содржи елементи кои се движат од 1 до N, каде што N = големината на низата. Сепак, постојат некои елементи што исчезнаа, а некои дупликати се присутни на нивно место. Нашата цел е да вратиме низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 8. Решение за мнозински елемент II за леткод Во овој проблем, ни е дадена низа цели броеви. Целта е да се пронајдат сите елементи што се јавуваат повеќе од ⌊N / 3⌋ време во низата каде што N = големината на низата и ⌊ ⌋ е оператор на подот. Треба да вратиме низа од ...

Прочитај повеќе

Прашање 9. Релативно решение за низа лек-кодови Во овој проблем, ни се дадени две низи на позитивни цели броеви. Сите елементи на втората низа се различни и се присутни во првата низа. Сепак, првата низа може да содржи дупликати елементи или елементи што не се во втората низа. Треба да ја сортираме првата низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 10. Единствени решенија за Leetcode за патеки Проблемот Единствени патеки Решение за лет код наведува дека ви се дадени два интеграла што ја претставуваат големината на мрежата. Користење на големината на решетката, должината и ширината на решетката. Треба да го најдеме бројот на уникатни патеки од горниот лев агол на решетката до ...

Прочитај повеќе

Прашање 11. Решение за матрикс дијагонално збир со лек-код Изјава за проблем во матрицата со дијагонален збир на зададени е квадратна матрица на цели броеви. Треба да го пресметаме збирот на сите елементи присутни на неговите дијагонали, т.е. елементи во примарна дијагонала, како и споредна дијагонала. Секој елемент треба да се брои само еднаш. Пример МАТ = [[1,2,3], [4,5,6], ...

Прочитај повеќе

Прашање 12. Колку броеви се помали од решението за тековен број за леткод Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена низа. За секој елемент од оваа низа, треба да го откриеме бројот на елементи помали од тој елемент. т.е за секое i (0 <= i

Прочитај повеќе

Прашање 13. Спојте решение сортирани низи Leetcode Во проблемот „Спојување подредени низи“, ни се дадени две низи подредени по не опаѓачки редослед. Првата низа не е целосно пополнета и има доволно простор да ги собере и сите елементи на втората низа. Треба да ги споиме двете низи, така што првата низа содржи елементи ...

Прочитај повеќе

Прашање 14. Пребарувајте во ротирано сортирано решение за лек-код Размислете за сортирана низа, но еден индекс беше избран и низата беше ротирана во таа точка. Сега, откако ќе се ротира низата, од вас се бара да пронајдете одреден целен елемент и да го вратите неговиот индекс. Во случај, елементот не е присутен, вратете -1. Проблемот е генерално ...

Прочитај повеќе

Прашање 15. Решение за вметнување позиција на леткод за пребарување Во овој проблем, ни е дадена подредена низа и цел цел број. Треба да ја најдеме неговата позиција за вметнување пребарување. Ако целната вредност е присутна во низата, вратете го неговиот индекс. Вратете го индексот на кој треба да се вметне целта за да се одржи редоследот подреден (во ...

Прочитај повеќе

Прашање 16. Извршува збир на решенија за лет код за 1d низа Изјава за проблем Во извршувањето на збирот од 1d низа ни е даден број на низа за кој треба да вратиме низа каде што за секој индекс i во низата со резултат arr [i] = збир (броеви [0]… nums [i]) . Пример nums = [1,2,3,4] [1,3,6,10] Објаснување: Износот е: ...

Прочитај повеќе

Прашање 17. Плус едно решение за Leetcode Изјава за проблем Во проблемот „Плус еден“ ни е дадена низа каде што секој елемент во низата претставува цифра од број. Комплетната низа претставува број. Индексот на нулта претставува MSB на бројот. Можеме да претпоставиме дека нема водечка нула во ...

Прочитај повеќе

Прашање 18. Kth најголем елемент во Array Leetcode Solutions Во овој проблем, ние мора да го вратиме најголемиот елемент kth во несортирана низа. Забележете дека низата може да има дупликати. Значи, ние мора да го најдеме Kth најголемиот елемент по сортиран редослед, а не посебниот Kth најголем елемент. Пример А = {4, 2, 5, 3 ...

Прочитај повеќе

Прашање 19. Преуредување на низата така што arr [i]> = arr [j] ако i е парен и arr [i] <= arr [j] ако i е непарен и j <i Да претпоставиме дека имате цела низа. Со изјавата за проблемот се бара преуредување на низата на таков начин што елементите во парна позиција во низата треба да бидат поголеми од сите елементи пред него, а елементите во непарна положба да бидат помали од елементите пред него. Пример ...

Прочитај повеќе

Прашање 20. Минимални операции за бришење за да ги направите сите елементи на низата исти Да претпоставиме дека имаме влез на низа со „x“ број на елементи. Дадовме проблем што треба да ги најдеме операциите за бришење, што треба да биде минимум што е потребен за да се направи еднаква низа, односно, низата ќе се состои од еднакви елементи. Пример за влез: [1, 1, ...

Прочитај повеќе

Прашање 21. Групно повеќекратно појавување на елементите во низата подредени од првото појавување Дадено е прашање во кое дадовте несортирана низа со повеќекратни појави на броеви. Задачата е да се групираат сите повеќекратни појави на елементи од низата подредени според првото појавување. Во меѓувреме, нарачката треба да биде иста како и бројот. Пример влез: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Прочитај повеќе

Прашање 22. Преуредување на низата Таква што arr [i] е еднаква на i „Преуредување на низата така што проблемот arr [i] = i” вели дека ви е дадена низа цели броеви кои се движат од 0 до n-1. Бидејќи сите елементи не можат да бидат присутни во низата, тогаш на местото од нив -1 е таму. Изјавата за проблемот бара да се преуреди низата во такви ...

Прочитај повеќе

Прашање 23. Максимален број чоколади што треба да се дистрибуираат еднакво меѓу k студенти „Максималниот број чоколади што треба да се дистрибуираат подеднакво меѓу студентите“, вели дека ви се дадени n кутии на кои има некои чоколади. Да претпоставиме дека има к студенти. Задачата е да се дистрибуираат максималниот број на чоколади меѓу к ученици подеднакво, со избирање последователни полиња. Ние можеме ...

Прочитај повеќе

Прашање 24. Максимални последователни броеви присутни во низа Изјава за проблем Да претпоставиме дека имате низа цели броеви со големина N. Проблемот „Максимални последователни броеви присутни во низата“ бара да се открие максималното пребројување на последователните броеви што може да бидат расфрлани во низата. Пример arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Објаснување: На ...

Прочитај повеќе

Прашање 25. Пронајдете дупликати во дадена низа кога елементите не се ограничени на опсег Проблемот „Пронајдете дупликати во дадена низа кога елементите не се ограничени на опсег“ вели дека имате низа која се состои од n цели броеви. Проблемот го искажува за да открие дупликат елементи ако ги има во низата. Ако не постои таков елемент, вратете се -1. Пример [...

Прочитај повеќе

Прашање 26. Најдобро време за купување и продавање на акции III решение за лек код Изјава за проблем Во проблемот „Најдобро време за купување и продавање на акции III“, ни е дадена низа каде што секој елемент од низата ја содржи цената на дадената акција на тој ден. Дефиницијата за трансакцијата е купување на една акција на акции и продажба на таа една акција ...

Прочитај повеќе

Прашање 27. Должина на најголемата под-низа со соседни елементи Проблемот „Должина на најголемата под-низа со соседни елементи“ наведува дека ви е дадена цела низа. Изјавата за проблемот бара да се открие должината на најдолгата соседна под-низа од кои елементи може да се распоредат во низа (континуирано, или растечки или опаѓачки). Бројките во ...

Прочитај повеќе

Прашање 28. Максимално растојание по низа Проблемот „Максимално растојание по низа“ наведува дека ви е даден „n“ бр. на низите и сите низи се дадени во растечки редослед. Ваша задача е да пронајдете максимална разлика / апсолутна разлика на два броја во низа и можеме да го дефинираме максималното растојание помеѓу два броја како ...

Прочитај повеќе

Прашање 29. Содржи дупликат Ни е дадена низа и може да содржи дупликати елементи или можеби не. Значи, треба да провериме дали содржи дупликат. Примери [1, 3, 5, 1] ​​точно [„јаболко“, „манго“, „портокалово“, „манго“] точно [22.0, 4.5, 3.98, 45.6, 13.54] неточен пристап Може да провериме низа на повеќе начини ...

Прочитај повеќе

Прашање 30. Проблем на збирот на подмножества во просторот О (збир) Изјава за проблемот Проблемот „Збир на подмножеството во просторот О (збир)“ наведува дека ви е дадена низа од некои негативни цели броеви и одредена вредност. Сега дознајте дали има подмножество чиј збир е еднаков на оној на дадената влезна вредност. Пример Низа = {1, 2, 3, 4} ...

Прочитај повеќе

Прашање 31. Пронајдете индекс на држач за затворање за дадена заграда за отворање во израз Изјава за проблем Дадена е низа со должина / големина n и цел број кој го претставува индексот на заградата за отворање. Пронајдете индекс на заградата за затворање за дадена заграда за отворање во израз. Пример s = "[ABC [23]] [89]" индекс = 0 8 s = "[C- [D]]" индекс = 3 5 s ...

Прочитај повеќе

Прашање 32. Најдобро време за купување и продажба на акции Изјава за проблемот Проблемот „Најдобро време за купување и продажба на акции“ наведува дека ви е дадена низа цени со должина n, каде ith елементот ја чува цената на акциите на ден. Ако можеме да направиме само една трансакција, тоа е да купиме на еден ден и да ...

Прочитај повеќе

Прашање 33. Измешајте 2n цели броеви како a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn без да користите дополнителен простор Изјава за проблем Ви е дадена низа цели броеви. Проблемот „Shuffle 2n integers as a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn без користење на дополнителен простор“ бара да се измешаат сите броеви во низата така што броевите да бидат како (x0, x1, x2 x3, y0, y1, y2, y3) ќе се мешаат како x0, y0, ...

Прочитај повеќе

Прашање 34. Минимално време потребно за гниење на сите портокали Изјава за проблемот Проблемот „Минимално време потребно за гниење на сите портокали“ вели дека ви е дадена низа 2D, секоја ќелија има една од трите можни вредности 0, 1 или 2. 0 значи празна ќелија. 1 значи свеж портокал. 2 значи расипан портокал. Ако скапана ...

Прочитај повеќе

Прашање 35. Најдете минимум во ротирана сортирана низа Изјавата за проблемот „Пронајди минимум во ротирана сортирана низа“ наведува дека ви е дадена подредена низа со големина n, која се ротира по одреден индекс. Пронајдете го минималниот елемент во низата. Пример a [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 Објаснување: Ако низата ја подредиме подредена ...

Прочитај повеќе

Прашање 36. Пронајдете минимален број на операции за спојување за да направите палиндром во низа Изјава за проблем Ви е дадена низа цели броеви. Изјавата за проблемот бара да се најде минимален број на операции на спојување за да се направи низа палиндром, односно да се открие минималниот број на операции за спојување што треба да се направат на низата за да се направи палиндром. Спојувањето на операцијата едноставно значи дека ...

Прочитај повеќе

Прашање 37. Минимизирајте ја максималната разлика помеѓу височините Изјава за проблем Ви се дадени височини на n кули и број k. Можеме или да ја зголемиме висината на кулата за k или да ја намалиме висината за k, но само за еднаш. Изјавата за проблемот бара да се минимизира максималната разлика помеѓу висините. Тоа е да ...

Прочитај повеќе

Прашање 38. Подредена низа на балансирана BST Во сортирана низа до балансиран проблем на BST, дадовме низа по сортиран редослед, конструирај Балансирано бинарно стебло за пребарување од сортираната низа. Примери Влезен arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Излез Пред-нарачка: 3 2 1 5 4 Влез arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Прочитај повеќе

Прашање 39. Максимален плоштад Во проблемот со максималниот квадрат дадовме 2D бинарна матрица исполнета со 0 и 1, пронајдете го најголемиот квадрат што содржи само 1 и вратете ја неговата површина. Пример Внесување: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Прочитај повеќе

Прашање 40. Спојте интервали што се преклопуваат Во проблемот на преклопување на интервали, дадовме колекција на интервали, спојување и враќање на сите преклопувачки интервали. Пример Внесување: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Излез: [[2, 4], [5, 7]] Објаснување: Може да ги споиме [2, 3] и [3 , 4] заедно да формираат [2, 4] пристап за наоѓање на спојување ...

Прочитај повеќе

Прашање 41. Медијана на две сортирани низи Со оглед на две подредени низи A и B со големина соодветно. Пронајдете ја средната вредност на финалната подредена низа добиена по спојувањето на дадените две низи или со други зборови, велиме дека наоѓаме просекот на две подредени низи. (Очекувана сложеност на времето: О (дневник (н))) Пристап 1 за ...

Прочитај повеќе

Прашање 42. Пребарај елемент во сортирана ротирана низа Во потрага по сортиран проблем со ротирана низа дадовме подредена и ротирана низа и елемент, проверете дали дадениот елемент е присутен во низата или не. Примери Влезни броеви [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} цел = 0 Излез точно Влезни броеви [] = {2, ...

Прочитај повеќе

Прашање 43. 3 Збир Во 3 збир на збир, дадовме низа броеви од n цели броеви, пронајдете ги сите уникатни тројки што сумираат до 0. Пример Внесување: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Излез: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Наивен пристап за проблем со 3 збири Пристапот на груба сила ...

Прочитај повеќе

Прашање 44. Најчест елемент во низа Дадена ви е низа цели броеви. Изјавата за проблемот вели дека треба да го откриете најчестиот елемент присутен во низата. Ако има повеќе вредности што се појавуваат максимален број пати, тогаш мора да испечатиме која било од нив. Пример Влез [1, 4,5,3,1,4,16] Излез ...

Прочитај повеќе

Прашање 45. Заробување на дождовната вода Во проблемот со зафаќање на дождовна вода дадовме N негативни цели броеви што претставуваат мапа на висина и ширината на секоја лента е 1. Мораме да ја пронајдеме количината на вода што може да биде заробена во горната структура. Пример Да разбереме дека со пример За горенаведената кота ...

Прочитај повеќе

Прашање 46. Скок игра Во скок играта дадовме низа ненегативни цели броеви, првично сте позиционирани на првиот индекс на низата. Секој елемент во низата ја претставува вашата максимална должина на скок на таа позиција. Определете дали сте во можност да го достигнете последниот индекс. Пример Внесување: arr = [2,3,1,1,4] ...

Прочитај повеќе

Прашање 47. Комбиниран збир Во проблем со комбинирана сума дадовме низа позитивни цели броеви arr [] и збир s, пронајдете ги сите уникатни комбинации на елементи во arr [] каде збирот на тие елементи е еднаков на s. Истиот повторен број може да се избере од arr [] неограничен број пати. Елементи ...

Прочитај повеќе

Прашање 48. Пребарување во сортирана ротирана низа Барање на елементи во подредена ротирана низа може да се најде со користење на бинарно пребарување во O (logn) време. Целта на овој пост е да се најде даден елемент во подредена ротирана низа во време О (логн). Даден е пример за подредена ротирана низа. Пример Внесување: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Прочитај повеќе

Прашање 49. Максимална под-низа Во проблемот Максимална под-низа дадовме броеви на целовити низи, пронајдете ја соседната под-низа која има најголема сума и отпечатете ја максималната вредност на под-низата. Пример Внесени броеви [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Алгоритам на излез 6 Целта е да се најде ...

Прочитај повеќе

Прашање 50. Спојување на интервали Во проблемот со интервали на спојување дадовме збир на интервали од формата [l, r], спојте ги преклопувачките интервали. Примери Влез {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Излез {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Влез {[ 1, 4], [1, 5]} Излез {[1, 5]} Наивен пристап за интервали на спојување ...

Прочитај повеќе

Прашање 51. 4 Збир Во проблемот 4Sum, дадовме цел број x и низа a [] со големина n. Пронајдете го единствениот збир од 4 елементи во низата, така што збирот од тие 4 елементи е еднаков на дадениот цел број x. Пример Внесување а [] = {1, 0, -1, ...

Прочитај повеќе

Прашање 52. Пребарување Вметни позиција Во проблемот Search Insert Position, дадовме цел број x и подредена низа a [] со големина n. Пронајдете го соодветниот индекс или позиција на која мора да се внесе дадениот цел број ако е даден цел број, а не во низата. Ако е даден цел број присутен во низата за внесување ...

Прочитај повеќе

Прашање 53. Пронајдете Peak Element Ајде да го разбереме Проблемот со Најди врв на елементот. Денес имаме со нас низа на која му е потребен својот врвен елемент. Сега, сигурно се прашувате што сакам да кажам под елементот врв? Врвниот елемент е оној кој е поголем од сите соседи. Пример: Со оглед на низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 54. Ласка код на Паскал триаголник Триаголникот Паскал е многу добар проблем со Leetcode што се поставува толку многу пати во Амазон, Мајкрософт и други компании. дадовме не-негативни цели редови, испечатете ги првите редови на редовите на паскалниот триаголник. Пример редови = 5 редови = 6 Видови решенија за Динамичко програмирање на Leetcode на Паскал триаголник ...

Прочитај повеќе

Прашање 55. Контејнер со најмногу вода Опис на проблемот: ви се дадени n цели броеви (y0, y1, y2… yn-1) по n индекси (i = 0,1,2… n-1). Цел број на i-ти индекс е yi. Сега, повлекувате n линии на картезиската рамнина секоја поврзувачка точка (i, yi) и (i, 0). Пронајдете го максималниот волумен на вода ...

Прочитај повеќе

Прашање 56. Subarray збир е еднаков на k Со оглед на цела низа и цел број k. Пронајдете го вкупниот број на придружни под-низи на дадена низа чиј збир на елементи е еднаков на k. Пример Внес 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 Излез: 7 Влез 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Излез: 4 Објаснување: разгледајте го примерот-1 ...

Прочитај повеќе

Прашање 57. Брзо подредување Брзо подредување е алгоритам за сортирање. Со оглед на несортирана низа сортирајте го користејќи алгоритам за брзо сортирање. Пример влез: {8, 9, 5, 2, 3, 1, 4} Излез: {1, 2, 3, 4, 5, 8, 9} Теорија е алгоритам за поделба и освојување на сортирање. Избира стожерен елемент во низата, се дели ...

Прочитај повеќе

Прашање 58. Проблем со збирот на подмножества Во проблемот со збирот на подмножества, даден е список на сите позитивни броеви и Збир. Треба да провериме дали има подмножество чиј збир е еднаков на дадената сума. Пример Внесен список на броеви: 1 2 3 10 5 збир: 9 Излез точно Објаснување за ...

Прочитај повеќе

Прашање 59. Спојување на преклопувачки интервали II Изјава за проблем Во проблемот „Спојување на преклопувачки интервали II“ дадовме збир на интервали. Напишете програма што ќе ги спои преклопувачките интервали во една и отпечатете ги сите не-преклопувачки интервали. Формат на влез Првата линија што содржи цел број n. Втора линија што содржи n парови каде што секој пар е ...

Прочитај повеќе

Прашање 60. Максимална сума на под-низа со помош на поделба и освојување Изјава за проблемот Во задачата „Максимална сума на подпарови со користење на поделба и освојување“ дадовме низа позитивни и негативни цели броеви. Напишете програма што ќе ја најде најголемата сума на соседната под-низа. Формат на влез Првата линија што содржи цел број N. Втора линија што содржи низа од ...

Прочитај повеќе

Прашање 61. Подредете ги дадените броеви за да го формирате најголемиот број II Изјава за проблемот Во проблемот „Распоредете ги дадените броеви за да го формирате најголемиот број II“, дадовме низа позитивни цели броеви. Наредете ги на таков начин што аранжманот ќе формира најголема вредност. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи цел број n. Втора линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 62. Најголема под-низа со еднаков број 0 и 1 Изјава за проблем Во проблемот „Најголема под-низа со еднаков број на 0 и 1“, дадовме низа [] што содржи само 0 и 1. Пронајдете ја најголемата под-низа со еднаков број 0 и 1 и ќе го отпечатиме индексот за почеток и индекс на крај на најголемата под-низа. ...

Прочитај повеќе

Прашање 63. Максимална сума што ја зголемува последицата Изјава за проблем Во проблемот „Максимална сума за зголемување на последиците“ дадовме низа. Пронајдете го збирот на максималната подредница на дадената низа, тоа е дека интегралите во следната се по сортиран редослед. Последователност е дел од низа што е низа што е ...

Прочитај повеќе

Прашање 64. Број на помали елементи на десната страна Изјава за проблемот Во проблемот „Број на помали елементи на десната страна“, дадовме низа []. Пронајдете го бројот на помали елементи што се наоѓаат од десната страна на секој елемент. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи цел број N. Втора линија што содржи N-интеграли разделени. Излез ...

Прочитај повеќе

Прашање 65. Елементите се појавуваат повеќе од N / K пати во низата Изјава за проблем Во проблемот „Елементите се појавуваат повеќе од N / K пати во низата“, дадовме цел ред со големина n. Пронајдете ги елементите што се појавуваат повеќе од n / k пати. Каде k е влезната вредност. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи два интеграли N и ...

Прочитај повеќе

Прашање 66. Пронајдете го максималниот број што се повторува во низата Изјава за проблем Во проблемот „Пронајди го максималниот број што се повторува во низата“ дадовме несортирана низа со големина N. Дадената низа содржи броеви во опсег {0, k} каде k <= N. Пронајди го бројот што доаѓа со најголемиот број на времињата во низата. Внесен формат ...

Прочитај повеќе

Прашање 67. Четири елементи што збираат од дадени Изјава за проблем Во четири елементи кои сумираат на даден проблем, дадовме низа што содржи N елементи што можат да бидат позитивни или негативни. Пронајдете го множеството од четири елементи чиј збир е еднаков на дадената вредност k. Формат на влез Прва линија што содржи цел број N. Втора линија што содржи низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 68. Проблем со партиција Изјава за проблем Во проблемот со партиција, дадовме множество што содржи n елементи. Пронајдете дали даденото множество може да се подели на две множества чиј збир на елементи во подмножествата е еднаков. Пример Влез arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Излез Да Објаснување Низата ...

Прочитај повеќе

Прашање 69. Под-низа со дадена сума Изјава за проблемот Во под-низата со дадениот проблем со збир, дадовме низа што содржи n позитивни елементи. Треба да ја најдеме под-низата во која збирот на сите елементи на под-низата е еднаков на даден_ збир. Под-низата се добива од оригиналната низа со бришење на некои ...

Прочитај повеќе

Прашање 70. Максимален елемент во низата што се зголемува, а потоа се намалува Изјава за проблем Во дадената низа која содржи n елементи. Елементите се чуваат на таков начин што прво k елементи се во зголемен редослед, а потоа nk елементи се намалуваат од таму, треба да го најдеме максималниот елемент во низата. Пример а) Влезна низа: [15, 25, ...

Прочитај повеќе

Прашање 71. Пронајдете го изгубениот елемент од дуплирана низа Изјава за проблем Со оглед на две низи A и B, едната низа е дупликат од другата, освен еден елемент. Едниот елемент недостасува или од А или од Б. Треба да го најдеме изгубениот елемент од удвоената низа. Пример 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Прочитај повеќе

Прашање 72. Спојте две подредени низи Изјава за проблем Во спојување на два подредени низа проблем, дадовме две влезни подредени низи, треба да ги споиме овие две низи така што првичните броеви по целосното сортирање да бидат во првата низа и да останат во втората низа. Пример Влез А [] = {1, 3, 5, 7, ...

Прочитај повеќе

Прашање 73. Број на тројки со сума помала од дадената вредност Изјава за проблем Дадовме низа што содржи N број на елементи. Во дадената низа, сметајте го бројот на тројки со сума помала од дадената вредност. Пример Внесување a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Збир = 10 Излез 7 Можни тројки се: ...

Прочитај повеќе

Прашање 74. Спојување на две подредени низи Изјава за проблем При спојување на два подредени низа проблем дадовме две подредени низи, едната низа со големина m + n и другата низа со големина n. Rayе ја споиме низата со големина n во низа со големина m + n и ќе ја испечатиме споената низа со големина m + n. Пример Влез 6 3 M [] = ...

Прочитај повеќе

Прашање 75. Пронајдете тројка во низа со дадена сума Изјава за проблем Со оглед на низа цели броеви, пронајдете комбинација од три елементи во низата чиј збир е еднаков на дадена вредност X. Тука ќе ја испечатиме првата комбинација што ќе ја добиеме. Ако не постои таква комбинација, тогаш испечати -1. Пример Влез N = 5, X = 15 arr [] = ...

Прочитај повеќе

Прашање 76. Подреди 0-и 1-и и 2-ри во низа Изјава за проблем Дадена е низа што содржи N елементи каде елементи од низата се 0,1 или 2. Подреди или оддели 0s 1s и 2s во низата. Распоредете ги сите нули во првото полувреме, сите во втората и сите двата во третата половина. Пример Влез 22 ...

Прочитај повеќе

Прашање 77. Најмалиот позитивен број недостасува во несортирана низа Изјава за проблем Во дадената несортирана низа пронајдете го најмалиот позитивен број што недостасува во несортираната низа. Позитивниот цел број не вклучува 0. Можеме да ја измениме оригиналната низа ако е потребно. Низата може да содржи позитивни и негативни броеви. Пример а. Влезна низа: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Прочитај повеќе

Прашање 78. Поместете ги сите нули до крајот на дадената низа Изјава за проблем Во дадената низа поместете ги сите нули кои се присутни во низата до крајот на низата. Тука секогаш постои начин да се вметне целиот број на нули до крајот на низата. Пример Внес 9 9 17 0 14 0 ...

Прочитај повеќе

Прашање 79. Пронајдете најмал број што недостасува во подредена низа Изјава за проблемот Во проблемот „Пронајди најмал број што недостасува во подредена низа“ дадовме цела низа. Пронајдете го најмалиот број што недостасува во сортираната низа со големина N со уникатни елементи во опсег од 0 до M-1, каде што M> N. Пример за влез [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Прочитај повеќе

Прашање 80. Прв елемент што се повторува Изјава за проблем Дадовме низа што содржи n цели броеви. Треба да го најдеме првиот елемент што се повторува во дадената низа. Ако нема повторен елемент, отпечатете „Не е пронајден цел број што се повторува“. Белешка: Повторувачки елементи се оние елементи што доаѓаат повеќе од еднаш. (Низата може да содржи дупликати) ...

Прочитај повеќе

Прашање 81. Множење на претходното и следното Изјава за проблем Множење на претходната и следната: Во дадената низа заменете го секој елемент со производ на следните и претходните елементи на него. И за првиот елемент (a [0]) треба да го замениме со производот на следниот и самиот себе, за последниот елемент (a [n-1]) треба да го замениме ...

Прочитај повеќе

Прашање 82. Загатка од низа производи Изјава за проблем Во проблем со сложувалка со низа производи треба да конструираме низа каде ith-от елемент ќе биде производ на сите елементи во дадената низа, освен елемент во ith-позиција. Пример Влез 5 10 3 5 6 2 Излез 180 600 360 300 900 ...

Прочитај повеќе

Прашање 83. Пронајдете го првиот број што се повторува во дадена низа Изјава за проблем Може да има повеќе повторувачки броеви во низата, но мора да го пронајдете првиот број што се повторува во дадена низа (што се случува по втор пат). Пример Влез 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Излез 5 е првиот повторувачки елемент ...

Прочитај повеќе

Прашање 84. Печатете ги сите изразени елементи на низата Изјава за проблем Имаме низа што содржат N цели броеви кои можат да бидат позитивни или негативни. Ние мора да ги испечатиме сите различни елементи од низата. Со други зборови, можеме да кажеме дека ако некој број се појави повеќе од еднаш, тогаш тој број го печатиме само еднаш. Пример Внесување ...

Прочитај повеќе

Прашање 85. Елемент на мнозинството Изјава за проблем Со оглед на сортирана низа, треба да го најдеме елементот на мнозинството од сортираната низа. Елемент на мнозинството: Бројот се јавува повеќе од половина од големината на низата. Тука дадовме број x мора да провериме дали е мнозински_елемент или не. Пример Влез 5 2 ...

Прочитај повеќе

Прашање 86. Пронајдете го бројот што недостасува Изјава за проблем При наоѓање на бројот што недостасува од низа од 1 до N броеви, дадовме низа што содржи N-1 броеви. Недостасува еден број од низата броеви од 1 до N. Треба да го најдеме бројот што недостасува. Формат на влез Прва линија што содржи цел број ...

Прочитај повеќе

Прашања за низа Adobe

Прашање 87. Изоморфни стрингови Решение за леткод Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени две жици, а и б. Нашата цел е да кажеме дали двата жица се изоморфни или не. Два жица се нарекуваат изоморфни ако и само ако знаците во првата низа можат да бидат заменети со кој било карактер (вклучително и самиот) воопшто ...

Прочитај повеќе

Прашање 88. Дали е решение за следниве книги Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени две различни низи. Целта е да откриеме дали првата низа е последователна на втората. Примери прва низа = "abc" втора низа = "mnagbcd" вистинска прва низа = "плескавица" втора низа = "домонос" лажен пристап (Рекурзивен) Ова е лесно ...

Прочитај повеќе

Прашање 89. До мало решение со лек код Проблемот Со решение за мали букви ни обезбедува низа и бара од нас да ги претвориме сите големи букви во мали букви. Од нас се бара да ги претвориме сите големи или мали букви во мали букви. Значи, проблемот изгледа едноставен, но пред ...

Прочитај повеќе

Прашање 90. Пронајдете го решението за разлики за лет код Во овој проблем, ни се дадени две жици. Втората низа се генерира со мешање на знаците од првата низа по случаен избор и потоа додавање на дополнителен карактер во која било случајна позиција. Треба да го вратиме дополнителниот карактер што беше додаден на втората низа. Ликовите секогаш ќе ...

Прочитај повеќе

Прашање 91. Решение од римски до интегрален лек-код Во проблемот „Римски до цел број“, ни е дадена низа што претставува некој позитивен цел број во неговата римска бројна форма. Римските броеви се претставени со 7 карактери кои можат да се претворат во цели броеви користејќи ја следнава табела: Забелешка: Целокупната вредност на дадениот римски број нема да надмине или ...

Прочитај повеќе

Прашање 92. Цел број на решенија за римски леткод Во овој проблем, ни е даден цел број и треба да се претвориме во римски број. Така, проблемот обично се нарекува „цел број на римски“ и ова е интегрално решение на римско решение. Ако некој не знае за римските броеви. Во старите времиња, луѓето не ...

Прочитај повеќе

Прашање 93. Најдолга подна низа без повторување на карактери Со оглед на низа, мора да ја пронајдеме должината на најдолгата поднаредка без да повторуваме карактери. Ајде да разгледаме неколку примери: Пример pwwkew 3 Објаснување: Одговорот е „wke“ со должина 3 aav 2 Објаснување: Одговорот е „av“ со должина 2 Пристап-1 за најдолга подлога без повторување на карактери Брутална сила ...

Прочитај повеќе

Прашање 94. Пронајдете индекс на држач за затворање за дадена заграда за отворање во израз Изјава за проблем Дадена е низа со должина / големина n и цел број кој го претставува индексот на заградата за отворање. Пронајдете индекс на заградата за затворање за дадена заграда за отворање во израз. Пример s = "[ABC [23]] [89]" индекс = 0 8 s = "[C- [D]]" индекс = 3 5 s ...

Прочитај повеќе

Прашање 95. Отстранете ги заградите од алгебарска низа што содржи + и - оператори Изјава за проблем Дадена ти е низа со големина n што претставува аритметички израз со заграда. Проблемот „Отстрани ги заградите од алгебарска низа што содржи + и - оператори“ бара од нас да креираме функција што може да го поедностави дадениот израз. Пример s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Прочитај повеќе

Прашање 96. Обратни зборови во низа Изјавата за проблемот „Обратни зборови во низа“ наведува дека ви е дадена низа со големина n. Печатете ја низата во обратен редослед така што последниот збор станува прв, вториот последен станува втор и така натаму. Со оваа низа се повикуваме на реченица која содржи зборови наместо ...

Прочитај повеќе

Прашање 97. Декодирај начини Во проблемот Декодирај начини дадовме непразна низа што содржи само цифри, одреди го вкупниот број на начини за декодирање со користење на следното мапирање: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Пример S = „123“ Број на начини за декодирање на оваа низа е 3 Ако ...

Прочитај повеќе

Прашање 98. Следна пермутација Во следниот проблем со пермутација дадовме збор, пронајдете лексикографски поголема_пермутација на истиот. Пример влез: str = "tutorialcup" излез: tutorialpcu влез: str = "nmhdgfecba" излез: nmheabcdfg влез: str = "алгоритми" излез: алгоритамс влез: str = "spoonfeed" излез: Следна Permutation ...

Прочитај повеќе

Прашање 99. Најдолг заеднички префикс со користење на сортирање Во најдолгиот заеднички префикс со користење на проблем со сортирање дадовме збир низи, пронајдете го најдолгиот заеднички префикс. односно најдете го префиксот дел што е заеднички за сите жици. Пример Внес 1: {„туторијал“, „туторијал“, „метеж“, „пад“} Излез: „ту“ Влез2: {„багаж“, „банана“, „батсмени“} Излез: „ба“ Внес 3: {„abcd "} Излез:" abcd "...

Прочитај повеќе

Прашање 100. Редовно појавување на изразување Во проблемот со Редовно совпаѓање на изразување дадовме два низа еден (да претпоставиме дека x) се состои од само мали букви и второ (да претпоставиме дека y) се состои од мали букви со два посебни карактери, т.е. „“. и „*“. Задачата е да откриете дали втората низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 101. Валидни загради Во проблемот Валидни загради дадовме низа што содржи само знаци '(', ')', '{', '}', '[' 'и'] ', утврди дали влезната низа е валидна. Влезната низа е валидна ако: Отворените загради мора да бидат затворени со ист тип на загради. () [] {} ...

Прочитај повеќе

Прашање 102. Најдолг заеднички префикс со употреба на Трие Во најдолгиот заеднички префикс со користење на проблемот Трие дадовме збир низи, пронајдете го најдолгиот заеднички префикс. односно најдете го префиксот дел што е заеднички за сите жици. Пример Внес 1: {„туторијал“, „туторијал“, „метеж“, „пад“} Излез: „ту“ Влез2: {„багаж“, „банана“, „лилјаци“} Излез: „ба“ Внес 3: {„abcd "} Излез:" abcd "...

Прочитај повеќе

Прашање 103. Подреди низа според друга низа Изјава за проблем Дадени се два влезни низа, шема и низа. Ние треба да ја подредиме низата според редоследот дефиниран со моделот. Стрингот на моделот нема дупликати и ги има сите карактери на низата. Формат на влез Првата линија што содржи низа што ни треба ...

Прочитај повеќе

Прашање 104. Проверете дали стрингот може да стане празен со рекурзивно бришење на дадената подна низа Изјава за проблем Во проблемот „Проверете дали стрингот може да стане празен со рекурзивно бришење на дадена поднапредна низа“ дадовме два низа „s“ и „t“. Треба да провериме дали дадената влезна низа „s“ може целосно да се избрише со рекурзивно бришење на дадената влезна под-низа „t“. Белешка: Дадена под-низа треба да ...

Прочитај повеќе

Прашање 105. Најмал палиндром по замена Изјава за проблем Во проблемот „Најмал палиндром по замена“ дадовме влезната низа содржи карактери со мали букви и азбуки (.). Треба да ги замениме сите точки со одреден азбучен карактер на таков начин што добиената низа ќе стане палиндром. Палиндромот треба да биде лексикографски најмал. Влез ...

Прочитај повеќе

Прашање 106. Проверете дали Стрингот го следи редоследот на знаците според моделот или не Изјава за проблем Во проблемот „Провери дали стрингот следи по редослед на карактери според шема или не“, треба да провериме дали знаците во дадената низа за влез го следат истиот редослед како што е утврдено со знаците присутни во дадената шема за внесување, а потоа отпечати „Да“ печати „Не“. Формат на влез ...

Прочитај повеќе

Прашање 107. Сплит четири различни жици Изјава за проблемот Во проблемот „Сплити четири различни жици“ треба да провериме дали дадената низа за влез може да се подели на 4 жици така што секоја низа да не е празна и да се разликува едни од други. Формат на влез Првиот и единствениот осамен што содржи низа „s“. Формат на излез Печати „Да“ ако ...

Прочитај повеќе

Прашање 108. Обратна низа без привремена променлива Изјава за проблем Во проблемот „Обратна низа без привремена променлива“ дадовме низа „и“. Напишете програма за да ја вратите оваа низа без да користите дополнителна променлива или празно место. Формат на влез Првата линија што ја содржи дадената низа „s“. Излезен формат Печатете ја низата што е обратна од ...

Прочитај повеќе

Прашање 109. Пресметајте ги паровите на исто растојание како и со англиски азбуки Изјава за проблемот во проблемот „Број на парови на исто растојание како и кај англиските азбуки“ дадовме низа „и“. Напишете програма што ќе го отпечати бројот на парови чии елементи се на исто растојание како и со англиски азбуки. Формат на влез Првата линија што ја содржи дадената ...

Прочитај повеќе

Прашање 110. Конвертирај стринг што е повторување на подниг со должина K Изјава за проблемот Во проблемот „Конвертирај низа што е повторување на подлиг на должина К“ дадовме низа „s“ и цел број „k“. Напишете програма за да проверите дали е можно да се претвори во низа што е повторување на поднаредка со ...

Прочитај повеќе

Прашање 111. Н-ти карактер во навртена децимална низа Изјава за проблемот Во проблемот „N-ти знак во навртена децимална низа“ дадовме цел број „n“. Напишете програма за да го пронајдете N-тиот лик во низата во која се обединети сите децимали. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи цел број n. Формат на излез ...

Прочитај повеќе

Прашање 112. Споредете два броја на верзии Изјава за проблем Дадени се две влезни низи, кои се во форма на броеви на верзии. Бројот на верзијата изгледа како abcd каде a, b, c, d се цели броеви. Затоа, бројот на верзијата е низа во која броевите се одделени со точки. Треба да ги споредиме двата жици (броеви на верзии) и ...

Прочитај повеќе

Прашање 113. Најдолга заедничка последица со пермутации Изјава за проблем Во проблемот „Најдолга заедничка последица со пермутации“ дадовме две низи „s“ и „t“. Пронајдете ја најдолгата низа чии пермутации се подсеквенци на дадените две жици. Излезот најдолго мора да се подреди. Формат на влез Првата линија што содржи низа „s“. Втората линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 114. Најдолгиот Палиндром може да се формира со отстранување или преуредување на карактери Изјава за проблем Во проблемот „Најдолгиот палиндром може да се формира со отстранување или преуредување на карактери“ дадовме низа „и“. Пронајдете го најдолгиот палиндром што може да се конструира со отстранување или преуредување на некои карактери или евентуално нула карактери од низата. Можеби има повеќе решенија, можете да ...

Прочитај повеќе

Прашање 115. Најдолг заеднички префикс на зборови според совпаѓање на зборови Изјава за проблемот Во проблемот „Најдолгиот заеднички префикс со употреба на збор со совпаѓање на зборови“, дадовме N жици. Напишете програма за да го пронајдете најдолгиот заеднички префикс на дадените жици. Формат на влез Првата линија што содржи цел број N и го означува бројот на низи. Следни N линии ...

Прочитај повеќе

Прашање 116. Најдолг заеднички префикс со употреба на знаци по соодветност на карактери Изјава за проблемот Во проблемот „Најдолгиот заеднички префикс со употреба на знаци по совпаѓање на знаци“ дадовме цел број N и N жици. Напишете програма за да го пронајдете најдолгиот заеднички префикс на дадените жици. Формат на влез Првата линија што содржи цел број N и го означува бројот ...

Прочитај повеќе

Прашање 117. Пресметај го збирот на сите броеви присутни во низа Изјава за проблем Во проблемот „Пресметај збир на сите броеви присутни во низа“ дадовме низа „s“. Оваа низа содржи некои алфанумерички броеви и некои англиски мали букви. Напишете програма што ќе ги пресмета сите броеви присутни во таа низа и ќе го испечати конечниот одговор. Влез ...

Прочитај повеќе

Прашање 118. Мали букви до големи букви Изјава за проблем Во проблемот „Од мали до големи букви“, дадовме низа „s“ со само мали букви. Напишете програма што ќе ја отпечати истата низа, но со големи букви. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи низа „s“. Излезен формат ...

Прочитај повеќе

Прашање 119. Најдолг заеднички префикс со употреба на бинарно пребарување II Изјава за проблем Во проблемот „Најдолгиот заеднички префикс со употреба на бинарно пребарување II“ дадовме цел број N и N жици. Напишете програма што ќе го отпечати најдолгиот заеднички префикс на дадени жици. Ако нема заеднички префикс, отпечатете „-1“. Формат на влез Првата линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 120. Променете го полот на дадена низа Изјава за проблем Во проблемот „Промени го полот на дадена низа“ дадовме низа „и“. Напишете програма што ќе ги вклучи сите родово специфични зборови во влезната низа. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи реченица или стринг со празни места „s“. Формат на излез Печатење ...

Прочитај повеќе

Прашање 121. Повторена последица од должина два или повеќе Изјава за проблем Во проблемот „Повторена последица од должина два или повеќе“ ја дадовме низата „s“. Пронајдете дали има некоја последователна должина од уште 0r. Потсеквенците не треба да имаат ист карактер на иста позиција. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 122. Алгоритам на Интернет за проверка на Палиндром во тек Изјава за проблемот Во проблемот „Интернет алгоритам за проверка на Палиндром во тек“, дадовме поток на карактери (картарците се добиваат еден по еден). Напишете програма што ќе печати „да“ секогаш кога примените знаци досега формираат палиндром. Формат на влез Првиот и единствен ...

Прочитај повеќе

Прашање 123. Проверете дали две дадени жици се изоморфни едни со други Изјава за проблемот Во проблемот „Проверете дали две дадени жици се изоморфни едни со други“ дадовме две низи s1 и s2. Напишете програма што вели дали дадените жици се изоморфни или не. Забелешка: За два жика се вели дека се изоморфни ако има еден за да се ...

Прочитај повеќе

Прашање 124. Должина на најдолгата важечка потсина Изјава за проблемот Во „Должина на најдолгата важечка потнишка“ дадовме низа што содржи само заграда за отворање и затворање. Напишете програма што ќе ја најде најдолгата валидна поднаграда за заграда. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи низа. Излезен формат Првиот и ...

Прочитај повеќе

Прашање 125. Подредете ги дадените броеви за да го формирате најголемиот број II Изјава за проблемот Во проблемот „Распоредете ги дадените броеви за да го формирате најголемиот број II“, дадовме низа позитивни цели броеви. Наредете ги на таков начин што аранжманот ќе формира најголема вредност. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи цел број n. Втора линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 126. Проверете дали поврзаната листа на жици формира Палиндром Изјава за проблем Во проблемот „Проверете дали поврзана листа на жици формираат Палиндром“, дадовме поврзана листа со ракување со податоци за низа. Напишете програма за да проверите дали податоците формираат палиндром или не. Пример ba-> c-> d-> ca-> b 1 Објаснување: Во горниот пример можеме да видиме дека ...

Прочитај повеќе

Прашања за дрвото Adobe

Прашање 127. Збир на решенија за лев код на леви лисја Во овој проблем, треба да го најдеме збирот на сите оставени лисја во бинарно дрво. Лист што се нарекува „Лев лист“ ако е лево дете од кој било јазол на дрвото. Пример 2 / \ 4 7 / \ 9 4 Збирот е 13 ...

Прочитај повеќе

Прашање 128. Проверете дали дадена низа може да претставува пренарачување попречно на стебло за бинарно пребарување Проблемот „Проверете дали дадена низа може да претставува Прелиминарно пресекување на стеблото за бинарно пребарување“ наведува дека ви е дадена редоследот на прелиминарната нарачка. Сега разгледајте ја оваа низа и откријте дали оваа низа може да претставува бинарно стебло за пребарување или не? Очекуваната временска сложеност за решението е ...

Прочитај повеќе

Прашање 129. Печатете го десниот поглед на бинарно дрво Изјава за проблемот Проблемот „Печати го десниот поглед на бинарно дрво“ вели дека ви е дадено бинарно дрво. Сега треба да го пронајдете вистинскиот поглед на ова дрво. Овде, десниот поглед на бинарното дрво значи да се испечати низата како што изгледа дрвото кога се гледа од ...

Прочитај повеќе

Прашање 130. Итеративен метод за наоѓање на висината на бинарното дрво Изјава за проблемот Проблемот „Итеративен метод за наоѓање на висината на бинарното дрво“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво, пронајдете ја висината на дрвото користејќи итеративен метод. Примери Влез 3 Влез 4 Алгоритам за Итеративен метод за наоѓање на висина на бинарно дрво Висина на едно дрво ...

Прочитај повеќе

Прашање 131. Проверете дали сите нивоа на две бинарни стебла се анаграми или не Изјава за проблемот Проблемот „Проверете дали сите нивоа на две бинарни стебла се анаграми или не“ вели дека ви се дадени две бинарни дрвја, проверете дали сите нивоа на двете дрвја се анаграми или не. Примери Влезен вистински Внесен лажен алгоритам за да проверите дали сите нивоа на две ...

Прочитај повеќе

Прашање 132. Итеративно поминување по нарачката со употреба на два слоја Изјава за проблемот Проблемот „Итеративно поминување по нарачката со употреба на два стега“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво со n јазли. Напишете ја програмата за нејзино повторливо поминување по нарачката користејќи два стега. Пример Влез 4 5 2 6 7 3 1 Влез 4 2 3 1 Алгоритам Креирај ...

Прочитај повеќе

Прашање 133. Итеративна метода за наоѓање предци на дадено бинарно дрво Изјава за проблемот „Итеративен метод за наоѓање предци на дадено бинарно стебло“ вели дека ви е дадено бинарно дрво и цел број што претставува клуч. Создадете функција за печатење на сите предци на дадениот клуч користејќи повторување. Пример Внесен клуч = 6 5 2 1 Објаснување: ...

Прочитај повеќе

Прашање 134. Програма за проверка дали бинарното дрво е BST или не Изјава за проблемот „Програма за проверка дали бинарното дрво е BST или не“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво и треба да проверите дали бинарното дрво ги задоволува својствата на дрвото за бинарно пребарување. Значи, бинарното дрво ги има следниве својства: Левото под дрво ...

Прочитај повеќе

Прашање 135. Конверзија на дрво во бинарно пребарување во бинарно Во проблемот со конверзија на стеблото во бинарно дрво во бинарно пребарување, дадовме бинарно дрво да го претвори во Бинарно дрво за пребарување без промена на структурата на дрвото. Пример Внесување излез Пред-нарачка: 13 8 6 47 25 51 Алгоритам Не мора да ја менуваме структурата на ...

Прочитај повеќе

Прашање 136. Подредена низа на балансирана BST Во сортирана низа до балансиран проблем на BST, дадовме низа по сортиран редослед, конструирај Балансирано бинарно стебло за пребарување од сортираната низа. Примери Влезен arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Излез Пред-нарачка: 3 2 1 5 4 Влез arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Прочитај повеќе

Прашање 137. Преминување на нивото по ред во спирална форма Во овој проблем дадовме бинарно дрво, отпечатете го пресекот на неговиот редослед во спирала. Примери Влезен излез 10 30 20 40 50 80 70 60 Наивен пристап за попречување на нивото на нарачката во спирална форма Идејата е да се направи нормално ниво поминување на нарачката со користење на ...

Прочитај повеќе

Прашање 138. Најнизок заеднички предци Со оглед на коренот на бинарното дрво и два јазли n1 и n2, пронајдете го LCA (најнискиот заеднички предход) на јазлите. Пример Што е најнизок заеднички претходник (LCA)? Предците на јазолот n се јазли присутни на патеката помеѓу коренот и јазолот. Размислете за бинарното дрво прикажано во ...

Прочитај повеќе

Прашање 139. Порака на ниво на цик-цак на бинарно дрво Со оглед на бинарно дрво, отпечатете ја пресекот на редоследот на нивото на цик-цак на неговите вредности на јазолот. (т.е. одлево надесно, потоа десно лево за следното ниво и наизменично помеѓу). Пример, разгледајте го бинарното дрво дадено подолу Подолу е пресекот на редоследот на нивото на цик-цак на горенаведените типови на бинарно дрво ...

Прочитај повеќе

Прашање 140. Симетрично дрво Во проблемот Симетрично дрво дадовме бинарно дрво, проверете дали е огледало на себе. За едно дрво се вели дека е огледална слика за себе ако постои оска на симетрија преку коренскиот јазол што го дели дрвото на две исти половини. Примери видови ...

Прочитај повеќе

Прашање 141. Најдолг заеднички префикс со употреба на Трие Во најдолгиот заеднички префикс со користење на проблемот Трие дадовме збир низи, пронајдете го најдолгиот заеднички префикс. односно најдете го префиксот дел што е заеднички за сите жици. Пример Внес 1: {„туторијал“, „туторијал“, „метеж“, „пад“} Излез: „ту“ Влез2: {„багаж“, „банана“, „лилјаци“} Излез: „ба“ Внес 3: {„abcd "} Излез:" abcd "...

Прочитај повеќе

Прашање 142. Преминување на дрвото (нарачка, нарачка и по нарачка) Прво, треба да знаеме за тоа што е Траверзал во Бинарното дрво. Премин е вид на метод во кој ги посетуваме сите јазли точно еднаш на некој специфичен начин / редослед. Во суштина, постојат два вида на пресекување во Бинарното стебло: Ширина - Прва длабочина на премин Прво поминување Веќе знаеме за ...

Прочитај повеќе

Прашања за графикони Adobe

Прашање 143. Дијкстра алгоритам Дијкстра е алгоритам за најкратка патека. Алгоритмот Dijkstra се користи за наоѓање на најкраткото растојание од сите јазли од дадениот почетен јазол. Логично создава дрво од најкратка патека од еден изворен јазол, со постојано додавање на јазлите алчно, така што во секоја точка секој јазол во ...

Прочитај повеќе

Прашања за магацинот Adobe

Прашање 144. Проверете дали дадена низа може да претставува пренарачување попречно на стебло за бинарно пребарување Проблемот „Проверете дали дадена низа може да претставува Прелиминарно пресекување на стеблото за бинарно пребарување“ наведува дека ви е дадена редоследот на прелиминарната нарачка. Сега разгледајте ја оваа низа и откријте дали оваа низа може да претставува бинарно стебло за пребарување или не? Очекуваната временска сложеност за решението е ...

Прочитај повеќе

Прашање 145. Пронајдете индекс на држач за затворање за дадена заграда за отворање во израз Изјава за проблем Дадена е низа со должина / големина n и цел број кој го претставува индексот на заградата за отворање. Пронајдете индекс на заградата за затворање за дадена заграда за отворање во израз. Пример s = "[ABC [23]] [89]" индекс = 0 8 s = "[C- [D]]" индекс = 3 5 s ...

Прочитај повеќе

Прашање 146. Дизајнирајте оџак што поддржува getMin () во O (1) време и O (1) дополнителен простор Дизајнирајте оџак што поддржува getMin () во O (1) време и O (1) дополнителен простор. Така, специјалната структура на податоци за магацинот мора да ги поддржува сите операции на оџакот како - void push () int pop () bool isFull () bool isPе празни () во константно време. Додадете дополнителна операција getMin () за да ја вратите минималната вредност ...

Прочитај повеќе

Прашање 147. Отстранете ги заградите од алгебарска низа што содржи + и - оператори Изјава за проблем Дадена ти е низа со големина n што претставува аритметички израз со заграда. Проблемот „Отстрани ги заградите од алгебарска низа што содржи + и - оператори“ бара од нас да креираме функција што може да го поедностави дадениот израз. Пример s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Прочитај повеќе

Прашање 148. Итеративно поминување по нарачката со употреба на два слоја Изјава за проблемот Проблемот „Итеративно поминување по нарачката со употреба на два стега“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво со n јазли. Напишете ја програмата за нејзино повторливо поминување по нарачката користејќи два стега. Пример Влез 4 5 2 6 7 3 1 Влез 4 2 3 1 Алгоритам Креирај ...

Прочитај повеќе

Прашање 149. Итеративна метода за наоѓање предци на дадено бинарно дрво Изјава за проблемот „Итеративен метод за наоѓање предци на дадено бинарно стебло“ вели дека ви е дадено бинарно дрво и цел број што претставува клуч. Создадете функција за печатење на сите предци на дадениот клуч користејќи повторување. Пример Внесен клуч = 6 5 2 1 Објаснување: ...

Прочитај повеќе

Прашање 150. Преминување на нивото по ред во спирална форма Во овој проблем дадовме бинарно дрво, отпечатете го пресекот на неговиот редослед во спирала. Примери Влезен излез 10 30 20 40 50 80 70 60 Наивен пристап за попречување на нивото на нарачката во спирална форма Идејата е да се направи нормално ниво поминување на нарачката со користење на ...

Прочитај повеќе

Прашање 151. Редица со употреба на Купишта Во редот со користење на проблем со оџак, ние треба да ги спроведеме следниве функции на редот со користење на стандардните функции на структурата на податоци за оџак, Enqueue: Додадете елемент на крајот од редот Реакција: Отстранете го елементот од почетокот на редицата : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Enqueue () ...

Прочитај повеќе

Прашање 152. Заробување на дождовната вода Во проблемот со зафаќање на дождовна вода дадовме N негативни цели броеви што претставуваат мапа на висина и ширината на секоја лента е 1. Мораме да ја пронајдеме количината на вода што може да биде заробена во горната структура. Пример Да разбереме дека со пример За горенаведената кота ...

Прочитај повеќе

Прашање 153. Порака на ниво на цик-цак на бинарно дрво Со оглед на бинарно дрво, отпечатете ја пресекот на редоследот на нивото на цик-цак на неговите вредности на јазолот. (т.е. одлево надесно, потоа десно лево за следното ниво и наизменично помеѓу). Пример, разгледајте го бинарното дрво дадено подолу Подолу е пресекот на редоследот на нивото на цик-цак на горенаведените типови на бинарно дрво ...

Прочитај повеќе

Прашања во редот Adobe

Прашање 154. Имплементација на Deque со употреба на двојно поврзана листа Изјава за проблемот Проблемот „Имплементација на Deque со користење на двојно поврзана листа“ наведува дека треба да ги имплементирате следниве функции на Deque или Doublely Ended Queue со користење на двојно поврзана листа, insertFront (x): Додадете елемент x на почетокот на Deque insertEnd (x ): Додадете елемент x на крајот од ...

Прочитај повеќе

Прашање 155. Итеративен метод за наоѓање на висината на бинарното дрво Изјава за проблемот Проблемот „Итеративен метод за наоѓање на висината на бинарното дрво“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво, пронајдете ја висината на дрвото користејќи итеративен метод. Примери Влез 3 Влез 4 Алгоритам за Итеративен метод за наоѓање на висина на бинарно дрво Висина на едно дрво ...

Прочитај повеќе

Прашање 156. Проверете дали сите нивоа на две бинарни стебла се анаграми или не Изјава за проблемот Проблемот „Проверете дали сите нивоа на две бинарни стебла се анаграми или не“ вели дека ви се дадени две бинарни дрвја, проверете дали сите нивоа на двете дрвја се анаграми или не. Примери Влезен вистински Внесен лажен алгоритам за да проверите дали сите нивоа на две ...

Прочитај повеќе

Прашање 157. Редица со употреба на Купишта Во редот со користење на проблем со оџак, ние треба да ги спроведеме следниве функции на редот со користење на стандардните функции на структурата на податоци за оџак, Enqueue: Додадете елемент на крајот од редот Реакција: Отстранете го елементот од почетокот на редицата : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Enqueue () ...

Прочитај повеќе

Прашање 158. Порака на ниво на цик-цак на бинарно дрво Со оглед на бинарно дрво, отпечатете ја пресекот на редоследот на нивото на цик-цак на неговите вредности на јазолот. (т.е. одлево надесно, потоа десно лево за следното ниво и наизменично помеѓу). Пример, разгледајте го бинарното дрво дадено подолу Подолу е пресекот на редоследот на нивото на цик-цак на горенаведените типови на бинарно дрво ...

Прочитај повеќе

Прашања за матрицата Adobe

Прашање 159. Решение за матрикс дијагонално збир со лек-код Изјава за проблем во матрицата со дијагонален збир на зададени е квадратна матрица на цели броеви. Треба да го пресметаме збирот на сите елементи присутни на неговите дијагонали, т.е. елементи во примарна дијагонала, како и споредна дијагонала. Секој елемент треба да се брои само еднаш. Пример МАТ = [[1,2,3], [4,5,6], ...

Прочитај повеќе

Прашање 160. Минимално време потребно за гниење на сите портокали Изјава за проблемот Проблемот „Минимално време потребно за гниење на сите портокали“ вели дека ви е дадена низа 2D, секоја ќелија има една од трите можни вредности 0, 1 или 2. 0 значи празна ќелија. 1 значи свеж портокал. 2 значи расипан портокал. Ако скапана ...

Прочитај повеќе

Прашање 161. Максимален плоштад Во проблемот со максималниот квадрат дадовме 2D бинарна матрица исполнета со 0 и 1, пронајдете го најголемиот квадрат што содржи само 1 и вратете ја неговата површина. Пример Внесување: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Прочитај повеќе

Други прашања Adobe

Прашање 162. Kth најголем елемент во проток на решение за код за код Изјава за проблем Во овој проблем, ние треба да дизајнираме класа KthLargest () која првично има цел број k и низа цели броеви. Треба да напишеме парамеризиран конструктор за тоа кога ќе се пренесат цел број k и низи како аргументи. Класот исто така има функција додавање (вал) што додава ...

Прочитај повеќе

Прашање 163. Отстранете го решението за елементи на поврзана листа Leetcode Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена поврзана листа со нејзините јазли кои имаат целобројни вредности. Треба да избришеме некои јазли од списокот кои имаат вредност еднаква на val. Проблемот не бара да се реши на самото место, но ќе разговараме за еден таков пристап. Пример список = ...

Прочитај повеќе

Прашање 164. Решение за леми код на растојание од зачувување Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени два цели броја, А и Б, а целта е да се најде растојанието за зачувување помеѓу дадените цели броеви. Целосните цели се поголеми од / еднакво на 0 и помалку од 231 Пример Прв цел број = 5, Втор цел број = 2 3 Прв цел број ...

Прочитај повеќе

Прашање 165. Решение за лек-код со наслов на колоната на Excel Изјава за проблем Во овој проблем е даден позитивен цел број кој претставува број на колона од Excel-лист, ние мора да го вратиме неговиот соодветен наслов на колоната како што се појавува во Excel-листот. Пример # 1 28 Пристап „ЗБ“ 2 „ЗИ“ Овој проблем е обратен на проблемот во ...

Прочитај повеќе

Прашање 166. Комбинации Решение за Leetcode Проблемот Комбинации Leetcode Solution ни обезбедува два цели броја, n и k. Ни е кажано да ги генерираме сите низи што имаат k елементи избрани од n елементи од 1 до n. Ги враќаме овие низи како низа. Дозволете ни да проследиме неколку примери за да добиеме ...

Прочитај повеќе

Прашање 167. Решение за накит и камења Leetcode Проблемот решенија за накит и камења, објавува дека ви се дадени две жици. Еден од нив претставува накит и еден од нив претставува камења. Стрингот што содржи накит ги претставува ликовите што се накит. Треба да го најдеме бројот на карактери во низата камења што се ...

Прочитај повеќе

Прашање 168. Решение за линк код со поврзана листа со палиндром Во проблемот „Поврзана листа со палиндром“, мора да провериме дали дадената список со цел интегрален број е палиндром или не. Пример список = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} точно Објаснување # 1: Списокот е палиндром бидејќи сите елементи од почетокот и назад се ...

Прочитај повеќе

Прашање 169. Максимална длабочина на решение за летен код на бинарно дрво Изјава за проблем Во проблемот е дадено бинарно дрво и ние треба да ја откриеме максималната длабочина на даденото дрво. Максималната длабочина на бинарното дрво е бројот на јазли по најдолгата патека од коренскиот јазол надолу до најоддалечениот јазол на листот. Пример 3 / ...

Прочитај повеќе

Прашање 170. Ротирајте го списокот Решение за лек-код Проблемот Ротирај го списокот Решение за лет код ни обезбедува поврзана листа и цел број. Ни е кажано да ја ротираме поврзаната листа надесно со k места. Значи, ако ротираме поврзана листа k места надесно, во секој чекор го земаме последниот елемент од ...

Прочитај повеќе

Прашање 171. Решение Powet (x, n) Leetcode Проблемот „Pow (x, n) Leetcode Solution“ наведува дека ви се дадени два броја, од кои едниот е број со подвижна точка и другиот цел број. Целиот број го означува експонентот и основата е број со подвижна точка. Ни е кажано да ја најдеме вредноста откако ќе го оцениме експонентот над основата. ...

Прочитај повеќе

Прашање 172. Пронајдете го решението за разлики за лет код Изјава за проблем Во проблемот „Пронајди ја разликата“ ни се дадени две жици s и t. Стрингот се произведува со случајно полнење на знаците од низата и додавање на еден знак во случајна позиција. нашата задача е да го откриеме карактерот што е додаден во низата t. ...

Прочитај повеќе

Прашање 173. Спојте две подредени списоци Решенија за Leetcode Поврзаните списоци се слични на низите во нивните линеарни својства. Можеме да споиме две подредени низи за да формираме вкупна подредена низа. Во овој проблем, треба да споиме две подредени поврзани списоци за да вратиме нова листа која содржи елементи од обете списоци на сортиран начин. Пример ...

Прочитај повеќе

Прашање 174. Решение за Leetcode за пермутации Проблемот Permutations Leetcode Solution дава едноставна низа од цели броеви и бара од нас да вратиме комплетен вектор или низа од сите пермутации на дадената низа. Значи, пред да се зафатиме со решавање на проблемот. Треба да бидеме запознаени со пермутациите. Значи, пермутацијата не е ништо друго освен аранжман ...

Прочитај повеќе

Прашање 175. Решение за куќата арамија II за леткод Во проблемот „Куќа арамија II“, разбојник сака да ограби пари од различни куќи. Количината на пари во куќите е претставена преку низа. Треба да ја најдеме максималната сума на пари што може да се направи со додавање на елементите во дадена низа според ...

Прочитај повеќе

Прашање 176. Претворете ја подредената низа во бинарно пребарувачко дрво Решение за лек код Размислете дека ни е дадена подредена низа цели броеви. Целта е да се изгради Дрво за бинарно пребарување од оваа низа, така што дрвото ќе биде избалансирано во висина. Имајте на ум дека за едно дрво се вели дека е избалансирано во висина ако разликата во висината на левото и десното подтри од кој било јазол во ...

Прочитај повеќе

Прашање 177. Подреди ги интегралите според бројот на 1 битно решение за леткод Изјава за проблем Во проблемот „Сортирај интеграли по број од 1 бит“, ни се дава низа од низата. Нашата задача е да ги подредиме елементите во низата според бројот на 1 бит во бинарната претстава на бројот во растечки редослед. Ако две или ...

Прочитај повеќе

Прашање 178. Решение за среќен број Leetcode Изјава за проблем Проблемот е да проверите дали бројот е среќен број или не. За еден број се вели дека е среќен број ако го замениме бројот со збирот на квадратите од неговите цифри, а повторувањето на процесот го прави бројот еднаков на 1. ако не ...

Прочитај повеќе

Прашање 179. Најдобро време за купување и продавање на акции со решение за ладење код за ладење Изјава за проблем Во проблемот „Најдобро време за купување и продажба на акции со ладење“ ни е дадена низа каде што секој елемент во низата ја содржи цената на дадената акција на тој ден. Нема ограничување на бројот на трансакции. Дефиницијата за трансакцијата е ...

Прочитај повеќе

Прашање 180. Избришете го N-от јазол од крајот на дадената поврзана листа Изјава за проблемот Проблемот „Избриши го N-от јазол од крајот на дадената поврзана листа“ вели дека ви е даден поврзан список со некои јазли. И сега треба да го отстраните n-от јазол од крајот на поврзаната листа. Пример 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 избришете го 3-от јазол од последниот 2-> 3-> 4-> 6-> 7 Објаснување: ...

Прочитај повеќе

Прашање 181. Среќен број Изјава за проблем Што е среќен број? Бројот е среќен број ако можеме да го намалиме дадениот број на 1 следејќи го овој процес: -> Пронајди го збирот на квадратот од цифрите на дадениот број. Заменете ја оваа сума со стариот број. Willе го повториме ова ...

Прочитај повеќе

Прашање 182. Број на палиндром Изјава за проблемот Проблемот „Број на палиндром“ наведува дека ви е даден цел број. Проверете дали е палиндром или не. Решајте го овој проблем без да го конвертирате дадениот број во низа. Пример 12321 точно Објаснување 12321 е палиндромски број затоа што кога ќе свртиме 12321 ќе даде 12321 ...

Прочитај повеќе

Прашање 183. Брои парови од две поврзани списоци чиј збир е еднаков на дадена вредност Изјава за проблем Проблем „Сметај парови од две поврзани списоци чиј збир е еднаков на дадена вредност“ наведува дека ти се дадени две поврзани списоци и збир на целобројна вредност. Изјавата за проблемот побара да открие колку вкупни парови имаат збир еднаков на дадената вредност. Пример ...

Прочитај повеќе

Прашање 184. Минимален број скокови за да се дојде до крај Изјава за проблем Да претпоставиме дека имате низа цели броеви и секој елемент од низата го означува секој број како максимални скокови што може да се земат од таа точка. Ваша задача е да откриете минимален број скокови за да достигнете крај, односно минимум скокови што може да се направат ...

Прочитај повеќе

Прашање 185. Најдолга зголемена последица Обезбедени ни се низа цели броеви што не се подредени и мора да ја пронајдеме најдолгата подредба што се зголемува. Последователноста не треба да биде последователна Последователноста ќе се зголемува Да го разбереме тоа подобро со неколку примери. Пример Влез [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Излез 4 ...

Прочитај повеќе

Прашање 186. К-ти посебен елемент во низа Ви е дадена цела низа А, отпечатете го одделениот елемент во низата. Дадената низа може да содржи дупликати и излезот треба да го отпечати одделниот елемент на к-та меѓу сите уникатни елементи во низата. Ако k е повеќе од голем број на различни елементи, тогаш пријавете го. Пример Внесување: ...

Прочитај повеќе

Прашање 187. Спојте ги сортираните поврзани листи Спојувањето на сортирани врзани листи со проблеми е толку познат според гледна точка на интервјуто. Ова прашање се поставува толку многу пати во големите компании како Гугл, Мајкрософт, Амазон, итн. Како што сугерира името, ние сме обезбедени со сортирани поврзани листи. Мора да ги споиме заедно во ...

Прочитај повеќе

Прашање 188. Спојте две подредени поврзани листи При спојување на два подредени поврзани списоци дадовме главен покажувач на две поврзани списоци, спојте ги така што ќе се добие единствена поврзана листа која има јазли со вредности по подреден редослед. вратете го главниот покажувач на споената поврзана листа. Белешка: спојте ја поврзаната листа на место без да користите ...

Прочитај повеќе

Прашање 189. Пауза од зборови Break Word е проблем што убаво илустрира сосема нов концепт. Сите сме слушнале за сложени зборови. Зборови составени од повеќе од два збора. Денес имаме список со зборови и сè што треба да сториме е да провериме дали сите зборови од речникот можат ...

Прочитај повеќе

Прашање 190. Број од 1 бита Сите сме слушнале за телесната тежина на бинарен број. Тежина на зачувување е бројот на поставени битови / 1 во бинарен број. Во овој проблем Број од 1 бита мора да ја најдеме тежината на зачувувањето на дадениот број. Примери Број = 3 Бинарна претстава = 011 ...

Прочитај повеќе

Прашање 191. Спојте две подредени списоци Leetcode Што е проблем на спојување на сортирани две списоци на leetcode? Ова е толку интересно прашање што се поставува толку многу пати во компаниите како Амазон, Оракл, Мајкрософт, итн. Во овој проблем (Спојување на два сортирани списоци Leetcode), дадовме две поврзани листи. Двете поврзани списоци се во редослед. Спојување на обете поврзани списоци во ...

Прочитај повеќе

Прашање 192. Обратни јазли во К-група Проблем во обратни јазли во проблемот со К-група дадовме поврзана листа, обратете ја поврзаната листа во група на k и вратете ја изменетата листа. Ако јазлите не се повеќекратни од k, тогаш обратете ги преостанатите јазли. Вредноста на k е секогаш помала или еднаква на ...

Прочитај повеќе

Прашање 193. Камен игра LeetCode Што е проблем со камената игра? Камена игра LeetCode - Двајца играчи А и Б играат камен игра. Постојат пар парчиња купови, секој куп што содржи некои камења и вкупните камења во сите купови се непарни. А и Б би требало да одберат куп или ...

Прочитај повеќе

Прашање 194. Имплементација на LRU Кеш Кешот за неодамна користена (LRU) е вид на метод што се користи за одржување на податоците така што времето потребно за користење на податоците е минимално можно. LRU алгоритам се користи кога кешот е полн. Отстрануваме најмалку неодамна користени податоци од кеш меморијата на ...

Прочитај повеќе

Прашање 195. Качување по скали Изјава за проблемот Проблемот „Качување по скали“ наведува дека ви даваат скали со n скали. Во исто време може да се качите по едно скалило или по две скалила. Колку број на начини да се стигне до врвот на скалите? Пример 3 3 Објаснување Постојат три начини да се искачи ...

Прочитај повеќе

Прашање 196. Саморазделувачки броеви Бројот е познат како саморазделни броеви ако - 1. Модот на секоја цифра на бројот со бројот е нула. 2. Бројот треба да ги содржи сите не нула цифри. На пример - 128 128% 1 = 0, 128% 2 = 0, 128% 8 = 0 ...

Прочитај повеќе

Прашање 197. Обратна поврзана листа Изјава за проблемот Проблемот „обратна поврзана листа“ наведува дека ни е даден главата на поврзаната листа. Ние мора да ја свртиме врската на списокот со промена на врските помеѓу нив и да ја вратиме главата на обратната поврзана листа. Пример 10-> 20-> 30-> 40-> НУЛА НУЛЛ <-10 <-20 <-30 <-40 Објаснување Вртете го поврзаниот ...

Прочитај повеќе

Прашање 198. Пронајдете го Н-тиот јазол Изјава за проблем Во проблемот „Пронајди го н-от јазол“ дадовме поврзана листа за наоѓање на n-от јазол. Програмата треба да ја отпечати вредноста на податоците во n-тиот јазол. N е индекс на цел влез. Пример 3 1 2 3 4 5 6 3 Пристап со оглед на поврзана листа ...

Прочитај повеќе

Прашање 199. Избришете ја последната појава Изјава за проблем Во проблемот „Избриши последна појава“ дадовме поврзана листа. Напишете програма за бришење на последната појава на даден клуч од поврзаната листа. Списокот може да содржи дупликати. Пример 1 2 3 5 2 10 1 2 3 5 2 Пристап со оглед на ...

Прочитај повеќе