Прашања за интервју за кодирање на Амазон


Прашања по низа Амазон

Прашање 1. Најспоро клучно решение за леткод Проблемот Slowest Key Leetcode Solution ни обезбедува низа клучеви што биле притиснати. Исто така, ни е дадена низа или вектор на патиштата кога овие копчиња се ослободени. Редоследот на копчињата е даден во форма на низа. Значи, проблемот побара од нас да ...

Прочитај повеќе

Прашање 2. 3Сумно решение за Leetcode Изјава за проблем Со оглед на низа од n цели броеви, дали има елементи a, b, c во броеви така што a + b + c = 0? Пронајдете ги сите уникатни тројки во низата што дава збир на нула. Забелешка: дека множеството решение не смее да содржи дупликати тројки. Пример # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Прочитај повеќе

Прашање 3. Вметнете решение на интервал на леткод Проблемот Вметни интервал на решение за леткод ни обезбедува список со некои интервали и еден посебен интервал. Потоа ни е речено да го вметнеме овој нов интервал меѓу списокот на интервали. Значи, новиот интервал може да се пресекува со интервали што се веќе во списокот, или може ...

Прочитај повеќе

Прашање 4. Решение за комбиниран збир на леткод Проблемот Комбинирано збирно решение на леткод ни обезбедува низа или список на цели броеви и цел. Ни е кажано да ги пронајдеме комбинациите што можат да се направат со користење на овие цели броеви, во кој било број пати што ќе се соберат на дадената цел. Значи, поформално, можеме да ги искористиме дадените ...

Прочитај повеќе

Прашање 5. Решение за островски периметар на лек код Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена мрежа во форма на 2-D низа. мрежа [i] [j] = 0 претставува дека има вода во таа точка и решетка [i] [j] = 1 претставува земја. Мрежните ќелии се поврзани вертикално / хоризонтално, но не дијагонално. Има точно еден остров (поврзана компонента на копно ...

Прочитај повеќе

Прашање 6. Максимално решение за под-низа Leetcode Изјава за проблемот Со оглед на броевите од целата низа, пронајдете ја соседната под-низа (што содржи барем еден број) која има најголема сума и вратете ја нејзината сума. Пример nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Објаснување: [4, -1,2,1] има најголема сума = 6. nums = [- 1] -1 Пристап 1 (Поделете се и освојте) Во овој пристап ...

Прочитај повеќе

Прашање 7. Трансформација на рангот на решението за низа кодови Проблемот Трансформација на рангот на решението Leetcode за низа ни обезбеди низа цели броеви. Низата или дадената низа е несортирана. Треба да доделиме редови на секој цел број во дадената низа. Постојат одредени ограничувања за доделување на редовите. Раниците мора да започнат со ...

Прочитај повеќе

Прашање 8. Декомпресирајте го решението за шифриран кодиран список со должина на траење Проблемот Декомпресирај го списокот со шифриран код со должина на трчање изјавува дека ви е дадена низа или вектор што содржи низа. Низата има одредена специфична претстава. Влезната низа е формирана од друга низа. Ние ќе ја наречеме таа друга низа како оригинална низа. Според која, влезната низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 9. Заменете ги елементите со најголем елемент на решението со лек код од десната страна Проблемот Заменете ги елементите со најголем елемент на десната страна Решението за лет код ни обезбедува низа или вектор на цели броеви. Проблемот побара од нас да ги замениме сите елементи со елементот што е најголем меѓу сите елементи на десната страна. Затоа, размислете дали имавме ...

Прочитај повеќе

Прашање 10. Пронајдете победник на прст со прсти во играта Tic Tac Toe Проблемот Пронајдете победник на играта со прсти со прсти, решението „Leetcode Solution“ нè замолува да го откриеме победникот во играта со прсти со прсти. Проблемот ни обезбедува низа или вектор на потези направени од играчите. Треба да поминеме низ потезите и да процениме кој ...

Прочитај повеќе

Прашање 11. Пронајдете решение за заеднички знаци за Leetcode Изјава за проблем Во овој проблем, ни е даден список на низа. Мора да ги откриеме ликовите што се вообичаени во сите жици. Ако карактерот е присутен во сите низи повеќе пати, тогаш мора да го излеземе карактерот повеќе пати. Да претпоставиме, имаме низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 12. Минимално време во посета на сите точки Решение за лек-код Проблемот Минимално време во посета на сите точки Решението за леткод ни обезбедува низа или вектор на точки на координатните оски. Проблемот откако ќе ни го обезбеди влезот бара да најдеме минимално време за посета на сите поени дадени во влезот. Кога ќе преместите една единица ...

Прочитај повеќе

Прашање 13. Пронајдете N уникатно интегрално сумирање до решението за нулта код Проблемот Пронајдете N уникатни цели броеви до Решение за нула лек код, ни обезбедува цел број. Од нас бара да вратиме n единствени цели броеви кои сумираат до 0. Значи, прашањето е прилично едноставно за разбирање. Значи, пред да се нурнете во растворот. Ајде да погледнеме во ...

Прочитај повеќе

Прашање 14. Низа на партиции во три дела со еднакво решение на лек-код Проблемот Низа на партиции во три дела со еднакво решение на лек-код ни обезбедува низа или вектор и прашува дали има три партиции можни од низата. Тука, под партиција мислиме дека има два индекси i, j такви што збирот на елементи од почеток ...

Прочитај повеќе

Прашање 15. Пронајдете решение за заеднички знаци за Leetcode Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени низа низи. Треба да отпечатиме список на сите карактери што се појавуваат во секоја низа во низата (вклучени дупликати). Тоа е ако некој лик се појави 2 пати во секоја низа, но не 3 пати, треба да го имаме ...

Прочитај повеќе

Прашање 16. Пронајдете ги сите исчезнати броеви во решението за низа кодови Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена низа цели броеви. Содржи елементи кои се движат од 1 до N, каде што N = големината на низата. Сепак, постојат некои елементи што исчезнаа, а некои дупликати се присутни на нивно место. Нашата цел е да вратиме низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 17. Решение за мнозински елемент II за леткод Во овој проблем, ни е дадена низа цели броеви. Целта е да се пронајдат сите елементи што се јавуваат повеќе од ⌊N / 3⌋ време во низата каде што N = големината на низата и ⌊ ⌋ е оператор на подот. Треба да вратиме низа од ...

Прочитај повеќе

Прашање 18. Содржи Дупликат II решение за леткод Изјава за проблем Во овој проблем ни е дадена низа цели броеви и мора да провериме дали има дупликат елемент што е на растојание од најмалку k едни на други. односно разликата помеѓу индексите на тие два исти елементи треба да биде помала од ...

Прочитај повеќе

Прашање 19. Релативно решение за низа лек-кодови Во овој проблем, ни се дадени две низи на позитивни цели броеви. Сите елементи на втората низа се различни и се присутни во првата низа. Сепак, првата низа може да содржи дупликати елементи или елементи што не се во втората низа. Треба да ја сортираме првата низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 20. Пронајдете зборови што можат да бидат формирани од ликови Решение за код Изјава за проблем Во проблемот „Пронајди зборови што можат да бидат формирани од знаци“, ни се дава низа низи што се состојат од англиски букви (мали зборови) и низа која се состои од множество карактери (карактери). Нашата задача е да провериме за секоја низа во низата ...

Прочитај повеќе

Прашање 21. Број на еквивалентни решенија за Leetcode на парови на Домино Изјава за проблем Во проблемот „Број на еквивалентни парови на домино“, даден е список на домино каде секое домино се состои од две вредности како домино [i] = [a, b]. Две домино, домино [i] = [a, b] и домино [j] = [c, d] се еквивалентни ако (a == c и b == d) или (a == d и c == d) . Наша задача е да ги откриеме ...

Прочитај повеќе

Прашање 22. Решение за лек-код на Паскал Триаголник II Изјава за проблем Во овој проблем ни е даден Индексот на редови (i) од Паскалскиот триаголник. Треба да создадеме линеарна низа што ги содржи вредностите на јетиот ред и да ја вратиме. Индексот на редови започнува од 0. Знаеме дека триаголникот на Паскал е триаголник каде секој број е ...

Прочитај повеќе

Прашање 23. Единствени решенија за Leetcode за патеки Проблемот Единствени патеки Решение за лет код наведува дека ви се дадени два интеграла што ја претставуваат големината на мрежата. Користење на големината на решетката, должината и ширината на решетката. Треба да го најдеме бројот на уникатни патеки од горниот лев агол на решетката до ...

Прочитај повеќе

Прашање 24. Број на решенија за летни кодови на добри парови Изјава за проблем Во овој проблем е дадена низа цели броеви и ние треба да го откриеме бројот на вкупниот број на добри парови (a [i], a [j]) каде a [i] = a [j]. Пример nums = [1,2,3,1,1,3] 4 Објаснување: Постојат 4 добри парови по индекси (0,3), (0,4), (3,4), (2,5). [1,1,1,1] 6 Објаснување: ...

Прочитај повеќе

Прашање 25. Третото максимално решение за лет-код Како што вели насловот, целта е да се најде третиот максимален цел број во дадена низа цели броеви. Забележете дека треба да го најдеме различниот трет максимален цел број во низата. Го враќаме максималниот цел број во низата кога нема посебен трет максимален цел број. Пример ...

Прочитај повеќе

Прашање 26. Избалансирано решение за битни битрини Бинарното дрво е избалансирано по висина ако разликата во висините на левото и десното подстево на секој јазол на дрвото е најмногу 1. Во овој проблем, ќе провериме дали има избалансирано бинарно дрво. Пример 2/1/4 Не балансиран 1 / \ 2 ...

Прочитај повеќе

Прашање 27. Колку броеви се помали од решението за тековен број за леткод Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена низа. За секој елемент од оваа низа, треба да го откриеме бројот на елементи помали од тој елемент. т.е за секое i (0 <= i

Прочитај повеќе

Прашање 28. Спојте решение сортирани низи Leetcode Во проблемот „Спојување подредени низи“, ни се дадени две низи подредени по не опаѓачки редослед. Првата низа не е целосно пополнета и има доволно простор да ги собере и сите елементи на втората низа. Треба да ги споиме двете низи, така што првата низа содржи елементи ...

Прочитај повеќе

Прашање 29. Пребарувајте во ротирано сортирано решение за лек-код Размислете за сортирана низа, но еден индекс беше избран и низата беше ротирана во таа точка. Сега, откако ќе се ротира низата, од вас се бара да пронајдете одреден целен елемент и да го вратите неговиот индекс. Во случај, елементот не е присутен, вратете -1. Проблемот е генерално ...

Прочитај повеќе

Прашање 30. Решение за вметнување позиција на леткод за пребарување Во овој проблем, ни е дадена подредена низа и цел цел број. Треба да ја најдеме неговата позиција за вметнување пребарување. Ако целната вредност е присутна во низата, вратете го неговиот индекс. Вратете го индексот на кој треба да се вметне целта за да се одржи редоследот подреден (во ...

Прочитај повеќе

Прашање 31. Деца со најголем број на слатки решение за лет код Во проблемот „Деца со најголем број на слатки“, ни е дадена низа цели броеви што претставува број на чоколади што некои деца ги добија и некои дополнителни бонбони што можат да се дистрибуираат на кој било начин. Сега, треба да најдеме: Дали секое дете може да има најголем број ...

Прочитај повеќе

Прашање 32. Извршува збир на решенија за лет код за 1d низа Изјава за проблем Во извршувањето на збирот од 1d низа ни е даден број на низа за кој треба да вратиме низа каде што за секој индекс i во низата со резултат arr [i] = збир (броеви [0]… nums [i]) . Пример nums = [1,2,3,4] [1,3,6,10] Објаснување: Износот е: ...

Прочитај повеќе

Прашање 33. Плус едно решение за Leetcode Изјава за проблем Во проблемот „Плус еден“ ни е дадена низа каде што секој елемент во низата претставува цифра од број. Комплетната низа претставува број. Индексот на нулта претставува MSB на бројот. Можеме да претпоставиме дека нема водечка нула во ...

Прочитај повеќе

Прашање 34. Kth најголем елемент во Array Leetcode Solutions Во овој проблем, ние мора да го вратиме најголемиот елемент kth во несортирана низа. Забележете дека низата може да има дупликати. Значи, ние мора да го најдеме Kth најголемиот елемент по сортиран редослед, а не посебниот Kth најголем елемент. Пример А = {4, 2, 5, 3 ...

Прочитај повеќе

Прашање 35. Макс, последователни решенија на кодот Изјава за проблем во макс последователните задачи е дадена бинарна низа. Треба да најдеме максимален број на последователни присутни во дадената низа. Влезната низа ќе содржи само 0 и 1. Пример [1,1,0,1,1,1] 3 Објаснување: Првите две цифри или последните три цифри се ...

Прочитај повеќе

Прашање 36. Преуредување на низата така што arr [i]> = arr [j] ако i е парен и arr [i] <= arr [j] ако i е непарен и j <i Да претпоставиме дека имате цела низа. Со изјавата за проблемот се бара преуредување на низата на таков начин што елементите во парна позиција во низата треба да бидат поголеми од сите елементи пред него, а елементите во непарна положба да бидат помали од елементите пред него. Пример ...

Прочитај повеќе

Прашање 37. Сортирај низа според паритет II решение за лет код Изјава на проблем Во проблемот „Сортирај низа според паритет II“, ни е дадена низа паритет каде што сите елементи се позитивни цели броеви. Низата содржи парен број елементи. Низата содржи еднаков број на парни и непарни елементи. Нашата задача е да ги преуредиме елементите ...

Прочитај повеќе

Прашање 38. Брои пар со Дадена сума Во проблемот „брои пар со дадена сума“ дадовме цел ред [] и друг број вели „збир“, мора да утврдиш дали некој од двата елементи во дадена низа има збир еднаков на „збир“. Пример Внесување: arr [] = {1,3,4,6,7} и збир = 9. Излез: „Пронајдени елементи ...

Прочитај повеќе

Прашање 39. Групно повеќекратно појавување на елементите во низата подредени од првото појавување Дадено е прашање во кое дадовте несортирана низа со повеќекратни појави на броеви. Задачата е да се групираат сите повеќекратни појави на елементи од низата подредени според првото појавување. Во меѓувреме, нарачката треба да биде иста како и бројот. Пример влез: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Прочитај повеќе

Прашање 40. Максималната разлика помеѓу фреквенцијата на два елементи, како што тој елемент има поголема фреквенција е исто така поголема Да претпоставиме, имате цела низа. Изјавата за проблемот бара да се открие максималната разлика помеѓу фреквенцијата на кои било два различни елементи на дадена низа, но елементот со поголема фреквенција исто така треба да биде поголем по вредност од другиот цел број. Пример Внесување: arr [] = {2,4,4,4,3,2} ...

Прочитај повеќе

Прашање 41. Максимизирајте ја збирот на низата по решение за легат код за K негации Овој пост е на „Максимизирај го збирот на низата по K негации Решение на лек-код Проблем изјава Во проблемот„ Максимизирај го збирот на низата по K негации “ни е дадена низа од низа и вредност K. Низата се состои од цели вредности. Можеме да ја смениме вредноста на arr [i] во ...

Прочитај повеќе

Прашање 42. Најмала под-низа со к Различни броеви Да претпоставиме дека имате цела низа и број k. Изјавата за проблемот бара да се открие најмалата под-низа на опсегот (l, r) вклучително, на таков начин има точно k различни броеви присутни во таа најмала под-низа. Пример влез: {1, 2, 2, 3, 4, 5, 5} k = 3 ...

Прочитај повеќе

Прашање 43. Сите уникатни тројки што сумираат до дадена вредност Дадовме низа цели броеви и даден број наречен „збир“. Изјавата за проблемот бара да се открие тројката што се додава на дадениот број „збир“. Пример Внесување: arr [] = {3,5,7,5,6,1} збир = 16 Излез: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Објаснување: Тројка што е еднаква на дадената .. .

Прочитај повеќе

Прашање 44. Најдолгата подредна група има број 1 од еден повеќе од број 0 Дадовме низа цели броеви. Низата содржи само 1 и 0. Изјавата за проблемот бара да се открие должината на најдолгата под-низа која има количина од 1 цифра е само една повеќе од броењето на 0 во под-низата. Пример Внесување: arr [] = ...

Прочитај повеќе

Прашање 45. Максимална низа од две дадени низи што го одржуваат редоследот ист Да претпоставиме дека имаме два низа цел број со иста големина n. И двете низи можат да содржат и заеднички броеви. Изјавата за проблемот бара да се формира добиената низа што ги содржи 'n' максималните вредности од обете низи. Првата низа треба да се даде приоритет (елементите на првиот ...

Прочитај повеќе

Прашање 46. Погодете го бројот поголем или долен II Изјавата за проблемот „Погодете го бројот поголем или долен II“ наведува дека ќе играме игра што се нарекува Погодена игра. Играта вели дека избирам број од 1 до n. Кога и да го погодите бројот што не сум го избрал, ќе ве кажам ...

Прочитај повеќе

Прашање 47. Преуредување на низата Таква што arr [i] е еднаква на i „Преуредување на низата така што проблемот arr [i] = i” вели дека ви е дадена низа цели броеви кои се движат од 0 до n-1. Бидејќи сите елементи не можат да бидат присутни во низата, тогаш на местото од нив -1 е таму. Изјавата за проблемот бара да се преуреди низата во такви ...

Прочитај повеќе

Прашање 48. Одделете 0 и 1 во низа Изјава за проблем Да претпоставиме дека имате цела низа. Проблемот „Оддели 0 и 1 во низа“ бара да се оддели низата во два дела, во 0 и во 1. 0-те треба да бидат на левата страна од низата и 1-те на десната страна на низата. ...

Прочитај повеќе

Прашање 49. Најдете го најголемиот d во низата така што a + b + c = d Изјава за проблем Да претпоставиме дека имате низа цели броеви. Влезните вредности се сите различни елементи. Проблемот „Најди го најголемиот d во низата така што a + b + c = d“ бара да го открие најголемиот елемент „d“ во множеството така што a + b + c = ...

Прочитај повеќе

Прашање 50. Максимален број чоколади што треба да се дистрибуираат еднакво меѓу k студенти „Максималниот број чоколади што треба да се дистрибуираат подеднакво меѓу студентите“, вели дека ви се дадени n кутии на кои има некои чоколади. Да претпоставиме дека има к студенти. Задачата е да се дистрибуираат максималниот број на чоколади меѓу к ученици подеднакво, со избирање последователни полиња. Ние можеме ...

Прочитај повеќе

Прашање 51. Максимални последователни броеви присутни во низа Изјава за проблем Да претпоставиме дека имате низа цели броеви со големина N. Проблемот „Максимални последователни броеви присутни во низата“ бара да се открие максималното пребројување на последователните броеви што може да бидат расфрлани во низата. Пример arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Објаснување: На ...

Прочитај повеќе

Прашање 52. Барања за број на различни елементи во под-низа Дадовме низа цел број и голем број пребарувања и мора да го откриеме бројот на сите различни елементи што ги имаме во дадениот опсег, барањето се состои од два броја лево и десно, ова е дадениот опсег, со ова со оглед на опсегот ние ...

Прочитај повеќе

Прашање 53. Минимален преглед на опсег (распаѓање на квадратни корени и ретка табела) Во проблемот со минимално пребарување во опсегот дадовме барање и цела низа. Секое барање го содржи опсегот како лев и десен индекс за секој опсег. Дадената задача е да се одреди минимумот од целиот број што се наоѓа во опсегот. Пример Внесување: arr [] = {2, 5, ...

Прочитај повеќе

Прашање 54. Пребарување на збирот на опсегот со помош на редок табела Во прашањето за збир на опсег со користење на проблем со ретка табела имаме барање за опсег и дадена низа цел број. Дадената задача е да го откриеме збирот на сите цели броеви што се наоѓаат во опсегот. Пример Внесување: arr [] = {1,4,6,8,2,5} Барање: {(0, 3), (2, 4), (1, 5)} Излез: 19 16 25 ...

Прочитај повеќе

Прашање 55. Пребројте ги и вклучете ги пребарувањата на бинарна низа Дадена е низа со големина n како влезна вредност. Проблемот „Пребројте ги и вклучете ги пребарувањата на бинарна низа“ бара да извршите некои од пребарувањата дадени подолу, пребарувањата може да варираат на случаен начин. Пребарувањата се ⇒ Префрли го пребарувањето ⇒ вклучи (започнува, завршува), ова ...

Прочитај повеќе

Прашање 56. Барања за децимални вредности на под-низи на бинарна низа Напиши пребарувања за децимални вредности на под-низи на бинарна низа во дадена бинарна низа. Изјавата за проблемот бара да се открие децималниот број така формиран со помош на опсегот во бинарна низа. Пример Внесување: arr [] = {1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1} Барање (1, ...

Прочитај повеќе

Прашање 57. Максимизирајте ги елементите користејќи друга низа Да претпоставиме, дадовме два низа цел број со иста големина n. И двете низи содржат позитивни броеви. Изјавата за проблемот бара да се зголеми првата низа со употреба на вториот елемент, држејќи ја втората низа како приоритет (елементите на втората низа треба да се појават први во излез). ...

Прочитај повеќе

Прашање 58. Потребни минимални размени за да се соберат сите елементи помали или еднакви на k Проблемот „Потребни минимални размени за да се соберат сите елементи помали или еднакви на k“ вели дека имате цела низа. Изјавата за проблемот бара да се открие најмалиот број на размени што ќе бидат потребни за да се соберат елементите што се помали или еднакви ...

Прочитај повеќе

Прашање 59. Пронајдете прва и последна позиција на елементот во сортирано решетка за низа решетки Изјава за проблем Во оваа статија со наслов „Пронајдете ја првата и последната позиција на елементот во сортираното решение на леткодот во низата“, ќе разговараме за решението на проблемот со лет код. Во дадениот проблем ни е дадена низа. Исто така, ни е даден целен елемент. Елементите во низата се секвенцирани во ...

Прочитај повеќе

Прашање 60. Решение за монотона низа LeetCode Изјава за проблем Во проблемот „Монотона низа“ ни е дадена низа. Нашата задача е да провериме дали низата е монотона низа или не. Монотона низа е низа каде што елементите се сортираат во редослед на зголемување или во редослед на опаѓање. Ако низата е подредена во ...

Прочитај повеќе

Прашање 61. Максимална сума на последователност таква што нема три последователни Проблемот „Максимална сума на последователноста така што нема три последователни“ вели дека ви е дадена низа цели броеви. Сега треба да пронајдете подредување што има максимална сума со оглед на тоа што не можете да разгледате три последователни елементи. Да потсетиме, сукцесијата не е ништо друго освен низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 62. Пронајдете дупликати во дадена низа кога елементите не се ограничени на опсег Проблемот „Пронајдете дупликати во дадена низа кога елементите не се ограничени на опсег“ вели дека имате низа која се состои од n цели броеви. Проблемот го искажува за да открие дупликат елементи ако ги има во низата. Ако не постои таков елемент, вратете се -1. Пример [...

Прочитај повеќе

Прашање 63. Проверете дали низата содржи соседни цели броеви со дозволени дупликати Дадена ви е низа цели броеви кои можат да содржат и дупликат елементи. Изјавата за проблемот бара да открие дали е збир на соседни цели броеви, отпечатете „Да“ ако е, отпечатете „Не“ ако не е. Пример Внес на примерок: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Пример ...

Прочитај повеќе

Прашање 64. K Најслабите редови во матрично решение за код за код Изјава за проблем Во проблемот „Најслабите редови во матрицата“ ни е дадена матрица од n редови и колони m. матрицата е исполнета со 0 или 1. Посебното нешто во врска со оваа матрица е дека сите се наоѓаат кон левата страна на секој ред ...

Прочитај повеќе

Прашање 65. Капацитет за испорака на пакетите во рок од D дена решение за лек-код Изјава за проблем Во проблемот „Капацитет за испорака на пакети во рок од Д дена“, имаме пакети во пристаништето А што мора да се пренесат на пристаништето Б за Д дена. ни е дадена низа со тегови што ја содржи тежината на секој пакет и бројот на денови во кои ...

Прочитај повеќе

Прашање 66. Може да направи аритметичка прогресија од решението за лак код за низи Изјава на проблем Во проблемот „Може да направи аритметичка прогресија од низа“ ни е дадена низа, сега треба да одговориме дали е можно да генерираме аритметичка прогресија со преуредување на низата. Пример arr = [3,1,5] точно Објаснување: Можеме да ја преуредиме низата како {1,3,5} што формира ...

Прочитај повеќе

Прашање 67. Најдобро време за купување и продавање на акции III решение за лек код Изјава за проблем Во проблемот „Најдобро време за купување и продавање на акции III“, ни е дадена низа каде што секој елемент од низата ја содржи цената на дадената акција на тој ден. Дефиницијата за трансакцијата е купување на една акција на акции и продажба на таа една акција ...

Прочитај повеќе

Прашање 68. Најдобро време за купување и продавање на решение за лек-код II Изјава за проблем Во проблемот „Најдобро време за купување и продавање на акции II“, ни е дадена низа каде што секој елемент во низата ја содржи цената на дадената акција на тој ден. Дефиницијата за трансакцијата е купување на една акција на акции и продажба на таа една акција ...

Прочитај повеќе

Прашање 69. Најдобро време за купување и продавање на акции со решение за лек-код за промет Изјава за проблем Во проблемот „Најдобро време за купување и продавање на акции со провизија за трансакција“, ни е дадена низа каде што секој елемент од низата ја содржи цената на дадената акција на тој ден. Дефиницијата за трансакцијата е купување на една акција на акции и продажба на ...

Прочитај повеќе

Прашање 70. Број на индексни парови со еднакви елементи во низата Да претпоставиме, дадовме цела низа. Проблемот „Број на индексни парови со еднакви елементи во низата“ бара да се открие бр на парот на индекси (i, j) на таков начин што arr [i] = arr [j] и i не е еднаков на j . Пример arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 парови за објаснување ...

Прочитај повеќе

Прашање 71. Пронајдете збир од целата единствена сума под-низа за дадена низа Да претпоставиме дека имате низа цели броеви. Проблемот „Пронајди збир од целата единствена сума под-низа за дадена низа“ бара да се открие збирот на сите единствени под-низи (Збирот на под-низата е збир на елементите на секоја под-низа). Под единствена сума под-низа, сакавме да кажеме дека нема под-низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 72. Минимална патека на збирот во триаголник Изјава за проблемот Проблемот „Минимална патека на збирот во триаголник“ наведува дека ви е дадена низа во форма на триаголник на цели броеви. Сега, почнувајќи од горниот ред, која е минималната сума што можете да ја постигнете кога ќе го достигнете долниот ред? Пример 1 2 3 5 ...

Прочитај повеќе

Прашање 73. Најдолгата подред не содржи повеќе од K различни елементи Проблемот „Најдолгата под-низа што нема повеќе од K различни елементи“ наведува дека претпоставувате дека имате низа цели броеви, изјавата за проблемот бара да се открие најдолгата под-низа што има не повеќе од k различни елементи. Пример arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Прочитај повеќе

Прашање 74. Со оглед на низа парови Пронајдете ги сите симетрични парови во него Пронајдете ги сите симетрични парови - Дадени ви се неколку парови од низа. Мора да ги дознаете симетричните парови во него. За симетричниот пар се вели дека е симетричен кога во парови се вели (a, b) и (c, d) во кои 'b' е еднакво на 'c' и 'a' е ...

Прочитај повеќе

Прашање 75. Минимална работа за да се направат сите елементи еднакви по низата Проблемот „Минимална работа за да ги направиме сите елементи еднакви во низата“ вели дека ви е дадена низа со неколку цели броеви во неа. Мора да ги откриете минималните операции што можат да се направат за да се направи низата еднаква. Пример [1,3,2,4,1] 3 Објаснување Или 3 одземања можат да бидат ...

Прочитај повеќе

Прашање 76. Конструирај бинарно стебло од дадена репрезентација на матичната низа Проблемот „Конструирај бинарно стебло од дадена репрезентација на родителска низа“ наведува дека ти е дадена низа. Оваа низа за влез претставува бинарно стебло. Сега треба да конструирате бинарно дрво врз основа на оваа низа за влез. Низата го зачувува индексот на матичен јазол на секој индекс. ...

Прочитај повеќе

Прашање 77. Пронајдете под-низа со дадена сума (се справува со негативни броеви) Проблемот „Пронајди под-низа со дадена сума (Се справува со негативни броеви)“ наведува дека ти е дадена цела низа, која содржи и негативни цели броеви и број наречен „збир“. Изјавата за проблемот бара да се испечати под-низата, која сумира до даден број наречен „збир“. Ако повеќе од една под-низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 78. Должина на најголемата под-низа со соседни елементи Проблемот „Должина на најголемата под-низа со соседни елементи“ наведува дека ви е дадена цела низа. Изјавата за проблемот бара да се открие должината на најдолгата соседна под-низа од кои елементи може да се распоредат во низа (континуирано, или растечки или опаѓачки). Бројките во ...

Прочитај повеќе

Прашање 79. Брои број на тројки со производ еднаков на дадениот број Проблемот „Брои број на тројки со производ еднаков на даден број“ вели дека ни е дадена низа цел број и број m. Изјавата за проблемот бара да се открие вкупниот број на тројки со производот е еднаков на м. Пример arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Објаснување тројки ...

Прочитај повеќе

Прашање 80. Максимална разлика помеѓу првиот и последниот индекс на елементот во низата Да претпоставиме дека имате низа цели броеви. Проблемот „Максимална разлика помеѓу првиот и последниот индекс на елементот во низата“ бара да се открие разликата помеѓу првиот и последниот индекс на секој број присутен во низата, така што разликата е максимална од сите. Пример ...

Прочитај повеќе

Прашање 81. Пронајдете четири елементи што се собираат на дадена вредност (Hashmap) Проблемот „Пронајди четири елементи што сумираат во дадена вредност (Hashmap)“ вели дека претпоставуваш дека имаш цела низа и број наречен збир. Со изјавата за проблем се бара да се утврди дали има четири елементи присутни во низата што се сумира на дадената вредност „збир“. Ако е точно, тогаш функционирајте ...

Прочитај повеќе

Прашање 82. Најдолгата сукцесија, таква што разликата помеѓу соседите е една Проблемот „Најдолгата последователна состојба, така што разликата меѓу соседите е една“ вели дека ви е дадена цела низа. Сега треба да ја пронајдете должината на најдолгата сукцесија така што разликата на соседните елементи е 1. Пример 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Објаснување Како ...

Прочитај повеќе

Прашање 83. Пронајдете ги сите тројки со нула збир Проблемот „Пронајди ги сите тројки со нула збир“ вели дека ти е дадена низа што содржи и позитивен и негативен број. Изјавата за проблемот бара да се открие тројката со збир еднаков на 0. Пример arr [] = {0, -2,1,3,2, -1} (-2 -1 3) (-2 0 2) ( -1 0 1) Објаснување ...

Прочитај повеќе

Прашање 84. Проверете дали дадена низа содржи дупликат елементи на k оддалеченост едни од други Проблемот „Проверете дали дадена низа содржи дупликат елементи на k оддалеченост едни од други“ наведува дека треба да провериме дали има дупликати во дадена нередена низа во опсег од k. Тука вредноста на k е помала од дадената низа. Примери K = 3 arr [] = ...

Прочитај повеќе

Прашање 85. Спарете се со даден производ Проблемот „Пари со даден производ“ наведува дека ви е дадена цела низа и број „x“. Определете, дали низата се состои од пар од кој производ е еднаков на 'x' во дадената влезна низа. Пример [2,30,12,5] x = 10 Да, има објаснување за парот на производот Овде 2 ...

Прочитај повеќе

Прашање 86. Максимално растојание по низа Проблемот „Максимално растојание по низа“ наведува дека ви е даден „n“ бр. на низите и сите низи се дадени во растечки редослед. Ваша задача е да пронајдете максимална разлика / апсолутна разлика на два броја во низа и можеме да го дефинираме максималното растојание помеѓу два броја како ...

Прочитај повеќе

Прашање 87. Првиот елемент се јавува k пати во низата Дадовме број 'k' и цела низа. Проблемот „Првиот елемент што се појавува k пати во низата“ вели дека треба да се открие првиот елемент во низата што се појавува точно k пати во низата. Ако нема никаков елемент во низата што се јавува k пати ...

Прочитај повеќе

Прашање 88. Печатете ги сите под-низи со 0 збир Ви е дадена цел ред, вашата задача е да ги отпечатите сите можни под-низи со збир е еднаков на 0. Значи, ние треба да ги отпечатиме сите под-низи со 0 збир. Пример arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Под-низа е пронајдена од 0 индекс ...

Прочитај повеќе

Прашање 89. Содржи дупликат Ни е дадена низа и може да содржи дупликати елементи или можеби не. Значи, треба да провериме дали содржи дупликат. Примери [1, 3, 5, 1] ​​точно [„јаболко“, „манго“, „портокалово“, „манго“] точно [22.0, 4.5, 3.98, 45.6, 13.54] неточен пристап Може да провериме низа на повеќе начини ...

Прочитај повеќе

Прашање 90. Формирајте минимален број од дадената низа Проблемот „Форма на минимален број од дадената низа“ наведува дека ви е дадена само шема на I и D. Значењето на I се залага за зголемување и за намалување, ние сме дадени со D. Проектот за проблемот бара да се испечати минималниот број што ја задоволува дадената шема. Ние имаме ...

Прочитај повеќе

Прашање 91. Опсег на пребарувања за последователна точна заграда Дадена ти е низа од некои последователни загради, со други зборови, ти се дадени загради како „(“ и „)“ и ти е даден опсег на пребарувања како почетна точка и крајна точка. Проблемот „Опсег на пребарувања за последователна точна заграда“ бара да се открие максималната должина ...

Прочитај повеќе

Прашање 92. Најголема под-низа со еднаков број 0 и 1s Дадена ви е низа цели броеви. Целосните бројки се само 0 и 1 во влезната низа. Изјавата за проблемот бара да се открие најголемата под-низа што може да има еднакво броење од 0 и 1. Пример arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 до 5 (вкупно 6 елементи) Објаснување Од положбата на низата ...

Прочитај повеќе

Прашање 93. Бинарна низа по операциите вклучување на опсегот М. Дадена ви е бинарна низа, која се состои од 0 првично и Q број на пребарувања. Изјавата за проблемот бара да ги смените вредностите (претворање на 0-те во 1-и и 1-те во 0). По извршените пребарувања Q, отпечатете ја добиената низа. Пример arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Вклучи (2,4) ...

Прочитај повеќе

Прашање 94. Збир на непреклопување на два сета Изјава за проблемот Проблемот „Не-преклопувачки збир од две множества“ вели дека ви се дадени две низи како влезни вредности како arRA [] и arRB [] со иста големина n. Исто така, обете низи имаат посебни елементи поединечно и некои заеднички елементи. Ваша задача е да ја дознаете вкупната сума ...

Прочитај повеќе

Прашање 95. Пронајдете ги сите парови (a, b) во низа, така што% b = k Изјава за проблемот Проблемот „Пронајдете ги сите парови (a, b) во низа, така што a% b = k“ изјавува дека ви е дадена низа цели броеви и целобројна вредност наречена k. Изјавата за проблемот бара да се дознае парот на таков начин што x ...

Прочитај повеќе

Прашање 96. Опсег на LCM пребарувања Изјава за проблемот Проблемот „Опсег LCM пребарувања“ наведува дека имате цела низа и q број на пребарувања. Секое барање го содржи (лево, десно) како опсег. Дадената задача е да го откриеме LCM (лево, десно), односно LCM од целиот број што доаѓа во опсегот на ...

Прочитај повеќе

Прашање 97. Барања за GCD од сите броеви на низа, освен елементи во даден опсег Изјава за проблемот Проблемот „Пребарувања за ГЦД за сите броеви од низата, освен елементите во даден опсег“ наведува дека ќе ви бидат дадени цел број низа и толку број на пребарувања. Секое барање содржи број лево и десно. Изјавата за проблемот бара да се дознае ...

Прочитај повеќе

Прашање 98. Пронајдете дали под-низата е во форма на планина или не Изјава за проблемот Проблемот „Пронајди дали под-низата е во форма на планина или не“ вели дека ви е дадена цела низа и опсег. Изјавата за проблемот бара да открие дали под-низата формирана помеѓу дадениот опсег е во форма на планинска форма или ...

Прочитај повеќе

Прашање 99. Проблем на збирот на подмножества во просторот О (збир) Изјава за проблемот Проблемот „Збир на подмножеството во просторот О (збир)“ наведува дека ви е дадена низа од некои негативни цели броеви и одредена вредност. Сега дознајте дали има подмножество чиј збир е еднаков на оној на дадената влезна вредност. Пример Низа = {1, 2, 3, 4} ...

Прочитај повеќе

Прашање 100. Пронајдете индекс на држач за затворање за дадена заграда за отворање во израз Изјава за проблем Дадена е низа со должина / големина n и цел број кој го претставува индексот на заградата за отворање. Пронајдете индекс на заградата за затворање за дадена заграда за отворање во израз. Пример s = "[ABC [23]] [89]" индекс = 0 8 s = "[C- [D]]" индекс = 3 5 s ...

Прочитај повеќе

Прашање 101. Проблем со рудник за злато Изјава за проблемот „Проблем со рудник за злато“ наведува дека ви е дадена 2Д-мрежа со неколку негативни монети сместени во секоја ќелија на дадената мрежа. Првично, рударот стои на првата колона, но нема ограничување на редот. Тој може да започне во кој било ред. На ...

Прочитај повеќе

Прашање 102. Најдолго зголемување на последователните последици Последиците се друга тема што ја сакаат анкетарите. Свитањето околу нив секогаш може да им даде нови можности за тестирање на кандидати. Може да ја провери способноста на кандидатот да размислува и да анализира работи и да излезе со најдобри и оптимални решенија. Денес решаваме проблем за последователност што ќе го направи ...

Прочитај повеќе

Прашање 103. Најдобро време за купување и продажба на акции Изјава за проблемот Проблемот „Најдобро време за купување и продажба на акции“ наведува дека ви е дадена низа цени со должина n, каде ith елементот ја чува цената на акциите на ден. Ако можеме да направиме само една трансакција, тоа е да купиме на еден ден и да ...

Прочитај повеќе

Прашање 104. Врвни K чести елементи Изјава за проблем Во горните K чести елементи што дадовме низа броеви [], пронајдете ги k -те елементи што најчесто се случуваат. Примери nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Наивен пристап за изградба на врвни K чести елементи ...

Прочитај повеќе

Прашање 105. Сортирај меур со користење на два Купишта Изјава за проблемот Проблемот „Сортирање меур со употреба на два слоја“ вели дека ви е дадена низа a [] со големина n. Создадете функција за сортирање на дадената низа a [] со помош на парадигма за сортирање меурчиња со две структури на податоци за стек. Пример a [] = {15, 12, 44, 2, 5, ...

Прочитај повеќе

Прашање 106. Подреди низа според редоследот дефиниран од друга низа Изјава за проблем Ви се дадени две низи од цели броеви arr1 [] и arr2 []. Проблемот „Сортирај низа според редоследот дефиниран од друга низа“ бара да се сортира првата низа според втората низа така што броевите во првата низа ќе бидат релативно подредени од сите ...

Прочитај повеќе

Прашање 107. Изградба на најдолгата зголемена последица (N log N) Изјава за проблем Ви е дадена низа цели броеви. Проблемот „Изградба на најдолгата зголемена последица (N log N)“ бара да се конструира најдолгата подредба што се зголемува. Пример arr [] = {1, 4, 7, 2, 9, 6, 12, 3} 12, 9, 7, 4, 1 и големината на оваа подолг пораст е ...

Прочитај повеќе

Прашање 108. Минимално време потребно за гниење на сите портокали Изјава за проблемот Проблемот „Минимално време потребно за гниење на сите портокали“ вели дека ви е дадена низа 2D, секоја ќелија има една од трите можни вредности 0, 1 или 2. 0 значи празна ќелија. 1 значи свеж портокал. 2 значи расипан портокал. Ако скапана ...

Прочитај повеќе

Прашање 109. Преуредување на низата така што 'arr [j]' станува 'i' ако 'arr [i]' е 'j' Изјава за проблем Проблемот ”Преуредување на низата така што 'arr [j]' станува 'i' ако 'arr [i]' е 'j'” наведува дека имате низа со големина “n” што содржи цели броеви. Броевите во низата се во опсег од 0 до n-1. Изјавата за проблемот бара да се преуреди низата во ...

Прочитај повеќе

Прашање 110. Максимална под-низа на производи Изјава за проблемот Проблемот „Максимална подгрупа на производи“ наведува дека ви е дадена низа цел број што содржи и позитивни и негативни броеви. Изјавата за проблемот бара да се открие максималниот производ на под-низата. Пример arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 Објаснување Елементите во под-низата ...

Прочитај повеќе

Прашање 111. Конвертирајте ја низата во зиг-заг мода Изјава за проблемот Проблемот „Конвертирај ја низата во Зиг-Заг мода“ наведува дека ти се дадени цели броеви. Изјавата за проблемот бара да се сортира низата на цик-цак начин така што елементите во низата ќе изгледаат како a a <b> c <d> e ...

Прочитај повеќе

Прашање 112. Прв негативен цел број во секој прозорец со големина k Изјава за проблемот Проблемот „Прв негативен цел број во секој прозорец со големина k“ наведува дека ви е дадена низа која содржи позитивни и негативни цели броеви, за секој прозорец со големина k печатете го првиот негативен цел број во тој прозорец. Ако нема негативен цел број во кој било прозорец, тогаш излезете ...

Прочитај повеќе

Прашање 113. Растојание од најблиската ќелија со 1 во бинарна матрица Изјава за проблемот Проблемот „Растојание од најблиската ќелија со 1 во бинарна матрица“ наведува дека ви е дадена бинарна матрица (која содржи само 0 и 1s) со најмалку една 1. Пронајдете го растојанието на најблиската ќелија со 1 во бинарната матрица за сите елементи на ...

Прочитај повеќе

Прашање 114. Форма на минимален број од дадената низа Изјава за проблемот Проблемот „Форма на минимален број од дадена секвенца наведува дека ви е дадена низа со должина / големина n што претставува шема на знаци„ I “, односно зголемување и„ D “, т.е. само намалување. Печатете го минималниот број за дадената шема со единствени цифри од 1-9. На пример - ...

Прочитај повеќе

Прашање 115. Број на најдолги зголемени последици Изјава за проблемот Проблемот „Број на најдолги зголемени последици“ наведува дека ви е дадена низа a [] со големина n. Отпечатете го бројот на подолго зголемување на следните редови во неа. Пример a [] = {1, 2, 5, 4, 7} 2 Објаснување: Поддржувањата со најдолг пораст може да се видат во ...

Прочитај повеќе

Прашање 116. Најдете минимум во ротирана сортирана низа Изјавата за проблемот „Пронајди минимум во ротирана сортирана низа“ наведува дека ви е дадена подредена низа со големина n, која се ротира по одреден индекс. Пронајдете го минималниот елемент во низата. Пример a [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 Објаснување: Ако низата ја подредиме подредена ...

Прочитај повеќе

Прашање 117. Имплементација на Deque со употреба на кружна низа Изјава за проблемот „Имплементација на Deque со употреба на кружна низа“ бара да се имплементираат следниве функции на Deque (двојно завршен ред) со употреба на кружна низа, insertFront (x): вметнете елемент x на предниот дел на Deque insertRear (x): вметнете елемент x на задниот дел на Deque deleteFront (): избришете елемент од ...

Прочитај повеќе

Прашање 118. Преуредување на низата по редослед - најмал, најголем, 2-ри најмал, 2-ри по големина Изјава за проблем Да претпоставиме дека имате цела низа. Проблемот „Преуредување на низата по редослед - најмал, најголем, 2-ри најмал, 2-ри по големина, ..“ бара да се преуредува низата на таков начин што најмалиот број ќе биде прв, а потоа најголем број, потоа втор најмал и потоа втор ...

Прочитај повеќе

Прашање 119. Преуредување на низата така што парни позиционирани се поголеми од непарни Изјава за проблем Да претпоставиме дека имате цела низа. Проблемот „Преуредување на низата така што дури и позиционираните се поголеми од непарните“ бара да се преуреди низата, така што елементите во рамномерна положба во низата треба да бидат поголеми од елементот непосредно пред него. Arr [i-1] <= Arr [i], ако позицијата „i“ ...

Прочитај повеќе

Прашање 120. Наредете дадени броеви за да формирате најголем број Изјава за проблем Да претпоставиме дека имате низа цели броеви. Проблемот „Подредете ги дадените броеви за да формираат најголем број“ бара да се преуреди низата на таков начин што излезот треба да биде максималната вредност што може да се направи со тие броеви од низата. Пример [34, 86, 87, ...

Прочитај повеќе

Прашање 121. Отстранете ги дупликатите од сортираната низа Во изјавата за проблем „Отстранете ги дупликатите од сортираната низа“ се вели дека ви е дадена подредена низа со големина N. Треба да ги отстраните дупликатите елементи од низата. Печатете ја низата што содржи уникатни елементи по отстранувањето на дупликатите елементи. Пример a [] = {1, 1, 1, 1} {1} Објаснување: ...

Прочитај повеќе

Прашање 122. Пресметајте под-низи кои имаат тотални различни елементи исти како и оригиналната низа Во изјавата за проблемот „Избројте ги под-низите со точни различни елементи исти како и оригиналната низа“ наведува дека ви е дадена цела низа. Изјавата за проблемот бара да се открие вкупниот број на под-низи што ги содржат сите различни елементи како што се присутни во оригиналната низа. Пример arr [] = {2, 1, 3, 2, ...

Прочитај повеќе

Прашање 123. Производ на низа освен себе Изјава за проблем „Производ на низа, освен проблем“, вели дека ви е дадена низа []. Печатете друга низа p [] со иста големина, така што вредноста на индексот на низата p е еднаква на производот на сите елементи на оригиналната низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 124. Прво недостасува позитивно Изјава за проблем „Првиот позитивен проблем што недостасува“ наведува дека ви е дадена низа [] (подредена или несортирана) со големина n. Пронајдете го првиот позитивен број што недостасува во оваа низа. Пример a [] = {1, 3, -1, 8} 2 Објаснување: Ако ја подредиме низата, добиваме {-1, ...

Прочитај повеќе

Прашање 125. Состојба на низата Leetcode Изјава за проблемот Проблемот со „Состојба на низата Leetcode“ наведува дека ви е дадена низа a [] со големина n се состои само од 1 и 0. Пронајдете ја најдолгата под-низа во која бројот на 1 е еднаков на бројот на 0. Пример a [] = {1, 0, 1, 1, 1, ...

Прочитај повеќе

Прашање 126. Броеви со прости фреквенции поголеми или еднакви на k Изјава за проблем Проблем „Броеви со прости фреквенции поголеми или еднакви на k“ наведува дека ви е дадена низа со цели броеви големина n и цел број k. Сите броеви во него се прости броеви. Изјавата за проблемот бара да ги открие броевите што се појавуваат во ...

Прочитај повеќе

Прашање 127. Пронајдете парови со дадена сума, така што елементите на парот се наоѓаат во различни редови Изјава за проблемот „Пронајдете парови со дадена сума, така што елементите на парот се наоѓаат во различни редови“, во проблемот се наведува дека ви е дадена матрица на цели броеви и вредност наречена „збир“. Изјавата за проблемот бара да ги дознае сите парови во матрица што сумира дадена ...

Прочитај повеќе

Прашање 128. Заеднички елементи во сите редови на дадена матрица Изјава за проблемот „Заеднички елементи во сите редови на дадена матрица“ означува дека, ти е дадена матрица од M * N. Изјавата за проблемот бара да ги открие сите вообичаени елементи во дадена матрица во секој ред на матрицата во време О (М * Н). Пример arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Прочитај повеќе

Прашање 129. Соберете максимални поени во решетката користејќи две траверси Изјава за проблем Дадена ни е матрица со големина „nxm“ и треба да собереме максимални поени во решетката користејќи две траверси. Ако стоиме на ќелијата i, j тогаш имаме три опции да одиме во ќелијата i + 1, j или i + 1, j-1or i + 1, j + 1. Тоа е ...

Прочитај повеќе

Прашање 130. Со оглед на две несортирани низи, пронајдете ги сите парови чиј збир е x Изјава за проблем Со оглед на две несортирани низи, пронајдете ги сите парови чиј збир е x искажува проблемот дека ви се дадени две низи од цели броеви кои не се сортирани и вредноста се нарекува збир. Изјавата за проблемот бара да се открие вкупниот број парови и да се испечатат сите оние парови што додаваат ...

Прочитај повеќе

Прашање 131. Подреди елементи според фреквенцијата Изјава за проблем Ви е дадена низа цели броеви, некои броеви се повторуваат во неа. Изјавата за проблемот бара да се испечати бројот во низата во опаѓачки редослед според нивната фреквенција што треба да ги сортира елементите по фреквенција. Пример arr [] = {3,4,3,1,2,9,2,9,2,5} 2 2 2 3 3 9 9 ...

Прочитај повеќе

Прашање 132. Пронајдете го првиот елемент што се повторува во низа цели броеви Изјава за проблемот Пронајдете го првиот елемент што се повторува во низа цели броеви, наведува дека ви е дадена низа цел број. Бара да го открие првиот елемент што се повторува од низата и да се испечати тој број. Пример arr [] = {2,6,9,3,1,9,1} 9 Објаснување: Во дадената низа има ...

Прочитај повеќе

Прашање 133. Пронајдете ја под-низата со најмалку просек Изјава за проблем Дадовте цел ред и број k. Изјавата за проблемот бара да се најде под-низата со најмалку просек, а тоа е да се открие под-низата k елементи, што има минимален просек. Пример arr [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} k = 3 Под-низа од [0, 2] има минимален просек. Објаснување: ...

Прочитај повеќе

Прашање 134. Пронајдете минимален број на операции за спојување за да направите палиндром во низа Изјава за проблем Ви е дадена низа цели броеви. Изјавата за проблемот бара да се најде минимален број на операции на спојување за да се направи низа палиндром, односно да се открие минималниот број на операции за спојување што треба да се направат на низата за да се направи палиндром. Спојувањето на операцијата едноставно значи дека ...

Прочитај повеќе

Прашање 135. Проверете дадена низа со големина n може да претставува BST на n ниво или не Изјава за проблем Со оглед на низа со n елементи, проверете ја дадената низа со големина n може да претставува BST на n ниво или не. Тоа е да се провери дали стеблото за бинарно пребарување конструирано со употреба на овие n елементи може да претставува BST на n нивоа. Примери arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Прочитај повеќе

Прашање 136. Пронајдете максимална просечна под-низа на k должина Изјава за проблем Ви е дадена низа цели броеви и број k. Изјавата за проблемот бара да се најде максималната просечна под-низа на k должина. Подредата не е ништо друго освен низа составена од соседен блок од елементите на оригиналната низа Пример arr [] = {1,3,12,34,76,10} [2, 4] Објаснување: Низата започнува ...

Прочитај повеќе

Прашање 137. Држачи за печатење во проблем со множење на синџирот на матрица Изјава за проблем Треба да го најдеме редоследот на множење на матриците, така што бројот на операции вклучени во множењето на сите матрици е минимизиран. Потоа треба да ја испечатиме оваа нарачка, односно загради за печатење во проблем со множење на матричен ланец. Размислете дека имате 3 матрици А, Б, ...

Прочитај повеќе

Прашање 138. Пронајдете минимална разлика помеѓу кои било два елементи Изјава за проблем Ви е дадена низа цели броеви. Изјавата за проблемот бара да се најде минимална разлика помеѓу кои било два елементи дадени во низата. Пример arr [] = {11,1,6,8,20,13} 2 Објаснување: Минимална разлика помеѓу 11 и 13 е 2. arr [] = {19,14,80,200,32,29} 3 Објаснување: Минимална разлика помеѓу 32 и 29 ...

Прочитај повеќе

Прашање 139. Најголема правоаголна под-матрица чиј збир е 0 Изјава за проблем Пронајдете ја под-матрицата со максимална големина во 2D низа чиј збир е нула. Под-матрицата не е ништо друго освен 2D низа во внатрешноста на дадената 2D низа. Значи, имате матрица на потпишани цели броеви, треба да го пресметате збирот на под-матрици и да ја пронајдете матрицата со ...

Прочитај повеќе

Прашање 140. Максимален правоаголник на збирот во 2D матрица Изјава за проблем Пронајдете го правоаголникот за максимална сума во 2D матрица, односно да пронајдете под-матрица со максимален збир. Под-матрицата не е ништо друго освен 2D низа во внатрешноста на дадената 2D низа. Значи, имате матрица на потпишани цели броеви, треба да го пресметате збирот на под-матрици и ...

Прочитај повеќе

Прашање 141. Максимална сума што ја зголемува последицата Изјава за проблем Ви е дадена низа цели броеви. Ваша задача е да ја откриете максималната сукцесија на збирот во низата на таков начин што броевите во последователните треба да бидат подредени на сортиран начин во зголемување на редот. Следокот не е ништо друго освен низа што ја ...

Прочитај повеќе

Прашање 142. Најголема збирна под-низа Изјава за проблем Ви е дадена низа цели броеви. Изјавата за проблемот бара да се открие најголемата збирна подредна група. Ова не значи ништо друго освен да се најде под-низа (континуирани елементи) што има најголема сума меѓу сите други под-низи во дадената низа. Пример arr [] = {1, -3, 4, ...

Прочитај повеќе

Прашање 143. Множење на синџирот на матрица Во проблемот множење со матричен синџир II, дадовме димензии на матрици, пронајдете го редоследот на нивното множење така што бројот на операции вклучени во множењето на сите матрици е минимизиран. Размислете дека имате 3 матрици A, B, C со големини axb, bx ...

Прочитај повеќе

Прашање 144. Подредена низа на балансирана BST Во сортирана низа до балансиран проблем на BST, дадовме низа по сортиран редослед, конструирај Балансирано бинарно стебло за пребарување од сортираната низа. Примери Влезен arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Излез Пред-нарачка: 3 2 1 5 4 Влез arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Прочитај повеќе

Прашање 145. Единствен број Со оглед на низата a [] со големина n. Сите елементи во низата се присутни двапати, освен 1. Пронајдете го елементот што се појавува само еднаш или со други зборови, ние велиме дека го наоѓаат единствениот број. Пример за влез: a [] = {1, 3, 5, 5, 2, 1, 3} ...

Прочитај повеќе

Прашање 146. Подмножество Leetcode Во проблемот под-група Leetcode дадовме збир на различни цели броеви, броеви, испечатете ги сите подмножества (множеството моќ). Забелешка: Множеството решенија не смее да содржи дупликати подмножества. Низата A е подмножество на низата B ако a може да се добие од B со бришење на некои (евентуално, нула ...

Прочитај повеќе

Прашање 147. Измешајте низа Дадена е низа или множество што содржи n елементи. Овде елементите се единствени или нема повторување. Измешајте низа (или збир) од броеви без дупликати. Пример // Иницирај низа со множества 2, 4, 3 и 1. int [] nums = {2, 4, 3, 1}; Мешај предмет = ...

Прочитај повеќе

Прашање 148. Максимален плоштад Во проблемот со максималниот квадрат дадовме 2D бинарна матрица исполнета со 0 и 1, пронајдете го најголемиот квадрат што содржи само 1 и вратете ја неговата површина. Пример Внесување: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Прочитај повеќе

Прашање 149. Поделување на низата во парови со збир што може да се дели од К. Поделбата на низата во парови со збир што се дели со К е проблем што се поставува во интервјуа со разни измени сега и тогаш. Оние кои ме познаваат ја знаат мојата навика да ги претворам овие проблеми во приказни. Во оваа статија, да го разгледаме овој проблем. Ситуација за разбирање на ...

Прочитај повеќе

Прашање 150. Брои посебни елементи во секој прозорец со големина К. Подмножествата се нешто со што се занимаваме веќе некое време. Во последната епизода, го покривме бројот на подмножества што може да ги направиме со различни парни броеви. Овој пат сметаме различни елементи во секој прозорец со големина K. Дел-1 За проблемот. Со оглед на несортирана низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 151. Пронајдете три елементи од различни три низи, така што a + b + c = збир Three Sum е проблем што го сакаат интервјуерите. Тоа е проблем што мене лично ме прашаа за време на интервјуто за Амазон. Значи, без да губиме повеќе време, дозволете ни да се справиме со проблемот. Низа која има и позитивни и негативни броеви. Три броја што сумираат до нула / можат да се модифицираат, ...

Прочитај повеќе

Прашање 152. Зборот за пребарување Пребарувањето зборови е нешто како загатките за наоѓање зборови во одредено време од нашиот живот. Денес донесов на маса модифициран крстозбор. Моите читатели мора да бидат малку збунети за тоа за што зборувам. Без да губиме повеќе време, да дојдеме до изјавата за проблемот Може ли ...

Прочитај повеќе

Прашање 153. К празни слотови Празни слотови правилно ја претставуваат дилемата на градинарот, обидувајќи се да соберат цвеќиња што одговараат на нашата состојба. Нашиот градинар има поле со N-слотови. Г-дин градинар засади цвет во секој од слотовите. Секој цвет ќе цвета на одреден уникатен ден. Исто така, засадивме зимзелени цвеќиња. ...

Прочитај повеќе

Прашање 154. Преброи ги паровите чии производи постојат во низа Во паровите за броење чии производи постојат во проблемот со низата, дадовме низа, сметајте ги сите посебни парови чија вредност на производот е присутна во низата. Пример Внесување А [] = {2, 5, 6, 3, 15} Излез Број на посебни парови чиј производ постои во низата е: 2 Парови се: (2, ...

Прочитај повеќе

Прашање 155. Печатете ги сите посебни елементи на дадена низа цел број Со оглед на цела низа, отпечатете ги сите различни елементи во низата. Дадената низа може да содржи дупликати и излезот треба да го отпечати секој елемент само еднаш. Дадената низа не е подредена. Пример Влез: бројки [] = {12, 10, 9, 45, 2, 10, 10, 45} Излез: 12, 10, 9, 45, 2 Пристап ...

Прочитај повеќе

Прашање 156. Пар позитивни негативни вредности во низа Во пар позитивни негативни вредности во проблем со низа, дадовме низа А од различни интеграли, отпечатете ги сите парови со позитивна вредност и негативна вредност на бројот што постои во низата. Треба да испечатиме парови по редослед на нивните појави. Пар чиј ...

Прочитај повеќе

Прашање 157. Брои парови со дадена сума Со оглед на цел ред со големина n, и цел број 'K', треба да сметате на бројот на парови (не треба да бидат единствени) присутни во низата, чиј збир е еднаков на 'K'. Пример Внесување: Arr = {1, 5, 7, 1} K = 6 Излез: 2 Решение за брутална сила за парови на броење со дадена сума Главна идеја ...

Прочитај повеќе

Прашање 158. Вметнете Избриши GetRandom Во Insert Delete GetRandom проблем треба да дизајнираме структура на податоци што ги поддржува сите следни операции во просечно O (1) време. insert (val): Вметнува вентил со ставка во комплетот ако не е веќе присутен. remove (val): Отстранува вал. ставка од комплетот доколку е присутна. getRandom: Враќа случаен елемент од тековната група ...

Прочитај повеќе

Прашање 159. Спојте интервали што се преклопуваат Во проблемот на преклопување на интервали, дадовме колекција на интервали, спојување и враќање на сите преклопувачки интервали. Пример Внесување: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Излез: [[2, 4], [5, 7]] Објаснување: Може да ги споиме [2, 3] и [3 , 4] заедно да формираат [2, 4] пристап за наоѓање на спојување ...

Прочитај повеќе

Прашање 160. Медијана на две сортирани низи Со оглед на две подредени низи A и B со големина соодветно. Пронајдете ја средната вредност на финалната подредена низа добиена по спојувањето на дадените две низи или со други зборови, велиме дека наоѓаме просекот на две подредени низи. (Очекувана сложеност на времето: О (дневник (н))) Пристап 1 за ...

Прочитај повеќе

Прашање 161. Максимална под-низа на производи Во проблемот со максимална под-низа производи, дадовме низа цели броеви, пронајдете ја соседната под-низа со најмалку еден елемент кој има најголем производ. Пример Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Максимален производ = 2 Arr = [- 1, -1, -1] Максимален производ = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Прочитај повеќе

Прашање 162. Пронајдете максимум минимум за секоја големина на прозорецот во дадена низа Со оглед на низата a [] со големина n. За секоја големина на прозорецот што варира од 1 до n во печатење во низата или најдете максимум минимум за секоја големина на прозорецот во дадена низа. Пример Внесување: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Излез: 70 30 20 ...

Прочитај повеќе

Прашање 163. Збир на под-низа со минимална големина Со оглед на низи од низа од позитивен цел број и збир s, пронајдете ја минималната големина на соседната под-низа на броеви така што чиј збир е еднаков или поголем од s (дадена вредност). Пример Внесување: броеви [] = {2, 3, 1, 2, 4, 3} s = 7 Излез: 2 {Под-низа [4, ...

Прочитај повеќе

Прашање 164. Пребарај елемент во сортирана ротирана низа Во потрага по сортиран проблем со ротирана низа дадовме подредена и ротирана низа и елемент, проверете дали дадениот елемент е присутен во низата или не. Примери Влезни броеви [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} цел = 0 Излез точно Влезни броеви [] = {2, ...

Прочитај повеќе

Прашање 165. Максимална под-низа на производи Со оглед на низа од n цели броеви, пронајдете го максималниот производ добиен од соседната под-низа на дадената низа. Примери Влезен arr [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Излез 80 Влез arr]] = {5, 10, 6, -2, 1} Излез 300 Влез arr]] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Излез 70 ...

Прочитај повеќе

Прашање 166. Поставете нула на Матрикс Во проблемот со зададени нули на матрицата, дадовме матрица (n X m), ако елемент е 0, поставете ги целиот ред и колона 0. Примери Внесување: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Излез: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Прочитај повеќе

Прашање 167. 3 Збир Во 3 збир на збир, дадовме низа броеви од n цели броеви, пронајдете ги сите уникатни тројки што сумираат до 0. Пример Внесување: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Излез: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Наивен пристап за проблем со 3 збири Пристапот на груба сила ...

Прочитај повеќе

Прашање 168. Пронајдете го дупликат број Со оглед на низите од низата кои содржат (n + 1) елементи и секој елемент е помеѓу 1 до n. Ако има само еден дупликат елемент, пронајдете го дупликат број. Примери Влез: nums = {1, 3, 4, 2, 2} Излез: 2 Влез: nums = {3, 1, 3, 4, 2} Излез: 3 наивен ...

Прочитај повеќе

Прашање 169. Земање примероци од резервоари Земање примероци од резервоари е техника за избор на k резервоарски елементи по случаен избор од дадена листа на n ставки, каде n е многу голем. На пример, списоци за пребарување во Google, YouTube итн. Наивен пристап кон земање примероци од резервоари Изградете низа резервоари со големина k, случајно изберете ставки од дадената листа. ...

Прочитај повеќе

Прашање 170. Најчест елемент во низа Дадена ви е низа цели броеви. Изјавата за проблемот вели дека треба да го откриете најчестиот елемент присутен во низата. Ако има повеќе вредности што се појавуваат максимален број пати, тогаш мора да испечатиме која било од нив. Пример Влез [1, 4,5,3,1,4,16] Излез ...

Прочитај повеќе

Прашање 171. Минимална сума на патеката Во проблемот со минимална патека, дадовме матрица „a × b“ која се состои од негативни броеви. Ваша задача е да ја пронајдете патеката од горе лево кон десно дно со што се минимизира збирот што се состои од сите броеви што се наоѓаат на патеката што ја најдовте. Белешка: Може да се движите само ...

Прочитај повеќе

Прашање 172. Како ефикасно да се имплементираат k стекови во една низа? Дизајн и имплементација на нова структура на податоци што ги имплементира k Stacks во една низа. Новата структура на податоци мора да ги поддржува овие две операции - притисок (елемент, број на оџак): што го турка елементот во даден број на оџакот. поп (број на број): тој излегува од горниот елемент од даден ...

Прочитај повеќе

Прашање 173. Печатете Следна Поголем број на Q-пребарувања Во печатење Следно поголем број на прашања од Q, дадовме низа [] со големина n што содржи броеви и друга низа q [] со големина m што претставува пребарувања. Секое барање го претставува индексот во низата a []. За секое барање, го печатам бројот од низата ...

Прочитај повеќе

Прашање 174. Проверете дали низата е подредлива во магацинот Проверете дали низата е проблем за подредување на масиви, дадовме низа a [] со големина n што содржи елементи од 1 до n по случаен редослед. Подредете ја низата по растечки редослед користејќи привремен оџак следејќи ги само овие две операции - Отстранете го елементот на почетната ...

Прочитај повеќе

Прашање 175. Најдете ги врвните К (или најчестите) броеви во тек Во наоѓање на врвни k (или најчести) броеви во проблем со поток, дадовме цела низа составена од некои броеви. Изјавата за проблемот вели дека треба да земете елемент од низата, а вие можете да имате само најмногу k броеви на врвот. Ни треба ...

Прочитај повеќе

Прашање 176. K Празни слотови LeetCode К празни слотови е многу познат проблем на LeetCode. Изјавата за проблемот е како тоа - Градината се состои од n слотови кои содржат секој цвет. Сите цвеќиња не се расцветуваат првично. Со оглед на низа a [] цвеќе и цел број k. Имајќи предвид дека наведувам од 0, јас + 1-ви ...

Прочитај повеќе

Прашање 177. Заробување на дождовната вода Во проблемот со зафаќање на дождовна вода дадовме N негативни цели броеви што претставуваат мапа на висина и ширината на секоја лента е 1. Мораме да ја пронајдеме количината на вода што може да биде заробена во горната структура. Пример Да разбереме дека со пример За горенаведената кота ...

Прочитај повеќе

Прашање 178. Техника на лизгачки прозорец Пред да се качите и заедно со тоа што е техниката на лизгачки прозорец? Што прави и како прави што прави, дозволете ни да го обесиме овој концепт од мал проблем Со оглед на низа цели броеви, имаме задача да ја најдеме минималната сума од сите ...

Прочитај повеќе

Прашање 179. Наоѓање на К најблискиот елемент Во Пронаоѓање на проблем со најблизок елемент дадовме подредена низа и вредност x. Проблемот е да се најде K бројот на елементи најблиску до x во дадената низа. Со оглед на низата од низата [] = {12, 16, 22, 30, 35, 39, 42,45, 48, 50, 53, 55, 56} и x ...

Прочитај повеќе

Прашање 180. Скок игра Во скок играта дадовме низа ненегативни цели броеви, првично сте позиционирани на првиот индекс на низата. Секој елемент во низата ја претставува вашата максимална должина на скок на таа позиција. Определете дали сте во можност да го достигнете последниот индекс. Пример Внесување: arr = [2,3,1,1,4] ...

Прочитај повеќе

Прашање 181. Конверзија на постфикс во префикс Во овој проблем, дадовме низа што го означува изразот постфикс. Треба да направиме конверзија на постфикс во префикс. Префикс нотација Во оваа нотација, ние ги запишуваме операндите по операторот. Позната е и како полска нотација. На пример: + AB е израз на префикс. Пост-фиксна нотација во ...

Прочитај повеќе

Прашање 182. Комбиниран збир Во проблем со комбинирана сума дадовме низа позитивни цели броеви arr [] и збир s, пронајдете ги сите уникатни комбинации на елементи во arr [] каде збирот на тие елементи е еднаков на s. Истиот повторен број може да се избере од arr [] неограничен број пати. Елементи ...

Прочитај повеќе

Прашање 183. Макс област на островот Опис на проблемот: Со оглед на 2D матрицата, матрицата има само 0 (што претставува вода) и 1 (што претставува земја) како записи. Остров во матрицата се формира со групирање на сите соседни 1 поврзани 4-насочно (хоризонтално и вертикално). Пронајдете ја максималната површина на островот во матрицата. Да претпоставиме дека сите четири рабови на ...

Прочитај повеќе

Прашање 184. Пребарување во сортирана ротирана низа Барање на елементи во подредена ротирана низа може да се најде со користење на бинарно пребарување во O (logn) време. Целта на овој пост е да се најде даден елемент во подредена ротирана низа во време О (логн). Даден е пример за подредена ротирана низа. Пример Внесување: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Прочитај повеќе

Прашање 185. Уникатни патеки Дадена е мрежа mxn 2D и вие стоите на највисоката и левата ќелија во мрежата. односно ќелијата лоцирана на (1,1). Пронајдете го бројот на уникатни патеки што може да се направат за да се стигне до ќелија лоцирана на (m, n) од ќелијата лоцирана на (1,1) ...

Прочитај повеќе

Прашање 186. Максимална под-низа Во проблемот Максимална под-низа дадовме броеви на целовити низи, пронајдете ја соседната под-низа која има најголема сума и отпечатете ја максималната вредност на под-низата. Пример Внесени броеви [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Алгоритам на излез 6 Целта е да се најде ...

Прочитај повеќе

Прашање 187. Должина на најдолгата последица на Фибоначи Со оглед на строго зголемување на низата позитивни цели броеви, пронајдете ја должината на најдолгата последователна последователна точка. Низа од n елементи е на ниво како, n> = 3 xi = x (i - 2) + x (i -1), каде xi е едити термин на низата и i> = 2 Примери Влез arr []. ..

Прочитај повеќе

Прашање 188. Спојување на интервали Во проблемот со интервали на спојување дадовме збир на интервали од формата [l, r], спојте ги преклопувачките интервали. Примери Влез {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Излез {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Влез {[ 1, 4], [1, 5]} Излез {[1, 5]} Наивен пристап за интервали на спојување ...

Прочитај повеќе

Прашање 189. 4 Збир Во проблемот 4Sum, дадовме цел број x и низа a [] со големина n. Пронајдете го единствениот збир од 4 елементи во низата, така што збирот од тие 4 елементи е еднаков на дадениот цел број x. Пример Внесување а [] = {1, 0, -1, ...

Прочитај повеќе

Прашање 190. Пронајдете Peak Element Ајде да го разбереме Проблемот со Најди врв на елементот. Денес имаме со нас низа на која му е потребен својот врвен елемент. Сега, сигурно се прашувате што сакам да кажам под елементот врв? Врвниот елемент е оној кој е поголем од сите соседи. Пример: Со оглед на низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 191. К-ти најмал елемент во подредена матрица Во K-најмалиот елемент во подреден матрикс проблем, дадовме nxn матрица, каде што секој ред и колона се подредени во редослед што не се намалува. Пронајдете го најмалиот елемент kth во дадената 2Д низа. Пример Внесување 1: k = 3 и матрица = 11, 21, 31, 41 ...

Прочитај повеќе

Прашање 192. Ласка код на Паскал триаголник Триаголникот Паскал е многу добар проблем со Leetcode што се поставува толку многу пати во Амазон, Мајкрософт и други компании. дадовме не-негативни цели редови, испечатете ги првите редови на редовите на паскалниот триаголник. Пример редови = 5 редови = 6 Видови решенија за Динамичко програмирање на Leetcode на Паскал триаголник ...

Прочитај повеќе

Прашање 193. Недостасува број Во проблемот со исчезнат број дадовме низа со големина N што содржи број од 0 до N. Сите вредности во низата се единствени. Треба да го пронајдеме бројот што недостасува кој не е присутен во низата и тој број лежи помеѓу 0 до N. Тука ...

Прочитај повеќе

Прашање 194. Спојте ја подредената низа Во проблемот со сортирана низа дадовме две подредени низи во зголемен редослед. Како влез прво, го дадовме бројот иницијализиран во низата1 и низата2. Овие два броја се N и M. Големината на низата1 е еднаква на збирот на N и M. Во низата 1 прво ...

Прочитај повеќе

Прашање 195. Еднаков збир на подмножества на партиција Еднаква сума на подмножества на партиција е проблем во кој дадовме низа позитивни броеви. Треба да откриеме дали можеме да го поделиме на две подмножества, така што збирот на елементи во двете множества е ист. Тука не е потребно бројот на ...

Прочитај повеќе

Прашање 196. Подреди ги боите Подредување на боите е проблем во кој треба да дадеме низа што содржи N објекти. Секоја кутија е обоена со една боја, која може да биде црвена, сина и бела. Имаме N предмети кои се веќе насликани. Низата мора да ја подредиме така што истата боја ...

Прочитај повеќе

Прашање 197. Ротирај ја низата Ротирај ја низата е проблем во кој дадовме низа со големина N. Мораме да ја ротираме низата во вистинската насока. Секој елемент се менува за една позиција надесно и последниот елемент од низата доаѓа до првата позиција. Значи, дадовме вредност К ...

Прочитај повеќе

Прашање 198. Контејнер со најмногу вода Опис на проблемот: ви се дадени n цели броеви (y0, y1, y2… yn-1) по n индекси (i = 0,1,2… n-1). Цел број на i-ти индекс е yi. Сега, повлекувате n линии на картезиската рамнина секоја поврзувачка точка (i, yi) и (i, 0). Пронајдете го максималниот волумен на вода ...

Прочитај повеќе

Прашање 199. Множење на синџирот на матрица со употреба на динамичко програмирање Множењето со матричен синџир е метод во кој го дознаваме најдобриот начин за множење на дадените матрици. Сите знаеме дека множењето на матрицата е асоцијативна (A * B = B * A) по природа. Значи, имаме многу наредби во кои сакаме да го извршиме множењето. Всушност, во овој алгоритам, ...

Прочитај повеќе

Прашање 200. Subarray збир е еднаков на k Со оглед на цела низа и цел број k. Пронајдете го вкупниот број на придружни под-низи на дадена низа чиј збир на елементи е еднаков на k. Пример Внес 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 Излез: 7 Влез 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Излез: 4 Објаснување: разгледајте го примерот-1 ...

Прочитај повеќе

Прашање 201. Проблем со збирот на подмножества Во проблемот со збирот на подмножества, даден е список на сите позитивни броеви и Збир. Треба да провериме дали има подмножество чиј збир е еднаков на дадената сума. Пример Внесен список на броеви: 1 2 3 10 5 збир: 9 Излез точно Објаснување за ...

Прочитај повеќе

Прашање 202. Подредување на грамада Heap sort е техника на сортирање споредбено според која се базира на структурата на податоците Binary Heap. HeapSort е сличен на сортирање на селекции каде го наоѓаме максималниот елемент и потоа го поставуваме тој елемент на крајот. Го повторуваме истиот процес за останатите елементи. Со оглед на несортирана ...

Прочитај повеќе

Прашање 203. Проблем со промена на монети Проблем со промена на паричката - Со оглед на некои монети со различни вредности c1, c2,…, cs (На пример: 1,4,7….). Ни треба износ n. Користете ги дадените парички за да го формирате износот n. Можете да користите паричка онолку пати колку што е потребно. Пронајдете го вкупниот број начини на кои ...

Прочитај повеќе

Прашање 204. Множење на две матрици Изјава за проблемот Во проблемот „Множење на две матрици“ дадовме две матрици. Треба да ги помножиме овие матрици и да ја испечатиме резултатот или крајната матрица. Тука, потребниот и доволен услов е бројот на колони во А треба да биде еднаков на бројот на редови во матрицата ...

Прочитај повеќе

Прашање 205. Минимален број на операции за спојување за да се направи низа палиндром Изјава за проблем Во проблемот „Минимален број на операции на спојување за да се направи низа палиндром“ дадовме низа „a []“. Пронајдете го минималниот број на merge_operations кои се потребни за да се направи палиндром во низа. Забелешка, палиндром е збор, фраза или низа што го чита истото наназад како и напред. ...

Прочитај повеќе

Прашање 206. Форма на минимален број од дадена секвенца на Д и I Изјава за проблем Во проблемот „Форма на минимален број од дадена секвенца на Д и јас“, дадовме шема што содржи само јас и Д. Јас за зголемување и Д за намалување. Напишете програма за печатење на минималниот број по тој образец. Бројките од 1-9 и цифрите не можат да се повторуваат. Формат на влез ...

Прочитај повеќе

Прашање 207. Пронајдете ја под-низата со дадена должина со најмалку просек Изјава за проблем Во проблемот „Пронајди ја под-низата со дадена должина со најмала просечна вредност“ дадовме низа и влезен цел број X. Напиши програма за да ја најдеш под-низата со должина X со најмал / минимален просек. Ги печати почетните и завршните индекси на подредот што има најмалку ...

Прочитај повеќе

Прашање 208. Пронајдете нули што треба да ги превртите така што бројот на последователни 1 е максимизиран Изјава за проблемот Во проблемот „Пронајди ги нулите што треба да се превртат така што бројот на последователни 1 е максимизиран“ дадовме бинарна низа и број x што означува бр. на нулите што треба да се превртат. Напишете програма за да ги пронајдете нулите кои треба да се превртат, па ...

Прочитај повеќе

Прашање 209. Спојте сортирани низи K и отпечатете сортиран излез Изјава за проблемот Во проблемот „Спојување сортирани низи и печати сортирани излези“ дадовме k подредени низи со различна големина. Напишете програма за спојување на тие низи и ја отпечаќа финалната подредена низа како излез. Формат на влез Првата линија што содржи цел број n. Следните n редови што содржат ...

Прочитај повеќе

Прашање 210. Пронајдете го минималниот елемент во подредена и ротирана низа Изјава за проблемот Во проблемот „Пронајди го минималниот елемент во подредена и ротирана низа“, дадовме подредена низа []. Оваа низа е ротирана во некоја непозната точка, пронајдете го минималниот елемент во оваа низа. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи цел број n. ...

Прочитај повеќе

Прашање 211. Подреди ги елементите по фреквенција II Изјава за проблем Во проблемот „Сортирај ги елементите по фреквенција II“ дадовме низа []. Подреди ја низата според фреквенцијата на елементите каде највисокиот елемент на фреквенцијата е на прво место од другите. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи цел број n. Втора линија што содржи n ...

Прочитај повеќе

Прашање 212. Акција Купи Продажба за да се зголеми профитот Изјава за проблем Во проблемот „Купување продажби на акции за да се зголеми профитот“ дадовме низа што содржи цена на акциите на секој ден, пронајдете ја максималната добивка што можете да ја остварите со купување и продавање во тие денови. Тука, можеме да купиме и продадеме повеќе пати, но само по продажба на ...

Прочитај повеќе

Прашање 213. Спојување на преклопувачки интервали II Изјава за проблем Во проблемот „Спојување на преклопувачки интервали II“ дадовме збир на интервали. Напишете програма што ќе ги спои преклопувачките интервали во една и отпечатете ги сите не-преклопувачки интервали. Формат на влез Првата линија што содржи цел број n. Втора линија што содржи n парови каде што секој пар е ...

Прочитај повеќе

Прашање 214. Максимална сума на под-низа со помош на поделба и освојување Изјава за проблемот Во задачата „Максимална сума на подпарови со користење на поделба и освојување“ дадовме низа позитивни и негативни цели броеви. Напишете програма што ќе ја најде најголемата сума на соседната под-низа. Формат на влез Првата линија што содржи цел број N. Втора линија што содржи низа од ...

Прочитај повеќе

Прашање 215. Проблем со сортирање палачинки Изјава за проблемот „Проблем со сортирање палачинки“ се заснова на сортирање на палачинки. Со оглед на несортираната низа, треба да напишеме програма што користи само операција на превртување за сортирање на низата. Флип е операција што ја менува низата. Формат на влез Првата линија што содржи цел број N. Втора линија што содржи N-одделена со простор ...

Прочитај повеќе

Прашање 216. Сортирање палачинки Изјава за проблем Во проблемот „Сортирање палачинки“ дадовме низа цели броеви А []. Сортирајте ја низата со изведување низа превртувања на палачинки. Во еден флип за палачинки ги правиме следниве чекори: Изберете цел број k каде 1 <= k <= arr. должина. Обратна низа на под-низата [0… k-1] (0-индексирана). Влез ...

Прочитај повеќе

Прашање 217. Подредете ги дадените броеви за да го формирате најголемиот број II Изјава за проблемот Во проблемот „Распоредете ги дадените броеви за да го формирате најголемиот број II“, дадовме низа позитивни цели броеви. Наредете ги на таков начин што аранжманот ќе формира најголема вредност. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи цел број n. Втора линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 218. Итеративно спроведување на брзото сортирање Изјава за проблем Во проблемот „Итеративно спроведување на брзото сортирање“, дадовме низа []. Ние мора да ја сортираме низата со помош на брз сортирање. Тука, брзото сортирање не се спроведува рекурзивно, се спроведува на итеративен начин. Формат на влез Првата линија што содржи цел број n. Втора линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 219. Измешајте ја дадената низа Изјава за проблемот Во проблемот „Shuffle a dhënë Array“ дадовме низа цели броеви. Напишете програма што ја меша дадената низа. Тоа е, тој ќе ги помеша елементите во низата по случаен избор. Формат на влез Првата линија што содржи цел број n. Втора линија што содржи n-интегрален интеграл Излез ...

Прочитај повеќе

Прашање 220. Пронајдете го редот со максимален број 1 Изјава за проблем Во проблемот „Пронајди го редот со максимален број 1“ дадовме матрица (2Д низа) што содржи бинарни цифри со сортиран секој ред. Пронајдете го редот што има максимален број 1. Формат на влез Првата линија што содржи две цели вредности n, m. Следно, n редови ...

Прочитај повеќе

Прашање 221. Сортирање на сортирана низа K Изјава за проблем Во проблемот „Сортирање на сортирана K низа“ дадовме низа од n елементи, каде што секој елемент е најмногу k далеку од својата целна позиција. Измислете алгоритам кој подредува во O (n log k) време. Формат на влез Првата линија што содржи две цели вредности N ...

Прочитај повеќе

Прашање 222. Максимална под-низа на производи II Изјава за проблем Во проблемот „Максимална подпрограма на производи II“ дадовме низа која се состои од позитивни, негативни цели броеви и исто така нули. Треба да го најдеме максималниот производ на под-низата. Формат на влез Првата линија што содржи цел број N. Втора линија што содржи N цели интеграли разделени. Излезен формат Единствениот ...

Прочитај повеќе

Прашање 223. Најголема под-низа со еднаков број 0 и 1 Изјава за проблем Во проблемот „Најголема под-низа со еднаков број на 0 и 1“, дадовме низа [] што содржи само 0 и 1. Пронајдете ја најголемата под-низа со еднаков број 0 и 1 и ќе го отпечатиме индексот за почеток и индекс на крај на најголемата под-низа. ...

Прочитај повеќе

Прашање 224. Максимална сума што ја зголемува последицата Изјава за проблем Во проблемот „Максимална сума за зголемување на последиците“ дадовме низа. Пронајдете го збирот на максималната подредница на дадената низа, тоа е дека интегралите во следната се по сортиран редослед. Последователност е дел од низа што е низа што е ...

Прочитај повеќе

Прашање 225. Број на помали елементи на десната страна Изјава за проблемот Во проблемот „Број на помали елементи на десната страна“, дадовме низа []. Пронајдете го бројот на помали елементи што се наоѓаат од десната страна на секој елемент. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи цел број N. Втора линија што содржи N-интеграли разделени. Излез ...

Прочитај повеќе

Прашање 226. Зголемување на последиците од должината три со максимален производ Изјава за проблем Во проблемот „Зголемување на последиците од должината три со максимален производ“, дадовме низа позитивни цели броеви. Пронајдете ја подредноста на должината 3 со максималниот производ. Последиците треба да се зголемуваат. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи цел број N што ја означува големината ...

Прочитај повеќе

Прашање 227. Елементите се појавуваат повеќе од N / K пати во низата Изјава за проблем Во проблемот „Елементите се појавуваат повеќе од N / K пати во низата“, дадовме цел ред со големина n. Пронајдете ги елементите што се појавуваат повеќе од n / k пати. Каде k е влезната вредност. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи два интеграли N и ...

Прочитај повеќе

Прашање 228. Пронајдете го Peak Element од низа Изјава за проблемот Во проблемот „Пронајди го елементот на врв од низа“ дадовме влезна низа од цели броеви. Пронајдете врвен елемент. Во низа, елемент е врвен елемент, ако елементот е поголем и од соседите. За аголните елементи, можеме да ја разгледаме единствената ...

Прочитај повеќе

Прашање 229. Прераспоредете ги позитивните и негативните броеви Алтернативно во низа Изјава за проблемот Во проблемот „Намести ги позитивните и негативните броеви алтернативно во низата“, дадовме низа []. Оваа низа содржи позитивни и негативни цели броеви. Преуредување на низата на таков начин што позитивните и негативните се поставуваат алтернативно. Тука, бројот на позитивни и негативни елементи не треба ...

Прочитај повеќе

Прашање 230. Пронајдете го максималниот број што се повторува во низата Изјава за проблем Во проблемот „Пронајди го максималниот број што се повторува во низата“ дадовме несортирана низа со големина N. Дадената низа содржи броеви во опсег {0, k} каде k <= N. Пронајди го бројот што доаѓа со најголемиот број на времињата во низата. Внесен формат ...

Прочитај повеќе

Прашање 231. Влечење војна Изјава за проблем Во проблемот со вовлекувањето, дадовме низа цели броеви, подели ја низата во две подмножества со големина n / 2 со големина, така што разликата во збирот на две подмножества е што е можно помала. Ако n е дури, секоја големина на подмножеството е n / 2. Ако ...

Прочитај повеќе

Прашање 232. Прва кружна тура во посета на сите бензински бункери Во првата кружна обиколка за да ги посетите сите проблеми со лежиштата, изјавата е таква што на кругот има круг со n бензински пумпи. Секоја бензинска пумпа има пар податоци. Првата вредност е количината на бензинска пумпа и втората е ...

Прочитај повеќе

Прашање 233. Брои можни триаголници Изјава за проблем Во бројот на можни триаголници проблем дадовме низа n позитивни цели броеви. Пронајдете го бројот на триаголници што може да се формираат користејќи три различни елементи на низата како страни на триаголник. Белешка: Состојбата на триаголникот е збир на две страни ...

Прочитај повеќе

Прашање 234. Максимална збирка на кружни под-низи Изјава за проблем Во проблемот со збирот со максимална кружна под-низа, дадовме низа цели броеви распоредени во круг, пронајдете го максималниот збир на последователни броеви во кружната низа. Пример Влез arr [] = {13, -17, 11, 9, -4, 12, -1} Излез 40 Објаснување Тука, збир = 11 + ...

Прочитај повеќе

Прашање 235. Четири елементи што збираат од дадени Изјава за проблем Во четири елементи кои сумираат на даден проблем, дадовме низа што содржи N елементи што можат да бидат позитивни или негативни. Пронајдете го множеството од четири елементи чиј збир е еднаков на дадената вредност k. Формат на влез Прва линија што содржи цел број N. Втора линија што содржи низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 236. Проблем со партиција Изјава за проблем Во проблемот со партиција, дадовме множество што содржи n елементи. Пронајдете дали даденото множество може да се подели на две множества чиј збир на елементи во подмножествата е еднаков. Пример Влез arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Излез Да Објаснување Низата ...

Прочитај повеќе

Прашање 237. Проблемот на славните Изјава за проблем Во проблемот со славните има соба од N луѓе, Пронајдете ја славната личност. Услови за славна личност е - Ако А е славна личност, тогаш сите други во собата треба да знаат А. А не треба да познава никого во собата. Треба да ја најдеме личноста што ги исполнува овие услови. ...

Прочитај повеќе

Прашање 238. Пронајдете подредена последица од големина 3 Изјава за проблем Во дадената несортирана низа цели броеви. Треба да најдеме подредена подредница со големина 3. Нека три елементи се низа [i], низа [j], низа [k] потоа, низа [i] <низа [j] <низа [k] за i <j < к Ако во низата има повеќе тројки, отпечатете која било ...

Прочитај повеќе

Прашање 239. Под-низа со дадена сума Изјава за проблемот Во под-низата со дадениот проблем со збир, дадовме низа што содржи n позитивни елементи. Треба да ја најдеме под-низата во која збирот на сите елементи на под-низата е еднаков на даден_ збир. Под-низата се добива од оригиналната низа со бришење на некои ...

Прочитај повеќе

Прашање 240. Максимален елемент во низата што се зголемува, а потоа се намалува Изјава за проблем Во дадената низа која содржи n елементи. Елементите се чуваат на таков начин што прво k елементи се во зголемен редослед, а потоа nk елементи се намалуваат од таму, треба да го најдеме максималниот елемент во низата. Пример а) Влезна низа: [15, 25, ...

Прочитај повеќе

Прашање 241. Брои минимални чекори за да ја добиете дадената низа Изјава за проблем За да се избројат минималните чекори за да се добие дадениот проблем со низата, дадовме цел на влезната низа [] што содржи n елементи, треба да пресметаме минимален број операции од конвертирање на низата [] со големина n со сите нули во целта [] . Операции а) Зголемување на елемент за 1 е ...

Прочитај повеќе

Прашање 242. Пронајдете го изгубениот елемент од дуплирана низа Изјава за проблем Со оглед на две низи A и B, едната низа е дупликат од другата, освен еден елемент. Едниот елемент недостасува или од А или од Б. Треба да го најдеме изгубениот елемент од удвоената низа. Пример 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Прочитај повеќе

Прашање 243. Преуредување на дадената низа во максимална минимална форма Изјава за проблем Во проблемот „Преуредување на дадена низа во максимална минимална форма“, дадовме подредена низа што содржи N елементи. Преуредување на дадената подредена низа на позитивни цели броеви, така што алтернативните елементи се максимум и мин. Погледнете подолу за подобро разбирање на преуредувањето на елементите - низа [0] ...

Прочитај повеќе

Прашање 244. Под-низа и последователни Изјава за проблем Во под-низата и проблемот со последователноста, треба да ги испечатиме сите под-низи и подреди за одредена низа. Генерирајте ги сите можни непразни под-низи. Под-низа обично се дефинира како дел или дел од низата во која соседството се заснова на индексот. Под-низата ...

Прочитај повеќе

Прашање 245. Спојте две подредени низи Изјава за проблем Во спојување на два подредени низа проблем, дадовме две влезни подредени низи, треба да ги споиме овие две низи така што првичните броеви по целосното сортирање да бидат во првата низа и да останат во втората низа. Пример Влез А [] = {1, 3, 5, 7, ...

Прочитај повеќе

Прашање 246. Број на тројки со сума помала од дадената вредност Изјава за проблем Дадовме низа што содржи N број на елементи. Во дадената низа, сметајте го бројот на тројки со сума помала од дадената вредност. Пример Внесување a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Збир = 10 Излез 7 Можни тројки се: ...

Прочитај повеќе

Прашање 247. Следно поголем елемент во низа Изјава за проблем Со оглед на низата, ќе го најдеме следниот поголем елемент од секој елемент во низата. Ако нема следен поголем елемент за тој елемент, тогаш ќе отпечатиме -1, инаку ќе го испечатиме тој елемент. Белешка: Следниот поголем елемент е елементот што е поголем и ...

Прочитај повеќе

Прашање 248. Спојување на две подредени низи Изјава за проблем При спојување на два подредени низа проблем дадовме две подредени низи, едната низа со големина m + n и другата низа со големина n. Rayе ја споиме низата со големина n во низа со големина m + n и ќе ја испечатиме споената низа со големина m + n. Пример Влез 6 3 M [] = ...

Прочитај повеќе

Прашање 249. Пронајдете фиксна точка во дадена низа Изјава за проблем Со оглед на низа од n различни елементи, пронајдете фиксна точка во дадена низа, каде што фиксната точка значи дека вредноста на елементот е иста со индексот. Пример Внес 5 arr [] = {0,4,8,2,9} Излез 0 е фиксна точка во оваа низа затоа што вредноста и индексот ...

Прочитај повеќе

Прашање 250. Пронајдете елемент користејќи бинарно пребарување во сортирана низа Изјава за проблем Со оглед на сортирана низа, пронајдете елемент користејќи бинарно пребарување во сортираната низа. Доколку е присутно, отпечатете го индексот на тој елемент на друго место печати -1. Пример Внесен arr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // елемент што треба да се пребарува ...

Прочитај повеќе

Прашање 251. Пронајдете тројка во низа со дадена сума Изјава за проблем Со оглед на низа цели броеви, пронајдете комбинација од три елементи во низата чиј збир е еднаков на дадена вредност X. Тука ќе ја испечатиме првата комбинација што ќе ја добиеме. Ако не постои таква комбинација, тогаш испечати -1. Пример Влез N = 5, X = 15 arr [] = ...

Прочитај повеќе

Прашање 252. Пронајдете дупликати во низа на најефикасен начин Изјава за проблем Прикажете ги сите елементи што се дупликати на најефикасен начин во просторот O (n) и O (1). Со оглед на низа со големина n што содржи броеви од опсег 0 до n-1, овие броеви можат да се појават било кој број пати. Пронајдете дупликати во низа во најефикасните ...

Прочитај повеќе

Прашање 253. Подреди 0-и 1-и и 2-ри во низа Изјава за проблем Дадена е низа што содржи N елементи каде елементи од низата се 0,1 или 2. Подреди или оддели 0s 1s и 2s во низата. Распоредете ги сите нули во првото полувреме, сите во втората и сите двата во третата половина. Пример Влез 22 ...

Прочитај повеќе

Прашање 254. Пронајдете водачи во низа Изјава за проблем Дадена низа што содржи N елементи. Пронајдете ги водачите во низа. Лидерите се елементот што нема поголем елемент од нив, десно од нив, во низата. Пример Влез 7 1 95 4 46 8 12 21 Излез 95 46 21 Објаснување Тука нема ...

Прочитај повеќе

Прашање 255. Најмалиот позитивен број недостасува во несортирана низа Изјава за проблем Во дадената несортирана низа пронајдете го најмалиот позитивен број што недостасува во несортираната низа. Позитивниот цел број не вклучува 0. Можеме да ја измениме оригиналната низа ако е потребно. Низата може да содржи позитивни и негативни броеви. Пример а. Влезна низа: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Прочитај повеќе

Прашање 256. Пронајдете под-низа K со должина на максимална просечна вредност Изјава за проблемот Во пронајдете под-низа K со максимален просечен проблем, дадовме низа со големина N. Наоѓање на почетната позиција на под-низата во дадената низа со големина k со максимален просек. Низата може да содржи позитивни и негативни броеви. (Просечна = збир на елементи / број ...

Прочитај повеќе

Прашање 257. Пронајдете питагорски тројки од низата Изјава за проблем Дадовме низа што содржи n цели броеви. Треба да го најдеме множеството тројки на Питагора од дадената низа. Белешка: Питагорова тројка состојба: a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2. Пример Влез 6 [3, 4, 6, 5, 7, 8] Излез Питагорски тројки: 3, 4, 5 Пристап 1 ...

Прочитај повеќе

Прашање 258. Поместете ги сите нули до крајот на дадената низа Изјава за проблем Во дадената низа поместете ги сите нули кои се присутни во низата до крајот на низата. Тука секогаш постои начин да се вметне целиот број на нули до крајот на низата. Пример Внес 9 9 17 0 14 0 ...

Прочитај повеќе

Прашање 259. Пронајдете минимално растојание помеѓу два броја во низа Изјава за проблем Во дадената несортирана низа, која може да содржи и дупликати, пронајдете го минималното растојание помеѓу два различни броја во низата. Растојание помеѓу 2 броја во низа: апсолутна разлика помеѓу индексите +1. Пример Влез 12 3 5 4 2 6 5 6 6 5 4 ...

Прочитај повеќе

Прашање 260. Број на настани во подредена низа Изјава за проблемот Во проблемот „Број на настани во подредена низа“, дадовме подредена низа. Пресметајте го бројот на појави или фреквенцијата во подредена низа од X каде што X е цел број. Пример Внесување 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Прочитај повеќе

Прашање 261. Максимална сума на елементи што не се последователни Изјава за проблем Во дадената низа „Максимален збир на не последователни елементи“, треба да ја пронајдете максималната сума на не-последователните елементи. Не можете да додадете броеви на непосредни соседи. На пример [1,3,5,6,7,8,] овде 1, 3 се соседни за да не можеме да ги додадеме, а 6, 8 не се соседни затоа што ние ...

Прочитај повеќе

Прашање 262. Пронајдете најмал број што недостасува во подредена низа Изјава за проблемот Во проблемот „Пронајди најмал број што недостасува во подредена низа“ дадовме цела низа. Пронајдете го најмалиот број што недостасува во сортираната низа со големина N со уникатни елементи во опсег од 0 до M-1, каде што M> N. Пример за влез [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Прочитај повеќе

Прашање 263. Прв елемент што се повторува Изјава за проблем Дадовме низа што содржи n цели броеви. Треба да го најдеме првиот елемент што се повторува во дадената низа. Ако нема повторен елемент, отпечатете „Не е пронајден цел број што се повторува“. Белешка: Повторувачки елементи се оние елементи што доаѓаат повеќе од еднаш. (Низата може да содржи дупликати) ...

Прочитај повеќе

Прашање 264. Загатка од низа производи Изјава за проблем Во проблем со сложувалка со низа производи треба да конструираме низа каде ith-от елемент ќе биде производ на сите елементи во дадената низа, освен елемент во ith-позиција. Пример Влез 5 10 3 5 6 2 Излез 180 600 360 300 900 ...

Прочитај повеќе

Прашање 265. Пронајдете ги сите парови со дадена разлика Изјава за проблем Дадовме низа што содржи различни елементи или нема повторени елементи присутни во низата. Пронајдете ги сите парови со дадена разлика. Ако нема пар со дадени различни, отпечатете „Нема пар со дадени различни“. Пример Влез 10 20 90 70 20 80 ...

Прочитај повеќе

Прашање 266. Пронајдете го првиот број што се повторува во дадена низа Изјава за проблем Може да има повеќе повторувачки броеви во низата, но мора да го пронајдете првиот број што се повторува во дадена низа (што се случува по втор пат). Пример Влез 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Излез 5 е првиот повторувачки елемент ...

Прочитај повеќе

Прашање 267. Максималната разлика помеѓу два елементи како што е поголемиот елемент доаѓа по помалата Изјава за проблем Дадовме низа од n цели броеви во кои треба да најдеме максимална разлика помеѓу два елементи, како што е, поголемиот елемент доаѓа по помалиот. Пример Влез 4 7 2 18 3 6 8 11 21 Излез 19 Пристап 1 за Максимална разлика помеѓу два елементи ...

Прочитај повеќе

Прашање 268. Елемент на мнозинството Изјава за проблем Со оглед на сортирана низа, треба да го најдеме елементот на мнозинството од сортираната низа. Елемент на мнозинството: Бројот се јавува повеќе од половина од големината на низата. Тука дадовме број x мора да провериме дали е мнозински_елемент или не. Пример Влез 5 2 ...

Прочитај повеќе

Прашање 269. Пронајдете ги првите и вторите најмали елементи Изјава за проблем Пронајдете го проблемот со првиот и вториот најмал елемент што дадовме низа цели броеви. Пронајдете ги првите и вторите најмали интеграли од низата или пронајдете два најмали броја од низата. Пример Влез 7, 6, 8, 10, 11, 5, 13, 99 Излез Првиот најмал е ...

Прочитај повеќе

Прашање 270. Пронајдете го бројот што се појавува непарен број пати во низа Изјава за проблем Со оглед на низа позитивни цели броеви. Сите броеви се јавуваат парен број пати, освен еден број што се јавува непарен број пати. Треба да го најдеме бројот што се појавува непарен број пати во низата. Пример Влез 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, ...

Прочитај повеќе

Прашање 271. Подреди ги елементите според фреквенцијата на настаните Изјава за проблем Во сортирање на елементи според проблем на фреквенција на настани, дадовме низа []. Подредете ги елементите на низата на таков начин што елементот со најголем број настани е на прво место. Ако бројот на настани е еднаков, тогаш отпечатете го бројот што се појави првпат во ...

Прочитај повеќе

Прашање 272. Пронајдете го бројот што недостасува Изјава за проблем При наоѓање на бројот што недостасува од низа од 1 до N броеви, дадовме низа што содржи N-1 броеви. Недостасува еден број од низата броеви од 1 до N. Треба да го најдеме бројот што недостасува. Формат на влез Прва линија што содржи цел број ...

Прочитај повеќе

Прашања по низа Амазон

Прашање 273. Минимален број чекори за да направите две низи Anagram Leetcode решенија Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени две низи '' и 't' кои се состојат од англиски знаци со мали букви. Во една операција, можеме да избереме кој било карактер во низата 't' и да го смениме во некој друг карактер. Треба да најдеме минимален број на такви операции за да го направиме „т“ ...

Прочитај повеќе

Прашање 274. Изоморфни стрингови Решение за леткод Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени две жици, а и б. Нашата цел е да кажеме дали двата жица се изоморфни или не. Два жица се нарекуваат изоморфни ако и само ако знаците во првата низа можат да бидат заменети со кој било карактер (вклучително и самиот) воопшто ...

Прочитај повеќе

Прашање 275. Минимални размени за да ги направите жиците еднакви решенија за лет код Изјава за проблем Ви се дадени два жика s1 и s2 со еднаква должина кои се состојат само од буквите „x“ и „y“. можете да замените кои било два знака припаѓаат на различни низи, вашата задача е да ги направите и двете низи еднакви. вратете го минималниот број на размени што се потребни за да се направат и двете жици еднакви ...

Прочитај повеќе

Прашање 276. Отстранете го растворот на летен код за палинндромични последици Проблемот Отстрани палиндромични последици Leetcode Solution вели дека ви е дадена низа. Низата се состои од само два знака 'a' или 'b'. Од вас се бара да ја избришете целата низа. Постои ограничување дека можете да избришете само палиндромична репродукција со еден потег. Пронајдете минимум ...

Прочитај повеќе

Прашање 277. Дефанзирање на решение за Leetcode на IP адреса Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена IP адреса. Треба само да ја претвориме во Defanged IP адреса, т.е. во нашата излезна низа, сите „.“ се претвораат во „[.]“. Пример # 1: адреса = "1.1.1.1" "1 [.] 1 [.] 1 [.] 1" # 2: адреса = "255.100.50.0" "255 [.] 100 [.] 50 [.] 0 „Пристап 1 (Користење на струен тек / градител) ...

Прочитај повеќе

Прашање 278. Натпреварување на стрингови во решетка за низа кодови Проблемот Совпаѓање на низи во низа со решение за леткодови ни обезбедува низа низи. Проблемот нè замолува од влезот да ги пронајдеме жиците што се поднизи на некоја друга низа. Само брз потсетник, подниг не е ништо друго освен дел од низата што останува по ...

Прочитај повеќе

Прашање 279. Дали е решение за следниве книги Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени две различни низи. Целта е да откриеме дали првата низа е последователна на втората. Примери прва низа = "abc" втора низа = "mnagbcd" вистинска прва низа = "плескавица" втора низа = "домонос" лажен пристап (Рекурзивен) Ова е лесно ...

Прочитај повеќе

Прашање 280. Пронајдете го решението за разлики за лет код Во овој проблем, ни се дадени две жици. Втората низа се генерира со мешање на знаците од првата низа по случаен избор и потоа додавање на дополнителен карактер во која било случајна позиција. Треба да го вратиме дополнителниот карактер што беше додаден на втората низа. Ликовите секогаш ќе ...

Прочитај повеќе

Прашање 281. Додадете бинарен раствор на лек кодови Изјава за проблем Со оглед на два бинарни низа a и b, мора да ги додадеме овие два низа и потоа да го вратиме резултатот како бинарна низа. Бинарна низа се низите што содржат само 0 и 1. Пример a = "11", b = "1" "100" a = "1010", b = "1011" "10101" Пристап за додавање на две ...

Прочитај повеќе

Прашање 282. Валидно решение за Leetcode во Палиндром Изјава за проблем Со оглед на низа, треба да утврдиме дали е палиндром, имајќи ги предвид само алфанумеричките знаци, т.е. само броевите и азбуките. Исто така, мора да ги игнорираме случаите за азбучни карактери. Пример „Човек, план, канал: Панама“ вистинско Објаснување: „АманапланакананалПанама“ е валиден палиндром. „трка со автомобил“ ...

Прочитај повеќе

Прашање 283. Обратни самогласки на решетка за низа код Изјава за проблем Во овој проблем е дадена низа и ние треба да ги свртиме само самогласките од оваа низа. Пример „здраво“ „холе“ Објаснување: пред да свртиме назад: „здраво“ по обратен правец: „холе“ „летен код“ „леоцед“ Објаснување: Пристап 1 (Користење на оџак) Треба само да ги свртиме самогласките присутни во влезот ...

Прочитај повеќе

Прашање 284. Решение од римски до интегрален лек-код Во проблемот „Римски до цел број“, ни е дадена низа што претставува некој позитивен цел број во неговата римска бројна форма. Римските броеви се претставени со 7 карактери кои можат да се претворат во цели броеви користејќи ја следнава табела: Забелешка: Целокупната вредност на дадениот римски број нема да надмине или ...

Прочитај повеќе

Прашање 285. Решение за преминување на патеки Леткод Изјава за проблем Во проблемот на преминување на патеката е дадена низа a_string во која има само четири различни карактери 'N', 'S', 'E' или 'W' кои го прикажуваат движењето на објектот во една насока одеднаш по 1 единица. Предметот е првично по потекло (0,0). Мора да откриеме дали ...

Прочитај повеќе

Прашање 286. Мултиплицирајте низи Решение за лек код Проблемот Multiply Strings Решението Leetcode бара од нас да размножиме две жици што ни се дадени како влез. Од нас се бара да го испечатиме или вратиме овој резултат на множење во функцијата повикувач. Значи, за да го поставиме повеќе формално дадени две жици, пронајдете го производот на дадените жици. ...

Прочитај повеќе

Прашање 287. Цел број на решенија за римски леткод Во овој проблем, ни е даден цел број и треба да се претвориме во римски број. Така, проблемот обично се нарекува „цел број на римски“ и ова е интегрално решение на римско решение. Ако некој не знае за римските броеви. Во старите времиња, луѓето не ...

Прочитај повеќе

Прашање 288. Стринг-низа Изјава за проблемот Проблемот „Стримблинг стринг“ наведува дека ви се дадени две жици. Проверете дали втората низа е измешана низа од првата или не? Објаснување Нека низата s = „одлична“ Претставување на s како бинарно дрво со рекурзивно делење на две непразни поднизи. Оваа низа може да биде ...

Прочитај повеќе

Прашање 289. Групни анаграми Мора да ги откриеме групните анаграми на дадените зборови. Ова значи дека за секој збор ќе го сортираме и зачуваме како клучен и оригинален влез што не е подреден како вредност и доколку некој друг влез има иста вредност како ...

Прочитај повеќе

Прашање 290. Цел број на англиски зборови Во проблемот „Цел број на англиски зборови“ дадовме ненегативен цел број и задачите да го претвориме тој цел број во неговите нумерички зборови или ќе добиеме внес на број, кој било број, а нашата задача е да го претставиме тој број во низа форма. Да видиме еден пример, ...

Прочитај повеќе

Прашање 291. Пронајдете елементи со најмал опсег што содржат елементи од k списоци Во проблемот „Пронајдете го најмалиот опсег што содржи елементи од k списоци“ дадовме K списоци кои се подредени и се со иста големина N. Бара да се одреди најмалиот опсег што содржи барем елемент (и) од секоја од K списоците . Ако има повеќе од една ...

Прочитај повеќе

Прашање 292. Минимални вметнувања за да се формира палиндром со дозволени пермутации Проблемот „Минимални вметнувања за формирање палиндром со дозволени пермутации“ наведува дека ви е дадена низа со мали букви. Изјавата за проблемот бара да се открие минималното вметнување карактер во низата дека тој може да стане Палиндром. Позицијата на ликовите може да биде ...

Прочитај повеќе

Прашање 293. LCS (најдолга заедничка последица) од три жици Проблемот „LCS (најдолга заедничка последица) од три жици“ вели дека ви се дадени 3 жици. Откријте ја најдолгата заедничка сукцесија од овие 3 жици. LCS е низата што е вообичаена меѓу 3-те жици и е направена од карактери кои имаат ист редослед во сите ...

Прочитај повеќе

Прашање 294. Проверете дали низата содржи соседни цели броеви со дозволени дупликати Дадена ви е низа цели броеви кои можат да содржат и дупликат елементи. Изјавата за проблемот бара да открие дали е збир на соседни цели броеви, отпечатете „Да“ ако е, отпечатете „Не“ ако не е. Пример Внес на примерок: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Пример ...

Прочитај повеќе

Прашање 295. Најдолга повторена последица Проблемот „Најдолга повторена последица“ наведува дека ви е дадена низа како влез. Откријте ја најдолгата повторена подредница, тоа е последователноста што постои двапати во низата. Пример aeafbdfdg 3 (afd) Пристап Проблемот нè замолува да ја откриеме најдолгата повторена репродукција во низата. ...

Прочитај повеќе

Прашање 296. Проверете дали има Палиндром по секое барање за замена на знаци Проблемот „Проверете за Палиндром по секое барање за замена на знаци“ наведува дека претпоставувате дека сте дадени низа и бр. од пребарувања, секое пребарување има две вредности на целосен влез како i1 и i2 и еден влез од знак наречен 'ch'. Изјавата за проблемот бара да се променат вредностите на i1 и ...

Прочитај повеќе

Прашање 297. Комбинации на букви од телефонски број Во комбинациите на букви од проблем со телефонски број, дадовме низа што содржи броеви од 2 до 9. Проблемот е да ги пронајдеме сите можни комбинации што би можеле да бидат претставени со тој број ако секој број има одредено одредено писмо. Доделувањето на бројот е ...

Прочитај повеќе

Прашање 298. Најдолга подна низа без повторување на карактери Со оглед на низа, мора да ја пронајдеме должината на најдолгата поднаредка без да повторуваме карактери. Ајде да разгледаме неколку примери: Пример pwwkew 3 Објаснување: Одговорот е „wke“ со должина 3 aav 2 Објаснување: Одговорот е „av“ со должина 2 Пристап-1 за најдолга подлога без повторување на карактери Брутална сила ...

Прочитај повеќе

Прашање 299. Формирајте минимален број од дадената низа Проблемот „Форма на минимален број од дадената низа“ наведува дека ви е дадена само шема на I и D. Значењето на I се залага за зголемување и за намалување, ние сме дадени со D. Проектот за проблемот бара да се испечати минималниот број што ја задоволува дадената шема. Ние имаме ...

Прочитај повеќе

Прашање 300. Пронајдете индекс на држач за затворање за дадена заграда за отворање во израз Изјава за проблем Дадена е низа со должина / големина n и цел број кој го претставува индексот на заградата за отворање. Пронајдете индекс на заградата за затворање за дадена заграда за отворање во израз. Пример s = "[ABC [23]] [89]" индекс = 0 8 s = "[C- [D]]" индекс = 3 5 s ...

Прочитај повеќе

Прашање 301. Оправдување на текстот Изјава за проблемот Проблемот „Оправдување на текстот“ наведува дека ви е даден список [] од типот низа со големина n и цел број. Оправдајте го текстот така што секоја линија на текст се состои од големината на бројот на знаци. Можете да користите простор ('') како знак за да ги комплетирате ...

Прочитај повеќе

Прашање 302. Обратни индивидуални зборови Изјава за проблемот Проблемот „Обратни индивидуални зборови“ наведува дека ви е дадена низа. Сега, отпечатете ја обратната страна на сите одделни зборови во низата. Пример s = "TutorialCup - промена на начинот на учење" puClairotuT - gnignahc eht yaw fo gninrael s = "Обратни индивидуални зборови" esreveR ...

Прочитај повеќе

Прашање 303. Отстранете ги заградите од алгебарска низа што содржи + и - оператори Изјава за проблем Дадена ти е низа со големина n што претставува аритметички израз со заграда. Проблемот „Отстрани ги заградите од алгебарска низа што содржи + и - оператори“ бара од нас да креираме функција што може да го поедностави дадениот израз. Пример s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Прочитај повеќе

Прашање 304. Минимална сума на броење на квадрати на карактери во дадена низа по отстранување на k карактери Изјава за проблемот Проблемот „Минимален збир на броење на квадрати на карактери во дадена низа по отстранување на k карактери“ вели дека ви е дадена низа што содржи само мали букви. Дозволено е да отстраните k знаци од низата така што во преостанатата низа збирот на ...

Прочитај повеќе

Прашање 305. Пристап базиран на редица за прв карактер што не се повторува во поток Изјава за проблемот Проблемот „Пристап заснован на редици за прв карактер што не се повторува во поток“ вели дека ви е даден поток кој содржи мали букви, пронајдете го првиот не повторувачки знак секогаш кога ќе се додаде нов карактер во потокот, не враќа карактер што не се повторува -1. Примери aabcddbe ...

Прочитај повеќе

Прашање 306. Форма на минимален број од дадената низа Изјава за проблемот Проблемот „Форма на минимален број од дадена секвенца наведува дека ви е дадена низа со должина / големина n што претставува шема на знаци„ I “, односно зголемување и„ D “, т.е. само намалување. Печатете го минималниот број за дадената шема со единствени цифри од 1-9. На пример - ...

Прочитај повеќе

Прашање 307. Барања за подниг на Палиндром Изјава за проблемот Проблемот „Прашања за подниг на Палиндром“ наведува дека ви е дадена низа и некои пребарувања. Со тие пребарувања, треба да утврдите дали формираната поднапримерка од тоа барање е палиндром или не. Пример Стринг стр = "aaabbabbaaa" Барања q [] = {{2, 3}, {2, 8}, {5, 7}, ...

Прочитај повеќе

Прашање 308. Наредете дадени броеви за да формирате најголем број Изјава за проблем Да претпоставиме дека имате низа цели броеви. Проблемот „Подредете ги дадените броеви за да формираат најголем број“ бара да се преуреди низата на таков начин што излезот треба да биде максималната вредност што може да се направи со тие броеви од низата. Пример [34, 86, 87, ...

Прочитај повеќе

Прашање 309. Палиндром поделба Изјава за проблем Со оглед на низа, пронајдете го минималниот број на намалувања што се потребни, така што сите под theидови на партициите се палиндроми. Бидејќи ја сечеме нашата оригинална низа во различни партиции, така што сите поднасечки се палиндроми, овој проблем го нарекуваме Палиндром Програм за Поделба. Пример asaaaassss 2 Објаснување: ...

Прочитај повеќе

Прашање 310. Обратни зборови во низа Изјавата за проблемот „Обратни зборови во низа“ наведува дека ви е дадена низа со големина n. Печатете ја низата во обратен редослед така што последниот збор станува прв, вториот последен станува втор и така натаму. Со оваа низа се повикуваме на реченица која содржи зборови наместо ...

Прочитај повеќе

Прашање 311. Максимална трансформација на тежината на дадена низа Изјава за проблем Максималната трансформација на тежината на даден проблем на низата наведува дека дадена низа се состои само од два знака 'A' и 'B'. Имаме операција каде што можеме да ја трансформираме низата во друга низа со вклучување на кој било карактер. Така, многу трансформации се можни. Од сите можни ...

Прочитај повеќе

Прашање 312. Проблем со нумеричка тастатура со мобилна телефонија Изјава за проблем Во проблемот со мобилната нумеричка тастатура, сметаме дека е нумеричка тастатура. Треба да ги пронајдеме сите можни нумерички низи со дадена должина, така што ќе имате дозвола да притискате само копчиња што се горе, долу, лево и десно од тековното копче. Не ви е дозволено ...

Прочитај повеќе

Прашање 313. Најкраток Палиндром Во најкраткиот проблем со палиндром, дадовме низа со должина l. Додадете знаци пред него за да го направите палиндром, ако не е. Печатете го најмалиот број на знаци што се користат за да се направи дадената низа палиндром. Пример Внесување: s = abc Излез: 2 (од ...

Прочитај повеќе

Прашање 314. Втор најповторуван збор во низа Со оглед на низа жици, задачата е да се открие вториот најчесто повторен (или чест) збор или низа во низа. (Со оглед на тоа што два збора не се втори почесто повторувани, секогаш ќе има еден збор). Пример Влез: {„ааа“, „бб“, „бб“, „ааа“, „ааа“, в “} Излез: Стринг со ...

Прочитај повеќе

Прашање 315. Максимален карактер што се појавува Дадена е низа со големина n што содржи мали букви. Треба да го најдеме карактерот што се појавува максимално во низата за влез. Ако има повеќе од еден карактер со максимална појава, тогаш испечатете кое било од тоа време. Пример Внесување: Низа s = ”тест” Излез: Максималниот карактер што се појавува е “t”. Пристап 1: ...

Прочитај повеќе

Прашање 316. Декодирај начини Во проблемот Декодирај начини дадовме непразна низа што содржи само цифри, одреди го вкупниот број на начини за декодирање со користење на следното мапирање: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Пример S = „123“ Број на начини за декодирање на оваа низа е 3 Ако ...

Прочитај повеќе

Прашање 317. Уредете ја растојанието Во проблемот со уредување на растојанието треба да го најдеме минималниот број на операции потребни за да ја претвориме низата X со должина n во друга низа Y со должина m. Дозволени операции: Пример за замена за бришење на вметнување Внесување: Стринг1 = „abcd“ Стринг2 = „Абе“ Излез: Потребни се минимални операции 2 (...

Прочитај повеќе

Прашање 318. Под-низа со спојување на сите зборови Во поднасловот со сврзувањето на проблемот со сите зборови, дадовме низа и списокот се состои од многу зборови со иста должина. Отпечатете го почетниот индекс на поднасловот што може да биде резултат на сврзувањето на сите зборови во списокот во ...

Прочитај повеќе

Прашање 319. Минимални пресврти на заградата Во проблем со минимално пресвртување на заградата, дадовме низа што содржи израз само за знаците '{' и '}'. Пронајдете го минималниот број на пресврти на заградите потребни за израз да се направи избалансиран. Пример Внесување: s = “} {” Излез: 2 Влез: s = “{{{” Излез: Дадениот израз не може да ...

Прочитај повеќе

Прашање 320. Изразот содржи непотребна заграда или не Дадена е низа што содржи израз на оператори, операнди и загради. Пронајдете дали дадената низа содржи непотребна заграда без која изразот сепак ќе го даде истиот резултат. Со други зборови, треба да откриеме дека изразот содржи излишна заграда или не. Непотребна заграда Ако се ...

Прочитај повеќе

Прашање 321. Проверете дали два израза со загради се исти Дадени се две жици s1 и s2 што претставуваат изрази што содржат оператор на собирање, оператор на одземање, мали азбуки и заграда. Проверете дали два израза со загради се исти. Пример Внес s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” Излез Да Внес s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” Излез Не Алгоритам за проверка дали два ...

Прочитај повеќе

Прашање 322. Валидна низа за загради Во валидниот проблем на низата загради, дадовме низа што содржи '(', ')' и '*', проверете дали низата е избалансирана дали '*' може да се замени со '(', ')' или празна низа. Примери Влез „()“ Излез вистински Влез „*)“ Излез вистински Влез „(*))“ Излез вистински Наивен пристап за ...

Прочитај повеќе

Прашање 323. Најдолга палиндромична последица Во проблемот со најдолга палиндромна секвенца дадовме низа, пронајдете ја должината на најдолгата палиндромична сукцесија Примери Влез: TUTORIALCUP Излез: 3 Влез: DYNAMICPROGRAMMING Излез: 7 Наивен пристап за најдолга палиндромична последица Наивниот пристап за решавање на горенаведениот проблем е да се генерираат сите подредоци на ...

Прочитај повеќе

Прашање 324. Алгоритам на КМП Алгоритмот KMP (Кнут-Морис-Прат) се користи за пребарување шеми во дадена низа. Дадени ни се низа S и шема p, нашата цел е да утврдиме дали дадената шема е присутна во низата. Пример Внесување: S = “aaaab” p = “aab” Излез: вистински наивен пристап На ...

Прочитај повеќе

Прашање 325. Проверете дали се израмнети загради во изразот Дадена е низа со должина n. Проверете дали има заграда за затворање за секоја заграда што се отвора, т.е. дали сите загради се избалансирани. Со други зборови, можеме исто така да кажеме дека, ако имаме '}', ')' и ']' за секој '{', '(' и '[' 'соодветно, изразот ...

Прочитај повеќе

Прашање 326. Пронајдете дали изразот има Дупликат заграда или не Дадена низа што содржи балансирана заграда. Пронајдете дали изразот / низата содржи дупликат заграда или не. Дупликат заграда Кога изразот е во средина или е опкружен со ист вид на избалансирана заграда, односно затворен помеѓу ист тип на отворачка и затворачка заграда повеќе од еднаш кога е ...

Прочитај повеќе

Прашање 327. Пронајдете ја максималната длабочина на вгнездена заграда во низа Со оглед на низа с. Напишете го кодот за да ја отпечатите максималната длабочина на вгнездената заграда во дадената низа. Пример Влез: s = “(a (b) (c) (d (e (f) g) h) I (j (k) l) m)” Излез: 4 Влез: s = “(p ((q)) ) ((и)) ”Излез: 3 Користење на алгоритам за стек Иницијализирај низа со должина ...

Прочитај повеќе

Прашање 328. Балансирано изразување со замена Во проблемот со балансирано изразување со замена дадовме низа што содржи заграда, т.е. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Стрингот содржи и x на некои места како замена на заградата. Проверете дали низата може да се претвори во израз со валидна заграда откако ќе ги замените сите ...

Прочитај повеќе

Прашање 329. Декодирај стринг Да претпоставиме, ти е дадена шифрирана низа. Низата е кодирана во некој вид на шема, вашата задача е да ја декодирате низата. Дозволете ни да кажеме, <нема пати се појавува низа> [стринг] Пример Внесување 3 [b] 2 [bc] Излез bbbcaca Објаснување Тука „b“ се јавува 3 пати, а „ca“ се случува 2 пати. ...

Прочитај повеќе

Прашање 330. Конверзија на префикс на инфикс Во проблем со конверзија на префикс во инфикс, дадовме израз во нотација со префикс. Напишете програма за да ја претворите во infix израз. Префикс нотација Во оваа нотација операндите се запишуваат по операторот. Позната е и како полска нотација. На пример: + AB е префикс израз. ...

Прочитај повеќе

Прашање 331. Конверзија на постфикс во Инфикс Во проблемот со конверзија на постфикс во инфикс, дадовме израз во нотација на постфикс. Напишете програма за конвертирање на дадената нотација во инфиксна нотација. Инфикс нотација Во оваа нотација, операторите се запишуваат помеѓу операндите. Слично е на тоа како генерално пишуваме израз. На пример: А + ...

Прочитај повеќе

Прашање 332. Префикс на конверзија на постфикс Во проблем со конверзија на префикс во постфикс, дадовме израз во номинација на префикс во формат на низа. Напишете програма за конвертирање на дадената нотација во нотација по поправка. Префикс нотација Во оваа нотација, ние ги запишуваме операндите по операторот. Позната е и како полска нотација. На пример: + AB е ...

Прочитај повеќе

Прашање 333. Следна пермутација Во следниот проблем со пермутација дадовме збор, пронајдете лексикографски поголема_пермутација на истиот. Пример влез: str = "tutorialcup" излез: tutorialpcu влез: str = "nmhdgfecba" излез: nmheabcdfg влез: str = "алгоритми" излез: алгоритамс влез: str = "spoonfeed" излез: Следна Permutation ...

Прочитај повеќе

Прашање 334. Најдолга заедничка последица Дадени ви се два жица стр1 и стр2, дознајте ја должината на најдолгата заедничка сукцесија. Последица: подред е низа што може да се добие од друга низа со бришење на некои или никакви елементи без промена на редоследот на останатите елементи. За екс 'tticp' е следбената ...

Прочитај повеќе

Прашање 335. Повторена шема на поднизици Во повторените обрасци на поднигови дадовме проверка на стрингот дали може да се конструира со земање на под-низа за себе и додавање на повеќе копии на под-низата заедно. Пример Внесување 1: str = „abcabcabc“ Излез: Вистинско објаснување: „abcabcabc“ може да се формира со постојано додавање на „abc“ на празна низа. ...

Прочитај повеќе

Прашање 336. Писмо Служба за пермутација Со пермутација на букви дадовме низа која се состои само од азбуки и броеви, секој знак во низата може да се претвори во мала и голема, дознајте ги сите различни низи што може да се добијат од различни комбинации на мали и големи букви од секој знак во жица. Пример ...

Прочитај повеќе

Прашање 337. Најдолг заеднички префикс со користење на сортирање Во најдолгиот заеднички префикс со користење на проблем со сортирање дадовме збир низи, пронајдете го најдолгиот заеднички префикс. односно најдете го префиксот дел што е заеднички за сите жици. Пример Внес 1: {„туторијал“, „туторијал“, „метеж“, „пад“} Излез: „ту“ Влез2: {„багаж“, „банана“, „батсмени“} Излез: „ба“ Внес 3: {„abcd "} Излез:" abcd "...

Прочитај повеќе

Прашање 338. Низа на заден простор Споредете Во проблемот за споредување на низата заднина дадовме две низи S и T, проверете дали се еднакви или не. Забележете дека низите содржат '#' што значи карактер на заден простор. Примери Влез S = "ab # c" T = "реклама # c" Излез точно (бидејќи и S и T се претвораат во "ac") Влез ...

Прочитај повеќе

Прашање 339. Модел на зборови Сите наидовме на обрасци на зборови како „АББА“, „ААББ“ и така натаму. Секогаш се прашуваме со што би можело да се поврзе овој џагор. Денес ќе се обидеме да решиме проблем каде ќе се обидеме да ја искористиме џагорливоста. Голем број проблеми со низи не му помагаат на случајот. Со оглед на ...

Прочитај повеќе

Прашање 340. Редовно појавување на изразување Во проблемот со Редовно совпаѓање на изразување дадовме два низа еден (да претпоставиме дека x) се состои од само мали букви и второ (да претпоставиме дека y) се состои од мали букви со два посебни карактери, т.е. „“. и „*“. Задачата е да откриете дали втората низа ...

Прочитај повеќе

Прашање 341. Реорганизирајте ја низата Во проблемот „Реорганизирај ја низата“ дадовме низа што содржи само некои карактери „az“. Нашата задача е да ги преуредиме тие карактери така што нема два исти карактери кои се во непосредна близина. Пример Внесено јаболко Излез pelpa Влезна книга Излез obko Влез aa Излез не е можно Влез aaab Излез не ...

Прочитај повеќе

Прашање 342. Компресија на жици Во проблемот со компресија на жици, дадовме низа [] од типот јаглен. Компресирајте го како карактер и броење на одреден карактер (ако бројот на карактерот е 1, тогаш единствениот знак е зачуван во компресирана низа). Должината на компресираната низа треба да ...

Прочитај повеќе

Прашање 343. Валидни загради Во проблемот Валидни загради дадовме низа што содржи само знаци '(', ')', '{', '}', '[' 'и'] ', утврди дали влезната низа е валидна. Влезната низа е валидна ако: Отворените загради мора да бидат затворени со ист тип на загради. () [] {} ...

Прочитај повеќе

Прашање 344. Најдолг заеднички префикс со употреба на Трие Во најдолгиот заеднички префикс со користење на проблемот Трие дадовме збир низи, пронајдете го најдолгиот заеднички префикс. односно најдете го префиксот дел што е заеднички за сите жици. Пример Внес 1: {„туторијал“, „туторијал“, „метеж“, „пад“} Излез: „ту“ Влез2: {„багаж“, „банана“, „лилјаци“} Излез: „ба“ Внес 3: {„abcd "} Излез:" abcd "...

Прочитај повеќе

Прашање 345. Валиден број Во проблемот Валиден број дадовме низа, проверете дали може да се толкува во валиден децимален број. Треба да се напомене дека, за дадена низа да се толкува како валиден децимален број. Треба да ги содржи следниве знаци: Броеви 0-9 Експонент - „д“ ...

Прочитај повеќе

Прашање 346. Пронајдете го најблискиот број на Палиндром Проблем во Пронајдете го најблискиот проблем со бројот на Палиндром дадовме број n. Пронајдете број што е палиндром и апсолутната разлика помеѓу палиндромскиот број и n е што е можно минимум, освен нулата. Ако има повеќе од еден број што го исполнува овој услов, тогаш отпечатете ...

Прочитај повеќе

Прашање 347. Сметај и кажи Брои и кажи во кои дадовме број N и треба да го најдеме N-тиот термин на броењето и да ја кажеме низата. Прво, треба да разбереме што е броење и да кажеме низа. Прво, видете неколку поими од низата: 1-ви поим е „1“. 2-ри мандат е ...

Прочитај повеќе

Прашање 348. Пронајдете уникатен карактер во низа Во Пронајди единствен карактер во низа проблем, дадовме низа што содржи само мали букви (az). Треба да го најдеме првиот карактер што не се повторува во него и да го испечатиме индексот. ако не постои таков карактер печати -1. Формат на влез Само една линија што содржи низа. Формат на излез Печатење ...

Прочитај повеќе

Прашање 349. Цел број на римски Преобраќање цел број во римско. Дадовме број N и треба да го испечатиме римскиот број N. Римските броеви се претставени со употреба на вредностите {I, V, X, L, C, D, M}. Ајде да видиме неколку примери за добро разбирање. Формат на влез Само една линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 350. Алгоритам Рабин Карп Алгоритмот Рабин Карп ја наоѓаше низата на шари во дадената текстуална низа. Постојат толку многу видови алгоритми или методи што се користат за наоѓање на низата на образецот. Во овој алгоритам, ние користиме Хашинг за наоѓање на совпаѓањето на моделот. Ако го добиеме истиот хаш-код за поднареката ...

Прочитај повеќе

Прашање 351. Погодете го зборот Погоди Зборот е интерактивен проблем. Интерактивен проблем значи дека податоците што ни се дадени не се предодредени. Можеме да отпечатиме вредности или да ја повикаме специфичната функција за да комуницираме или да добиеме повеќе информации во врска со решението. После секој чекор, исто така треба да го ИСПЛАНЕМЕ тампонот за да ...

Прочитај повеќе

Прашање 352. Различни последици Со оглед на двата жика S и P1, мора да го изброиме целиот број на посебни подредувања на S што е еднакво на P1. Белешка: Подредка на дадена низа е низа што ја архивираме со бришење на некои карактери или можни нула карактери исто така од оригиналната низа. Не можеме да ги смениме ...

Прочитај повеќе

Прашање 353. Изоморфни жици Изоморфни жици - Со оглед на два жика треба да провериме дали за секоја појава на карактер во низата 1 постои уникатно мапирање со знаци во низата2. На кратко, проверете дали има мапирање еден до еден или не. Пример Влез str1 = „aab“ str2 = „xxy“ Излез Вистински ...

Прочитај повеќе

Прашање 354. Изведете смена на низи Leetcode Shift е процес во кој азбуките се зголемуваат за 1 во нивната ASCII вредност. За последната азбука z повторно започнува, т.е. смената на z ќе биде a. При извршување на проблем со смени на низа, имавме дадено низа (само мали букви) и низа [...

Прочитај повеќе

Прашање 355. Споредба на низи што содржат вајлд карти Во споредбата на низи што содржат проблем со вајлд карти, дадовме два жика, втората низа содржи мали азбуки, а првата содржи мали азбуки и некои модели на диви карти. Шемите на вајлд-кард се:?: Можеме да ја замениме оваа вајлд-карта со која било мала азбука. *: можеме да ја замениме оваа маска со каква било низа. Празна ...

Прочитај повеќе

Прашање 356. Проверете дали жиците се оддалечени K оддалечени или не Изјава за проблем Со оглед на два жика и цел број k, напишете програма за да проверите дали дадените низи се оддалечени k оддалечени или не. Тоа е ако некој карактер е несоодветен или кој било карактер треба да се отстрани, тогаш тој е познат како k растојание одвоено. Формат на влез Првиот ...

Прочитај повеќе

Прашање 357. Генерирајте ги сите бинарни жици без последователни 1-а Изјава за проблем Во проблемот „Генерирај ги сите бинарни низи без последователни 1-ви“ дадовме цел број k, напиши програма за печатење на сите бинарни низи со големина k без последователни 1-ти. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи цел број N. Излезен формат Печатете ги сите можни ...

Прочитај повеќе

Прашање 358. Подреди низа според друга низа Изјава за проблем Дадени се два влезни низа, шема и низа. Ние треба да ја подредиме низата според редоследот дефиниран со моделот. Стрингот на моделот нема дупликати и ги има сите карактери на низата. Формат на влез Првата линија што содржи низа што ни треба ...

Прочитај повеќе

Прашање 359. Проверете дали Стрингот го следи редоследот на знаците според моделот или не Изјава за проблем Во проблемот „Провери дали стрингот следи по редослед на карактери според шема или не“, треба да провериме дали знаците во дадената низа за влез го следат истиот редослед како што е утврдено со знаците присутни во дадената шема за внесување, а потоа отпечати „Да“ печати „Не“. Формат на влез ...

Прочитај повеќе

Прашање 360. Обратна низа без привремена променлива Изјава за проблем Во проблемот „Обратна низа без привремена променлива“ дадовме низа „и“. Напишете програма за да ја вратите оваа низа без да користите дополнителна променлива или празно место. Формат на влез Првата линија што ја содржи дадената низа „s“. Излезен формат Печатете ја низата што е обратна од ...

Прочитај повеќе

Прашање 361. Печатете ги сите палиндромски партиции на низа Изјава за проблем Во проблемот „Печати ги сите палиндромски партиции на низа“ дадовме низа „s“. Напишете програма за печатење на сите можни палиндромични партиции на s. Палиндром е збор, број, фраза или друга низа на карактери што го читаат истиот назад како напред, како што се ...

Прочитај повеќе

Прашање 362. Пресметајте ги паровите на исто растојание како и со англиски азбуки Изјава за проблемот во проблемот „Број на парови на исто растојание како и кај англиските азбуки“ дадовме низа „и“. Напишете програма што ќе го отпечати бројот на парови чии елементи се на исто растојание како и со англиски азбуки. Формат на влез Првата линија што ја содржи дадената ...

Прочитај повеќе

Прашање 363. Минимални знаци што треба да се додадат напред за да се направи низа палиндром Изјава за проблем Во проблемот „Минимални знаци што треба да се додадат напред за да се направи низа Палиндром“ дадовме низа „и“. Напишете програма за да ги пронајдете минималните знаци што треба да се додадат напред за да се направи палиндром со низа. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 364. Кт карактер што не се повторува Изјава за проблем Во „Kth не-повторувачки знак“ дадовме низа „s“. Напишете програма за да го откриете карактерот што не се повторува. Ако има помалку од k карактер што не се повторува во низата, тогаш отпечатете „-1“. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи низа „s“. ...

Прочитај повеќе

Прашање 365. Отстранете ги минималните знаци, така што две жици стануваат анаграми Изјава за проблем Во проблемот „Отстрани минимални знаци така што две жици да станат анаграми“ дадовме две влезни низи. Пронајдете го минималниот број на_ карактери што треба да се отстранат од овие два низа, така што тие ќе станат анаграми. Формат на влез Првата линија што содржи низа „s“. Втората линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 366. Генерирајте ги сите бинарни жици од дадена шема Изјава за проблем Во проблемот „Генерирај ги сите бинарни жици од дадена шема“ дадовме влезна низа „s“ се состои од 0, 1 и? (јаглерод кард). Треба да ги генерираме сите можни бинарни низи со замена? со „0“ и „1“. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 367. Отпечатете ги сите можни начини да скршите низа во форма на заграда Изјава за проблемот Во проблемот „Печати ги сите можни начини да се прекине низа во форма на заграда“, дадовме низа „и“. Пронајдете ги сите можни начини да ја прекинете дадената низа во форма на заграда. Затворете ги сите потстаници во заградите (). Формат на влез Првата и единствената линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 368. Цезар Сифер Опис Техниката Цезар шифр е една од најраните техники на криптирање. Тука, за секоја буква во дадениот текст, таа е заменета со буква со одреден фиксен број на позиции по азбуката. Ако n = 1, заменете го A со B, B ќе стане C, и така ...

Прочитај повеќе

Прашање 369. Најдолгиот Палиндром може да се формира со отстранување или преуредување на карактери Изјава за проблем Во проблемот „Најдолгиот палиндром може да се формира со отстранување или преуредување на карактери“ дадовме низа „и“. Пронајдете го најдолгиот палиндром што може да се конструира со отстранување или преуредување на некои карактери или евентуално нула карактери од низата. Можеби има повеќе решенија, можете да ...

Прочитај повеќе

Прашање 370. Најдолг заеднички префикс на зборови според совпаѓање на зборови Изјава за проблемот Во проблемот „Најдолгиот заеднички префикс со употреба на збор со совпаѓање на зборови“, дадовме N жици. Напишете програма за да го пронајдете најдолгиот заеднички префикс на дадените жици. Формат на влез Првата линија што содржи цел број N и го означува бројот на низи. Следни N линии ...

Прочитај повеќе

Прашање 371. Најдолг заеднички префикс со употреба на знаци по соодветност на карактери Изјава за проблемот Во проблемот „Најдолгиот заеднички префикс со употреба на знаци по совпаѓање на знаци“ дадовме цел број N и N жици. Напишете програма за да го пронајдете најдолгиот заеднички префикс на дадените жици. Формат на влез Првата линија што содржи цел број N и го означува бројот ...

Прочитај повеќе

Прашање 372. Пермутации на дадена низа користејќи STL Изјава за проблем Во проблемот „Пермутации на дадена низа со употреба на STL“, дадовме низа „s“. Печатете ги сите пермутации на влезната низа користејќи STL функции. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи низа „s“. Излезен формат Печатете ја целата пермутација на дадената ...

Прочитај повеќе

Прашање 373. Најдолгиот заеднички префикс со користење на Подели и освои Изјава за проблем Во проблемот „Најдолгиот заеднички префикс со користење на поделба и освојување“, дадовме цел број n и n низи. Напишете програма што ќе го отпечати најдолгиот заеднички префикс. Ако не постои заеднички префикс, тогаш отпечатете „-1“. Формат на влез Првата линија содржи цел број n. ...

Прочитај повеќе

Прашање 374. Најдолг заеднички префикс со употреба на бинарно пребарување II Изјава за проблем Во проблемот „Најдолгиот заеднички префикс со употреба на бинарно пребарување II“ дадовме цел број N и N жици. Напишете програма што ќе го отпечати најдолгиот заеднички префикс на дадени жици. Ако нема заеднички префикс, отпечатете „-1“. Формат на влез Првата линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 375. Палминдром пермутации на низа Изјава за проблем Во проблемот „Палиндром пермутации на низа“, дадовме влезна низа „и“. Печатете ги сите можни палиндроми што можат да се генерираат со употреба на знаците на низата. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи низа „s“. Излезен формат Печатете ги сите можни ...

Прочитај повеќе

Прашање 376. Проверете дали две дадени жици се изоморфни едни со други Изјава за проблемот Во проблемот „Проверете дали две дадени жици се изоморфни едни со други“ дадовме две низи s1 и s2. Напишете програма што вели дали дадените жици се изоморфни или не. Забелешка: За два жика се вели дека се изоморфни ако има еден за да се ...

Прочитај повеќе

Прашање 377. Должина на најдолгата важечка потсина Изјава за проблемот Во „Должина на најдолгата важечка потнишка“ дадовме низа што содржи само заграда за отворање и затворање. Напишете програма што ќе ја најде најдолгата валидна поднаграда за заграда. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи низа. Излезен формат Првиот и ...

Прочитај повеќе

Прашање 378. Форма на минимален број од дадена секвенца на Д и I Изјава за проблем Во проблемот „Форма на минимален број од дадена секвенца на Д и јас“, дадовме шема што содржи само јас и Д. Јас за зголемување и Д за намалување. Напишете програма за печатење на минималниот број по тој образец. Бројките од 1-9 и цифрите не можат да се повторуваат. Формат на влез ...

Прочитај повеќе

Прашање 379. Подредете ги дадените броеви за да го формирате најголемиот број II Изјава за проблемот Во проблемот „Распоредете ги дадените броеви за да го формирате најголемиот број II“, дадовме низа позитивни цели броеви. Наредете ги на таков начин што аранжманот ќе формира најголема вредност. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи цел број n. Втора линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 380. Проверете дали поврзаната листа на жици формира Палиндром Изјава за проблем Во проблемот „Проверете дали поврзана листа на жици формираат Палиндром“, дадовме поврзана листа со ракување со податоци за низа. Напишете програма за да проверите дали податоците формираат палиндром или не. Пример ba-> c-> d-> ca-> b 1 Објаснување: Во горниот пример можеме да видиме дека ...

Прочитај повеќе

Прашања за дрвото Амазон

Прашање 381. Патека од корен до лист со целна сума Leetcode Solutions Дадени се бинарно дрво и цел број К. Нашата цел е да вратиме дали има пат од корен до лист во дрвото, така што збирот е еднаков на целта-К. Збирот на патеката е збир на сите јазли што лежат на неа. 2 / \ ...

Прочитај повеќе

Прашање 382. Стринг-низа Изјава за проблемот Проблемот „Стримблинг стринг“ наведува дека ви се дадени две жици. Проверете дали втората низа е измешана низа од првата или не? Објаснување Нека низата s = „одлична“ Претставување на s како бинарно дрво со рекурзивно делење на две непразни поднизи. Оваа низа може да биде ...

Прочитај повеќе

Прашање 383. Барања за број на различни елементи во под-низа Дадовме низа цел број и голем број пребарувања и мора да го откриеме бројот на сите различни елементи што ги имаме во дадениот опсег, барањето се состои од два броја лево и десно, ова е дадениот опсег, со ова со оглед на опсегот ние ...

Прочитај повеќе

Прашање 384. Морис Траверзал Преминувањето на Морис е метод за пресекување на јазлите во бинарно дрво без употреба на оџак и рекурзија. Така, се намалува вселенската сложеност на линеарна. Inorder Траверзал Пример 9 7 1 6 4 5 3 1 / \ 2 ...

Прочитај повеќе

Прашање 385. Kth предок на јазол во бинарно дрво Изјава за проблемот Проблемот „Kth предок на јазол во бинарно дрво“ наведува дека ви даваат бинарно дрво и јазол. Сега треба да го најдеме kth предок на овој јазол. Предок на кој било јазол се јазлите што лежат на патеката од коренот ...

Прочитај повеќе

Прашање 386. Неправилен наследник на јазол во Бинарно дрво Изјава за проблемот Проблемот бара да се најде „Неправилен наследник на јазол во Бинарно дрво“. Недостижен наследник на јазол е јазол во бинарното дрво што доаѓа по дадениот јазол во понизок премин на даденото бинарно дрво. Пример Наредно наследник на 6 е 4 ...

Прочитај повеќе

Прашање 387. Проверете дали дадена низа може да претставува пренарачување попречно на стебло за бинарно пребарување Проблемот „Проверете дали дадена низа може да претставува Прелиминарно пресекување на стеблото за бинарно пребарување“ наведува дека ви е дадена редоследот на прелиминарната нарачка. Сега разгледајте ја оваа низа и откријте дали оваа низа може да претставува бинарно стебло за пребарување или не? Очекуваната временска сложеност за решението е ...

Прочитај повеќе

Прашање 388. Конструирај бинарно стебло од дадена репрезентација на матичната низа Проблемот „Конструирај бинарно стебло од дадена репрезентација на родителска низа“ наведува дека ти е дадена низа. Оваа низа за влез претставува бинарно стебло. Сега треба да конструирате бинарно дрво врз основа на оваа низа за влез. Низата го зачувува индексот на матичен јазол на секој индекс. ...

Прочитај повеќе

Прашање 389. Со оглед на бинарно дрво, како ги отстранувате сите полу-јазли? Проблемот „Со оглед на бинарно дрво, како ги отстранувате сите полу-јазли?“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво. Сега треба да ги отстраните полу-јазлите. Половина јазол се дефинира како јазол во дрвото што има само едно дете. Или е ...

Прочитај повеќе

Прашање 390. Итеративна поминување на нарачката Проблемот „Итеративна пресек на нарачката“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво и сега треба да ја пронајдете прелиминарната пресек на дрвото. Од нас се бара да ја најдеме прелиминарната претходна нарачка користејќи итеративен метод, а не рекурзивен пристап. Пример 5 7 9 6 1 4 3 ...

Прочитај повеќе

Прашање 391. Пронајдете растојание помеѓу два јазли на бинарно дрво Изјава за проблемот Проблемот „Пронајдете растојание помеѓу два јазли на бинарно стебло“ вели дека ви се дава бинарно дрво и ви се дадени два јазли. Сега треба да го пронајдете минималното растојание помеѓу овие два јазли. Пример // Дрвото е прикажано со помош на сликата над јазолот 1 ...

Прочитај повеќе

Прашање 392. Напишете код за да утврдите дали две дрвја се идентични Проблемот „Напиши код за да утврдиш дали две дрвја се идентични“ вели дека ви се дадени две бинарни дрвја. дознајте дали се идентични или не? Овде, идентичното дрво значи дека и двете бинарни дрвја имаат иста вредност на јазол со ист распоред на јазли. Пример И двете дрвја ...

Прочитај повеќе

Прашање 393. Преминување на граница на бинарно дрво Изјава за проблемот Проблемот „Преминување на граница на бинарно дрво“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво. Сега треба да го испечатите погледот на границата на бинарно дрво. Тука попречувањето на границата значи дека сите јазли се прикажани како граница на дрвото. Јазлите се гледаат од ...

Прочитај повеќе

Прашање 394. Дијагонална пресека на бинарното дрво Изјава за проблемот Проблемот „Дијагонално пресекување на бинарно дрво“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво и сега треба да го пронајдете дијагоналниот поглед за даденото дрво. Кога ќе видиме дрво од горниот десен правец. Јазлите што се видливи за нас е дијагонален поглед ...

Прочитај повеќе

Прашање 395. Дното на дното на бинарното дрво Изјава за проблемот Проблемот „Долниот поглед на бинарното дрво“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво и сега треба да го пронајдете долниот поглед за даденото дрво. Кога ќе видиме дрво од надолен правец. Јазлите што се видливи за нас е долниот дел ...

Прочитај повеќе

Прашање 396. Печатете го десниот поглед на бинарно дрво Изјава за проблемот Проблемот „Печати го десниот поглед на бинарно дрво“ вели дека ви е дадено бинарно дрво. Сега треба да го пронајдете вистинскиот поглед на ова дрво. Овде, десниот поглед на бинарното дрво значи да се испечати низата како што изгледа дрвото кога се гледа од ...

Прочитај повеќе

Прашање 397. Опсег на LCM пребарувања Изјава за проблемот Проблемот „Опсег LCM пребарувања“ наведува дека имате цела низа и q број на пребарувања. Секое барање го содржи (лево, десно) како опсег. Дадената задача е да го откриеме LCM (лево, десно), односно LCM од целиот број што доаѓа во опсегот на ...

Прочитај повеќе

Прашање 398. Пронајдете збир на максимално ниво во Бинарно дрво Изјава за проблемот Проблемот „Пронајди збир на максимално ниво во бинарно стебло“ наведува дека ви е дадено бинарно стебло со позитивни и негативни јазли, пронајдете ја максималната сума на ниво во бинарното стебло. Пример Внесување 7 Објаснување Прво ниво: Збир = 5 Второ ниво: Збир = ...

Прочитај повеќе

Прашање 399. Вовед во црвено-црно дрво Црното црно дрво е самостојно балансирано бинарно дрво. Во ова дрво, секој јазол е или црвен јазол или црн јазол. Во овој вовед во црвено-црно дрво, ќе се обидеме да ги покриеме сите негови основни својства. Карактеристики на црвено-црното дрво Секој јазол е претставен или како црвен или црн. ...

Прочитај повеќе

Прашање 400. Операција за бришење дрво на бинарно пребарување Изјава за проблемот Проблемот „Операција за бришење дрво на бинарно пребарување“ бара од нас да ја спроведеме операцијата за бришење за стеблото за бинарно пребарување. Функцијата за бришење се однесува на функционалноста за бришење јазол со даден клуч / податоци. Пример Јазол за внесување што треба да се избрише = 5 Излезен пристап за операција за бришење дрво на бинарно пребарување Значи ...

Прочитај повеќе

Прашање 401. Итеративен метод за наоѓање на висината на бинарното дрво Изјава за проблемот Проблемот „Итеративен метод за наоѓање на висината на бинарното дрво“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво, пронајдете ја висината на дрвото користејќи итеративен метод. Примери Влез 3 Влез 4 Алгоритам за Итеративен метод за наоѓање на висина на бинарно дрво Висина на едно дрво ...

Прочитај повеќе

Прашање 402. Клонирајте бинарно дрво со случајни покажувачи Изјава за проблем Дадено е целосно бинарно стебло со некои случајни покажувачи. Случајни покажувачи се однесуваат на јазли на кои секој јазол покажува, освен на неговото лево и десно дете. Значи, ова исто така ја менува стандардната структура на јазол во едноставно бинарно дрво. Сега јазолот на ...

Прочитај повеќе

Прашање 403. Преминување на нивото на нарачки користејќи две редици Изјава за проблемот Проблемот „Преминување на нивото со цел користејќи две редици“ вели дека ви е дадено бинарно стебло, отпечатете го пресекот на неговиот ред по линија. Примери Влез 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Влез 1 2 3 4 5 6 Алгоритам за попречување на нивото на нарачки ...

Прочитај повеќе

Прашање 404. Проверете дали сите нивоа на две бинарни стебла се анаграми или не Изјава за проблемот Проблемот „Проверете дали сите нивоа на две бинарни стебла се анаграми или не“ вели дека ви се дадени две бинарни дрвја, проверете дали сите нивоа на двете дрвја се анаграми или не. Примери Влезен вистински Внесен лажен алгоритам за да проверите дали сите нивоа на две ...

Прочитај повеќе

Прашање 405. Проверете дали дадената низа може да претставува Пресек на нарачки на ниво на стебло за бинарно пребарување Изјава за проблемот Проблемот „Проверете дали дадената низа може да претставува Пресек на нивото на нарачката на стеблото за бинарно пребарување“ наведува дека ви е дадена пресек на нивото на нарачката на стеблото за бинарно пребарување. И со користење на ниво на напречни на дрвото. Треба ефикасно да откриеме дали нивото за ...

Прочитај повеќе

Прашање 406. Број на браќа и сестри на даден јазол во дрво Изјава за проблемот Проблемот „Број на браќа и сестри на даден јазол во не-дрво“ наведува дека ви е дадено дрво-дрво и целен јазол. Пронајдете го бројот на браќа и сестри на целниот јазол. Да претпоставиме дека јазолот е секогаш присутен во дрвото и првиот јазол е ...

Прочитај повеќе

Прашање 407. Претворете го BST во мин-грамада без да користите низа Изјавата за проблемот „Конвертирај го BST во мин-грамада без да користиш низа“ наведува дека ви е даден BST (стебло за бинарно пребарување) и треба да го претворите во мин-грамада. Мин-грамадата треба да ги содржи сите елементи во стеблото за бинарно пребарување. Алгоритмот треба да работи во линеарна сложеност во времето. ...

Прочитај повеќе

Прашање 408. Спојте два BST со ограничен дополнителен простор Изјава за проблемот Проблемот „Спојување две BST со ограничен дополнителен простор“ вели дека ви се дадени две стебла за бинарно пребарување (BST) и треба да ги отпечатите елементите од двете дрвја по сортиран редослед. Тоа е во таков редослед што се чини дека елементите се од една единствена БСТ. ...

Прочитај повеќе

Прашање 409. Итеративно поминување по нарачката со употреба на два слоја Изјава за проблемот Проблемот „Итеративно поминување по нарачката со употреба на два стега“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво со n јазли. Напишете ја програмата за нејзино повторливо поминување по нарачката користејќи два стега. Пример Влез 4 5 2 6 7 3 1 Влез 4 2 3 1 Алгоритам Креирај ...

Прочитај повеќе

Прашање 410. Конверзија на стебло во бинарно дрво во бинарно пребарување со употреба на сет STL Изјава за проблем Дадено ни е бинарно дрво и треба да го претвориме во дрво за бинарно пребарување. Проблемот „Конверзија на дрво во бинарно пребарување во бинарно пребарување со употреба на STL сет“ бара да се изврши конверзија со користење на STL сет. Ние веќе разговаравме за претворање на бинарното дрво во BST, но ние ...

Прочитај повеќе

Прашање 411. K'th Најголемиот елемент во BST со користење на постојан дополнителен простор Во изјавата за проблемот „K'th Largest element in BST користење постојан дополнителен простор" се вели дека ви е дадено бинарно стебло за пребарување и треба да го пронајдете kth најголемиот елемент во него. Значи, ако ги распоредиме елементите на стеблото за бинарно пребарување по опаѓачки редослед, тогаш треба да ги вратиме ...

Прочитај повеќе

Прашање 412. K'th најголемиот елемент во BST кога не е дозволена измена во BST Во изјавата за проблемот „Најголемиот елемент K'во BST кога не е дозволена модификација во BST" е наведено дека ви е дадено бинарно стебло за пребарување и треба да го пронајдете kth најголемиот елемент. Ова значи дека кога сите елементи на стеблото за бинарно пребарување се подредени по опаѓачки редослед. Потоа ...

Прочитај повеќе

Прашање 413. Итеративна метода за наоѓање предци на дадено бинарно дрво Изјава за проблемот „Итеративен метод за наоѓање предци на дадено бинарно стебло“ вели дека ви е дадено бинарно дрво и цел број што претставува клуч. Создадете функција за печатење на сите предци на дадениот клуч користејќи повторување. Пример Внесен клуч = 6 5 2 1 Објаснување: ...

Прочитај повеќе

Прашање 414. Проверете дали секој внатрешен јазол на BST има точно едно дете Изјава за проблемот „Проверете дали секој внатрешен јазол на BST има точно едно дете“ во проблемот се наведува дека ви е даден прелиминарен пресек на стебло за бинарно пребарување. И треба да откриете дали сите јазли кои не се лиснати содржат само едно дете. Тука исто така сметаме дека сите ...

Прочитај повеќе

Прашање 415. Пронајдете го к-тиот најмал елемент во BST (Статистика за нарачки во BST) Изјава за проблемот „Пронајдете го к-ти најмалиот елемент во BST (Статистика за нарачки во БСТ)“ наведува дека ви е дадено стебло за бинарно пребарување и треба да го пронајдете најмалиот к-ти во БСТ. Ова значи дека ако направиме по ред напречник на стеблото за бинарно пребарување и ги зачуваме ...

Прочитај повеќе

Прашање 416. Вертикална сума во дадено бинарно дрво Изјава за проблемот „Вертикална сума во даденото бинарно дрво“ вели дека ви е дадено бинарно дрво и треба да го најдеме збирот на секое вертикално ниво. Под вертикално ниво, мислиме ако повлечеме вертикални линии на растојание од 1 единица лево и десно ...

Прочитај повеќе

Прашање 417. Програма за проверка дали бинарното дрво е BST или не Изјава за проблемот „Програма за проверка дали бинарното дрво е BST или не“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво и треба да проверите дали бинарното дрво ги задоволува својствата на дрвото за бинарно пребарување. Значи, бинарното дрво ги има следниве својства: Левото под дрво ...

Прочитај повеќе

Прашање 418. Максимална длабочина на бинарното дрво Изјава за проблем „Максимална длабочина на бинарното дрво“ наведува дека ви е дадена структура на податоци за бинарно стебло. Печатете ја максималната длабочина на даденото бинарно дрво. Пример Внесување 2 Објаснување: Максималната длабочина за даденото дрво е 2. Затоа што има само еден елемент под коренот (т.е. ...

Прочитај повеќе

Прашање 419. Претворете го BST во Мин грамада Изјава за проблем Со оглед на целосно дрво на бинарно пребарување, напишете алгоритам за да го претворите во мин грамада, што треба да го претвори BST во мин грамада. Мин грамада треба да биде таква што вредностите лево од еден јазол мора да бидат помали од вредностите десно ...

Прочитај повеќе

Прашање 420. Спојте две избалансирани стебла на бинарно пребарување Изјава за проблем со оглед на две балансирани стебла за бинарно пребарување, има n елементи во првиот BST и m елементи во вториот BST. Напишете алгоритам за да споите две избалансирани стебла на бинарно пребарување за да формирате трето балансирано дрво на бинарно пребарување со (n + m) елементи. Пример Излезен излез Пред-нарачка ...

Прочитај повеќе

Прашање 421. Бинарно пребарување и вметнување на дрво Изјава за проблем Напишете алгоритам за извршување на пребарување и вметнување во Дрво за бинарно пребарување. Она што ќе го направиме е да вметнеме некои елементи од влезот во бинарно стебло за пребарување. Кога и да побарате да пребарувате одреден елемент, ќе го бараме меѓу елементите во BST (краток ...

Прочитај повеќе

Прашање 422. Проверете дадена низа со големина n може да претставува BST на n ниво или не Изјава за проблем Со оглед на низа со n елементи, проверете ја дадената низа со големина n може да претставува BST на n ниво или не. Тоа е да се провери дали стеблото за бинарно пребарување конструирано со употреба на овие n елементи може да претставува BST на n нивоа. Примери arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Прочитај повеќе

Прашање 423. Конверзија на дрво во бинарно пребарување во бинарно Во проблемот со конверзија на стеблото во бинарно дрво во бинарно пребарување, дадовме бинарно дрво да го претвори во Бинарно дрво за пребарување без промена на структурата на дрвото. Пример Внесување излез Пред-нарачка: 13 8 6 47 25 51 Алгоритам Не мора да ја менуваме структурата на ...

Прочитај повеќе

Прашање 424. Подредена поврзана листа на балансиран BST Во сортирана поврзана листа до избалансиран проблем со BST, дадовме единствено Поврзана листа по сортиран редослед, конструирајте Балансирано бинарно дрво од единствено Поврзаната листа. Примери Внесување 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 Излез Пред-нарачка: 3 2 1 5 4 Влез 7 -> ...

Прочитај повеќе

Прашање 425. Подредена низа на балансирана BST Во сортирана низа до балансиран проблем на BST, дадовме низа по сортиран редослед, конструирај Балансирано бинарно стебло за пребарување од сортираната низа. Примери Влезен arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Излез Пред-нарачка: 3 2 1 5 4 Влез arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Прочитај повеќе

Прашање 426. Трансформирајте BST во поголема сума на дрво Во трансформација на дрво BST во поголема сума Со оглед на дрво на бинарно пребарување, напишете алгоритам за да го претворите во дрво со поголема сума, односно трансформирајте го секој јазол да го содржи збирот на сите елементи поголеми од него. Пример Излез за влез Пред-нарачка: 69 81 87 34 54 ...

Прочитај повеќе

Прашање 427. Предности на BST во однос на Хаш табелата Најчесто користените операции на која било структура на податоци се вметнување, бришење и пребарување. Хаш табелата е во состојба да ги изврши овие три операции со просечна временска сложеност на О (1), додека дрвата за бинарно пребарување со само-балансирање ја земаат сложеноста на времето О (најавата н). На почетокот, се чини дека Хаш масите се подобри од ...

Прочитај повеќе

Прашање 428. Конструирајте BST од даденото Пресекување на нарачки на ниво Со оглед на пресекот на нивото на редоследот на Дрвото за бинарно пребарување, напишете алгоритам за конструирање на Бинарното дрво за пребарување или BST од ИТС дадено поминување на нарачката на ниво. Пример Влезно ниво Нарачка [] = {18, 12, 20, 8, 15, 25, 5, 9, 22, 31} Излез Редослед: 5 8 9 12 15 18 ...

Прочитај повеќе

Прашање 429. Конструирај BST од даден Преоден пресек Со оглед на прелиминарната нарачка на Бинарното дрво за пребарување (BST), напишете алгоритам за конструирање на BST од даден пресек на нарачки. Примери Предлог за влез [] = {7, 5, 3, 6, 9} Резултат за излез: 3 5 6 7 9 Пред-нарачка за влез [] = {12, 6, 1, 35, 20} Резултат за излез: 1 6 ...

Прочитај повеќе

Прашање 430. Пронајдете го јазолот со минимална вредност во Бинарно стебло за пребарување Со оглед на дрвото за бинарно пребарување, напишете алгоритам за да го пронајдете јазолот со минималната вредност во даденото стебло за бинарно пребарување. Пример Излезен излез 5 Наивен пристап Едноставен пристап е да се направи пресек на дрвото и да се најде јазолот со минимална вредност меѓу сите јазли. Овој ...

Прочитај повеќе

Прашање 431. Конструирајте бинарно стебло од дадени преноси и редоследни нарачки Во овој проблем, ние имаме неуредност и нарачка на бинарното дрво. Треба да конструираме бинарно дрво од дадените траси на Inorder и Preorder. Пример Влез: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Preorder = [A, B, D, E, C, F] Излез: Нарачајте попречно на дрвото формирано од ...

Прочитај повеќе

Прашање 432. Печатете ги предците на даден јазол на бинарно дрво без поврат Со оглед на бинарно дрво и специфичен јазол или клуч. Печатете ги предците на даден бинарен јазол на дрво без поврат. Пример Внесување: клуч = 7 Излез: 3 1 Влез: клуч = 4 Излез: 2 1 Алгоритам за предци на даден бинарен јазол на дрво Создадете јазол на класа ...

Прочитај повеќе

Прашање 433. Преминување на нивото по ред во спирална форма Во овој проблем дадовме бинарно дрво, отпечатете го пресекот на неговиот редослед во спирала. Примери Влезен излез 10 30 20 40 50 80 70 60 Наивен пристап за попречување на нивото на нарачката во спирална форма Идејата е да се направи нормално ниво поминување на нарачката со користење на ...

Прочитај повеќе

Прашање 434. Кт најмал елемент во БСТ Во овој проблем, дадовме BST и број k, пронајдете го kth најмалиот елемент во BST. Примери Влезно дрво [] = {5, 3, 6, 2, 4, нула, нула, 1} k = 3 Излез 3 Влезно дрво [] = {3, 1, 4, нула, 2} k = 1 Излез 1. ..

Прочитај повеќе

Прашање 435. Балансирано бинарно дрво Во балансиран проблем со бинарно дрво, дадовме корен на бинарно дрво. Ние треба да утврдиме дали е тоа рамнотежа на висината. Примери Излезен излез вистински Влезен излез: лажно избалансирано бинарно стебло Секој јазол во избалансирано бинарно дрво има разлика од 1 или помалку ...

Прочитај повеќе

Прашање 436. Интервал дрво Во проблемот со стеблото на интервали, дадовме збир на интервали и три типа на прашања addInterval (x, y): Додајте интервал (x, y) на поставениот removeInterval (x, y): Отстрани интервал (x, y) ) од поставената проверка Интервал (x, y): Проверете дали интервалот (x, y) се преклопува со некој постоечки интервал Дизајнирајте структура на податоци (Интервал на стебло) ...

Прочитај повеќе

Прашање 437. Конструирајте комплетно бинарно дрво од неговата претстава за поврзана листа Со оглед на приказот на поврзаната листа на целосно бинарно стебло. Поврзаната листа е во редоследот на нивото на попречувањето на дрвото. Напишете алгоритам за да го конструирате целосното бинарно стебло од претставата за поврзаната листа. Пример Внес 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ...

Прочитај повеќе

Прашање 438. Најнизок заеднички предци Со оглед на коренот на бинарното дрво и два јазли n1 и n2, пронајдете го LCA (најнискиот заеднички предход) на јазлите. Пример Што е најнизок заеднички претходник (LCA)? Предците на јазолот n се јазли присутни на патеката помеѓу коренот и јазолот. Размислете за бинарното дрво прикажано во ...

Прочитај повеќе

Прашање 439. Најнизок заеднички предци во бинарно дрво за пребарување Со оглед на коренот на стеблото за бинарно пребарување и два јазли n1 и n2, пронајдете го LCA (најнискиот заеднички предход) на јазлите во даденото дрво за бинарно пребарување. Пример наивен пристап за најнизок заеднички предци во стеблото за бинарно пребарување Пронајдете го LCA (n1, n2) користејќи оптимален пристап за наоѓање на LCA ...

Прочитај повеќе

Прашање 440. Сегментно дрво Ако имаме додавање на даден опсег на низа чиишто вредности на елементите се ажурираат во секое време. Потоа, во тој вид проблем, се справуваме со користење на структура на дрво од сегменти. Со оглед на низата a [] со n елементи и треба да одговорите на повеќе прашања, секое од пребарувањата е едно ...

Прочитај повеќе

Прашање 441. Печатете бинарно дрво по вертикален редослед Во овој проблем, дадовме покажувач што го означува коренот на бинарното дрво и вашата задача е да го отпечатите бинарното дрво по вертикален редослед. Пример Влез 1 / \ 2 3 / \ / \ 4 5 6 7 \ \ 8 9 Излез 4 2 ...

Прочитај повеќе

Прашање 442. Дрво за бинарно пребарување Дрво за бинарно пребарување е бинарно дрво со некои правила што ни овозможува да ги одржуваме податоците на подреден начин. Бидејќи станува збор за бинарно дрво, еден јазол може да има најмногу 2 деца. Структура на јазол на бинарно пребарување Правила за бинарно дрво за ...

Прочитај повеќе

Прашање 443. Максимално бинарно дрво Во овој проблем, дадовме низа a [] со големина n. Создадете максимално бинарно дрво од низата и вратете го неговиот коренски јазол. Направено е од низата користејќи ги следниве чекори: Коренскиот јазол на дрвото треба да биде максималната вредност во дадената ...

Прочитај повеќе

Прашање 444. Порака на ниво на цик-цак на бинарно дрво Со оглед на бинарно дрво, отпечатете ја пресекот на редоследот на нивото на цик-цак на неговите вредности на јазолот. (т.е. одлево надесно, потоа десно лево за следното ниво и наизменично помеѓу). Пример, разгледајте го бинарното дрво дадено подолу Подолу е пресекот на редоследот на нивото на цик-цак на горенаведените типови на бинарно дрво ...

Прочитај повеќе

Прашање 445. Вратете го стеблото за бинарно пребарување Размислете за дрво за бинарно пребарување, два јазли на дрвото се заменети, дизајнирајте алгоритам за враќање на дрвото за бинарно пребарување. Пример Размислете за дрвото за бинарно пребарување дадено подолу, чии два јазли се заменети како влез. Откриени се неточни јазли на BST (обележани) и потоа се менуваат за да се добие ...

Прочитај повеќе

Прашање 446. Населување на следни десни покажувачи во секој јазол Со оглед на Бинарно дрво, поврзете ги јазлите што се на исто ниво од лево надесно. Структура на јазолот на дрвото: Јазол на дрвото содржи 4 компоненти кои се податоци (цел број), покажувачи (следно, лево и десно) од типот на јазол на дрвото. следен покажувач на точка на јазол кон неговата ...

Прочитај повеќе

Прашање 447. Топ поглед на бинарно дрво Горниот приказ на бинарното дрво е збир на јазли видливи кога дрвото се гледа одозгора. Со оглед на бинарно дрво, горниот приказ на Излезот на бинарното дрво од лево-најоризонтално ниво до десно хоризонтално ниво. Пример Пример 1 Пример 2 Видови на ...

Прочитај повеќе

Прашање 448. Ниво на секој јазол на дрво од изворен јазол Со оглед на дрво (ацикличен целосно поврзан график каде составните јазли се поврзани со двонасочни рабови) и изворниот јазол. најдете го нивото на секој јазол во изворен јазол во форма на дрво. Дадено е дека нивото на јазол v во однос на изворот е растојанието помеѓу ...

Прочитај повеќе

Прашање 449. Пронајдете дупликат поддрвја Дупликати подстемиња Поддрвјата се вели дека се дупликати ако имаат исти вредности и структура на јазли. Дадено е бинарно дрво со n јазли. Пронајдете ги сите дупликати под-дрвја и вратете им го коренскиот јазол. Пример Тука, под-дрвјата 4 и 2-> 4 се појавуваат повеќе од еднаш, затоа ќе го вратиме коренот ...

Прочитај повеќе

Прашање 450. Симетрично дрво Во проблемот Симетрично дрво дадовме бинарно дрво, проверете дали е огледало на себе. За едно дрво се вели дека е огледална слика за себе ако постои оска на симетрија преку коренскиот јазол што го дели дрвото на две исти половини. Примери видови ...

Прочитај повеќе

Прашање 451. Најдолг заеднички префикс со употреба на Трие Во најдолгиот заеднички префикс со користење на проблемот Трие дадовме збир низи, пронајдете го најдолгиот заеднички префикс. односно најдете го префиксот дел што е заеднички за сите жици. Пример Внес 1: {„туторијал“, „туторијал“, „метеж“, „пад“} Излез: „ту“ Влез2: {„багаж“, „банана“, „лилјаци“} Излез: „ба“ Внес 3: {„abcd "} Излез:" abcd "...

Прочитај повеќе

Прашање 452. Претворете ја подредената листа во дрво за бинарно пребарување Проблем Со оглед на поврзана листа. Елементите на поврзаната листа се во редослед. Претворете ја дадената поврзана листа во високо балансирано стебло на бинарно пребарување. Силно избалансирано дрво на бинарно пребарување е дрво на бинарно пребарување во кое разликата помеѓу длабочината на две подстели од која било ...

Прочитај повеќе

Прашање 453. Проверете го стеблото за бинарно пребарување Проблем при валидирање на бинарно пребарување Проблем со дрвото што го дадовме коренот на дрвото, мора да провериме дали е дрво за бинарно пребарување или не. Пример: Излез: точно Објаснување: Даденото дрво е бинорно стебло за пребарување затоа што сите елементи што се оставени на секое под дрво ...

Прочитај повеќе

Прашање 454. Збир на патеки Што е проблем со збир на патека? Во проблемот Path Sum, дадовме бинарно стебло и цел број SUM. Треба да откриеме дали некоја патека од коренот до листот има збир еднаков на SUM. Збир на патека е дефиниран како збир на сите јазли ...

Прочитај повеќе

Прашање 455. Премин на ниво на бинарно стебло Преминување на нарачката на нивото на даденото бинарно дрво е исто како и BFS на бинарното дрво. Дали веќе знаеме за што всушност е BFS? ако не, тогаш не треба да се чувствувате лошо, само прочитајте ја целата статија и посетете ги нашите претходни написи за подобро разбирање. БФС е ...

Прочитај повеќе

Прашање 456. Преминување на дрвото (нарачка, нарачка и по нарачка) Прво, треба да знаеме за тоа што е Траверзал во Бинарното дрво. Премин е вид на метод во кој ги посетуваме сите јазли точно еднаш на некој специфичен начин / редослед. Во суштина, постојат два вида на пресекување во Бинарното стебло: Ширина - Прва длабочина на премин Прво поминување Веќе знаеме за ...

Прочитај повеќе

Прашање 457. Бришење во бинарно дрво Дали веќе знаеме за што всушност е Бинарно дрво? Сега во овој пост, ние се фокусираме на тоа како да избришете јазол чијашто вредност е дадена. Сигурни сме дека вредноста на јазолот што сакаме да ја избришеме е секогаш присутна пред бришењето во БТ. Во Бинарна ...

Прочитај повеќе

Прашање 458. Уникатни бинарни дрвја за пребарување Прво, треба да го најдеме вкупниот број на броеви за да формираме уникатно дрво за бинарно пребарување. После тоа, ние ги конструираме сите можни уникатни BST. Како прво, мора да ја знаеме конструкцијата на БСТ. Во бинарно стебло за пребарување, јазлите присутни во левото под дрво wrt. било ...

Прочитај повеќе

Прашање 459. BFS vs DFS за бинарно дрво Прво пребарување на ширина (BFS) Дали веќе знаеме за што всушност претставува BFS? ако не, тогаш не треба да се чувствувате лошо, само прочитајте ја целата статија и посетете ја нашата претходна статија за „Прво пребарување на ширина“ за подобро разбирање. BFS е пресек на нарачки на ниво во кој ги посетуваме јазлите на ...

Прочитај повеќе

Прашања за графикони Амазон

Прашање 460. Пронајдете решение за градскиот судија Leetcode Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени n лица обележани од 1 до n. Исто така, ни е дадена доверба од 2-ри низа [] [] покажува дека довербата [i] [0] th луѓе имаат доверба [i] [1] th луѓе за секоја 0 <= i <trust.length. Мораме да најдеме лице „градски судија“ кое не верува во ниту еден ...

Прочитај повеќе

Прашање 461. Пронајдете ја најмалата бинарна цифра повеќекратно од даден број Изјава за проблемот Проблемот „Пронајди го најмалиот бинарен цифрен мултипл на даден број“ вели дека ти е даден децимален број N. Значи, пронајди го најмалиот множител на N што содржи само бинарни цифри „0“ и „1“. Пример 37 111 Детално објаснување може да се најде подолу во ...

Прочитај повеќе

Прашање 462. Минимални операции за претворање на X во Y Изјава за проблемот Проблемот „Минимални операции за претворање на X во Y“ вели дека ви се дадени два броја X и Y, потребно е да го претворите X во Y користејќи ги следниве операции: Почетниот број е X. Следните операции може да се извршат на X и натаму броевите што се генерираат ...

Прочитај повеќе

Прашање 463. Проверете дали два јазли се на иста патека во Дрво Изјава за проблемот Проблемот „Проверете дали два јазли се на иста патека на едно дрво“ вели дека ви е дадено дрво n-ary (насочен ацикличен граф) вкоренето во коренскиот јазол со еднонасочни рабови помеѓу темињата што се наоѓаат. Даден е и список со прашања q. Секое пребарување во списокот ...

Прочитај повеќе

Прашање 464. Растојание од најблиската ќелија со 1 во бинарна матрица Изјава за проблемот Проблемот „Растојание од најблиската ќелија со 1 во бинарна матрица“ наведува дека ви е дадена бинарна матрица (која содржи само 0 и 1s) со најмалку една 1. Пронајдете го растојанието на најблиската ќелија со 1 во бинарната матрица за сите елементи на ...

Прочитај повеќе

Прашање 465. Транспонирај го графиконот Изјава за проблемот Проблемот „Транспониран график“ наведува дека ви е даден графикон и треба да го пронајдете транспонирањето на дадениот граф. Транспонирање: Транспонирање на насочен граф произведува друг граф со иста конфигурација на раб и јазол, но насоката на сите рабови е обратна. Пример ...

Прочитај повеќе

Прашање 466. BFS за исклучен графикон Изјава за проблемот Проблемот „BFS за исклучен график“ наведува дека ви е даден исклучен насочен график, отпечатете ја пресекот на BFS на графиконот. Пример Прекинувањето на BFS на горниот графикон дава: 0 1 2 5 3 4 6 Преминување на пристапот на првото пребарување со ширина (BFS) за исклучена режија на графикон ...

Прочитај повеќе

Прашање 467. Минимални чекори за да стигнете до целта од страна на витез Опис Проблемот „Минимални чекори за да ја достигнете целта од страна на витез“ вели дека ви е дадена квадратна шаховска табла со димензии N x N, координати на Најт фигурата и целната ќелија. Откријте минимален број чекори преземени од страна на Најт парчето за да ја достигнете целта ...

Прочитај повеќе

Прашање 468. Итеративна длабочина Прво поминување на графиконот Во итеративна длабочина, првото поминување на проблемот со графиконот, дадовме графичка структура на податоци. Напишете ја програмата за печатење на првото пресекување на длабочината на дадениот граф со употреба на повторувачки метод. Пример Внесување: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Прочитај повеќе

Прашање 469. Проценете ја поделбата При проценка на проблемот со поделба дадовме некои равенки, во форма, A / B = k, каде што A и B се жици, а k е реален број. Одговорете на неколку прашања, ако одговорот не постои, вратете се -1. Пример Внесување: равенки: a / b = 2.0 и b / c = 3.0 пребарувања: a / c ...

Прочитај повеќе

Прашање 470. Алгоритам на Прим Алгоритмот на Прим се користи за наоѓање на минималното дрво на простирање (MST) на поврзан или ненасочен график. Простор на дрвото на графиконот е потстав кој е исто така дрво и ги вклучува сите темиња. Минимално дрво на распон е дрвото што се протега со минимална сума на тежината на работ. Пример графикон минимум ...

Прочитај повеќе

Прашање 471. Макс област на островот Опис на проблемот: Со оглед на 2D матрицата, матрицата има само 0 (што претставува вода) и 1 (што претставува земја) како записи. Остров во матрицата се формира со групирање на сите соседни 1 поврзани 4-насочно (хоризонтално и вертикално). Пронајдете ја максималната површина на островот во матрицата. Да претпоставиме дека сите четири рабови на ...

Прочитај повеќе

Прашање 472. Клонирање на графикони Што е клонирање на графикони? Денес имаме со нас упатување на ненасочен графикон. Што треба да сториме? Враќање на длабока копија на дадениот графикон. Да ја разгледаме структурата: Јазол на класа: Се состои од вредноста на податоците и соседите поврзани со секоја ...

Прочитај повеќе

Прашање 473. Тополошко подредување Со оглед на насочен ацикличен график, тополошки сортирајте ги графичките јазли. Пример за тополошко подредување Тополошко подредување на горниот график е -> {1,2,3,0,5,4} Теорија Тополошко подредување се прави за насочен ацикличен график (DAG). ДАГ нема циклуси во него. т.е. нема таква патека почнувајќи од кој било јазол на ...

Прочитај повеќе

Прашање 474. Прво пребарување на ширина (BFS) за графикон Прво пребарување на ширина (BFS) за график е алгоритам за пресекување или пребарување во структурата на податоците на дрвото / графиконот. Започнува од дадено теме (кое било произволно теме) и ги истражува сите поврзани темиња и после тоа се сели во најблиското теме и ги истражува сите неистражени јазли и води сметка да нема ...

Прочитај повеќе

Прашање 475. Дијкстра алгоритам Дијкстра е алгоритам за најкратка патека. Алгоритмот Dijkstra се користи за наоѓање на најкраткото растојание од сите јазли од дадениот почетен јазол. Логично создава дрво од најкратка патека од еден изворен јазол, со постојано додавање на јазлите алчно, така што во секоја точка секој јазол во ...

Прочитај повеќе

Прашања за магацинот Амазон

Прашање 476. Решение за Minet Stack Leetcode Изјава за проблем Дизајнирајте оџак што поддржува притискање, поп, врв и враќање на минималниот елемент во постојано време. push (x) - Притисни го елементот x врз оџакот. pop () - Го отстранува елементот на врвот на оџакот. горе () - Добијте го горниот елемент. getMin () - Вратете го минималниот елемент во оџакот. ...

Прочитај повеќе

Прашање 477. Следно решение за Leetcode за поголем елемент I Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени две списоци во кои првата листа е подмножество на втората листа. За секој елемент од првата листа, треба да го откриеме следниот поголем елемент во втората листа. Пример nums1 = [4,1,2], nums2 = [1,3,4,2] [-1,3, -1] Објаснување: за првиот елемент од списокот 1, односно за 4 таму ...

Прочитај повеќе

Прашање 478. Проверете дали дадена низа може да претставува пренарачување попречно на стебло за бинарно пребарување Проблемот „Проверете дали дадена низа може да претставува Прелиминарно пресекување на стеблото за бинарно пребарување“ наведува дека ви е дадена редоследот на прелиминарната нарачка. Сега разгледајте ја оваа низа и откријте дали оваа низа може да претставува бинарно стебло за пребарување или не? Очекуваната временска сложеност за решението е ...

Прочитај повеќе

Прашање 479. Формирајте минимален број од дадената низа Проблемот „Форма на минимален број од дадената низа“ наведува дека ви е дадена само шема на I и D. Значењето на I се залага за зголемување и за намалување, ние сме дадени со D. Проектот за проблемот бара да се испечати минималниот број што ја задоволува дадената шема. Ние имаме ...

Прочитај повеќе

Прашање 480. Опсег на пребарувања за последователна точна заграда Дадена ти е низа од некои последователни загради, со други зборови, ти се дадени загради како „(“ и „)“ и ти е даден опсег на пребарувања како почетна точка и крајна точка. Проблемот „Опсег на пребарувања за последователна точна заграда“ бара да се открие максималната должина ...

Прочитај повеќе

Прашање 481. Пронајдете индекс на држач за затворање за дадена заграда за отворање во израз Изјава за проблем Дадена е низа со должина / големина n и цел број кој го претставува индексот на заградата за отворање. Пронајдете индекс на заградата за затворање за дадена заграда за отворање во израз. Пример s = "[ABC [23]] [89]" индекс = 0 8 s = "[C- [D]]" индекс = 3 5 s ...

Прочитај повеќе

Прашање 482. Дизајнирајте оџак што поддржува getMin () во O (1) време и O (1) дополнителен простор Дизајнирајте оџак што поддржува getMin () во O (1) време и O (1) дополнителен простор. Така, специјалната структура на податоци за магацинот мора да ги поддржува сите операции на оџакот како - void push () int pop () bool isFull () bool isPе празни () во константно време. Додадете дополнителна операција getMin () за да ја вратите минималната вредност ...

Прочитај повеќе

Прашање 483. Сортирајте оџак користејќи рекурзија Изјава за проблемот Проблемот „Сортирај оџак користејќи рекурзија“ наведува дека ти е дадена структура на податоци за стек. Подредете ги неговите елементи користејќи рекурзија. Може да се користат само подолу наведените функции на оџакот - притискање (елемент) - за вметнување на елементот во оџакот. pop () - pop () - за отстранување / бришење на ...

Прочитај повеќе

Прашање 484. Избришете го средниот елемент на оџакот Изјава за проблем Со оглед на структурата на податоците (стек). Напишете програма за бришење на средниот елемент на дадениот оџак користејќи ги основните функции на оџакот - притисни () - за да вметнете елемент во оџакот. pop () - за отстранување / бришење на горниот елемент од оџакот. празно () - да се провери ...

Прочитај повеќе

Прашање 485. Сортирање на низата со употреба на Купишта Изјава за проблемот Проблемот „Сортирање низа користејќи Купишта“ наведува дека ви е дадена низа структура на податоци a [] со големина n. Подредете ги елементите на дадената низа користејќи структура на податоци за стек. Пример 2 30 -5 43 100 -5 2 30 43 100 Објаснување: Елементите се подредени во ...

Прочитај повеќе

Прашање 486. Подредете оџак користејќи привремен оџак Изјава за проблемот Проблемот „Сортирај стек користејќи привремен оџак“ наведува дека ви е дадена структура на податоци за стек. Подредете ги елементите на дадениот оџак користејќи привремен оџак. Пример 9 4 2 -1 6 20 20 9 6 4 2 -1 2 1 4 3 6 5 ...

Прочитај повеќе

Прашање 487. Обратни индивидуални зборови Изјава за проблемот Проблемот „Обратни индивидуални зборови“ наведува дека ви е дадена низа. Сега, отпечатете ја обратната страна на сите одделни зборови во низата. Пример s = "TutorialCup - промена на начинот на учење" puClairotuT - gnignahc eht yaw fo gninrael s = "Обратни индивидуални зборови" esreveR ...

Прочитај повеќе

Прашање 488. Отстранете ги заградите од алгебарска низа што содржи + и - оператори Изјава за проблем Дадена ти е низа со големина n што претставува аритметички израз со заграда. Проблемот „Отстрани ги заградите од алгебарска низа што содржи + и - оператори“ бара од нас да креираме функција што може да го поедностави дадениот израз. Пример s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Прочитај повеќе

Прашање 489. Спроведете оџак користејќи единечна редица Изјава за проблемот Проблемот „Спроведување на оџак со користење на единствена редица“ бара од нас да имплементираме структура на податоци за стек (LIFO) користејќи структура на податоци за редици (FIFO). Овде, LIFO значи Последен во Првиот аут, додека FIFO значи Прв во првиот излез. Пример push (10) push (20) top () pop () push () push (30) pop () top () top () top: 20 ...

Прочитај повеќе

Прашање 490. Проверете дали редот може да се сортира во друга редица користејќи оџак Изјава за проблемот Проблемот „Проверете дали редот може да се сортира во друга редица користејќи оџак“ наведува дека ви се дава редица што содржи n елементи, елементите во редот се пермутација на броевите од 1 до n. Проверете дали оваа редица може да се организира по зголемен редослед ...

Прочитај повеќе

Прашање 491. Форма на минимален број од дадената низа Изјава за проблемот Проблемот „Форма на минимален број од дадена секвенца наведува дека ви е дадена низа со должина / големина n што претставува шема на знаци„ I “, односно зголемување и„ D “, т.е. само намалување. Печатете го минималниот број за дадената шема со единствени цифри од 1-9. На пример - ...

Прочитај повеќе

Прашање 492. Итеративно поминување по нарачката со употреба на два слоја Изјава за проблемот Проблемот „Итеративно поминување по нарачката со употреба на два стега“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво со n јазли. Напишете ја програмата за нејзино повторливо поминување по нарачката користејќи два стега. Пример Влез 4 5 2 6 7 3 1 Влез 4 2 3 1 Алгоритам Креирај ...

Прочитај повеќе

Прашање 493. Пермутации на магацинот (Проверете дали низата е пермутација на другиот) Изјава за проблемот Проблемот „Стак пермутации (Проверете дали низата е магацин за пермутација на другите)“ наведува дека ви се дадени две низи a [] и b [] со големина n. Сите елементи на низата се единствени. Создадете функција за да проверите дали дадената низа b [] е ...

Прочитај повеќе

Прашање 494. Итеративна метода за наоѓање предци на дадено бинарно дрво Изјава за проблемот „Итеративен метод за наоѓање предци на дадено бинарно стебло“ вели дека ви е дадено бинарно дрво и цел број што претставува клуч. Создадете функција за печатење на сите предци на дадениот клуч користејќи повторување. Пример Внесен клуч = 6 5 2 1 Објаснување: ...

Прочитај повеќе

Прашање 495. Конструирај BST од даден Преоден пресек Со оглед на прелиминарната нарачка на Бинарното дрво за пребарување (BST), напишете алгоритам за конструирање на BST од даден пресек на нарачки. Примери Предлог за влез [] = {7, 5, 3, 6, 9} Резултат за излез: 3 5 6 7 9 Пред-нарачка за влез [] = {12, 6, 1, 35, 20} Резултат за излез: 1 6 ...

Прочитај повеќе

Прашање 496. Печатете ги предците на даден јазол на бинарно дрво без поврат Со оглед на бинарно дрво и специфичен јазол или клуч. Печатете ги предците на даден бинарен јазол на дрво без поврат. Пример Внесување: клуч = 7 Излез: 3 1 Влез: клуч = 4 Излез: 2 1 Алгоритам за предци на даден бинарен јазол на дрво Создадете јазол на класа ...

Прочитај повеќе

Прашање 497. Пронајдете максимум минимум за секоја големина на прозорецот во дадена низа Со оглед на низата a [] со големина n. За секоја големина на прозорецот што варира од 1 до n во печатење во низата или најдете максимум минимум за секоја големина на прозорецот во дадена низа. Пример Внесување: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Излез: 70 30 20 ...

Прочитај повеќе

Прашање 498. Итеративна длабочина Прво поминување на графиконот Во итеративна длабочина, првото поминување на проблемот со графиконот, дадовме графичка структура на податоци. Напишете ја програмата за печатење на првото пресекување на длабочината на дадениот граф со употреба на повторувачки метод. Пример Внесување: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Прочитај повеќе

Прашање 499. Минимални пресврти на заградата Во проблем со минимално пресвртување на заградата, дадовме низа што содржи израз само за знаците '{' и '}'. Пронајдете го минималниот број на пресврти на заградите потребни за израз да се направи избалансиран. Пример Внесување: s = “} {” Излез: 2 Влез: s = “{{{” Излез: Дадениот израз не може да ...

Прочитај повеќе

Прашање 500. Изразот содржи непотребна заграда или не Дадена е низа што содржи израз на оператори, операнди и загради. Пронајдете дали дадената низа содржи непотребна заграда без која изразот сепак ќе го даде истиот резултат. Со други зборови, треба да откриеме дека изразот содржи излишна заграда или не. Непотребна заграда Ако се ...

Прочитај повеќе

Прашање 501. Проверете дали два израза со загради се исти Дадени се две жици s1 и s2 што претставуваат изрази што содржат оператор на собирање, оператор на одземање, мали азбуки и заграда. Проверете дали два израза со загради се исти. Пример Внес s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” Излез Да Внес s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” Излез Не Алгоритам за проверка дали два ...

Прочитај повеќе

Прашање 502. Преминување на нивото по ред во спирална форма Во овој проблем дадовме бинарно дрво, отпечатете го пресекот на неговиот редослед во спирала. Примери Влезен излез 10 30 20 40 50 80 70 60 Наивен пристап за попречување на нивото на нарачката во спирална форма Идејата е да се направи нормално ниво поминување на нарачката со користење на ...

Прочитај повеќе

Прашање 503. Мин Стак Во проблемот со мин оџак, ние треба да дизајнираме оџак за ефикасно спроведување на следниве функции, притиснете (x) -> Притиснете елемент x кон оџакот () -> Го отстранува предметот на горниот дел од оџакот () -> Вратете го елементот на врвот на оџакот getMin () -> Врати го минималниот елемент присутен ...

Прочитај повеќе

Прашање 504. Редица со употреба на Купишта Во редот со користење на проблем со оџак, ние треба да ги спроведеме следниве функции на редот со користење на стандардните функции на структурата на податоци за оџак, Enqueue: Додадете елемент на крајот од редот Реакција: Отстранете го елементот од почетокот на редицата : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Enqueue () ...

Прочитај повеќе

Прашање 505. Проценка на аритметичката експресија Пишуваме аритметички изрази во следниве три нотации - Префиксна нотација Во оваа нотација, операндите се запишуваат по операторот. Позната е и како полска нотација. На пример: + AB е израз на префикс. Инфикс нотација Во оваа нотација, операторите се запишуваат помеѓу операндите. Слично е ...

Прочитај повеќе

Прашање 506. Проверете дали се израмнети загради во изразот Дадена е низа со должина n. Проверете дали има заграда за затворање за секоја заграда што се отвора, т.е. дали сите загради се избалансирани. Со други зборови, можеме исто така да кажеме дека, ако имаме '}', ')' и ']' за секој '{', '(' и '[' 'соодветно, изразот ...

Прочитај повеќе

Прашање 507. Евалуација на изразот на Postfix Во евалуацијата на проблемот со експресија на постфикс, дадовме низа што содржи израз постфикс. Оценете го дадениот израз. Пример Влез: s = „231 * + 9-“ Излез: -4 Влез: s = „100 200 + 2/5 * 7 +“ Излез: 757 За Операнди кои имаат алгоритам со единечни цифри ...

Прочитај повеќе

Прашање 508. Пронајдете дали изразот има Дупликат заграда или не Дадена низа што содржи балансирана заграда. Пронајдете дали изразот / низата содржи дупликат заграда или не. Дупликат заграда Кога изразот е во средина или е опкружен со ист вид на избалансирана заграда, односно затворен помеѓу ист тип на отворачка и затворачка заграда повеќе од еднаш кога е ...

Прочитај повеќе

Прашање 509. Како да се имплементира оџакот користејќи приоритетна редица или грамада? Спроведете оџак со помош на приоритетна редица или грамада. Приоритетна редица: Структурата на податоците за редот на приоритет е слична на структурата на податоците за редот или редот со додаток на приоритет. На секој елемент му се дава приоритетен број. Како заклучок, се претпочитаат елементите со висок приоритет ...

Прочитај повеќе

Прашање 510. Како ефикасно да се имплементираат k стекови во една низа? Дизајн и имплементација на нова структура на податоци што ги имплементира k Stacks во една низа. Новата структура на податоци мора да ги поддржува овие две операции - притисок (елемент, број на оџак): што го турка елементот во даден број на оџакот. поп (број на број): тој излегува од горниот елемент од даден ...

Прочитај повеќе

Прашање 511. Пронајдете ја максималната длабочина на вгнездена заграда во низа Со оглед на низа с. Напишете го кодот за да ја отпечатите максималната длабочина на вгнездената заграда во дадената низа. Пример Влез: s = “(a (b) (c) (d (e (f) g) h) I (j (k) l) m)” Излез: 4 Влез: s = “(p ((q)) ) ((и)) ”Излез: 3 Користење на алгоритам за стек Иницијализирај низа со должина ...

Прочитај повеќе

Прашање 512. Евалуација на изразот Во проблемот за проценка на изразот, дадовме низа со должина n што претставува израз што може да се состои од цели броеви, избалансирани загради и бинарни операции (+, -, *, /). Оценете го изразот. Изразот може да биде во кој било од номинациите во префиксот, инфиксот или постфиксот. Пример Погледнете ...

Прочитај повеќе

Прашање 513. Како да креирате Mergable Stack? Мораме да дизајнираме и да создадеме оџак што ги извршува операциите во постојано време. Тука имаме еден проблем, а тоа е како да се создаде спој на спојување? Тука ја извршуваме подолу операцијата за спојување на два стега. туркање (елемент): Вметнете го елементот во оџакот. pop (): Отстранете го горниот елемент во ...

Прочитај повеќе

Прашање 514. Проблем со распонот на акции Овој проблем „Проблем со обемот на акции“ доаѓа под финансиски аспект. Во овој проблем, наоѓаме распон на акции за цената на акциите на секој ден. Максималниот број на последователни денови непосредно пред некој посебен ден за кој цената на акциите на деновите пред тоа е ...

Прочитај повеќе

Прашање 515. Пронајдете ја максималната можна сума еднаков збир од три купишта Со оглед на 3 низи stack1 [], stack2 [] и stack3 [] што претставуваат купишта и почетниот индекс на овие низи се третира како нивни врв. Пронајдете ја можната заедничка максимална сума во сите три слоеви, т.е. збирот на елементите на stack1, stack2 и stack3 се еднакви. Отстранување на ...

Прочитај повеќе

Прашање 516. Печатете Следна Поголем број на Q-пребарувања Во печатење Следно поголем број на прашања од Q, дадовме низа [] со големина n што содржи броеви и друга низа q [] со големина m што претставува пребарувања. Секое барање го претставува индексот во низата a []. За секое барање, го печатам бројот од низата ...

Прочитај повеќе

Прашање 517. Проверете дали низата е подредлива во магацинот Проверете дали низата е проблем за подредување на масиви, дадовме низа a [] со големина n што содржи елементи од 1 до n по случаен редослед. Подредете ја низата по растечки редослед користејќи привремен оџак следејќи ги само овие две операции - Отстранете го елементот на почетната ...

Прочитај повеќе

Прашање 518. Балансирано изразување со замена Во проблемот со балансирано изразување со замена дадовме низа што содржи заграда, т.е. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Стрингот содржи и x на некои места како замена на заградата. Проверете дали низата може да се претвори во израз со валидна заграда откако ќе ги замените сите ...

Прочитај повеќе

Прашање 519. Заробување на дождовната вода Во проблемот со зафаќање на дождовна вода дадовме N негативни цели броеви што претставуваат мапа на висина и ширината на секоја лента е 1. Мораме да ја пронајдеме количината на вода што може да биде заробена во горната структура. Пример Да разбереме дека со пример За горенаведената кота ...

Прочитај повеќе

Прашање 520. Декодирај стринг Да претпоставиме, ти е дадена шифрирана низа. Низата е кодирана во некој вид на шема, вашата задача е да ја декодирате низата. Дозволете ни да кажеме, <нема пати се појавува низа> [стринг] Пример Внесување 3 [b] 2 [bc] Излез bbbcaca Објаснување Тука „b“ се јавува 3 пати, а „ca“ се случува 2 пати. ...

Прочитај повеќе

Прашање 521. Рекурзија Што е рекурзија? Рекурзијата е едноставно дефинирана како функција која се нарекува сама по себе. Ги користи своите претходно решени под-проблеми за да пресмета поголем проблем. Тој е еден од најважните и незгодни концепти во програмирањето, но можеме лесно да го разбереме ако се обидеме да поврземе поврат со некои вистински ...

Прочитај повеќе

Прашање 522. Конверзија на префикс на инфикс Во проблем со конверзија на префикс во инфикс, дадовме израз во нотација со префикс. Напишете програма за да ја претворите во infix израз. Префикс нотација Во оваа нотација операндите се запишуваат по операторот. Позната е и како полска нотација. На пример: + AB е префикс израз. ...

Прочитај повеќе

Прашање 523. Конверзија на постфикс во Инфикс Во проблемот со конверзија на постфикс во инфикс, дадовме израз во нотација на постфикс. Напишете програма за конвертирање на дадената нотација во инфиксна нотација. Инфикс нотација Во оваа нотација, операторите се запишуваат помеѓу операндите. Слично е на тоа како генерално пишуваме израз. На пример: А + ...

Прочитај повеќе

Прашање 524. Префикс на конверзија на постфикс Во проблем со конверзија на префикс во постфикс, дадовме израз во номинација на префикс во формат на низа. Напишете програма за конвертирање на дадената нотација во нотација по поправка. Префикс нотација Во оваа нотација, ние ги запишуваме операндите по операторот. Позната е и како полска нотација. На пример: + AB е ...

Прочитај повеќе

Прашање 525. Конверзија на постфикс во префикс Во овој проблем, дадовме низа што го означува изразот постфикс. Треба да направиме конверзија на постфикс во префикс. Префикс нотација Во оваа нотација, ние ги запишуваме операндите по операторот. Позната е и како полска нотација. На пример: + AB е израз на префикс. Пост-фиксна нотација во ...

Прочитај повеќе

Прашање 526. Порака на ниво на цик-цак на бинарно дрво Со оглед на бинарно дрво, отпечатете ја пресекот на редоследот на нивото на цик-цак на неговите вредности на јазолот. (т.е. одлево надесно, потоа десно лево за следното ниво и наизменично помеѓу). Пример, разгледајте го бинарното дрво дадено подолу Подолу е пресекот на редоследот на нивото на цик-цак на горенаведените типови на бинарно дрво ...

Прочитај повеќе

Прашање 527. Низа на заден простор Споредете Во проблемот за споредување на низата заднина дадовме две низи S и T, проверете дали се еднакви или не. Забележете дека низите содржат '#' што значи карактер на заден простор. Примери Влез S = "ab # c" T = "реклама # c" Излез точно (бидејќи и S и T се претвораат во "ac") Влез ...

Прочитај повеќе

Прашање 528. Следниот поголем елемент Следниот поголем елемент е проблем во кој дадовме низа. Оваа низа содржи N вредности (може да биде позитивна или негативна). Треба да го најдеме првиот поголем_елемент во дадената низа од нејзината десна страна. Ако нема поголем_елемент, тогаш земете -1. Формат на влез Прва линија што содржи ...

Прочитај повеќе

Прашање 529. Инфикс на Постфикс Што е инфикс израз? Изразот во форма на 'операнд' 'оператор' 'операнд' се нарекува израз на инфикс. Пример: а + б Што е израз по фикс? Изразот во форма на 'операнд' 'операнд' 'оператор' се нарекува израз по фикс. Пример: ab + Која е потребата од инфикс за претворање во конверзија? Изразот на инфикс е лесен ...

Прочитај повеќе

Прашање 530. Форма на минимален број од дадена секвенца на Д и I Изјава за проблем Во проблемот „Форма на минимален број од дадена секвенца на Д и јас“, дадовме шема што содржи само јас и Д. Јас за зголемување и Д за намалување. Напишете програма за печатење на минималниот број по тој образец. Бројките од 1-9 и цифрите не можат да се повторуваат. Формат на влез ...

Прочитај повеќе

Прашање 531. Проблемот на славните Изјава за проблем Во проблемот со славните има соба од N луѓе, Пронајдете ја славната личност. Услови за славна личност е - Ако А е славна личност, тогаш сите други во собата треба да знаат А. А не треба да познава никого во собата. Треба да ја најдеме личноста што ги исполнува овие услови. ...

Прочитај повеќе

Прашање 532. Следно поголем елемент во низа Изјава за проблем Со оглед на низата, ќе го најдеме следниот поголем елемент од секој елемент во низата. Ако нема следен поголем елемент за тој елемент, тогаш ќе отпечатиме -1, инаку ќе го испечатиме тој елемент. Белешка: Следниот поголем елемент е елементот што е поголем и ...

Прочитај повеќе

Прашања во редот Амазон

Прашање 533. Пронајдете збир на максимално ниво во Бинарно дрво Изјава за проблемот Проблемот „Пронајди збир на максимално ниво во бинарно стебло“ наведува дека ви е дадено бинарно стебло со позитивни и негативни јазли, пронајдете ја максималната сума на ниво во бинарното стебло. Пример Внесување 7 Објаснување Прво ниво: Збир = 5 Второ ниво: Збир = ...

Прочитај повеќе

Прашање 534. Имплементација на Deque со употреба на двојно поврзана листа Изјава за проблемот Проблемот „Имплементација на Deque со користење на двојно поврзана листа“ наведува дека треба да ги имплементирате следниве функции на Deque или Doublely Ended Queue со користење на двојно поврзана листа, insertFront (x): Додадете елемент x на почетокот на Deque insertEnd (x ): Додадете елемент x на крајот од ...

Прочитај повеќе

Прашање 535. Итеративен метод за наоѓање на висината на бинарното дрво Изјава за проблемот Проблемот „Итеративен метод за наоѓање на висината на бинарното дрво“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво, пронајдете ја висината на дрвото користејќи итеративен метод. Примери Влез 3 Влез 4 Алгоритам за Итеративен метод за наоѓање на висина на бинарно дрво Висина на едно дрво ...

Прочитај повеќе

Прашање 536. Преминување на нивото на нарачки користејќи две редици Изјава за проблемот Проблемот „Преминување на нивото со цел користејќи две редици“ вели дека ви е дадено бинарно стебло, отпечатете го пресекот на неговиот ред по линија. Примери Влез 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Влез 1 2 3 4 5 6 Алгоритам за попречување на нивото на нарачки ...

Прочитај повеќе

Прашање 537. Спроведете оџак користејќи единечна редица Изјава за проблемот Проблемот „Спроведување на оџак со користење на единствена редица“ бара од нас да имплементираме структура на податоци за стек (LIFO) користејќи структура на податоци за редици (FIFO). Овде, LIFO значи Последен во Првиот аут, додека FIFO значи Прв во првиот излез. Пример push (10) push (20) top () pop () push () push (30) pop () top () top () top: 20 ...

Прочитај повеќе

Прашање 538. Пронајдете ја првата кружна тура што ги посетува сите бензински пумпи Изјава за проблемот Проблемот „Пронајди ја првата кружна тура што ги посетува сите бензински пумпи“ вели дека има Н пумпи за бензин на кружен пат. Со оглед на бензинот што го има секоја бензинска пумпа и количината на бензин потребна за покривање на растојанието помеѓу две бензински пумпи. Па ти ...

Прочитај повеќе

Прашање 539. Проверете дали X може да даде промена на секоја личност во редот Изјава за проблем X е продавач на сладолед и има n луѓе што чекаат во редот за да купат сладолед. Arr [i] ја означува деноминацијата со личноста во редот, можните вредности на апоени се 5, 10 и 20. Ако почетното салдо на X е 0 ...

Прочитај повеќе

Прашање 540. Проверете дали сите нивоа на две бинарни стебла се анаграми или не Изјава за проблемот Проблемот „Проверете дали сите нивоа на две бинарни стебла се анаграми или не“ вели дека ви се дадени две бинарни дрвја, проверете дали сите нивоа на двете дрвја се анаграми или не. Примери Влезен вистински Внесен лажен алгоритам за да проверите дали сите нивоа на две ...

Прочитај повеќе

Прашање 541. Минимална сума на броење на квадрати на карактери во дадена низа по отстранување на k карактери Изјава за проблемот Проблемот „Минимален збир на броење на квадрати на карактери во дадена низа по отстранување на k карактери“ вели дека ви е дадена низа што содржи само мали букви. Дозволено е да отстраните k знаци од низата така што во преостанатата низа збирот на ...

Прочитај повеќе

Прашање 542. Прв негативен цел број во секој прозорец со големина k Изјава за проблемот Проблемот „Прв негативен цел број во секој прозорец со големина k“ наведува дека ви е дадена низа која содржи позитивни и негативни цели броеви, за секој прозорец со големина k печатете го првиот негативен цел број во тој прозорец. Ако нема негативен цел број во кој било прозорец, тогаш излезете ...

Прочитај повеќе

Прашање 543. Пристап базиран на редица за прв карактер што не се повторува во поток Изјава за проблемот Проблемот „Пристап заснован на редици за прв карактер што не се повторува во поток“ вели дека ви е даден поток кој содржи мали букви, пронајдете го првиот не повторувачки знак секогаш кога ќе се додаде нов карактер во потокот, не враќа карактер што не се повторува -1. Примери aabcddbe ...

Прочитај повеќе

Прашање 544. Растојание од најблиската ќелија со 1 во бинарна матрица Изјава за проблемот Проблемот „Растојание од најблиската ќелија со 1 во бинарна матрица“ наведува дека ви е дадена бинарна матрица (која содржи само 0 и 1s) со најмалку една 1. Пронајдете го растојанието на најблиската ќелија со 1 во бинарната матрица за сите елементи на ...

Прочитај повеќе

Прашање 545. Интересен метод за генерирање на бинарни броеви од 1 до n Изјава за проблемот Проблемот „Интересен метод за генерирање бинарни броеви од 1 до n“ вели дека ви е даден број n, испечатете ги сите броеви од 1 до n во бинарна форма. Примери 3 1 10 11 6 1 10 11 100 101 110 Алгоритам Генерацијата ...

Прочитај повеќе

Прашање 546. Пронајдете го најголемиот множител од 3 Изјава за проблемот Проблемот „Пронајди го најголемиот множител од 3“ наведува дека ви е дадена низа позитивни цели броеви (од 0 до 9). Пронајдете го максималниот множител од 3 што може да се формира со преуредување на елементите на низата. Примери arr [] = {5, 2, 1, 0, 9, 3} 9 5 ...

Прочитај повеќе

Прашање 547. Проверете дали дадената низа може да претставува Пресек на нарачки на ниво на стебло за бинарно пребарување Изјава за проблемот Проблемот „Проверете дали дадената низа може да претставува Пресек на нивото на нарачката на стеблото за бинарно пребарување“ наведува дека ви е дадена пресек на нивото на нарачката на стеблото за бинарно пребарување. И со користење на ниво на напречни на дрвото. Треба ефикасно да откриеме дали нивото за ...

Прочитај повеќе

Прашање 548. Број на браќа и сестри на даден јазол во дрво Изјава за проблемот Проблемот „Број на браќа и сестри на даден јазол во не-дрво“ наведува дека ви е дадено дрво-дрво и целен јазол. Пронајдете го бројот на браќа и сестри на целниот јазол. Да претпоставиме дека јазолот е секогаш присутен во дрвото и првиот јазол е ...

Прочитај повеќе

Прашање 549. Проверете дали редот може да се сортира во друга редица користејќи оџак Изјава за проблемот Проблемот „Проверете дали редот може да се сортира во друга редица користејќи оџак“ наведува дека ви се дава редица што содржи n елементи, елементите во редот се пермутација на броевите од 1 до n. Проверете дали оваа редица може да се организира по зголемен редослед ...

Прочитај повеќе

Прашање 550. Приоритетен ред со користење на двојно поврзана листа Изјава за проблемот Проблемот „Ред на приоритет со користење на двојно поврзана листа“ бара да се имплементираат следниве функции на редот на приоритет со користење на двојно поврзана листа. push (x, p): Внесете елемент x со приоритет p во редот на приоритет во соодветна позиција. pop (): Отстранете го и вратете го елементот со најголем приоритет ...

Прочитај повеќе

Прашање 551. Пермутации на магацинот (Проверете дали низата е пермутација на другиот) Изјава за проблемот Проблемот „Стак пермутации (Проверете дали низата е магацин за пермутација на другите)“ наведува дека ви се дадени две низи a [] и b [] со големина n. Сите елементи на низата се единствени. Создадете функција за да проверите дали дадената низа b [] е ...

Прочитај повеќе

Прашање 552. Минимални чекори за да стигнете до целта од страна на витез Опис Проблемот „Минимални чекори за да ја достигнете целта од страна на витез“ вели дека ви е дадена квадратна шаховска табла со димензии N x N, координати на Најт фигурата и целната ќелија. Откријте минимален број чекори преземени од страна на Најт парчето за да ја достигнете целта ...

Прочитај повеќе

Прашање 553. Имплементација на Deque со употреба на кружна низа Изјава за проблемот „Имплементација на Deque со употреба на кружна низа“ бара да се имплементираат следниве функции на Deque (двојно завршен ред) со употреба на кружна низа, insertFront (x): вметнете елемент x на предниот дел на Deque insertRear (x): вметнете елемент x на задниот дел на Deque deleteFront (): избришете елемент од ...

Прочитај повеќе

Прашање 554. Пронајдете го јазолот со минимална вредност во Бинарно стебло за пребарување Со оглед на дрвото за бинарно пребарување, напишете алгоритам за да го пронајдете јазолот со минималната вредност во даденото стебло за бинарно пребарување. Пример Излезен излез 5 Наивен пристап Едноставен пристап е да се направи пресек на дрвото и да се најде јазолот со минимална вредност меѓу сите јазли. Овој ...

Прочитај повеќе

Прашање 555. Минимални пресврти на заградата Во проблем со минимално пресвртување на заградата, дадовме низа што содржи израз само за знаците '{' и '}'. Пронајдете го минималниот број на пресврти на заградите потребни за израз да се направи избалансиран. Пример Внесување: s = “} {” Излез: 2 Влез: s = “{{{” Излез: Дадениот израз не може да ...

Прочитај повеќе

Прашање 556. Конструирајте комплетно бинарно дрво од неговата претстава за поврзана листа Со оглед на приказот на поврзаната листа на целосно бинарно стебло. Поврзаната листа е во редоследот на нивото на попречувањето на дрвото. Напишете алгоритам за да го конструирате целосното бинарно стебло од претставата за поврзаната листа. Пример Внес 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ...

Прочитај повеќе

Прашање 557. Редица со употреба на Купишта Во редот со користење на проблем со оџак, ние треба да ги спроведеме следниве функции на редот со користење на стандардните функции на структурата на податоци за оџак, Enqueue: Додадете елемент на крајот од редот Реакција: Отстранете го елементот од почетокот на редицата : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Enqueue () ...

Прочитај повеќе

Прашање 558. Како да се имплементира оџакот користејќи приоритетна редица или грамада? Спроведете оџак со помош на приоритетна редица или грамада. Приоритетна редица: Структурата на податоците за редот на приоритет е слична на структурата на податоците за редот или редот со додаток на приоритет. На секој елемент му се дава приоритетен број. Како заклучок, се претпочитаат елементите со висок приоритет ...

Прочитај повеќе

Прашање 559. Приоритетен ред во Ц ++ Начинот FIFO се користи за спроведување на редицата. Во редот, вметнувањата се вршат на едниот крај (назад) и бришењето се одвива на другиот крај (напред). Во основа, елементот влегува прв, прво се брише. Ние спроведуваме приоритетна редица користејќи вградени функции c ++. Карактеристики на редот на приоритет Ред на приоритет ...

Прочитај повеќе

Прашање 560. Ред на приоритет Приоритетна редица е вид на структура на податоци што е слична на редовната редица, но има приоритет поврзан со секој нејзин елемент. Поголем приоритет порано ќе се сервира елементот. Во некои случаи, тогаш има два елементи со ист приоритет, елементот што го предизвика ...

Прочитај повеќе

Прашање 561. Порака на ниво на цик-цак на бинарно дрво Со оглед на бинарно дрво, отпечатете ја пресекот на редоследот на нивото на цик-цак на неговите вредности на јазолот. (т.е. одлево надесно, потоа десно лево за следното ниво и наизменично помеѓу). Пример, разгледајте го бинарното дрво дадено подолу Подолу е пресекот на редоследот на нивото на цик-цак на горенаведените типови на бинарно дрво ...

Прочитај повеќе

Прашање 562. Реконструкција на редот по висина Опис на проблемот на реконструкцијата на редот по висина Да претпоставиме дека имате случајна листа на луѓе што стојат во редот. Секоја личност е опишана со пар цели броеви (h, k), каде што h е висината на лицето и k е бројот на луѓе пред оваа личност ...

Прочитај повеќе

Прашање 563. Премин на ниво на бинарно стебло Преминување на нарачката на нивото на даденото бинарно дрво е исто како и BFS на бинарното дрво. Дали веќе знаеме за што всушност е BFS? ако не, тогаш не треба да се чувствувате лошо, само прочитајте ја целата статија и посетете ги нашите претходни написи за подобро разбирање. БФС е ...

Прочитај повеќе

Прашање 564. Прво пребарување на ширина (BFS) за графикон Прво пребарување на ширина (BFS) за график е алгоритам за пресекување или пребарување во структурата на податоците на дрвото / графиконот. Започнува од дадено теме (кое било произволно теме) и ги истражува сите поврзани темиња и после тоа се сели во најблиското теме и ги истражува сите неистражени јазли и води сметка да нема ...

Прочитај повеќе

Прашања за матрицата Амазон

Прашање 565. Решение за пребарување зборови за лек код Изјава за проблем Со оглед на табла mxn и збор, откријте дали тој збор постои во мрежата. Зборот може да биде конструиран од букви на последователно соседни ќелии, каде што „соседните“ ќелии се хоризонтално или вертикално соседни. Истата ќелија со букви не може да се користи повеќе од еднаш. Пример ...

Прочитај повеќе

Прашање 566. Уникатни патеки II Да претпоставиме дека човек стои во првата ќелија или горниот лев агол на матрицата „a × b“. Човек може да се движи само или нагоре или надолу. Таа личност сака да ја достигне својата дестинација и таа дестинација за него е последната ќелија на матрицата или долниот десен агол. ...

Прочитај повеќе

Прашање 567. Пронајдете ја секвенцата на змијата со максимална должина Проблемот „Пронајди ја низата на змија со максимална должина“ наведува дека ни е обезбедена мрежа што содржи цели броеви. Задачата е да се најде змија со низа со максимална должина. Низата што има соседни броеви во решетката со апсолутна разлика од 1, е позната како низа змија. Соседните ...

Прочитај повеќе

Прашање 568. Проблем со рудник за злато Изјава за проблемот „Проблем со рудник за злато“ наведува дека ви е дадена 2Д-мрежа со неколку негативни монети сместени во секоја ќелија на дадената мрежа. Првично, рударот стои на првата колона, но нема ограничување на редот. Тој може да започне во кој било ред. На ...

Прочитај повеќе

Прашање 569. Минимално време потребно за гниење на сите портокали Изјава за проблемот Проблемот „Минимално време потребно за гниење на сите портокали“ вели дека ви е дадена низа 2D, секоја ќелија има една од трите можни вредности 0, 1 или 2. 0 значи празна ќелија. 1 значи свеж портокал. 2 значи расипан портокал. Ако скапана ...

Прочитај повеќе

Прашање 570. Растојание од најблиската ќелија со 1 во бинарна матрица Изјава за проблемот Проблемот „Растојание од најблиската ќелија со 1 во бинарна матрица“ наведува дека ви е дадена бинарна матрица (која содржи само 0 и 1s) со најмалку една 1. Пронајдете го растојанието на најблиската ќелија со 1 во бинарната матрица за сите елементи на ...

Прочитај повеќе

Прашање 571. Пронајдете парови со дадена сума, така што елементите на парот се наоѓаат во различни редови Изјава за проблемот „Пронајдете парови со дадена сума, така што елементите на парот се наоѓаат во различни редови“, во проблемот се наведува дека ви е дадена матрица на цели броеви и вредност наречена „збир“. Изјавата за проблемот бара да ги дознае сите парови во матрица што сумира дадена ...

Прочитај повеќе

Прашање 572. Заеднички елементи во сите редови на дадена матрица Изјава за проблемот „Заеднички елементи во сите редови на дадена матрица“ означува дека, ти е дадена матрица од M * N. Изјавата за проблемот бара да ги открие сите вообичаени елементи во дадена матрица во секој ред на матрицата во време О (М * Н). Пример arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Прочитај повеќе

Прашање 573. Соберете максимални поени во решетката користејќи две траверси Изјава за проблем Дадена ни е матрица со големина „nxm“ и треба да собереме максимални поени во решетката користејќи две траверси. Ако стоиме на ќелијата i, j тогаш имаме три опции да одиме во ќелијата i + 1, j или i + 1, j-1or i + 1, j + 1. Тоа е ...

Прочитај повеќе

Прашање 574. Проблем со нумеричка тастатура со мобилна телефонија Изјава за проблем Во проблемот со мобилната нумеричка тастатура, сметаме дека е нумеричка тастатура. Треба да ги пронајдеме сите можни нумерички низи со дадена должина, така што ќе имате дозвола да притискате само копчиња што се горе, долу, лево и десно од тековното копче. Не ви е дозволено ...

Прочитај повеќе

Прашање 575. Држачи за печатење во проблем со множење на синџирот на матрица Изјава за проблем Треба да го најдеме редоследот на множење на матриците, така што бројот на операции вклучени во множењето на сите матрици е минимизиран. Потоа треба да ја испечатиме оваа нарачка, односно загради за печатење во проблем со множење на матричен ланец. Размислете дека имате 3 матрици А, Б, ...

Прочитај повеќе

Прашање 576. Најголема правоаголна под-матрица чиј збир е 0 Изјава за проблем Пронајдете ја под-матрицата со максимална големина во 2D низа чиј збир е нула. Под-матрицата не е ништо друго освен 2D низа во внатрешноста на дадената 2D низа. Значи, имате матрица на потпишани цели броеви, треба да го пресметате збирот на под-матрици и да ја пронајдете матрицата со ...

Прочитај повеќе

Прашање 577. Максимален правоаголник на збирот во 2D матрица Изјава за проблем Пронајдете го правоаголникот за максимална сума во 2D матрица, односно да пронајдете под-матрица со максимален збир. Под-матрицата не е ништо друго освен 2D низа во внатрешноста на дадената 2D низа. Значи, имате матрица на потпишани цели броеви, треба да го пресметате збирот на под-матрици и ...

Прочитај повеќе

Прашање 578. Множење на синџирот на матрица Во проблемот множење со матричен синџир II, дадовме димензии на матрици, пронајдете го редоследот на нивното множење така што бројот на операции вклучени во множењето на сите матрици е минимизиран. Размислете дека имате 3 матрици A, B, C со големини axb, bx ...

Прочитај повеќе

Прашање 579. Максимален плоштад Во проблемот со максималниот квадрат дадовме 2D бинарна матрица исполнета со 0 и 1, пронајдете го најголемиот квадрат што содржи само 1 и вратете ја неговата површина. Пример Внесување: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Прочитај повеќе

Прашање 580. Поставете нула на Матрикс Во проблемот со зададени нули на матрицата, дадовме матрица (n X m), ако елемент е 0, поставете ги целиот ред и колона 0. Примери Внесување: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Излез: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Прочитај повеќе

Прашање 581. Пополнете го поплавата LeetCode Во проблемот со поплавување, дадовме 2D низа [] [] што претставува слика со големина mxn со секоја вредност што ја претставува бојата на пикселот на таа координата. Дадена е и локација или координати на пиксел и боја. Заменете ја бојата на дадена локација ...

Прочитај повеќе

Прашање 582. Макс област на островот Опис на проблемот: Со оглед на 2D матрицата, матрицата има само 0 (што претставува вода) и 1 (што претставува земја) како записи. Остров во матрицата се формира со групирање на сите соседни 1 поврзани 4-насочно (хоризонтално и вертикално). Пронајдете ја максималната површина на островот во матрицата. Да претпоставиме дека сите четири рабови на ...

Прочитај повеќе

Прашање 583. Уникатни патеки Дадена е мрежа mxn 2D и вие стоите на највисоката и левата ќелија во мрежата. односно ќелијата лоцирана на (1,1). Пронајдете го бројот на уникатни патеки што може да се направат за да се стигне до ќелија лоцирана на (m, n) од ќелијата лоцирана на (1,1) ...

Прочитај повеќе

Прашање 584. К-ти најмал елемент во подредена матрица Во K-најмалиот елемент во подреден матрикс проблем, дадовме nxn матрица, каде што секој ред и колона се подредени во редослед што не се намалува. Пронајдете го најмалиот елемент kth во дадената 2Д низа. Пример Внесување 1: k = 3 и матрица = 11, 21, 31, 41 ...

Прочитај повеќе

Прашање 585. Множење на синџирот на матрица со употреба на динамичко програмирање Множењето со матричен синџир е метод во кој го дознаваме најдобриот начин за множење на дадените матрици. Сите знаеме дека множењето на матрицата е асоцијативна (A * B = B * A) по природа. Значи, имаме многу наредби во кои сакаме да го извршиме множењето. Всушност, во овој алгоритам, ...

Прочитај повеќе

Прашање 586. Множење на две матрици Изјава за проблемот Во проблемот „Множење на две матрици“ дадовме две матрици. Треба да ги помножиме овие матрици и да ја испечатиме резултатот или крајната матрица. Тука, потребниот и доволен услов е бројот на колони во А треба да биде еднаков на бројот на редови во матрицата ...

Прочитај повеќе

Прашање 587. Проверете дали жиците се оддалечени K оддалечени или не Изјава за проблем Со оглед на два жика и цел број k, напишете програма за да проверите дали дадените низи се оддалечени k оддалечени или не. Тоа е ако некој карактер е несоодветен или кој било карактер треба да се отстрани, тогаш тој е познат како k растојание одвоено. Формат на влез Првиот ...

Прочитај повеќе

Прашање 588. Пронајдете го редот со максимален број 1 Изјава за проблем Во проблемот „Пронајди го редот со максимален број 1“ дадовме матрица (2Д низа) што содржи бинарни цифри со сортиран секој ред. Пронајдете го редот што има максимален број 1. Формат на влез Првата линија што содржи две цели вредности n, m. Следно, n редови ...

Прочитај повеќе

Прашање 589. Проблемот на славните Изјава за проблем Во проблемот со славните има соба од N луѓе, Пронајдете ја славната личност. Услови за славна личност е - Ако А е славна личност, тогаш сите други во собата треба да знаат А. А не треба да познава никого во собата. Треба да ја најдеме личноста што ги исполнува овие услови. ...

Прочитај повеќе

Други прашања Амазон

Прашање 590. Kth најголем елемент во проток на решение за код за код Изјава за проблем Во овој проблем, ние треба да дизајнираме класа KthLargest () која првично има цел број k и низа цели броеви. Треба да напишеме парамеризиран конструктор за тоа кога ќе се пренесат цел број k и низи како аргументи. Класот исто така има функција додавање (в