Со оглед на бинарно дрво, како ги отстранувате сите полу-јазли?


Ниво на тешкотија Медиум
Често прашувано во Аколит Амазон Мајкрософт PayU Snapdeal Synopsys Јаху
Дрво

Проблемот „Со оглед на бинарно дрво, како ги отстранувате сите полу-јазли?“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво. Сега треба да ги отстраните полу-јазлите. Половина јазол се дефинира како јазол на дрвото што има само едно самостојно дете. Или тоа е лево дете или десно дете.

пример

Со оглед на бинарно дрво, како ги отстранувате сите полу-јазли?

Inorder Traversal of tree after half nodes removal: 5 3 6 2 7

Објаснување

Јазолот со вредност 4 има единствено лево дете. Така, тој е отстранет од бинарното дрво и неговото лево дете се преселило нагоре по дрвото. Бидејќи има само еден и пол јазол. По неговото отстранување, остануваме со дрво чиешто прелиминарно пресекување е отпечатено како излез.

Пристап

Проблемот даде А. бинарно дрво, како ги отстранувате сите полу-јазли? Пред да скокнете веднаш во растворот. Прво треба да знаеме што е половина јазол? Половина јазол е јазол во бинарното дрво што има самохрана дете. Така, јазол со или без дете или две деца не се смета за половина јазол. Од сега знаеме што е половина јазол. Треба да продолжиме со решението за проблемот. Решението е едноставно. Ние едноставно го минуваме дрвото и секогаш кога ќе најдеме половина јазол, го заменуваме со неговото дете. Проверуваме дали левото дете постои, а десното е ништовно. Потоа го заменуваме родителот (или половина јазол) со неговото лево дете. Слично на тоа, ако вистинското дете е единственото дете. Десното дете го заменува родителскиот јазол.

Код

C ++ код за отстранување на сите полу-јазли

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct node {
 int data;
 node *left, *right;
};

node* create(int data){
 node* tmp = new node();
 tmp->data = data;
 tmp->left = tmp->right = NULL;
 return tmp;
}

node* removeHalfNode(node* &root){
  if(!root)
    return NULL;
  if(root->left == NULL && root->right != NULL)
    root = removeHalfNode(root->right);
  else if(root->left != NULL && root->right == NULL)
    root = removeHalfNode(root->left);
  else {
    removeHalfNode(root->left);
    removeHalfNode(root->right);
  }
  return root;
}

void inorder(node* root){
  if(root){
    inorder(root->left);
    cout<<root->data<<" ";
    inorder(root->right);
  }
}

int main()
{
 node* root = create(5);
 root->left = create(7);
 root->right = create(3);
 root->left->left = create(9);
 root->left->right = create(6);
 root->left->right->left = create(1);

 cout<<"Inorder traversal before removing the half nodes"<<endl;
 inorder(root);
 cout<<endl<<"Inorder traversal after removing the half nodes"<<endl;
 root = removeHalfNode(root);
 inorder(root);
}
Inorder traversal before removing the half nodes
9 7 1 6 5 3
Inorder traversal after removing the half nodes
9 7 1 5 3

Java код за отстранување на сите полу-јазли

import java.util.*;

class node{
 int data;
 node left, right;
}

class Main{

 static node create(int data){
  node tmp = new node();
  tmp.data = data;
  tmp.left = tmp.right = null;
  return tmp;
 }

 static node removeHalfNode(node root){
   if(root == null)
     return null;
   root.left = removeHalfNode(root.left); 
    root.right = removeHalfNode(root.right); 
  
    if(root.left == null && root.right == null) 
      return root;
    if(root.left == null){ 
      node Node = root.right;
      return Node;
    }
    if(root.right == null){ 
      node Node = root.left;
      return Node;
    } 
    return root;
 }

 static void inorder(node root){
   if(root != null){
     inorder(root.left);
     System.out.print(root.data+" ");
     inorder(root.right);
   }
 }

 public static void main(String[] args)
 {
  node root = create(5);
  root.left = create(7);
  root.right = create(3);
  root.left.left = create(9);
  root.left.right = create(6);
  root.left.right.left = create(1);

  System.out.println("Inorder traversal before removing the half nodes");
  inorder(root);
  System.out.println("\nInorder traversal after removing the half nodes");
  root = removeHalfNode(root);
  inorder(root);
 }
}
Inorder traversal before removing the half nodes
9 7 1 6 5 3 
Inorder traversal after removing the half nodes
9 7 1 5 3

Анализа на сложеност

Временска комплексност

НА), затоа што поминавме низ сите јазли во бинарното дрво. Временската сложеност е линеарна.

Комплексноста на просторот

О (H), алгоритмот е рекурзивен алгоритам. Така, комплексноста на просторот зависи од магацинот на компајлерот, што пак зависи од висината на дрвото.