Правила и услови

За TutorialCup.com Веб-страница


Вовед

Почетен курс. Со е веб-страница за да обезбеди бесплатни упатства за корисниците на Интернет ширум светот.

Условите и условите напишани на оваа веб-страница управуваат со вашето користење на нашата веб-страница достапна на TutorialCup.com.

Не смеете да ја користите веб-страницата на TutorialCup ако не се согласувате со кој било од овие Стандардни правила и услови.

Креирање на сметка

За да се регистрирате за сметка на TutorialCup, треба да имате 13 години или повеќе. Вие сте одговорни за вашата сметка и целата активност на неа.

Можете да ја разгледате веб-страницата на TutorialCup без да се регистрирате за сметка. Но, за да користите некои од функциите на TutorialCup, треба да се регистрирате, да изберете корисничко име и да поставите лозинка. Кога ќе го направите тоа, информациите што ни ги давате треба да бидат точни и целосни. Не глумете некој друг или избирајте имиња што се навредливи или што кршат нечии права. Ако не ги следите овие правила, може да ја откажеме вашата сметка.

Вие сте одговорни за целата активност на вашата сметка и за чување на доверлива лозинка. Ако откриете дека некој ја користел вашата сметка без ваша дозвола, треба да ја пријавите [заштитена по е-пошта]

Обезбедување на квалитет на содржина

Во моментов, нашата содржина е поврзана со предмети за компјутерско програмирање, овие упатства се напишани и проверени од нас или било која трета страна или хонорарни преведувачи назначени од TutorialCup за целта.

Ве уверуваме дека содржината достапна на веб-страницата на TutorialCup е точна и работиме напорно за да продолжиме да ја подобруваме, сепак, не ја гарантираме точноста на содржината.

Орган за содржина и авторско право

Целата содржина достапна на веб-страницата на TutorialCup е заштитена со авторски права на TutorialCup. Користење, копирање или репродукција на целосна или дел од нашата содржина без наша согласност ќе претставува директно кршење на овие правила и услови.

Видеа на YouTube споделени на веб-страницата на TutorialCup, која првично е поставена на името на каналот Youtube Почетен курс (Врска: TutorialCup канал на YouTube) се заштитени со авторски права на TutorialCup и забрануваме употреба или дистрибуција на тие видеа за парични добивки без согласност на TutorialCup.

Правата на интелектуална сопственост

Освен содржината што ја поседувате, а која можеби сте се одлучиле да ја вклучите на веб-страницата на TutorialCup, според овие Услови, TutorialCup и / или неговите лиценцари ги поседуваат сите права на интелектуалната сопственост и материјалот содржани на оваа веб-страница и сите такви права се задржани.

Ви се доделува ограничена лиценца само, предмет на ограничувањата предвидени во овие Услови и услови, заради прегледување на материјалот содржан на нашата веб-страница.

Работи што не смеете да ги правите (ограничувања)

Вие сте експлицитно и решително ограничени од сите од следниве работи:

  1. објавување на кој било материјал на TutorialCup во кој било медиум;
  2. продажба, субвенционирање и / или на друг начин комерцијализирање на кој било материјал на TutorialCup;
  3. водат до веб-страницата на TutorialCup користејќи HTML техники кои ја прикажуваат веб-страницата во рамка, делумен прозорец или скокачки прозорец или кој било друг нестандарден метод за поврзување;
  4. пристапувајте до веб-страницата на TutorialCup користејќи автоматизирани средства (како што се ботови за берба, роботи, пајаци или стругалки) без наша дозвола;
  5. испраќајте вируси и други малициозни кодови на веб-страницата или веб-серверот на TutorialCup;
  6. што било што може да оневозможи, преоптоварува или наруши правилно работење на веб-страницата на TutorialCup, како што е напад со негирање на услуга;

вклучување во какво било рударство на податоци, берба на податоци, вадење податоци или каква било друга слична активност во врска со веб-страницата на TutorialCup, или додека ги користите;

 1. дистрибуирајте несакано или неовластено рекламирање или промотивен материјал или каква било нездрава пошта, несакана пошта или писма со ланец. Не стартувајте списоци со пошта, сервери за списоци или каков било вид автоматски одговор или спам на или преку веб-страницата на TutorialCup;
 2. олесни или охрабри какво било прекршување на оваа изјава;
 3. прекрши кој било од условите и правејќи сè што ќе ве замолиме да не правите;

Одредени области на веб-страницата на TutorialCup се ограничени од пристап од вас и TutorialCup може дополнително да го ограничи пристапот од вас до кои било области на оваа веб-страница, во кое било време, според неговото и апсолутно дискреционо право. Секоја корисничка идентификација и лозинка што може да ги имате за оваа веб-страница се доверливи и мора да ја чувате доверливоста на таквите информации.

Нема гаранции

Веб-страницата на TutorialCup е обезбедена „како што е“, со сите грешки и TutorialCup не изразува никакви репрезентации или гаранции, од каков било вид, поврзани со нашата веб-страница или материјалите содржани на нашата веб-страница. Исто така, ништо што е содржано на нашата веб-страница нема да се толкува како советување за вас.

Покрај тоа, TutorialCup може да престане да ги обезбедува услугите (трајно или привремено) на сите или на некои корисници без претходно известување. Обезбедувањето или не обезбедувањето услуги, е целосно желба на TutorialCup.

Ограничување на одговорноста

Во никој случај, TutorialCup, ниту кој било од неговите службеници, директори и вработени нема да биде одговорен за ништо што произлегува или на кој било начин е поврзано со вашата употреба на нашата веб-страница, без оглед дали таквата одговорност е под договор. TutorialCup, вклучително и неговите службеници, директори и вработени нема да биде одговорен за каква било индиректна, последователна или посебна одговорност што произлегува од или на кој било начин поврзана со вашата употреба на нашата веб-страница.

Обесштетување

Со ова обесштетувате во најголема мерка TutorialCup од и против сите и сите обврски, трошоци, барања, причини за акција, штети и трошоци (вклучувајќи ги разумните такси на адвокатот) што произлегуваат од или на кој било начин поврзани со повреда на која било од одредбите на овие правила и услови.

Одделно

Доколку се утврди дека било која одредба од овие Услови и правила е неизводлива или невалидна според кој било применлив закон, таквата неспроведливост или невалидност не ги прави овие Услови и правила неизводливи или невалидни како целина, и таквите одредби ќе бидат избришани без да влијаат на останатите одредби овде .

Варијација на термини

На TutorialCup е дозволено да ги ревидира овие Услови и правила во кое било време како што одговара, и со користење на нашата веб-страница се очекува редовно да ги прегледувате овие Услови и правила.

Авторски права

TutorialCup ги почитува правата на интелектуална сопственост на другите и очекува истото да го сторат и нашите корисници. Ние ќе одговориме на известувањата за наводно кршење на авторските права кои се во согласност со важечкиот закон и се соодветно доставени до нас и веднаш ќе ја отстраниме или оневозможиме содржината до понатамошно решавање.

Ако верувате дека вашата содржина е копирана на начин што претставува кршење на авторските права, дајте ни ги следниве информации: (з) физички или електронски потпис на сопственикот на авторските права или лице овластено да постапува во нивно име; (ii) идентификација на авторското дело за кое се тврди дека е повредено; (iii) идентификација на материјалот за кој се тврди дека прекршува или е предмет на повреда на активност и што треба да се отстрани или пристапот до кој треба да се оневозможи и разумно доволни информации за да ни дозволат да го лоцираме материјалот; (iv) информации за контакт, вклучително и адреса, телефонски број и е-пошта; (v) изјава од вас дека имате добра верба дека употребата на материјалот на начинот на кој се жали не е овластен од сопственикот на авторските права, неговиот агент или законот; и (vi) изјава дека информациите во известувањето се точни и, под казна за лажно сведочење, дека сте овластени да постапувате во име на сопственикот на авторските права

Го задржуваме правото да ја отстраниме содржината за која се тврди дека е повредена без претходно известување и според наше дискреционо право.

Владејачко право и надлежност

Овие Услови ќе бидат регулирани од и толкувани во согласност со законите на Државата Карнатака (Индија), а вие поднесувате до неексклузивната јурисдикција на државните и федералните судови лоцирани во Карнатака (Индија) за решавање на какви било спорови.

 

Оваа страница за Услови и услови последен пат е ажурирана во среда, 4 јуни 2020 година