Мешајте го решението за низа кодови во низата

Проблемот Shuffle the Array Leetcode Solution ни обезбедува низа со должина 2n. Тука 2n се однесува дека должината на низата е рамномерна. Потоа ни е речено да ја смениме низата. Тука мешањето не значи дека треба случајно да ја мешаме низата, но специфичен начин е

Прочитај повеќе

3Сумно решение за Leetcode

Изјава за проблем Со оглед на низа од n цели броеви, има ли елементи a, b, c во броеви така што a + b + c = 0? Пронајдете ги сите уникатни тројки во низата што дава збир на нула. Забелешка: дека множеството решение не смее да содржи дупликати тројки. Пример # 1 [-1,0,1,2, -1,4]

Прочитај повеќе

Минимален број чекори за да направите две низи Anagram Leetcode решенија

Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени две низи '' и 't' кои се состојат од англиски знаци со мали букви. Во една операција, можеме да избереме кој било карактер во низата 't' и да го смениме во некој друг карактер. Треба да најдеме минимален број на такви операции за да направиме „т“…

Прочитај повеќе

Разделете низа во баланс на жици Решение за код за код

Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена низа карактери, кои содржат само 'R' и 'L'. Ние ја нарекуваме низата балансирана ако има ист број на 'R и' L. Дадената низа можеме да ја поделиме на одделни поднаслови. Целта е да се најде максималниот можен број

Прочитај повеќе

Отстранете го решението за елементи на поврзана листа Leetcode

Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена поврзана листа со нејзините јазли кои имаат целобројни вредности. Треба да избришеме некои јазли од списокот кои имаат вредност еднаква на val. Проблемот не бара да се реши на самото место, но ќе разговараме за еден таков пристап. Список на примери =

Прочитај повеќе

Решение за комбиниран збир на леткод

Проблемот Комбинирано збирно решение Leetcode ни обезбедува низа или список на цели броеви и цел. Ни е кажано да ги пронајдеме комбинациите што можат да се направат со користење на овие цели броеви, колку пати и се додаваат на дадената цел. Значи, поформално, можеме да ги користиме дадените

Прочитај повеќе

Изоморфни стрингови Решение за леткод

Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени две жици, а и б. Нашата цел е да кажеме дали двата жица се изоморфни или не. Два жица се нарекуваат изоморфни ако и само ако знаците во првата низа можат да бидат заменети со кој било карактер (вклучително и самиот) воопшто…

Прочитај повеќе

Решение за островски периметар на лек код

Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена мрежа во форма на 2-D низа. мрежа [i] [j] = 0 претставува дека има вода во таа точка и решетка [i] [j] = 1 претставува земја. Мрежните ќелии се поврзани вертикално / хоризонтално, но не дијагонално. Има точно еден остров (поврзана компонента на земјиштето

Прочитај повеќе

Решение за пребарување зборови за лек код

Изјава за проблем Со оглед на табла mxn и збор, откријте дали тој збор постои во мрежата. Зборот може да биде конструиран од букви на последователно соседни ќелии, каде што „соседните“ ќелии се хоризонтално или вертикално соседни. Истата ќелија со букви не може да се користи повеќе од еднаш. Пример

Прочитај повеќе

Решение за Minet Stack Leetcode

Изјава за проблем Дизајнирајте оџак што поддржува притискање, поп, врв и враќање на минималниот елемент во постојано време. push (x) - Притисни го елементот x врз оџакот. pop () - Го отстранува елементот на горниот дел од оџакот. горе () - Добијте го горниот елемент. getMin () - Вратете го минималниот елемент во оџакот. ...

Прочитај повеќе