Мешајте го решението за низа кодови во низата

Проблемот Shuffle the Array Leetcode Solution ни обезбедува низа со должина 2n. Тука 2n се однесува дека должината на низата е рамномерна. Потоа ни е речено да ја смениме низата. Тука мешањето не значи дека треба случајно да ја мешаме низата, но специфичен начин е

Прочитај повеќе

3Сумно решение за Leetcode

Изјава на проблем Со оглед на низа од n цели броеви, дали има елементи a, b, c во бројки такви што a + b + c = 0? Најдете ги сите уникатни тројки во низата што дава збир од нула. Забележете: сетот на решенија не смее да содржи дупликат тројки. Пример #1 [-1,0,1,2, -1,4]…

Прочитај повеќе

Минимален број чекори за да направите две низи Anagram Leetcode решенија

Изјава на проблем Во овој проблем, ни се дадени две низи 's' & 't' кои се состојат од англиски мали букви. Во една операција, можеме да избереме кој било знак во низата 't' и да го смениме во друг знак. Треба да го најдеме минималниот број такви операции за да направиме „т“…

Прочитај повеќе

Разделете низа во баланс на жици Решение за код за код

Изјава на проблем Во овој проблем, ни се дадени низа знаци, кои содржат само 'R' и 'L'. Ние ја нарекуваме низа избалансирана ако има ист број „R“ и „L“. Можеме да ја поделиме дадената низа на неповрзани под -низи. Целта е да се најде максималниот можен број…

Прочитај повеќе

Отстранете го решението за елементи на поврзана листа Leetcode

Изјава на проблем Во овој проблем, ни е дадена поврзана листа со нејзините јазли со цели вредности. Треба да избришеме некои јазли од листата кои имаат вредност еднаква на val. Проблемот не бара да се реши на место, но ќе разговараме за еден таков пристап. Пример листа =…

Прочитај повеќе

Решение за комбиниран збир на леткод

Проблемот Комбинирано збирно решение Leetcode ни обезбедува низа или список на цели броеви и цел. Ни е кажано да ги пронајдеме комбинациите што можат да се направат со користење на овие цели броеви, колку пати и се додаваат на дадената цел. Значи, поформално, можеме да ги користиме дадените

Прочитај повеќе

Изоморфни стрингови Решение за леткод

Изјава на проблем Во овој проблем, ни се дадени две низи, a и b. Нашата цел е да кажеме дали двете жици се изоморфни или не. Две жици се нарекуваат изоморфни ако и само ако знаците во првата низа воопшто можат да се заменат со кој било знак (вклучително и самиот)…

Прочитај повеќе

Решение за островски периметар на лек код

Изјава на проблем Во овој проблем, ни е дадена мрежа во форма на 2-Д низа. решетката [i] [j] = 0 претставува дека има вода во таа точка и решетката [i] [j] = 1 претставува земја. Мрежните ќелии се поврзани вертикално/хоризонтално, но не дијагонално. Има точно еден остров (поврзана компонента на копно…

Прочитај повеќе

Решение за пребарување зборови за лек код

Изјава за проблем Со оглед на табла mxn и збор, пронајдете дали зборот постои во мрежата. Зборот може да се конструира од букви од последователно соседни ќелии, каде што „соседните“ ќелии се хоризонтално или вертикално соседни. Истата ќелија со букви не смее да се користи повеќе од еднаш. Пример…

Прочитај повеќе

Решение за Minet Stack Leetcode

Изјава за проблем Дизајнирајте стек што поддржува притискање, поп, врв и преземање на минималниот елемент во постојано време. притисни (x) - Турнете го елементот x врз стек. pop () - Го отстранува елементот на врвот на стекот. врвот () - Добијте го горниот елемент. getMin () - Вратете го минималниот елемент во стекот. …

Прочитај повеќе