3Сумно решение за Leetcode

Изјава на проблем Со оглед на низа од n цели броеви, дали има елементи a, b, c во бројки такви што a + b + c = 0? Најдете ги сите уникатни тројки во низата што дава збир од нула. Забележете: сетот на решенија не смее да содржи дупликат тројки. Пример #1 [-1,0,1,2, -1,4]…

Прочитај повеќе

Максимален број на решенија за леткод на балони

Изјава на проблем Во овој проблем, ни се дадени низа знаци што содржат мали букви на англиски јазик. Треба да најдеме колку примери од зборот „балон“ можеме да направиме користејќи ги знаците на дадената низа. Пример Стринг = „banooll“ 1 Објаснување: Стринг = baqwweeeertylln 0 Објаснување: Како…

Прочитај повеќе

Пребарувајте во ротирано сортирано решение за лек-код

Размислете за подредена низа, но еден индекс беше избран и низата беше ротирана во таа точка. Сега, откако ќе се ротира низата, од вас се бара да пронајдете одреден целен елемент и да го вратите неговиот индекс. Во случај, елементот не е присутен, вратете -1. Проблемот е генерално

Прочитај повеќе

Разлика помеѓу највисоките и најмалите фреквенции во низата

Проблемот „Разликата помеѓу највисоките и најмалите фреквенции во низата“ се наведува дека претпоставуваме дека имате цела низа. Изјавата за проблем бара да се открие максималната разлика помеѓу највисоката и најниската фреквенција од два различни броја во низа. Пример arr [] = {1, 2, 3,…

Прочитај повеќе

Пронајдете дали под-низата е во форма на планина или не

Изјава на проблем Проблемот „Пронајдете дали под -низата е во форма на планина или не“ наведува дека ви е дадена цела низа и опсег. Изјавата за проблемот бара да се открие дали под-низата формирана помеѓу дадениот опсег е во форма на планинска форма или…

Прочитај повеќе

Преуредување на бинарна низа како алтернативни x и y појави

Изјава за проблем Да претпоставиме дека ви е дадена бинарна низа и два броја x и y. Низата се состои само од 0 и 1с. Проблемот „Преуредување бинарна низа како алтернативни појави x и y“ бара да се преуреди низата така што 0 доаѓа x пати ⇒ 1 доаѓа…

Прочитај повеќе

Брои под-низи со еднаков број 1 и 0

Изјава на проблем Проблемот „Брои под -низи со еднаков број 1 и 0“ наведува дека ви е дадена низа која се состои само од 0 и 1. Изјавата за проблемот бара да се открие бројот на под-низи што се состојат од еднаква бр. 0 од рекламите 1. Пример arr [] = {0, 0, 1,…

Прочитај повеќе

Преуредување на низата така што елементите на парни индекси се помали, а елементите на непарните индекси се поголеми

Изјава за проблем Дадовте низа цели броеви. Проблемот „Преуредување на низа така што елементите на индексот се помали и елементите на непарниот индекс се поголеми“ бара да се преуреди низата на таков начин што елементите за парен индекс треба да бидат помали од елементите на непарниот индекс во…

Прочитај повеќе

Кукавица хашинг

Problem Statment   Cuckoo Hashing is a method used to solve the problem when a collision occurs in a Hash Table. Collisions are likely of two hash values of a hash function in a table. A collision occurs when two hash values for the same key occurs in the hash function …

Прочитај повеќе

Брои парови од две поврзани списоци чиј збир е еднаков на дадена вредност

Problem Statement   Problem “Count pairs from two linked lists whose sum is equal to a given value” state that you are given two linked lists and an integer value sum. The problem statement asked to find out how many total pair has a sum equal to the given value. Example   …

Прочитај повеќе