Преуредување на низата така што arr [i]> = arr [j] ако i е парен и arr [i] <= arr [j] ако i е непарен и j <i

Да претпоставиме дека имате цела низа. Изјавата за проблем бара преуредување на низата на таков начин што елементите во парна положба во низата треба да бидат поголеми од сите елементи пред него, а елементите во непарните позиции треба да бидат помали од елементите пред него. Пример…

Прочитај повеќе

Максималната разлика помеѓу фреквенцијата на два елементи, како што тој елемент има поголема фреквенција е исто така поголема

Да претпоставиме, имате цела низа. Изјавата за проблем бара да се открие максималната разлика помеѓу фреквенцијата на двата различни елементи на дадена низа, но елементот со поголема фреквенција, исто така, треба да биде поголем по вредност од другиот цел број. Пример Внесување: arr [] = {2,4,4,4,3,2}…

Прочитај повеќе

Најдолгата подредна група има број 1 од еден повеќе од број 0

Дадовме низа цели броеви. Низа содржи само 1 и 0. Изјавата за проблем бара да се дознае должината на најдолгата Под-низа која има количина од цифра 1 е само една повеќе од броењето на 0-те во под-низа. Пример Внесување: arr [] =…

Прочитај повеќе

Максимална низа од две дадени низи што го одржуваат редоследот ист

Да претпоставиме дека имаме два низа цел број со иста големина n. И двете низи можат да содржат и заеднички броеви. Изјавата за проблемот бара да се формира добиената низа што ги содржи 'n' максималните вредности од обете низи. Првата низа треба да се даде приоритет (елементи на првиот

Прочитај повеќе

Пресметајте ги подпрогласите со исти парни и непарни елементи

Да претпоставиме дека сте дале цела низа со големина N. Бидејќи има бројки, бројките се непарни или парни. Изјавата за проблемот е броење под-низа со исти пар и непарни елементи или го дознава бројот на под-низи што има еднаков број парни и непарни цели броеви. Пример…

Прочитај повеќе

Преуредување на низата Таква што arr [i] е еднаква на i

„Преуредување на низата така што проблемот arr [i] = i” вели дека ви е дадена низа цели броеви кои се движат од 0 до n-1. Бидејќи сите елементи не можат да бидат присутни во низата, тогаш на местото од нив -1 е таму. Изјавата за проблемот бара да се преуреди низата во такви

Прочитај повеќе

Максимален број чоколади што треба да се дистрибуираат еднакво меѓу k студенти

„Максималниот број чоколади што треба да се дистрибуираат подеднакво меѓу студентите“, вели дека ви се дадени n кутии на кои има некои чоколади. Да претпоставиме дека има к студенти. Задачата е да се дистрибуира максималниот број на чоколади меѓу к ученици подеднакво, со избирање последователни полиња. Ние можеме …

Прочитај повеќе

Максимална сума на последователност таква што нема три последователни

Проблемот „Максимална сума на последователноста така што нема три последователни“ вели дека ви е дадена низа цели броеви. Сега треба да пронајдете подредување што има максимална сума со оглед на тоа што не можете да разгледате три последователни елементи. Да потсетиме, сукцесијата не е ништо друго освен низа

Прочитај повеќе

Проверете дали низата содржи соседни цели броеви со дозволени дупликати

Ви се дава низа цели броеви кои исто така можат да содржат дупликат елементи. Изјавата за проблем бара да дознаете дали е збир на соседни цели броеви, испечатете „Да“ ако е, испечатете „Не“ ако не е. Пример Влез на примерок: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Примерок…

Прочитај повеќе

Низи со дадена должина каде што секој елемент е повеќе од или еднаков на двапати од претходниот

Проблемот „Низи со дадена должина каде што секој елемент е повеќе од или еднаков на двапати од претходниот“ ни обезбедува два интеграла m и n. Тука m е најголемиот број што може да постои во низата и n е бројот на елементи што мора да бидат присутни во

Прочитај повеќе