Брои пар со Дадена сума

Во проблемот „брои пар со дадена сума“ дадовме цел ред [] и друг број вели „збир“, треба да утврдиш дали некој од двата елементи во дадена низа има збир еднаков на „збир“. Пример Внесување: arr [] = {1,3,4,6,7} и збир = 9. Излез: „Пронајдени елементи…

Прочитај повеќе

Групно повеќекратно појавување на елементите во низата подредени од првото појавување

Дадено е прашање во кое дадовте несортирана низа со повеќекратни појави на броеви. Задачата е да се групираат сите повеќекратни појави на елементи од низата подредени според првото појавување. Во меѓувреме, нарачката треба да биде иста како и бројот. Пример влез: [2, 3,4,3,1,3,2,4]

Прочитај повеќе

Унија и пресек на две поврзани листи

Со оглед на две поврзани списоци, создадете уште две поврзани листи за да добиете унија и пресек на елементите на постојните списоци. Пример Влез: Список1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Список2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Излез: Пресек_листа: 14 → 9 → 5 Унија_листа:

Прочитај повеќе

Максималната разлика помеѓу фреквенцијата на два елементи, како што тој елемент има поголема фреквенција е исто така поголема

Да претпоставиме, имате цела низа. Изјавата за проблемот бара да се открие максималната разлика помеѓу фреквенцијата на кои било два различни елементи на дадена низа, но елементот со поголема фреквенција исто така треба да биде поголем по вредност од другиот цел број. Пример Внесување: arr [] = {2,4,4,4,3,2}

Прочитај повеќе

Сите уникатни тројки што сумираат до дадена вредност

Дадовме низа цели броеви и даден број наречен „збир“. Изјавата за проблемот бара да се открие тројката што се додава на дадениот број „збир“. Пример Внесување: arr [] = {3,5,7,5,6,1} збир = 16 Излез: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Објаснување: Тројка што е еднаква на дадената given

Прочитај повеќе

Одделете 0 и 1 во низа

Изјава за проблем Да претпоставиме дека имате цела низа. Проблемот „Оддели 0 и 1 во низа“ бара да се оддели низата во два дела, во 0 и во 1. 0-те треба да бидат на левата страна од низата и 1-те на десната страна на низата. ...

Прочитај повеќе

Најдете го најголемиот d во низата така што a + b + c = d

Изјава за проблем Да претпоставиме дека имате низа цели броеви. Влезните вредности се сите различни елементи. Проблемот „Најди го најголемиот d во низата, така што a + b + c = d“ бара да го открие најголемиот елемент „d“ во множеството, така што a + b + c =

Прочитај повеќе

Максимални последователни броеви присутни во низа

Изјава за проблем Да претпоставиме дека имате низа цели броеви со големина N. Проблемот „Максимални последователни броеви присутни во низата“ бара да се открие максималното пребројување на последователните броеви што може да бидат расфрлани во низата. Пример arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Објаснување:…

Прочитај повеќе

Вкупни броеви без повторени цифри во опсег

Даден ви е опсег на броеви (почеток, крај). Дадената задача вели да се откријат вкупните броеви на броеви без повторени цифри во опсег. Пример Влез: 10 50 Излез: 37 Објаснување: 10 нема повторена цифра. 11 има повторена цифра. 12 нема повторена цифра. ...

Прочитај повеќе

Пронајдете дали низата е подмножество на друга низа

Проблемот „Пронајдете дали низата е подмножество на друга низа“ вели дека ви се дадени две низи arra1 [] и array2 []. Дадените низи се на несортиран начин. Ваша задача е да откриете дали низата2 [] е подмножество на низата1 []. Пример arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] е

Прочитај повеќе