3Сумно решение за Leetcode

Изјава за проблем Со оглед на низа од n цели броеви, има ли елементи a, b, c во броеви така што a + b + c = 0? Пронајдете ги сите уникатни тројки во низата што дава збир на нула. Забелешка: дека множеството решение не смее да содржи дупликати тројки. Пример # 1 [-1,0,1,2, -1,4]

Прочитај повеќе

Решение со две збирки на леткод

Во овој проблем, мора да најдеме пар од два различни индекси во подредена низа, со што нивните вредности се собираат на дадена цел. Можеме да претпоставиме дека низата има само еден пар цели броеви кои се собираат на целната сума. Забележете дека низата е

Прочитај повеќе

Спојте решение сортирани низи Leetcode

Во проблемот „Спојување подредени низи“, ни се дадени две низи подредени по не опаѓачки редослед. Првата низа не е целосно пополнета и има доволно простор да ги собере и сите елементи на втората низа. Треба да ги споиме двете низи, така што првата низа содржи елементи

Прочитај повеќе

Најмала под-низа со к Различни броеви

Да претпоставиме дека имате цела низа и број k. Изјавата за проблемот бара да се открие најмалата под-низа со опсег (l, r) вклучително, на таков начин има точно k различни броеви присутни во таа најмала под-низа. Пример влез: {1, 2, 2, 3, 4, 5, 5} k = 3

Прочитај повеќе

Пронајдете елементи со најмал опсег што содржат елементи од k списоци

Во проблемот „Пронајдете го најмалиот опсег што содржи елементи од k списоци“ дадовме K списоци кои се подредени и се со иста големина N. Бара да се одреди најмалиот опсег што содржи барем елемент (и) од секоја од K списоците . Ако има повеќе од една

Прочитај повеќе

Брои број на тројки со производ еднаков на дадениот број

Проблемот „Брои број на тројки со производ еднаков на даден број“ вели дека ни е дадена цела низа и број m. Изјавата за проблемот бара да се открие вкупниот број на тројки со производот е еднаков на м. Пример arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Објаснување тројки

Прочитај повеќе

Најдолга подна низа без повторување на карактери

Со оглед на низа, мора да ја пронајдеме должината на најдолгата поднаредка без повторување на знаците. Ајде да разгледаме неколку примери: Пример pwwkew 3 Објаснување: Одговорот е „wke“ со должина 3 aav 2 Објаснување: Одговорот е „av“ со должина 2 Пристап-1 за најдолга поднаредка без повторување на карактери Брутална сила…

Прочитај повеќе

Циклус на поврзана листа

Изјава за проблемот Проблемот „Циклус на поврзана листа“ наведува дека ви е даден поврзан список. Пронајдете дали содржи јамка или не? Поврзана листа со циклус Пример 1-> 2-> 3 Без јамка Објаснување: Поврзаната листа не содржи никаква јамка затоа што ако ја имаше тогаш ќе имаше две нема no

Прочитај повеќе

Под-низа со спојување на сите зборови

Во поднасловот со сврзувањето на проблемот со сите зборови, дадовме низа и списокот се состои од многу зборови со иста должина. Отпечатете го почетниот индекс на поднасловот што може да биде резултат на сврзувањето на сите зборови во списокот во

Прочитај повеќе

Валиден Палиндром

Дадена е низа со должина n. Напишете програма за да откриете дали низата е валидна палиндром или не. Ако не, може да избришете најмногу еден знак од низата за да го направите палиндром. Секоја низа што е иста како и обратна е позната како…

Прочитај повеќе