Минимално преместување во еднакви елементи на низата Решение за леткод

Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена низа цели броеви. Исто така, дозволено е да извршиме одреден сет на операции на оваа низа. Во една операција, можеме да ги зголемиме ”n - 1 elements (сите елементи, освен сите) елементи во низата за 1. Треба да

Прочитај повеќе

Решение за факторски заостанувања на нулите Leetcode

Изјава за проблем Во овој проблем треба да откриеме колку нули нула ќе има во n! Со оглед на n како влез. Како да има една заостанувачка нула во 5! 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120 Пример n = 3 0 Објаснување: 3! = 6, без заостанувачка нула n = 0 0 Објаснување: 0! ...

Прочитај повеќе

Решение за лек-код со наслов на колоната на Excel

Изјава за проблем Во овој проблем е даден позитивен цел број кој претставува број на колона од Excel-лист, ние мора да го вратиме неговиот соодветен наслов на колоната како што се појавува во Excel-листот. Пример # 1 28 „AB“ # 2 701 „ZY“ пристап Овој проблем е обратен на проблемот во

Прочитај повеќе

Решение за лет-код со колона со листови во Excel

Изјава за проблем Во овој проблем ни е даден наслов на колона како што се појавува во Excel лист, мора да го вратиме бројот на колоната што одговара на тој наслов на колоната во Excel како што е прикажано подолу. Пример # 1 „AB“ 28 # 2 „ZY“ 701 пристап Да се ​​најде бројот на колоната за одредено

Прочитај повеќе

Претворете го цел број во збир од две решенија за лет код без нула интеграли

Проблемот Конвертирај цел број во збир на два решенија без кроеви Leetcode од нас побара да го поделиме дадениот цел број. Дадениот цел број треба да го поделиме на два броја. Постои ограничување наметнато на овие два интеграла. Овие два цел број не треба да ја содржат цифрата 0. За подобро

Прочитај повеќе

Максимум 69 број на решение за лет код

Изјава за проблем Во овој проблем, ни е даден број составен од цифри 6 или 9. Можеме да замениме една цифра од овој број и да ја смениме во друга цифра. т.е. можеме да замениме од 6 до 9 или можеме да замениме од 9 до 6. Ние

Прочитај повеќе

Дистрибуирајте слатки на луѓето Решение за лет код

Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени два броја бонбони и num_people. Бонбони со прв број е бројот на бонбони што ги имаме. num_people го покажува бројот на лице во кое треба да ги дистрибуираме бонбоните. Правило за дистрибуција на бонбони е: Почнуваме од најлевата личност

Прочитај повеќе

Валидно решение за бумеранг-лек-код

Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дава збир од три точки во XY 2-D рамнина. Треба да се вратиме без разлика дали тие формираат бумеранг или не, тоа е дали се работи за три различни точки и не формираат права линија. Пример поени = {{1,

Прочитај повеќе

Конструирајте го решението за правоаголник на леткод

Проблемот Конструирај го решението за правоаголник Leetcode вели дека си веб-дизајнер. И ви е дадена задача да дизајнирате веб-страница со некоја претходно дефинирана област. Постојат некои ограничувања наметнати врз дизајнот. Должината на веб-страницата треба да биде поголема или еднаква на

Прочитај повеќе

Бројте непарни броеви во решение за леткод со интервал

Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени два негативни цели броја и ниска. Мораме да откриеме колку непарни броеви има во дадениот опсег на интервал [низок, висок]. Пример низок = 3, висок = 7 3 Објаснување: Непарните броеви помеѓу 3 и 7 се…

Прочитај повеќе