Решение за пребарување зборови за лек код

Изјава за проблем Со оглед на табла mxn и збор, откријте дали тој збор постои во мрежата. Зборот може да биде конструиран од букви на последователно соседни ќелии, каде што „соседните“ ќелии се хоризонтално или вертикално соседни. Истата ќелија со букви не може да се користи повеќе од еднаш. Пример

Прочитај повеќе

Решение за матрикс дијагонално збир со лек-код

Изјава за проблем во матрицата со дијагонален збир на зададени е квадратна матрица на цели броеви. Треба да го пресметаме збирот на сите елементи присутни на неговите дијагонали, т.е. елементи во примарна дијагонала, како и споредна дијагонала. Секој елемент треба да се брои само еднаш. Пример мат = [[1,2,3], [4,5,6],

Прочитај повеќе

Специјални позиции во решение за битентен матрикс

Изјава за проблем во специјални позиции во проблем на бинарна матрица е дадена матрица со големина n * m во која има само два типа на вредности 1s и 0s. Позицијата на ќелијата се нарекува посебна ако вредноста на таа ќелија е 1 и вредностите во сите ќелии во таа

Прочитај повеќе

Уникатни патеки II

Да претпоставиме дека човек стои во првата ќелија или горниот лев агол на матрицата „a × b“. Човек може да се движи само или нагоре или надолу. Таа личност сака да ја достигне својата дестинација и таа дестинација за него е последната ќелија на матрицата или долниот десен агол. ...

Прочитај повеќе

Пронајдете ја секвенцата на змијата со максимална должина

Проблемот „Пронајдете ја низата змија со максимална должина“ наведува дека ни е обезбедена мрежа што содржи цели броеви. Задачата е да се најде змија со низа со максимална должина. Низата што има соседни броеви во решетката со апсолутна разлика од 1, е позната како низа змија. Соседните

Прочитај повеќе

Брои негативни броеви во подредено решение LeetCode на матрицата

Изјава за проблем Во проблемот „Брои негативни броеви во подредена матрица“ ни е дадена матрица од n редови и колони m. Елементите се подредени во опаѓачки редослед и по ред и според колона. Треба да го најдеме вкупниот број на негативни елементи во матрицата. Пример мрежа = [[8,3,2, -1], [4,2,1, -1], [3,1, -1, -2], [- 1, -1, -2, -3 ]]

Прочитај повеќе

Патека со максимална просечна вредност

Изјава за проблемот Проблемот „Патека со максимална просечна вредност“ наведува дека ви е дадена низа 2D или матрица од цели броеви. Сега размислете дека стоите на горната лева ќелија и треба да стигнете долу десно. За да стигнете до дестинацијата, треба да се движите или во…

Прочитај повеќе

Проблем со рудник за злато

Изјава за проблемот „Проблем со рудник за злато“ наведува дека ви е дадена 2Д-мрежа со неколку негативни монети сместени во секоја ќелија на дадената мрежа. Првично, рударот стои на првата колона, но нема ограничување на редот. Тој може да започне во кој било ред. …

Прочитај повеќе

Минимално време потребно за гниење на сите портокали

Изјава за проблемот Проблемот „Минимално време потребно за гниење на сите портокали“ вели дека ви е дадена низа 2D, секоја ќелија има една од трите можни вредности 0, 1 или 2. 0 значи празна ќелија. 1 значи свеж портокал. 2 значи расипан портокал. Ако скапано

Прочитај повеќе

Растојание од најблиската ќелија со 1 во бинарна матрица

Изјава за проблемот Проблемот „Растојание од најблиската ќелија со 1 во бинарна матрица“ наведува дека ви е дадена бинарна матрица (која содржи само 0 и 1s) со најмалку една 1. Пронајдете го растојанието на најблиската ќелија со 1 во бинарната матрица за сите елементи на

Прочитај повеќе