Проверете дали две низи се еквивалентни со решение за леткод

Проблемот Проверете дали две низи се еквивалентни со решение за леткод ни овозможува две низи од низи. Тогаш ни е кажано да провериме дали овие две низи со низи се еквивалентни. Еквивалентноста тука се однесува на фактот дека ако жиците во низите се споени. Потоа по спојувањето, и двајцата

Прочитај повеќе

Проверете дали некој збор се јавува како префикс на кој било збор во решение за леткод на реченица

Проблемот Проверете дали некој збор се јавува како префикс на кој било збор во реченица Решение за лет код побара од нас да го најдеме индексот на зборот што започнува со даден збор за пребарување. Значи, ни е дадена реченица која има некои жици одделени со простор и друга низа

Прочитај повеќе

Минимален број чекори за да направите две низи Anagram Leetcode решенија

Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени две низи '' и 't' кои се состојат од англиски знаци со мали букви. Во една операција, можеме да избереме кој било карактер во низата 't' и да го смениме во некој друг карактер. Треба да најдеме минимален број на такви операции за да направиме „т“…

Прочитај повеќе

Решение за форматирање на клучот за лиценца

Изјава за проблем Во проблемот „Форматирање на клучот за лиценца“, влезот се состои од низа карактери, што претставува клуч за лиценца. Првично, низата е одделена во N + 1 групи (зборови) со N цртички помеѓу нив. Даден е и цел број К, а целта е да ја форматираме низата

Прочитај повеќе

Разделете низа во баланс на жици Решение за код за код

Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена низа карактери, кои содржат само 'R' и 'L'. Ние ја нарекуваме низата балансирана ако има ист број на 'R и' L. Дадената низа можеме да ја поделиме на одделни поднаслови. Целта е да се најде максималниот можен број

Прочитај повеќе

Изоморфни стрингови Решение за леткод

Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени две жици, а и б. Нашата цел е да кажеме дали двата жица се изоморфни или не. Два жица се нарекуваат изоморфни ако и само ако знаците во првата низа можат да бидат заменети со кој било карактер (вклучително и самиот) воопшто…

Прочитај повеќе

Минимални размени за да ги направите жиците еднакви решенија за лет код

Изјава за проблем Ви се дадени два жика s1 и s2 со еднаква должина кои се состојат само од буквите „x“ и „y“. можете да замените кои било два знака припаѓаат на различни низи, вашата задача е да ги направите и двете низи еднакви. вратете го минималниот број на размени што се потребни за да се направат и двете жици еднакви

Прочитај повеќе

Дешифрирајте ја низата од азбука до решение за лет код за мапирање со цел број

Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена низа што содржи цифри (0-9) и '#'. Оваа низа мора да ја претвориме во низа мали букви од англиски јазик со користење на следното мапирање. Пример s = „10 # 11 # 12“ „jkab“ Објаснување: „10 #“ -> „j“, „11 #“ -> „k“, „1“ -> „a“

Прочитај повеќе

Преуредување на просторите помеѓу зборовите Решение за леткод

Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена текстуална низа со одреден број зборови што се поставени меѓу празните места. Зборовите можат да имаат само мали букви во англиски јазик. Секако, секој збор е одделен со најмалку едно празно место. Исто така, текстот има барем еден збор. пр. текст = ”

Прочитај повеќе

Проверете дали низа може да скрши друга низа решение за код за код

Изјава за проблем Во овој проблем ни се дадени два жица s1 и s2 со иста големина. Проверете дали некоја пермутација на низата s1 може да скрши одредена пермутација на низата s2 или обратно. Со други зборови, s2 може да го скрши s1 или обратно. Низата x може да ја прекине низата y (и двете

Прочитај повеќе