Максимална низа од две дадени низи што го одржуваат редоследот ист

Да претпоставиме дека имаме два низа цел број со иста големина n. И двете низи можат да содржат и заеднички броеви. Изјавата за проблемот бара да се формира добиената низа што ги содржи 'n' максималните вредности од обете низи. Првата низа треба да се даде приоритет (елементи на првиот

Прочитај повеќе

Неправилен наследник на јазол во Бинарно дрво

Изјава за проблемот Проблемот бара да се најде „Неправилен наследник на јазол во Бинарно дрво“. Недореден наследник на јазол е јазол во бинарното дрво што доаѓа по дадениот јазол во понизок премин на даденото бинарно дрво. Пример Наредник наследник на 6 е 4

Прочитај повеќе

Пронајдете дали има под-низа со 0 збир

Проблемот „Пронајди дали има под-низа со 0 збир“ наведува дека ти е дадена цела низа која содржи и негативни цели броеви. Со изјавата за проблем се бара да се утврди дали има под-низа со големина најмалку 1. Оваа под-низа треба да има збир еднаков на 1. Пример arr [] = {2,1, -3,4,5}…

Прочитај повеќе

Печатете ги сите под-низи со 0 збир

Ви е дадена цел ред, вашата задача е да ги испечатите сите можни под-низи со збир е еднаков на 0. Значи, ние треба да ги отпечатиме сите под-низи со 0 збир. Пример arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Под-низа пронајдени од 0 индекс

Прочитај повеќе

Пресметајте ги подвозниците со еднаков број 0, 1 и 2

Проблемот „Сметај ги подвласти со еднаков број 0, 1 и 2“ наведува дека ти е дадена низа што има само 0, 1 и 2. Изјавата за проблемот бара да се открие бројот на поднаслови што содржат еднакво бр само 0, 1 и 2. Пример ул = „01200“

Прочитај повеќе

Пронајдете индекс на држач за затворање за дадена заграда за отворање во израз

Изјава за проблем Дадена е низа со должина / големина n и цел број кој го претставува индексот на заградата за отворање. Пронајдете индекс на заградата за затворање за дадена заграда за отворање во израз. Пример s = „[ABC [23]] [89]“ индекс = 0 8 s = „[C- [D]]“ индекс = 3 5 s…

Прочитај повеќе

Различни соседни елементи во низа

Изјава за проблем Да претпоставиме дека имаме цела низа. Проблемот „Различни соседни елементи во низата“ бара да се утврди дали е можно да се добие низата во која се разликуваат сите соседни броеви или не со заменување на два соседни или соседни елементи во низата ако е

Прочитај повеќе

Проверете дали дадената низа може да претставува Пресек на нарачки на ниво на стебло за бинарно пребарување

Изјава за проблемот Проблемот „Проверете дали дадената низа може да претставува Пресек на нивото на нарачката на стеблото за бинарно пребарување“ наведува дека ви е даден пресек на нивото на нарачката на стеблото за бинарно пребарување. И со користење на ниво на напречни на дрвото. Треба ефикасно да откриеме дали нивото е подредено

Прочитај повеќе

Конверзија на стебло во бинарно дрво во бинарно пребарување со употреба на сет STL

Изјава за проблем Дадено ни е бинарно дрво и треба да го претвориме во дрво за бинарно пребарување. Проблемот „Конверзија на бинарно дрво во бинарно пребарување на дрво со користење STL сет“ бара да се изврши конверзија со користење на STL сет. Ние веќе разговаравме за претворање на бинарното дрво во BST, но ние

Прочитај повеќе

Преуредување на низата така што парни позиционирани се поголеми од непарни

Изјава за проблем Да претпоставиме дека имате цела низа. Проблемот „Преуредување на низата така што дури и позиционираните се поголеми од непарните“ бара да се преуреди низата, така што елементите во рамномерна положба во низата треба да бидат поголеми од елементот непосредно пред него. Arr [i-1] <= Arr [i], ако позиција „i“

Прочитај повеќе