Максимална низа од две дадени низи што го одржуваат редоследот ист

Да претпоставиме дека имаме два низа цел број со иста големина n. И двете низи можат да содржат и заеднички броеви. Изјавата за проблемот бара да се формира добиената низа што ги содржи 'n' максималните вредности од обете низи. Првата низа треба да се даде приоритет (елементи на првиот

Прочитај повеќе

Пребарување на збирот на опсегот со помош на редок табела

Во барањето за збир на опсег со користење на проблем со ретка табела имаме барање за опсег и дадена низа цел број. Дадената задача е да го откриеме збирот на сите цели броеви што се наоѓаат во опсегот. Пример Внесување: arr [] = {1,4,6,8,2,5} Барање: {(0, 3), (2, 4), (1, 5)} Излез: 19 16 25…

Прочитај повеќе

Збир на f (a [i], a [j]) над сите парови во низа од n цели броеви

Изјавата за проблемот бара да се открие Збирот на f (a [i], a [j]) над сите парови во низа од n цели броеви на таков начин што 1 <= i <j <= n имајќи предвид дека сме обезбедени низа цели броеви. Пример arr [] = {1, 2, 3,

Прочитај повеќе

Должина на најголемата под-низа со соседни елементи

Проблемот „Должина на најголемата под-низа со соседни елементи“ наведува дека ви е дадена цела низа. Изјавата за проблемот бара да се открие должината на најдолгата соседна под-низа од кои елементи може да се распоредат во низа (континуирано, или растечки или опаѓачки). Броевите во

Прочитај повеќе

Брои број на тројки со производ еднаков на дадениот број

Проблемот „Брои број на тројки со производ еднаков на даден број“ вели дека ни е дадена цела низа и број m. Изјавата за проблемот бара да се открие вкупниот број на тројки со производот е еднаков на м. Пример arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Објаснување тројки

Прочитај повеќе

Дизајнирајте оџак што поддржува getMin () во O (1) време и O (1) дополнителен простор

Дизајнирајте оџак што поддржува getMin () во O (1) време и O (1) дополнителен простор. Така, специјалната структура на податоци за магацинот мора да ги поддржува сите операции на оџакот како - void push () int pop () bool isFull () bool isPе празни () во константно време. Додадете дополнителна операција getMin () за да ја вратите минималната вредност

Прочитај повеќе

Променете ја низата во Пермутација на броеви од 1 во N

Во овој проблем, дадовме низа А од n елементи. Треба да ја смениме низата во пермутација на броеви од 1 во n користејќи минимални замени во низата. Пример Влез: 2 2 3 3 Излез: 2 1 3 4 Влез: 3 2 1 7

Прочитај повеќе