Подредете ја низата со зголемување на решението за лек-код на фреквенцијата

Изјава за проблем Со оглед на низа од броеви од цели броеви, сортирајте ја низата по зголемен редослед врз основа на фреквенцијата на вредностите. Ако повеќе вредности имаат иста фреквенција, сортирајте ги по опаѓачки редослед. Пример број = [1,1,2,2,2,3] [3,1,1,2,2,2] Објаснување: '3' има фреквенција од 1, '1' има фреквенција од…

Прочитај повеќе

Проверете дали низа може да скрши друга низа решение за код за код

Изјава на проблем Во овој проблем ни се дадени две низи s1 и s2 со иста големина. Проверете дали некои пермутации на стрингот s1 можат да прекинат некои пермутации на низата s2 или обратно. Со други зборови, s2 може да го скрши s1 или обратно. Низа x може да ја прекине низата y (и двете…

Прочитај повеќе

Зголемување на намалување на стрингот за решение на кодот

Проблемот Зголемување на намалувањето на низата Leetcode Solution вели дека ни е дадена низа како влез. Треба да го измениме влезот. Или како што се наведува во прашањето, треба да го средиме. Терминот сортирање тука не мора да значи едноставно подредување на знаците. Willе ја подредиме низата во…

Прочитај повеќе

Пресек на решенија со две кроеви за низи II

Изјава на проблем Во овој проблем се дадени две низи и ние треба да го откриеме пресекот на овие две низи и да ја вратиме добиената низа. Секој елемент во резултатот треба да се појави онолку пати колку што покажува во двете низи. Резултатот може да биде во кој било редослед. Пример…

Прочитај повеќе

Релативно решение за Leetcode во однос на рангот

Проблемот Релативно рангирано решение за лет код бара од нас да вратиме вектор или низа низи што ги претставуваат релативните редови. Ние сме обезбедени со низа што ја претставува оценката добиена од спортисти. Тогаш ја користиме дадената низа за оценки за да ги доделиме редовите. Има мала промена

Прочитај повеќе

Релативно решение за низа лек-кодови

Во овој проблем, ни се дадени две низи на позитивни цели броеви. Сите елементи на втората низа се различни и се присутни во првата низа. Сепак, првата низа може да содржи дупликати елементи или елементи што не се во втората низа. Треба да ја сортираме првата низа

Прочитај повеќе

Подреди ги интегралите според бројот на 1 битно решение за леткод

Изјава на проблем Во проблемот „Сортирај цели броеви по број од 1 бит“, ни е дадена низа со низа. Наша задача е да ги сортираме елементите во низата според бројот од 1 бит во бинарна репрезентација на бројот по растечки редослед. Ако две или…

Прочитај повеќе

Сортирај низа според паритет II решение за лет код

Изјава на проблем Во проблемот „Сортирај низа според паритет II“, ни е дадена парија за низа каде сите елементи се позитивни цели броеви. Низата содржи парен број на елементи. Низата содржи еднаков број парни и непарни елементи. Наша задача е да ги преуредиме елементите…

Прочитај повеќе

Брои пар со Дадена сума

Во проблемот „брои пар со дадена сума“ дадовме цела низа [], а друг број вели „збир“, треба да одредите дали некој од двата елементи во дадена низа има збир еднаков на „збир“. Пример Влез: arr [] = {1,3,4,6,7} и збир = 9. Излез: „Пронајдени елементи…

Прочитај повеќе

Унија и пресек на две поврзани листи

Со оглед на две поврзани листи, креирајте уште две поврзани листи за да добиете унија и пресек на елементите на постојните списоци. Пример Влез: Листа1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Листа2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Излез: Пресечна_листа: 14 → 9 → 5 Листа на унија:…

Прочитај повеќе