3Сумно решение за Leetcode

Изјава за проблем Со оглед на низа од n цели броеви, има ли елементи a, b, c во броеви така што a + b + c = 0? Пронајдете ги сите уникатни тројки во низата што дава збир на нула. Забелешка: дека множеството решение не смее да содржи дупликати тројки. Пример # 1 [-1,0,1,2, -1,4]

Прочитај повеќе

Вметнете решение на интервал на леткод

Проблемот Вметни интервал на решение за леткод ни обезбедува список со некои интервали и еден посебен интервал. Потоа ни е речено да го вметнеме овој нов интервал меѓу списокот на интервали. Значи, новиот интервал може да се пресекува со интервали што се веќе во списокот, или може might

Прочитај повеќе

Решение за комбиниран збир на леткод

Проблемот Комбинирано збирно решение Leetcode ни обезбедува низа или список на цели броеви и цел. Ни е кажано да ги пронајдеме комбинациите што можат да се направат со користење на овие цели броеви, колку пати и се додаваат на дадената цел. Значи, поформално, можеме да ги користиме дадените

Прочитај повеќе

Минимални размени за да ги направите жиците еднакви решенија за лет код

Изјава за проблем Ви се дадени два жика s1 и s2 со еднаква должина кои се состојат само од буквите „x“ и „y“. можете да замените кои било два знака припаѓаат на различни низи, вашата задача е да ги направите и двете низи еднакви. вратете го минималниот број на размени што се потребни за да се направат и двете жици еднакви

Прочитај повеќе

Решение за пребарување зборови за лек код

Изјава за проблем Со оглед на табла mxn и збор, откријте дали тој збор постои во мрежата. Зборот може да биде конструиран од букви на последователно соседни ќелии, каде што „соседните“ ќелии се хоризонтално или вертикално соседни. Истата ќелија со букви не може да се користи повеќе од еднаш. Пример

Прочитај повеќе

Проверете дали низа може да скрши друга низа решение за код за код

Изјава за проблем Во овој проблем ни се дадени два жица s1 и s2 со иста големина. Проверете дали некоја пермутација на низата s1 може да скрши одредена пермутација на низата s2 или обратно. Со други зборови, s2 може да го скрши s1 или обратно. Низата x може да ја прекине низата y (и двете

Прочитај повеќе

Сметајте добри јазли во решението за биопробарни дрвја

Изјава за проблем Во овој проблем се дава бинарно дрво со неговиот корен. Јазол X во дрвото е именуван како добар ако во патеката од root до X нема јазли со вредност поголема од X. Треба да го вратиме бројот на добри јазли во

Прочитај повеќе

Комбинации Решение за Leetcode

Проблемот Комбинации Leetcode Solution ни обезбедува два цели броја, n и k. Ни е кажано да ги генерираме сите низи што имаат k елементи избрани од n елементи од 1 до n. Ги враќаме овие низи како низа. Дозволете ни да проследиме неколку примери за да добиеме

Прочитај повеќе

Решение за мнозински елемент II за леткод

Во овој проблем, ни е дадена низа цели броеви. Целта е да се најдат сите елементи што се јавуваат повеќе од ⌊N / 3⌋ време во низата каде што N = големината на низата и ⌊ ⌋ е оператор на подот. Треба да вратиме низа од

Прочитај повеќе

Единствени решенија за Leetcode за патеки

Проблемот Unique Paths Leetcode Solution вели дека ви се дадени два интеграла што ја претставуваат големината на мрежата. Користење на големината на решетката, должината и ширината на решетката. Треба да го најдеме бројот на уникатни патеки од горниот лев агол на решетката до

Прочитај повеќе