Подредете ја низата со зголемување на решението за лек-код на фреквенцијата

Изјава за проблем Со оглед на низа од броеви од цели броеви, сортирајте ја низата по зголемен редослед врз основа на фреквенцијата на вредностите. Ако повеќе вредности имаат иста фреквенција, сортирајте ги по опаѓачки редослед. Пример број = [1,1,2,2,2,3] [3,1,1,2,2,2] Објаснување: '3' има фреквенција од 1, '1' има фреквенција од…

Прочитај повеќе

Техника на распаѓање Sqrt (или плоштад корен)

Дадено е барање за опсег цела низа. Е биде побарано да го одредите збирот на сите броеви што доаѓаат во опсегот на даденото барање. Даденото барање е од два вида, тоа е - Ажурирај: (индекс, вредност) се дава како пребарување, каде што ви треба

Прочитај повеќе

Комбинации на букви од телефонски број

Во комбинациите на букви од проблем со телефонски број, дадовме низа што содржи броеви од 2 до 9. Проблемот е да ги пронајдеме сите можни комбинации што би можеле да бидат претставени со тој број ако секој број има одредено одредено писмо. Доделувањето на бројот е

Прочитај повеќе

Проверете дали две низи се еднакви или не

Проблемот „Проверете дали две низи се еднакви или не“ наведува дека ви се дадени две низи. Изјавата за проблемот вели дека треба да одредите дали дадените низи се еднакви или не. Пример arr1 [] = {1, 4, 2, 5, 2}; arr2 [] = {2, 1, 5, 4,…

Прочитај повеќе

Пресметајте ги подвозниците со еднаков број 0, 1 и 2

Проблемот „Брои под -стрингови со еднаков број 0, 1 и 2“ наведува дека ви е дадена низа што има само 0, 1 и 2. Изјавата за проблем бара да се открие бројот на под -низи што содржат еднаква бројка само од 0, 1 и 2. Пример ул = „01200“…

Прочитај повеќе

Генерирајте ги сите можни подредени низи од алтернативни елементи на две дадени подредени низи

Проблемот „Генерирајте ги сите можни сортирани низи од алтернативни елементи на две дадени сортирани низи“ се наведува дека претпоставувате дека имате два сортирани низи. Изјавата за проблем бара да се откријат сите можни сортирани низи, така што тој број треба да се подреди алтернативно од двете дадени различни низи. Пример ArrA []…

Прочитај повеќе

Опсег на пребарувања за суми без ажурирања

Изјава на проблем Проблемот „Опсег на сума на прашања без ажурирања“ наведува дека имате низа цели броеви и опсег. Изјавата за проблем бара да се открие збирот на сите елементи во дадениот опсег. Пример arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Барање: {(0, 4), (1, 3)} 40 24…

Прочитај повеќе

Тринасочна партиција на низа околу даден опсег

Изјава за проблем Ви се дава низа од цели броеви и опсег на ниска вредност и висока вредност. Проблемот „Поделба на три насоки на низа околу одреден опсег“ бара да се подели низата така што низата ќе се подели на три дела. Поделбите на низите ќе бидат: Елементи…

Прочитај повеќе

Збир на минимални и максимални елементи од сите под-низи со големина k

Изјава на проблем Проблемот „Збир на минимални и максимални елементи на сите под-низи со големина k“ наведува дека ви е дадена низа која содржи позитивни и негативни цели броеви, пронајдете ја сумата од минималните и максималните елементи на сите под-низи со големина k. Примери arr [] = {5, 9, 8, 3,…

Прочитај повеќе

Поместете ги сите негативни елементи да завршат во ред со дозволен дополнителен простор

Изјава за проблем „Поместете ги сите негативни елементи до крај со цел дозволен дополнителен простор“ наведува дека ви е дадена низа што содржи позитивни и негативни броеви и. Изјавата за проблем бара да се преместат сите негативни елементи во последната низа. Пример arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1,…

Прочитај повеќе