Проверете ја формацијата на низата преку решение за сврзување со лек код

Проблемот Проверете ја формацијата на низата преку соединување Leetcode Solution ни овозможи низа низи. Заедно со тоа, ни е дадена и низа. Потоа ни е кажано да откриеме дали можеме некако да ја конструираме дадената низа користејќи низа низи. Можеме да ги распоредиме низите во која било

Прочитај повеќе

Изоморфни стрингови Решение за леткод

Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени две жици, а и б. Нашата цел е да кажеме дали двата жица се изоморфни или не. Два жица се нарекуваат изоморфни ако и само ако знаците во првата низа можат да бидат заменети со кој било карактер (вклучително и самиот) воопшто…

Прочитај повеќе

Подредете ја низата со зголемување на решението за лек-код на фреквенцијата

Изјава за проблем Со оглед на низа од цели броеви, подредете ја низата по редослед во зависност од фреквенцијата на вредностите. Ако повеќе вредности имаат иста фреквенција, подредете ги во опаѓачки редослед. Пример nums = [1,1,2,2,2,3] [3,1,1,2,2,2] Објаснување: '3' има фреквенција од 1, '1' има фреквенција од

Прочитај повеќе

Пресек на решенија со две кроеви за низи II

Изјава за проблем Во овој проблем се дадени две низи и ние треба да го откриеме пресекот на овие две низи и да ја вратиме добиената низа. Секој елемент во резултатот треба да се појави онолку пати колку што покажува и во двете низи. Резултатот може да биде по кој било редослед. Пример

Прочитај повеќе

Решение за накит и камења Leetcode

Проблемот решенија за накит и камења, објавува дека ви се дадени две жици. Еден од нив претставува накит и еден од нив претставува камења. Стрингот што содржи накит ги претставува ликовите што се накит. Треба да го најдеме бројот на карактери во низата камења што се

Прочитај повеќе

Решение за најкраток комплетиран збор за лек-код

Проблемот Решение за најкратко завршување на зборот Leetcode вели дека ви се дадени регистарски таблички и низа оперативни низи. Треба да го пронајдете најкраткиот завршен збор. Конкурентен збор се дефинира како збор што ги има сите азбуки во регистарската табличка (бесчувствителен на буквите). Фреквенцијата

Прочитај повеќе

Релативно решение за низа лек-кодови

Во овој проблем, ни се дадени две низи на позитивни цели броеви. Сите елементи на втората низа се различни и се присутни во првата низа. Сепак, првата низа може да содржи дупликати елементи или елементи што не се во втората низа. Треба да ја сортираме првата низа

Прочитај повеќе

Методи на HashMap Java

HashMap Class во Java ги зачувува податоците во форма на парови со клучни вредности каде што клучните податоци треба да бидат единствени. Можеме да пристапиме до вредностите врз основа на соодветните клучни податоци. HashMap е присутен во рамката за колекција на Java и е дел од пакетот java.util. Работи на принципот на

Прочитај повеќе

Конвертирај стринг што е повторување на подниг со должина K

Изјава за проблемот Во проблемот „Конвертирај низа што е повторување на подлиг на должина К“ дадовме низа „s“ и цел број „k“. Напишете програма за да проверите дали е можно да ја претворите во низа што е повторување на под-низа со

Прочитај повеќе

Кт карактер што не се повторува

Изјава за проблем Во „Kth не-повторувачки знак“ дадовме низа „s“. Напишете програма за да го дознаете карактерот што не се повторува. Ако има помалку од k карактер што не се повторува во низата, тогаш отпечатете „-1“. Формат на влез Првата и единствената линија што содржи низа „s“. ...

Прочитај повеќе